Oznámenie č. 481/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov

Čiastka 107/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2013 okrem bodov 8, 16, 18, 19, 26 až 28 a 40, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

481

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 11. decembra 2013 č. MF/17945/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov na účel, aby sa v dôsledku zavedenia novej formy kolektívneho investovania zákonom č. 206/2013 Z. z., subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ustanovili vzhľadom na formálnu odlišnosť takéhoto subjektu kolektívneho investovania od ostatných subjektov kolektívneho investovania osobitné finančné výkazy a špeciálne postupy účtovania pri účtovných prípadoch, kde je to potrebné pre subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.

S účinnosťou od 1. januára 2014 sa menia súčasti účtovnej závierky subjektov kolektívneho investovania, dôchodkových fondov a doplnkových fondov tak, aby na základe zákona č. 352/2013 Z. z. účtovná závierka obsahovala len jeden podpisový záznam zodpovednej osoby.

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2013 okrem bodov 8, 16, 18, 19, 26 až 28 a 40, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/17945/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24545/2008-74 (oznámenie č. 594/2008 Z. z.), opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027012/2010-74 (oznámenie č. 536/2010 Z. z.), opatrenia z 24. októbra 2011 č. MF/24041/2011-74 (oznámenie č. 368/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2011 č. MF/27547/2011-74 (oznámenie č. 567/2011 Z. z.), opatrenia z 22. marca 2012 č. MF/9713/2012-74 (oznámenie č. 120/2012 Z. z.) a opatrenia zo 14. decembra 2012 č. MF/23778/2012-74 (oznámenie č. 404/2012 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za slová „strešných podielových fondov1a)“ vkladá čiarka a slová „subjekty kolektívneho investovania s právnou subjektivitou1b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

1b) § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.“.

2. V § 2 písm. b) sa za slová „(ďalej len „správcovská spoločnosť“)“ vkladajú slová „a subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou“.

3. V § 2 písmená g) a h) znejú:

„g) obežným majetkom majetok, ktorý sa pri správe majetku spotrebuje, spracuje alebo sa zmení jeho podstata alebo sa očakáva, že sa do jedného roku od jeho obstarania predá alebo vymení za iný majetok alebo sa ním vyrovná záväzok,

h) investičným majetkom majetok, ktorý nie je obežným majetkom a ktorý sám osebe prináša výnos, bez toho, aby ho bolo potrebné spracovať alebo zmeniť jeho podstatu, predať ho, vymeniť za iný majetok alebo vyrovnať ním záväzok do jedného roku od jeho obstarania na dosiahnutie tohto výnosu a je spravovaný na tento účel,“.

4. V § 2 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) a j), ktoré znejú:

„i) dlhodobým majetkom

1. majetok, ktorý sa pri správe majetku nespotrebuje, nespracuje ani sa nemení jeho podstata, účtovná jednotka ho nespravuje na účel, aby priamo z neho získala výnos jeho predajom, výmenou za iný majetok, jeho použitím na vyrovnanie záväzku alebo jeho prenájmom alebo iným spôsobom,

2. podiel, pričom podielom sa rozumie podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo dohodnutý vklad vo verejnej obchodnej spoločnosti,

3. dlhodobá pohľadávka voči obchodnej spoločnosti alebo družstvu, s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti, alebo s ktorými je v skupine,

j) neobežným majetkom investičný majetok a dlhodobý majetok,“.

Doterajšie písmená i) až r) sa označujú ako písmená k) až t).

5. § 2 sa dopĺňa písmenami u) až ag), ktoré znejú:

„u) nástrojom kolektívneho investovania podielový list alebo majetková účasť v subjekte kolektívneho investovania s právnou subjektivitou,

v) podielovou účasťou podiel na základnom imaní inej účtovnej jednotky alebo dohodnutý vklad, ktorý je väčší ako 5 % jej základného imania alebo súhrnu jej dohodnutých vkladov, držaný na účel podpory činností účtovnej jednotky, ktorej patrí tento podiel a ktorý preto vytvára trvalú väzbu s touto inou účtovnou jednotkou,

w) vzťahom podielovej účasti vzťah, keď má účtovná jednotka podielovú účasť na inej účtovnej jednotke alebo ak má iná účtovná jednotka podielovú účasť na účtovnej jednotke,

x) pridruženou účtovnou jednotkou účtovná jednotka, v ktorej má iná účtovná jednotka podstatný vplyv,

y) skupinou materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,

z) prepojenou účtovnou jednotkou účtovná jednotka patriaca do skupiny, do ktorej patrí aj vykazujúca účtovná jednotka,

aa) osobou spriaznenou s účtovnou jednotkou právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá

