Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.03.2014 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení 463/2013 Z. z.
01.03.2014 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení , 464/2013 Z. z.
01.03.2014 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 353/2013 Z. z.
01.03.2014 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení , 381/2013 Z. z.
01.03.2014 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 464/2013 Z. z.
01.03.2014 499/2008 Z. z. Nariadenie o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka
v znení , 50/2014 Z. z.
01.03.2014 204/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie
v znení , 32/2014 Z. z.
01.03.2014 488/2010 Z. z. Nariadenie o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
v znení , 19/2014 Z. z.
01.03.2014 147/2013 Z. z. Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri stavebných prácach
v znení , 46/2014 Z. z.
01.03.2014 152/2013 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - vnútroštátne platby
v znení , 20/2014 Z. z.
01.03.2014 225/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek
v znení , 45/2014 Z. z.
01.03.2014 353/2013 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
01.03.2014 381/2013 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
01.03.2014 463/2013 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.03.2014 464/2013 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
15.03.2014 139/1998 Z. z. Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
v znení , 43/2014 Z. z.
15.03.2014 131/2009 Z. z. Vyhláška o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch
v znení , 60/2014 Z. z.
15.03.2014 132/2009 Z. z. Vyhláška o podmienkach certifikačných služieb a o požiadavkách na audit
v znení , 61/2014 Z. z.
15.03.2014 133/2009 Z. z. Obsah a rozsah prevádzkovej dokumentácie vedenej certifikačnou autoritou
v znení , 62/2014 Z. z.
15.03.2014 134/2009 Z. z. Vyhláška o produktoch elektronického podpisu
v znení , 63/2014 Z. z.
15.03.2014 135/2009 Z. z. Vyhláška o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky
v znení , 64/2014 Z. z.
15.03.2014 475/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
v znení , 57/2014 Z. z.
23.03.2014 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 288/2013 Z. z.