Oznámenie č. 379/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

Čiastka 91/2013
Platnosť od 19.11.2013
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

379

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 30. októbra 2013 č. MF/17696/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25054/2010-74 (oznámenie č. 457/2010 Z. z.) a opatrenia z 21. októbra 2011 č. MF/24031/2011-74 (oznámenie č. 366/2011 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. októbra 2013 č. MF/17696/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/ 2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/ 2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25054/2010-74 (oznámenie č. 457/2010 Z. z.) a opatrenia z 21. októbra 2011 č. MF/24031/2011-74 (oznámenie č. 366/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 4 znie:

„(4) Účtovná závierka zostavená na účely podania daňového priznania sa doručuje elektronicky prostredníctvom systému štátnej pokladnice1) v termínoch pre podávanie daňových priznaní. Ak účtovná jednotka znova otvorila účtovné knihy podľa § 16 ods. 10 zákona, účtovná závierka schválená príslušným orgánom účtovnej jednotky sa doručuje príslušnému daňovému úradu do 30 dní po jej schválení. Zostavená priebežná účtovná závierka sa doručuje do Štátnej pokladnice prostredníctvom systému štátnej pokladnice v termínoch pre podávanie priebežnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu.1a)“.

2. Za § 4c sa vkladá § 4d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri ukladaní individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. decembru 2013 po 1. januári 2014.“.

3. V prílohe č. 1 časti vysvetlivky na vyplňovanie výkazu súvaha treťom bode, v prílohe č. 2 časti vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát treťom bode a v prílohe č. 5 časti vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát pre priebežnú účtovnú závierku deviatom bode sa na konci pripája táto veta: „Údaje, ktorými sú smerové číslo telefónu, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.“.

4. Príloha č. 3 čl. I sa dopĺňa bodom 9, ktorý znie:

„(9) Údaje, ktorými sú smerové číslo telefónu, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.“.

5. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv.1) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.17/zv.1) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16.8. 2006).

2. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (Ú. v. EÚ L 318, 17.11. 2006).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú.v. EÚ L 182, 29.6.2013).“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Peter Kazimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií