Vyhláška č. 422/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín

(v znení č. r1/c107/2013 Z. z.)

Čiastka 99/2013
Platnosť od 12.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.10.2015
Zrušený 243/2015 Z. z.

OBSAH

422

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 2. decembra 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmeno b) znie:

b) balenou potravinou spotrebiteľsky balený výrobok,1) ktorý sa uvádza na trh,1a) pričom obal môže uzatvárať potravinu úplne alebo čiastočne,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1) § 21 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1a) § 2 písm. j) zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1b.

2. V § 5 ods. 1 uvádzacia veta znie: „Údaj o menovitej hmotnosti a menovitom objeme potraviny sa uvádza v jednotkách“.

3. V § 5 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 7.

4. V § 9 odsek 2 znie:

(2) Zložky sa označujú podľa odsekov 3 až 30, podľa § 10 a 11 a podľa príloh č. 1 až 3.“.

5. V § 9 ods. 9 písm. a) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

6. V § 9 ods. 9 písm. f) sa vypúšťa slovo „nie“.

7. V § 14 ods. 2 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

8. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Potraviny, ktorých označenie nespĺňa požiadavky podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2013, možno umiestňovať na trh až do vyčerpania zásob, najneskôr však do dátumu spotreby alebo do dátumu minimálnej trvanlivosti.“.

9. V § 20 sa vypúšťajú slová „a účinnosť stráca 13. decembra 2014“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Ľubomír Jahnátek v. r.