1. priamo alebo nepriamo kontroluje účtovnú jednotku, je kontrolovaná účtovnou jednotkou alebo je kontrolovaná rovnakou materskou účtovnou jednotkou ako účtovná jednotka,

2. má v účtovnej jednotke významný vplyv,

3. je spoločne kontrolovanou účtovnou jednotkou účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky,

4. je jej pridruženou účtovnou jednotkou,

5. je kľúčovou riadiacou osobou účtovnej jednotky alebo v jej materskej účtovnej jednotke,

6. je blízkym príbuzným fyzickej osoby podľa prvého bodu alebo piateho bodu,

7. je účtovnou jednotkou, ktorá je kontrolovaná, spoločne kontrolovaná alebo v ktorej majú významný vplyv alebo významné hlasovacie práva fyzické osoby podľa piateho bodu alebo šiesteho bodu,

ab) blízkym príbuzným rodič, starý rodič, dieťa, vnuk, súrodenec, manžel a jeho dieťa a jeho vnuk a ich manželia alebo iná osoba a jej dieťa a jeho manžel, ktorá zdieľa s osobou podľa písmena n) prvého bodu alebo šiesteho bodu spoločnú domácnosť,

ac) kontrolou právomoc určovať spôsoby a postupy finančnej činnosti a prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky, tak aby kontrolujúca osoba získala úžitok z činnosti účtovnej jednotky,

ad) spoločnou kontrolou zmluvne dohodnutý podiel na kontrole účtovnej jednotky, pri ktorom strategické rozhodnutia a rozhodnutia týkajúce sa finančnej činnosti a prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky môžu byť prijaté len s jednomyseľným súhlasom fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré sa podieľajú na spoločnej kontrole,

ae) kľúčovou riadiacou osobou fyzická osoba, ktorá má priamu alebo nepriamu právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolovanie činností účtovnej jednotky,

af) významným vplyvom podieľanie sa na určovaní spôsobov a postupov finančnej činnosti a prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky; významný vplyv môže vyplývať napríklad z podielu na základnom imaní účtovnej jednotky, z jej stanov alebo z dohody,

ag) goodwillom prebytok kúpnej ceny nad hodnotou čistých aktív, pričom aj aktíva aj pasíva sú ocenené reálnou hodnotou, pri kúpe podielu, podniku alebo jeho časti.“.

6. V § 3 prvá a druhá vetá znejú: „Účtovná závierka fondu sa zostavuje z hľadiska potrieb investorov3a), sporiteľov a účastníkov/poberateľov dávok, záujemcov o starobné dôchodkové sporenie a záujemcov o doplnkové dôchodkové sporenie. Jej cieľom je poskytnúť im informácie užitočné pre ich rozhodovanie o tom, či nástroj kolektívneho investovania kúpiť, podržať, vrátiť alebo predať, či pri dôchodkovom sporení zmeniť dôchodkovú správcovskú spoločnosť alebo dôchodkový fond, či pri doplnkovom dôchodkovom sporení zmeniť doplnkovú dôchodkovú spoločnosť alebo doplnkový dôchodkový fond alebo ukončiť doplnkové dôchodkové sporenie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 3 písm. d) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.“.

7. V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem súčastí účtovnej závierky subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou; usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou je uvedené v prílohe č. 7.“.

8. V § 4 odsek 2 znie:

„(2) Usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky fondu je uvedené v prílohe č. 1 okrem účtovnej závierky špeciálneho podielového fondu nehnuteľností, ktorá je uvedená v prílohe č. 2 a okrem účtovnej závierky subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ktorá je uvedená v prílohe č. 7.“.

9. V § 5 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.

10. V § 6 ods. 4 sa slovo „podielnikov“ nahrádza slovom „investorov“.

11. V § 11 sa slovo „podielnikmi“ nahrádza slovom „investormi“ a za slová „vo vzťahu k“ sa vkladajú slová „majetkovej účasti“.

12. V § 15 ods. 4 sa slovo „zostatkovej“ nahrádza slovom „dohodnutej“.

13. V § 19 odsek 8 znie:

„(8) Komoditné deriváty sú finančné nástroje, ktoré sú od začiatku navrhnuté ako komoditné deriváty, skladajú sa aspoň z jedného podkladového komoditného nástroja, a prípadne z jedného alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov alebo podkladových akciových nástrojov, ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky a ktoré sa vyrovnajú dodaním komodity.“.

14. V § 21 ods. 1 sa za slovo „pohľadávka“ vkladá čiarka a slová „ktorá je obstaraná na účel investovania majetku (ďalej len „investičná pohľadávka“)“, za slovo „fondu“ sa vkladajú slová „obstaraný na účel financovania fondu“ a v celom texte § 21 sa slová „iná pohľadávka“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „investičná pohľadávka“ v príslušnom tvare.“.

