Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.02.2014 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch
v znení 1/2014 Z. z.
01.02.2014 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 1/2014 Z. z.
01.02.2014 288/1997 Z. z. Zákon o telesnej kultúre
v znení , 1/2014 Z. z.
01.02.2014 254/1998 Z. z. Zákon o verejných prácach
v znení , 432/2013 Z. z.
01.02.2014 600/2003 Z. z. Zákon o prídavku na dieťa
v znení , 433/2013 Z. z.
01.02.2014 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení , 1/2014 Z. z.
01.02.2014 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 1/2014 Z. z.
01.02.2014 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa
v znení , 437/2013 Z. z.
01.02.2014 300/2008 Z. z. Zákon o organizácii a podpore športu
v znení , 1/2014 Z. z.
01.02.2014 339/2008 Z. z. Nariadenie o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
v znení , 14/2014 Z. z.
01.02.2014 513/2009 Z. z. Zákon o dráhach
v znení , 432/2013 Z. z.
01.02.2014 514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach
v znení , 432/2013 Z. z.
01.02.2014 200/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 1/2014 Z. z.
01.02.2014 547/2010 Z. z. Zákon o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru
v znení , 1/2014 Z. z.
01.02.2014 378/2011 Z. z. Vyhláška o spôsobe označovania platby dane
v znení , 443/2013 Z. z.
15.02.2014 261/2002 Z. z. Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií
v znení , 345/2013 Z. z.
15.02.2014 300/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
v znení , 26/2014 Z. z.
22.02.2014 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 233/2013 Z. z.
27.02.2014 180/1995 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení , 34/2014 Z. z.
27.02.2014 220/2004 Z. z. Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
v znení , 34/2014 Z. z.
27.02.2014 25/2006 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 34/2014 Z. z.
27.02.2014 313/2009 Z. z. Zákon o vinohradníctve a vinárstve
v znení , 34/2014 Z. z.
27.02.2014 97/2013 Z. z. Zákon o pozemkových spoločenstvách
v znení , 34/2014 Z. z.