Zákon č. 453/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 448/2008 Z. z.(nepriamo), 417/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 193/2004
Platnosť od 04.08.2004
Účinnosť od 01.01.2014

453

ZÁKON

z 30. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:

V § 4 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak,10a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 64a ods. 10 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.