15. Nadpis § 26 znie: „Účtovné metódy oceňovania nehnuteľností vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností a nehnuteľností držaných ako investičný majetok v subjekte kolektívneho investovania s právnou subjektivitou “.

16. Nadpis § 28a znie: „Účtovné metódy oceňovania majetkových podielov v obchodných spoločnostiach, ktoré nie sú reprezentované akciami alebo sú reprezentované neobchodovateľnými akciami“.

17. V § 28a ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „nie“.

18. V § 28a ods. 1 prvej vete sa za slovo „akciami“ vkladajú slová „alebo nie je reprezentovaný akciami“.

19. V § 28a ods. 2 prvej vete sa za slovo „akciami“ vkladajú slová „alebo nie je reprezentovaný akciami“.

20. Nadpis § 41 znie: „Účtovanie o nehnuteľnostiach vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností a nehnuteľnostiach držaných ako investičný majetok v subjekte kolektívneho investovania s právnou subjektivitou“.

21. V § 41 sa na konci pripájajú tieto slová: „a neodpisuje sa“.

22. Nadpis § 42 znie: „Účtovanie o finančnom prenájme vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností“.

23. V § 43 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevykoná, ak je týmto majetkom goodwill.“.

24. Za § 44 sa vkladajú § 44a až 44f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Osobitné ustanovenia o podrobnostiach o postupoch účtovania pre subjekty kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

§ 44a

Vlastné imanie

(1) V účtovej triede 5 – Kapitálové účty a závierkové účty účtovej skupine Základné imanie subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou sa v prospech účtu Upísané základné imanie/Zapísané základné imanie/Dohodnuté vklady/Zapisované základné imanie účtuje o základom imaní uvedenom v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, ak ide o družstvo. Na ťarchu účtu Pohľadávky voči spoločníkom/členom sa účtuje o pohľadávkach za nesplatenú časť základného imania. Na účte Emisné ážio sa účtuje o splatenom emisnom ážiu v prospech účtu a o disážiu na ťarchu účtu k menovitej hodnote akcie alebo k zapísanej/zapisovanej/dohodnutej hodnote iného druhu vkladu.

(2) Vlastné akcie sa účtujú v menovitej hodnote v pasívach na ťarchu účtu Vlastné akcie účtovej skupiny Základné imanie subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou účtovej triedy 5 – Kapitálové účty a závierkové účty. Kladný rozdiel medzi menovitou hodnotou vlastných akcií a ich obstarávacou cenou sa účtuje ako zvýšenie emisného ážia na analytickom účte k účtu Emisné ážio a záporný rozdiel sa účtuje ako zníženie emisného ážia na tomto analytickom účte. Ak dôjde k predaju vlastných akcií, o predanom počte vlastných akcií sa účtuje v prospech účtu Vlastné akcie v ich menovitej hodnote súvzťažne na ťarchu účtu Pohľadávky voči spoločníkom/členom a rozdiel medzi ich predajnou cenou a ich menovitou hodnotou sa súvzťažne účtuje ako zvýšenie emisného ážia, ak je rozdiel kladný a ako zníženie emisného ážia, ak je rozdiel záporný. Ak dôjde k bezodplatnému prevodu vlastných akcií, ich menovitá hodnota sa súvzťažne účtuje na ťarchu účtu Emisné ážio.

(3) V účtovej triede 5 – Kapitálové účty a závierkové účty účtovej skupine Kapitálové fondy na účte Fondy z ocenenia sa účtuje o fondoch z ocenenia majetku reálnou hodnotou podľa § 44b.

(4) V účtovej triede 5 – Kapitálové účty a závierkové účty účtovej skupine Rezervné fondy na účte Rezervné fondy sa účtuje o zákonnom rezervnom fonde alebo o nedeliteľnom fonde, ktoré sú tvorené výlučne z rozdelenia zisku po zdanení, alebo sú čiastočne tvorené z ážia pri uhradení vkladov. V tejto účtovnej skupine sa účtuje o prípadných iných rezervných fondoch.

§ 44b

Účtovanie o ocenení investičného majetku reálnou hodnotou po jeho ocenení pri prvotnom zaúčtovaní

(1) V deň prvého ocenenia po prvotnom zaúčtovaní sa rozdiel hodnoty finančného nástroja držaného ako investícia medzi jeho ocenením pri prvotnom zaúčtovaní a jeho ocenením pri precenení, okrem cudzej meny na účel jej ocenenia v eurách, účtuje na ťarchu alebo v prospech analytického účtu Oceňovací rozdiel k účtu finančného nástroja súvzťažne

a) v prospech príslušného účtu Fondu z ocenenia účtovej skupiny Kapitálové fondy účtovej triedy 5 – Kapitálové účty a závierkové účty, ak reálna hodnota majetku je v čase precenenia vyššia ako v čase jeho prvotného zaúčtovania,

b) na ťarchu nákladov, ak reálna hodnota majetku je v čase precenenia nižšia ako v čase jeho prvotného zaúčtovania.

