Opatrenie č. 452/2013 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 467/2010 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona v znení opatrenia č. 332/2012 Z. z.

Čiastka 104/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2015
Zrušený 264/2015 Z. z.

OBSAH

452

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 10. decembra 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 467/2010 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona v znení opatrenia č. 332/2012 Z. z.

Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 602/2003 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 467/2010 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona v znení opatrenia č. 332/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Hlásenia za rok 2013, ktoré sa predkladajú v roku 2014, sa zostavia podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2013.“.

2. V prílohe č. 1, v záhlaví časti 2 hlásenia DEV (NBS) 1 – 12 s označením „MESAČNÉ HLÁSENIE O ZAHRANIČNÝCH AKTÍVACH“ a v záhlaví časti 3 hlásenia DEV (NBS) 1 – 12 s označením „MESAČNÉ HLÁSENIE O ZAHRANIČNÝCH PASÍVACH“ sa slová „Členovia eurozóny“ nahrádzajú slovami „Členské štáty eurozóny“ a za slovo „Estónsko,“ sa vkladá slovo „Lotyšsko,“.

3. V celom texte prílohy č. 1 sa slová „okrem služieb“ a slová „s výnimkou služieb“ nahrádzajú slovami „vrátane služieb“, slová „očistené o neuhradené faktúry za služby“ sa nahrádzajú slovami „vrátane neuhradených faktúr za služby“, veta „Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.“ sa nahrádza vetou: „Súčasťou náplne jednotlivých položiek sú aj služby.“ a veta „Pohľadávky za služby nie sú predmetom zisťovania.“ sa nahrádza vetou: „Predmetom zisťovania sú aj pohľadávky za služby.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Jozef Makúch v. r.