Zákon č. 434/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov

Čiastka 102/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2018
Zrušený 329/2018 Z. z.

434

ZÁKON

z 28. novembra 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 2 ods. 15 zákona č. 223/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 18 zákona č. 223/2001 Z. z.“.

2. V § 2 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „zásypové práce“ sa vkladajú slová „a na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu“.

3. Nadpis § 3 znie:

㤠3

Výpočet poplatku“.

4. V § 4 ods. 1 sa slovo „keď“ nahrádza slovami „v ktorom“.

5. V § 4 odseky 3 až 5 znejú:

(3) Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku v členení podľa prílohy č. 1 sú príjmom rozpočtu obce alebo obcí, v ktorých katastrálnom území sa skládka nachádza. Ak sa skládka nachádza v katastrálnom území viacerých obcí, rozdelia sa príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku podľa veľkosti územia, ktoré skládka v katastrálnom území danej obce zaberá. Pomerná časť poplatku vo výške 10 % prináleží obci do okruhu max. 2 km od príslušnej skládky, ktorou prechádza účelová komunikácia ku skládke.

(4) Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko v členení podľa prílohy č. 2 sú príjmom rozpočtu obce alebo obcí, v ktorých katastrálnom území sa odkalisko nachádza. Ak sa odkalisko nachádza v katastrálnom území viacerých obcí, rozdelia sa príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko pomerne podľa veľkosti územia, ktoré odkalisko v katastrálnom území danej obce zaberá.

(5) Príjmy obce podľa odsekov 3 a 4 sa použijú na odpadové hospodárstvo obce v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva,7) ak tento zákon neustanovuje inak. Obec môže príjmy podľa odsekov 3 a 4 použiť na účely zlepšenia životného prostredia v obci, ak

a) má zavedený triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo,

b) má zavedený triedený zber komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady alebo preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad,

c) najmenej dvakrát do roka zabezpečuje zber a prepravu objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov,

d) za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť prostriedky na iný účel ako na odpadové hospodárstvo, jej nebola uložená pokuta ani opatrenie na nápravu podľa osobitného predpisu,7a)

e) v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť prostriedky na iný účel ako na odpadové hospodárstvo, bolo zhodnotených aspoň 40 % z celkovej hmotnosti komunálneho odpadu vzniknutého v obci a

f) má vyriešený systém zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene z pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 7a znejú:

7) § 3 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7a) Zákon č. 223/2001 Z. z.“.

6. V § 4 ods. 7 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „najneskôr do ukončenia mesiaca, v ktorom mal poplatník poplatok za uloženie odpadu zaplatiť,“.

7. V § 4 ods. 9 sa za slovo „nachádza,“ vkladajú slová „Slovenskej inšpekcii životného prostredia“.

8. V § 5 ods. 4 písmená a) a b) znejú:

a) nevyberie poplatok za uloženie odpadu v plnej výške podľa § 4 ods. 1,

b) neodvedie vybrané poplatky za uloženie odpadu včas a v plnej výške podľa § 4 ods. 6.“.

9. V § 5 ods. 5 písm. b) sa za slovo „prostredia“ vkladajú slová „skutočnosť podľa § 4 ods. 7 alebo“.

10. V § 5 sa odsek 5 dopĺňa písmenami c) až e), ktoré znejú:

c) obci, ak použije príjmy z poplatkov za uloženie odpadov v rozpore s § 4 ods. 5,

d) prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska, ktorý koná v rozpore s § 4 ods. 9,

e) prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska, ktorý nesprávne vypočítal výšku poplatku za uloženie odpadu podľa § 3 ods. 7.“.

11. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 17/2004 Z. z.

POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV (€ . t^C5,0,0,0,0,0>-1)

Položka odpadov/rok201420152016
a nasledujúce roky
 
Poplatky sa zvýšia o koeficient priemernej ročnej miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a takto zvýšené poplatky sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta
1. Inertný odpad,1) vytriedený stavebný odpad,2) zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpeč né látky, odpad zo sanácie skládok0,330,330,33
2. Ostatný odpad okrem odpadu uvedeného v položkách 1, 3 a 56,646,646,64
3. Komunálne odpady po vytriedení menej ako štyroch zložiek3)

Komunálne odpady po vytriedení štyroch zložiek3)
 
Komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek4)
9,96
 
5,98
 
4,98
9,96
 
5,98
 
4,98
9,96
 
5,98
 
4,98
 4. Nebezpečný odpad okrem odpadu uvedeného v položke 6
 
33,1933,1933,19
5. Ostatný odpad uvedený v prílohe č. 4
 
202530
6. Nebezpečný odpad uvedený v prílohe č. 54552,5060

Vysvetlivky:

1) § 68 ods. 3 písm. n) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

2) Stavebný odpad neobsahujúci drevo, plasty, papier, sklo, kovy a zároveň ide o odpad, ktorý nie je možné zhodnotiť.