(2) Pri nasledujúcom precenení, ak reálna hodnota majetku je v čase tohto precenenia nižšia ako v čase jeho bezprostredne predchádzajúceho precenenia, ale zostatok jeho bezprostredne predchádzajúceho precenenia bol pasívny, rozdiel medzi týmito dvomi preceneniami sa účtuje na ťarchu príslušného fondu z precenenia až na zostatok nula. Ak je pokles reálnej hodnoty majetku vyšší, než je pasívny zostatok fondu z precenenia príslušného majetku, rozdiel medzi pasívnym zostatkom účtu fondu z precenenia a poklesom reálnej hodnoty majetku sa účtuje na ťarchu nákladov. Ak reálna hodnota majetku je v čase tohto precenenia vyššia ako v čase jeho bezprostredne predchádzajúceho precenenia, ale výsledok jeho bezprostredne predchádzajúceho precenenia bol náklad, rozdiel medzi týmito dvomi preceneniami sa účtuje v prospech príslušného nákladu. Ak je nárast reálnej hodnoty majetku vyšší, ako hodnota nákladu z precenenia príslušného finančného majetku, rozdiel sa účtuje v prospech príslušného fondu z precenenia.

(3) Pri realizácii finančného nástroja sa účtuje hodnota finančného nástroja v prospech účtu finančného nástroja, na ťarchu pohľadávky z realizácie finančného nástroja sa zaúčtuje hodnota z realizácie finančného nástroja a rozdiel medzi nimi sa účtuje na účet ziskov a strát alebo na usporiadací účet. Zároveň sa účtuje o oceňovacom rozdiele prislúchajúcom realizovanému finančnému nástroju z účtu Fondy z ocenenia tak, že sa hodnota oceňovacieho rozdielu účtuje na opačnú stranu účtu, ako má oceňovací rozdiel zostatok, súvzťažne na účet ziskov a strát alebo na usporiadací účet. Ak sa použije usporiadací účet, na záver účtovania o operácii realizácie finančného nástroja sa hodnota zostatku usporiadacieho účtu účtuje súvzťažne na účet ziskov a strát.

(4) Pri účtovaní o zaisťovaní sa rozdiel precenení zaisťovanej položky aj zaisťujúcej položky účtuje na účet ziskov a strát.

§ 44c

Účtovanie o hmotnom majetku a nehmotnom majetku a o dlhodobom finančnom majetku

(1) O výdavkoch na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku sa účtuje na účte Obstaranie hmotného majetku a na účte Obstaranie nehmotného majetku účtovej triedy 4 – Dlhodobý majetok a záväzky z financovania účtovej skupiny Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku. Konečný zostatok príslušného účtu obstarania majetku je obstarávacou cenou predmetného majetku. V deň zaradenia do užívania sa majetok účtuje na príslušný účet účtovej skupiny Hmotný majetok alebo na príslušný účet účtovej skupiny Nehmotný majetok.

(2) Ocenenie nehnuteľnosti sa zvýši o výdavky vynaložené na technické zhodnotenie4).Tieto výdavky sa aktivujú na účte obstarania majetku a po dokončení technického zhodnotenia a jeho zaradenia do užívania sa o ne zvýši ocenenie nehnuteľnosti.

(3) Vo vnútornom predpise subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou sa určí hodnota drobného hmotného majetku a drobného nehmotného majetku, ktorého hodnota jednotlivo je v pomere k celkovej hodnote majetku zanedbateľná a ktorý nemá kľúčový význam pre výkon činnosti subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou a určí sa, že výdavok na obstaranie takéhoto majetku sa neaktivuje, ale účtuje sa na ťarchu nákladov.

(4) Ak sa účtovná jednotka rozhodne nepoužívať ďalej podiel, hmotný majetok alebo nehmotný majetok na určený účel, ale ho predať, tento majetok sa prestane vykazovať ako dlhodobý majetok a začne sa vykazovať ako krátkodobý majetok. Na tento účel sa účtuje obstarávacia cena majetku v prospech príslušných účtov účtových skupín Finančné investície, Hmotný majetok a Nehmotný majetok a na ťarchu účtov oprávok a opravných položiek k príslušným položkám majetku. Rozdiel medzi obstarávacou cenou majetku a oprávkami a opravnými položkami k nemu vytvorenými sa účtuje v prospech účtu príslušného majetku a na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny Finančné investície, hmotný majetok a nehmotný majetok na predaj účtovej triedy 2 – Ostatné pohľadávky a ostatné záväzky.

