Zákon č. 435/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

(v znení č. 351/2011 Z. z.(nepriamo), 56/2012 Z. z.(nepriamo), 474/2013 Z. z.(nepriamo), 106/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 160/2008
Platnosť od 12.11.2008
Účinnosť od 20.05.2018

435

ZÁKON

z 28. októbra 2008,

ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z. a zákona č. 179/2008 Z. z. sa mení takto:

V § 21b ods. 1 sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovom „eurách“.

Čl. VI

Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V § 36 ods. 5 písm. c) sa slová „podľa § 38 ods. 8 písm. b)“ nahrádzajú slovami „podľa § 38 ods. 7 písm. b)“.

2. V § 38 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.


Čl. VII

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.