3) § 39 ods. 16 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 343/2012 Z. z.

4) § 39 ods. 16 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 343/2012 Z. z.“.

12. Zákon sa dopĺňa prílohami č. 4 a 5, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 4 k zákonu č. 17/2004 Z. z.

ZOZNAM

ostatných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov podľa položky č. 5 prílohy č. 1

Kód odpaduNázov odpadu
020101Kaly z prania a čistenia
020102Odpadové živočíšne tkanivá
020103Odpadové rastlinné tkanivá
020104Odpadové plasty (okrem obalov)
020106Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku
020107Odpady z lesného hospodárstva
020109Agrochemické odpady iné ako uvedené v 020108
020203Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
020301Kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania
020302Odpady z konzervačných činidiel
020303Odpady z extrakcie rozpúšťadlami
020304Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
020305Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
020403Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
020501Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
020502Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
020601Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
020602Odpady z konzervačných činidiel
020603Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
020701Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
020702Odpad z destilácie liehu
020703Odpad z chemického spracovania
020704Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
020705Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
030101Odpadová kôra a korok
030301Odpadová kôra a drevo
030307Mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky
030308Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
030310Výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
030311Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 030310
040101Odpadová glejovka a štiepenka
040107Kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm
040109Odpady z vypracúvania a apretácie
040209Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)
040210Organické látky prírodného pôvodu (napríklad tuky, vosky)
040215Odpad z apretácie iný ako uvedený v 040214
040217Farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 040216
040220Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 040219
040221Odpady z nespracovaných textilných vlákien
040222Odpady zo spracovaných textilných vlákien
050110Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 050109
060503Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 060502
070112Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070111
070212Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070211
070215Odpadové prísady iné ako uvedené v 070214
070312Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070311
070412Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070411
070512Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070511
070514Tuhé odpady iné ako uvedené v 070513
070612Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070611
080114Kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 080113
080118Odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 080117
080313Odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 080312
080315Kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 080314
080318Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 080317
080412Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 080411
090108Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
090110Jednorazové kamery bez batérií
120115Kaly z obrábania iné ako uvedené v 120114
150101Obaly z papiera a lepenky
150102Obaly z plastov
150103Obaly z dreva
150105Kompozitné obaly
150109Obaly z textilu
150203Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 150202
160103Opotrebované pneumatiky, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatiky z bicyklov a pneumatiky s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm
160119Plasty
160306Organické odpady iné ako uvedené v 160305
160509Vyradené chemikálie iné ako uvedené v 160506, 160507 alebo 160508
170201Drevo
180104Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy ( napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)
180109Liečivá iné ako uvedené v 180108
180203Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
180206Chemikálie iné ako uvedené v 180205
180208Liečivá iné ako uvedené v 180207
190203Predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné
190206Kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 190205
190210Horľavé odpady iné ako uvedené v 190208 a 190209
190501Nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov
190502Nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu
190604Zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov
190801Zhrabky z hrablíc
190809Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky
190812Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 190811
190903Kaly z dekarbonizácie
190904Použité aktívne uhlie
191106Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 191105
191201Papier a lepenka
191207Drevo iné ako uvedené v 191206
191208Textílie
191210Horľavý odpad (palivo z odpadov)
191304Kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191303
191306Kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 191305

Príloha č. 5 k zákonu č. 17/2004 Z. z.

ZOZNAM

nebezpečných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov
na skládku odpadov podľa položky č. 6 prílohy č. 1

Kód odpaduNázov odpadu
020108Agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky
030104Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky
030201Bezhalogénované organické prostriedky na ochranu dreva
040103Odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy
040216Farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky
040219Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
050103Kaly z dna nádrží
050105Rozliate ropné látky
050106Kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby
050109Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
050115Použité filtračné hlinky
060502Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
070109Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
070110Iné filtračné koláče a použité absorbenty
070214Odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky
070309Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
070310Iné filtračné koláče a použité absorbenty
070409Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
070410Iné filtračné koláče a použité absorbenty
070413Tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky
070509Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
070510Iné filtračné koláče a použité absorbenty
070513Tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky
070609Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
070610Iné filtračné koláče a použité absorbenty
070709Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
080312Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky
080314Kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky
080409Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
080411Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
080413Vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
120112Použité vosky a tuky
120118Kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej
130501Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
130502Kaly z odlučovačov oleja z vody
130801Kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení
140604Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá
140605Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá
150110Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
150202Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
160107Olejové filtre
160305Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky
160506Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií
160508Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
160708Odpady obsahujúce olej
170301Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht
170409Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
180205Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
180207Cytotoxické a cytostatické liečivá
190110Použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov
190209Tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky
191101Použité filtračné hlinky
191102Kyslé dechty
191105Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
191206Drevo obsahujúce nebezpečné látky
191303Kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky
191305Kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky

“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.