(5) Podiely na účtovných jednotkách v skupine sa oceňujú obstarávacou cenou. Podielové účasti sa oceňujú reálnou hodnotou podľa § 28a.

§ 44d

Účtovanie o finančnom prenájme

(1) Na účely účtovania o finančnom prenájme sa rozumie

a) finančným prenájmom nájom hmotného majetku dohodnutý na dobu určitú, ktorá predstavuje väčšinu ekonomickej doby životnosti tohto majetku, alebo nájom hmotného majetku dohodnutý na dobu určitú s dohodnutým právom kúpy prenajatého majetku po uplynutí dohodnutej doby nájmu, pričom ekonomickou dobou životnosti hmotného majetku sa rozumie doba, počas ktorej sa očakáva, že hmotný majetok bude hospodársky využiteľný,

b) splátkami jednotlivé splátky uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu; hodnota splátky sa skladá z dvoch častí účtovaných oddelene na dvoch analytických účtoch, zo splátky čistej investície prenajímateľa do finančného prenájmu a z finančného výnosu z finančného prenájmu, ktorý sa vypočíta tak, aby počas dohodnutej doby finančného prenájmu bola za každé splátkové obdobie zabezpečená konštantná periodická miera výnosnosti zostatku prenajímateľovej čistej investície do finančného prenájmu,

c) hrubou investíciou do finančného prenájmu súčet nesplatených splátok uhrádzaných podľa nájomnej zmluvy nájomcom prenajímateľovi; súčasťou splátok je aj kúpna cena, za ktorú po uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému hmotnému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

d) čistou investíciou do finančného prenájmu súčasná hodnota hrubej investície do finančného prenájmu, ktorá bola vypočítaná pomocou úrokovej miery obsiahnutej vo finančnom prenájme,

e) úrokovou mierou obsiahnutou vo finančnom prenájme diskontná miera, pomocou ktorej sa na začiatku dohodnutej doby finančného prenájmu určila taká súčasná hodnota súčtu splátok a kúpnej ceny predmetu finančného prenájmu po uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu, ktorá sa rovná reálnej hodnote prenajatého hmotného majetku.

(2) V deň odovzdania hmotného majetku nájomcovi sa v účtovníctve prenajímateľa o tejto skutočnosti účtuje ako o predaji čistým spôsobom. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou hmotného majetku a súčasnou hodnotou pohľadávky z finančného prenájmu sa účtuje na ťarchu/v prospech účtu Zisky z majetku prenajatého finančným prenájmom účtovej skupiny Výnosy z operácií s majetkom a záväzkami alebo na ťarchu účtu Straty z majetku prenajatého finančným prenájmom účtovej skupiny Náklady na operácie s majetkom a záväzkami. Súčasne sa účtuje o čistej investícii do finančného prenájmu na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny Pohľadávky z finančného prenájmu účtovej triedy 3 – Investície v prospech účtu Hmotný majetok a nehmotný majetok na predaj účtovej skupiny Finančné investície, hmotný majetok a nehmotný majetok na predaj účtovej triedy 2 – Ostatné pohľadávky a ostatné záväzky.

(3) V deň odovzdania hmotného majetku nájomcovi sa v účtovníctve nájomcu tento majetok účtuje v súčasnej hodnote splátok na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny Hmotný majetok účtovej triedy 4 – Dlhodobý majetok a záväzky z financovania a v prospech účtu Záväzky z finančného prenájmu účtovej skupiny Pohľadávky a záväzky z finančného prenájmu.

(4) V deň predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve prenajímateľa zostatok čistej investície do finančného prenájmu v ocenení podľa nájomnej zmluvy účtuje na ťarchu účtu Pohľadávky z obchodného styku účtovej skupiny Pohľadávky a záväzky z obchodného styku účtovej triedy 2 – Ostatné pohľadávky a ostatné záväzky a v prospech príslušného účtu Pohľadávok z finančného prenájmu. O hmotnom majetku, ktorý bol predmetom finančného prenájmu, sa v deň jeho vrátenia dlžníkom veriteľovi účtuje v účtovníctve veriteľa na ťarchu účtu Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku a v prospech účtu Pohľadávky z finančného prenájmu.

(5) V deň predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje zostatok záväzku z obstarania predmetu finančného prenájmu na ťarchu účtu Záväzky z finančného prenájmu účtovej skupiny Pohľadávky a záväzky z finančného prenájmu a v prospech účtu Záväzky z obchodného styku účtovej skupiny Pohľadávky a záväzky z obchodného styku.

(6) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi sa v účtovníctve nájomcu účtuje

a) odpis majetku v prospech účtu oprávok k príslušnému hmotnému majetku a na ťarchu účtu odpisov v účtovej skupine Prevádzkové náklady tak, aby sa jeho účtovná hodnota rovnala zostatku analytického záväzku za tento majetok k účtu Záväzky z finančného prenájmu,

b) vyradenie odpísanej časti majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu účtu Oprávky k hmotnému majetku účtovej skupiny Hmotný majetok a v prospech príslušného účtu účtovej skupiny Hmotný majetok,

c) vyrovnanie s prenajímateľom na ťarchu účtu Záväzky z obchodného styku účtovej skupiny Pohľadávky a záväzky z obchodného styku a v prospech účtu príslušného majetku.

§ 44e

Účtovanie dane z príjmov

(1) Daň z príjmov sa účtuje ako náklad na účtoch účtovej skupiny Náklady na dane z príjmov v účtovej triede 7 – Náklady a súvzťažne ako záväzok, prípadne pohľadávka na účtoch účtovej skupiny Dane z príjmov účtovej triedy 4 – Dlhodobý majetok a záväzky z financovania.

(2) Pri dani z príjmov sa osobitne účtuje

a) splatná daň z príjmov za bežné účtovné obdobie a zdaňovacie obdobie,

b) odložená daň z príjmov do budúcich účtovných období a zdaňovacích období.

(3) Zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej osobitným predpisom10) sa na účely účtovania dane z príjmov vypočíta splatná daň z príjmov. Splatná daň z príjmov sa účtuje na ťarchu účtu Náklady na splatnú daň z príjmov účtovej skupiny Náklady na dane z príjmov a v prospech účtu Záväzok za splatnú daň z príjmov účtovej skupiny Dane z príjmov.

(4) O odloženej dani z príjmov sa účtuje, ak ide o

a) dočasné rozdiely medzi účtovnými hodnotami aktív a účtovnými hodnotami pasív a ich daňovými základňami,

b) daňovú stratu, ktorá sa bude podľa osobitného predpisu11) v budúcich zdaňovacích obdobiach odpočítavať od základov dane z príjmov budúcich zdaňovacích období,

c) úľavy na dani z príjmov, ktoré sa budú podľa osobitného predpisu12) v budúcich zdaňovacích obdobiach odpočítavať od základov dane z príjmov budúcich zdaňovacích období.

(5) Daňovou základňou na účely účtovania o odloženej dani z príjmov je hodnota aktíva, ktorej znižovanie je daňovým nákladom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa osobitného predpisu alebo hodnota pasíva, ktorého prijatie je daňovým nákladom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa osobitného predpisu.

(6) Dočasné rozdiely medzi účtovnými hodnotami aktív a účtovnými hodnotami pasív a ich daňovými základňami sú najmä

a) zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť zdaniteľné hodnoty pri určovaní základu dane z príjmov, napríklad

1. účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je vyššia ako jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena dlhodobého hmotného majetku je vyššia ako je jeho zostatková cena podľa osobitného predpisu,12)

2. účtovná hodnota pohľadávky je vyššia ako je jej daňová základňa, napríklad pohľadávka z úrokov, ktoré sa zahrnú do základu dane z príjmov až po ich inkase,

b) odpočítateľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť odpočítateľné hodnoty pri určovaní základu dane z príjmov, napríklad

1. účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je nižšia ako je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena dlhodobého hmotného majetku je nižšia ako je jeho zostatková cena podľa osobitného predpisu,11)

2. účtovná hodnota pohľadávky je nižšia ako je jej daňová základňa, napríklad bola vytvorená opravná položka k pohľadávke a tento rozdiel medzi účtovnou hodnotou pohľadávky a daňovou základňou pohľadávky bude v budúcnosti znižovať základ dane z príjmov,

3. účtovná hodnota záväzku je vyššia ako jeho daňová základňa, napríklad záväzky znižujúce základ dane až po ich uhradení.

(7) Odložená daňová pohľadávka na účely účtovania je

a) odpočítateľný dočasný rozdiel,

b) daňová strata, ktorá sa bude v súlade s osobitným predpisom11) odpočítavať v budúcich zdaňovacích obdobiach od ich základov dane z príjmov,

c) úľava na dani z príjmov podľa osobitného predpisu.12)

(8) Odložený daňový záväzok na účely účtovania je zdaniteľný dočasný rozdiel.

(9) O odloženom daňovom záväzku sa účtuje v prospech účtu Odložené daňové záväzky účtovej skupiny Dane z príjmov a o odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje na ťarchu účtu Odložené daňové pohľadávky z dočasných rozdielov a účtu Odložené daňové pohľadávky z odpočítateľnej daňovej straty a z daňových úľav účtovej skupiny Dane z príjmov. Súvzťažne sa o odloženom daňovom záväzku a o odloženej daňovej pohľadávke účtuje v závislosti od toho, ako sa účtuje účtovný prípad, v súvislosti s ktorým vznikli. Ak sa súvzťažne účtuje ako náklad alebo výnos, odložený daňový záväzok sa účtuje na ťarchu účtu Zisk/strata z odloženej dane z príjmov účtovej skupiny Daň z príjmov a odložená daňová pohľadávka v prospech toho istého účtu. Ak sa účtovný prípad neúčtuje ako náklad alebo výnos, ale priamo v prospech alebo na ťarchu účtov vlastného imania, aj odložená daň z príjmov sa účtuje priamo na ťarchu alebo v prospech účtov vlastného imania.

(10) Odložená daňová pohľadávka vzniknutá z odpočítateľných dočasných rozdielov sa účtuje na ťarchu účtu Odložené daňové pohľadávky z dočasných rozdielov účtovej skupiny Dane z príjmov a v prospech účtu Zisky/straty z odložených daní z príjmov účtovej skupiny Dane z príjmov, ak je pravdepodobné, že základ dane z príjmov, voči ktorému sa odpočítateľné dočasné rozdiely budú môcť použiť je dosiahnuteľný. V zdaňovacom období, v ktorom sa príslušný dočasný rozdiel stáva zdaniteľný, účtuje sa v prospech účtu Odložené daňové pohľadávky z dočasných rozdielov a na ťarchu účtu Zisk/strata z odloženej dane z príjmov. Ak sa v zdaňovacom období, v ktorom sa tento dočasný rozdiel stáva zdaniteľným nedosiahne základ dane z príjmov taký, aby bol tento dočasný rozdiel od základu dane z príjmov z časti alebo odpočítateľný a nie je ani prevoditeľný do ďalších zdaňovacích období, účtuje sa v prospech účtu Odložené daňové pohľadávky z dočasných rozdielov a na ťarchu účtu Zisky/straty z odložených daní z príjmov. Rovnaký postup sa použije, ak ide o odloženú daňovú pohľadávku z odpočítateľnej daňovej straty alebo odloženú daňovú pohľadávku z daňových úľav s tým, že namiesto účtu Odložené daňové pohľadávky z dočasných rozdielov sa použije účet Odložené daňové pohľadávky z odpočítateľnej daňovej straty a z daňových úľav.

(11) Odložený daňový záväzok sa účtuje v prospech účtu Odložené daňové záväzky účtovej skupiny Dane z príjmov na ťarchu účtu Zisk/strata z odloženej dane z príjmov účtovej skupiny Daň z príjmov. V období, v ktorom sa odložený daňový záväzok stáva splatným, účtuje sa na ťarchu účtu Odložené daňové záväzky a v prospech účtu Zisk/strata z odloženej dane z príjmov.

(12) Ak sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky v účtovnej jednotke preveruje účtovná hodnota odloženej daňovej pohľadávky a ak je nepravdepodobné, že bude dosiahnutý základ dane z príjmov, ktorý by umožnil použiť časť alebo celú odloženú daňovú pohľadávku, účtovná hodnota odloženej daňovej pohľadávky sa znižuje vo výške, v akej je pravdepodobné, že základ dane z príjmov nebude dosiahnutý.

(13) O odloženej dani z príjmov sa neúčtuje, ak ide o dočasné rozdiely vzniknuté z ocenenia goodwillu.

§ 44f

Osobitné ustanovenia o podrobnostiach o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky a o obsahovom vymedzení týchto položiek pre subjekty kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

(1) Usporiadanie položiek súvahy subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou je založené na rozdiele medzi obežným majetkom a neobežným majetkom. Neobežný majetok sa člení na dlhodobý majetok, ktorý slúži na obsluhu činnosti subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou a na investičný majetok, ktorý vytvára príjem.

(2) Usporiadanie položiek výkazu ziskov a strát subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou vychádza z funkcie nákladov. Jeho prvou časťou sú výnosy z investícií, pretože tieto sú hlavnou činnosťou subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou a z hľadiska ich úlohy v generovaní príjmov tohto subjektu sú ekvivalentné čistému obratu subjektu produkujúcemu tovary alebo poskytujúcemu služby. Sú nasledované nákladmi na obstaranie investícií, ktoré sú ekvivalentné nákladom na predaný tovar alebo nákladom na poskytnuté služby.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 až 13 znejú:

10) § 15 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12) § 30a a 30b zákona č. 595/2003 Z.z v znení neskorších predpisov.“.

25. Za § 54c sa vkladajú § 54d a 54e, ktoré znejú:

㤠54d

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.

§ 54e

Ustanovenie § 4 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvý krát použije pri zostavovaní účtovných závierok za účtovné obdobie, ktoré začína 1. januára 2014“.

26. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

27. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

28. Príloha č. 3 sa vypúšťa.

29. V prílohe č. 4 účtovej triede 2 – Ostatné pohľadávky a ostatné záväzky sa za účtovú skupinu Pohľadávky a záväzky z obchodného styku vkladá nová účtová skupina, ktorá znie:

„Dlhodobý finančný majetok, hmotný majetok a nehmotný majetok na predaj

Dlhodobý finančný majetok na predaj

Hmotný majetok a nehmotný majetok na predaj“.

30. V prílohe č. 4 účtovej triede 3 – Investície účtová skupina Pohľadávky z finančného prenájmu znie:

„Pohľadávky a záväzky z finančného prenájmu

Pohľadávky z finančného prenájmu nehnuteľností

Pohľadávky z finančného prenájmu iného majetku

Záväzky z finančného prenájmu nehnuteľností

Záväzky z finančného prenájmu iného majetku“.

31. V prílohe č. 4 názov účtovej triedy 4 znie: „Dlhodobý majetok a záväzky z financovania“.

32. V prílohe č. 4 účtovej triede 4 Dlhodobý majetok a záväzky z financovania sa na začiatok vkladajú nové účtové skupiny, ktoré znejú:

„Dlhodobý finančný majetok

Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách

Dlhodobé pohľadávky voči dcérskym účtovným jednotkám

Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách

Dlhodobé pohľadávky voči pridruženým účtovným jednotkám

Podielové účasti

Dlhodobé pohľadávky voči účtovným jednotkám s podielovou účasťou

Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku

Hmotný majetok

Hmotný majetok odpisovaný

Hmotný majetok neodpisovaný

Oprávky k hmotnému majetku

Opravná položka k hmotnému majetku

Obstaranie finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku

Obstaranie finančných investícií

Obstaranie hmotného majetku

Obstaranie nehmotného majetku

Poskytnuté preddavky na obstaranie finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku

Opravná položka k obstaraniu majetku a k poskytnutým preddavkom

Nehmotný majetok

Koncesie, patenty, licencie a podobné práva

Goodwill

Ostatný nehmotný majetok

Oprávky k nehmotnému majetku

Opravná položka k nehmotnému majetku“.

33. V prílohe č. 4 sa účtová trieda 4 Dlhodobý majetok a záväzky z financovania dopĺňa účtovou skupinou, ktorá znie:

„Dane z príjmov

Záväzok za splatnú daň z príjmov

Odložené daňové záväzky

Odložené daňové pohľadávky z dočasných rozdielov

Odložené daňové pohľadávky z odpočítateľnej daňovej straty a z daňových úľav“.

34. V prílohe č. 4 účtovej triede 5 – Kapitálové účty a závierkové účty sa názov účtovej skupiny „Vlastné imanie“ nahrádza názvom „Vlastné imanie fondov“.

35. V prílohe č. 4 účtovej triede 5 – Kapitálové účty a závierkové účty sa za účtovú skupinu Vlastné imanie fondov vkladajú nové účtové skupiny, ktoré znejú:

„Základné imanie subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

Upísané základné imanie/Zapísané základné imanie/Dohodnuté vklady/Zapisované základné imanie

Pohľadávky voči spoločníkom/členom

Vlastné akcie

Kapitálové fondy

Emisné ážio

Fondy z ocenenia

Rezervné fondy

Rezervné fondy“.

36. V prílohe č. 4 účtovej triede 6 – Výnosy účtovej skupine Výnosy z operácií s majetkom a záväzkami sa názov účtu „Zisky z nehnuteľností prenajatých finančným prenájmom“ nahrádza názvom „Zisky z majetku prenajatého finančným prenájmom“.

37. V prílohe č. 4 účtovej triede 7 – Náklady účtovej skupine Náklady na operácie s majetkom a záväzkami sa názov účtu „Straty z nehnuteľností prenajatých finančným prenájmom“ nahrádza názvom „Straty z majetku prenajatého finančným prenájmom.“

38. V prílohe č. 4 sa účtová trieda 7 – Náklady dopĺňa účtovou skupinou, ktorá znie:

„Náklady na dane z príjmov

Náklady na splatnú daň z príjmov

Zisky/straty z odložených daní z príjmov“.

39. Za prílohu č. 6 sa dopĺňajú prílohy č. 7 a 8, ktoré sú prílohami č. 3 a 4 k tomuto opatreniu.

40. V prílohe č. 7 prvá strana účtovnej závierky znie:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2013, okrem čl. I bodov 8, 16, 18, 19, 26 až 28 a 40, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/17945/2013-74

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/17945/2013-74

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/17945/2013-74

Príloha č. 7 k opatreniu č. MF/25835/2007-74

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/17945/2013-74

Príloha č. 8 k opatreniu č. MF/25835/2007-74

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013).