Zákon č. 143/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 308/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 35/2013
Platnosť od 14.06.2013
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013 okrem čl. I bodov 36 až 40, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

143

ZÁKON

z 21. mája 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 120/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z. a zákona č. 350/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písmeno d) znie:

d) podmienky zodpovedného a bezpečného nakladania s rádioaktívnym odpadom a s vyhoretým jadrovým palivom tak, aby sa zabránilo neprimeranému zaťaženiu budúcich generácií a zabezpečovala sa ochrana pracovníkov1aaa) a verejnosti aj za splnenia podmienok podľa osobitných predpisov,1aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa znie:

1aaa) § 2 ods. 2 písm. u) zákona č. 355/2007 Z. z.“.

2. V § 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na koho sa hľadí, že nebol pre takéto trestné činy odsúdený,“.

3. V § 2 písm. h) druhom bode sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi sa nepovažuje ich preprava,“.

4. V § 2 písm. h) treťom bode sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom sa nepovažuje jeho preprava,“.

5. V § 2 písmeno q) znie:

q) úložiskom jadrové zariadenie podľa písmena f) tretieho bodu alebo štvrtého bodu, ktorého hlavným účelom je ukladanie rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva, umožňujúce ich izoláciu, kontrolu a ochranu životného prostredia,“.

6. V § 2 písmeno s) znie:

s) vyhoretým jadrovým palivom jadrové palivo, ktoré bolo ožiarené v aktívnej zóne jadrového reaktora a bolo z nej natrvalo odstránené; vyhoreté jadrové palivo sa môže považovať za použiteľný zdroj, ktorý sa môže prepracovať, alebo sa môže určiť na uloženie, ak sa považuje za rádioaktívny odpad,“.

7. V § 2 písm. u) treťom bode a § 21 ods. 15 sa slovo „tvorby“ nahrádza slovom „produkcie“.

8. § 2 sa dopĺňa písmenom y), ktoré znie:

y) prepracovaním vyhoretého jadrového paliva proces alebo operácia, ktorej účelom je extrahovať štiepne materiály a množivé materiály z vyhoretého jadrového paliva na ďalšie použitie.“.

9. V § 3 ods. 1 sa slová „právne záväznými aktmi“ nahrádzajú slovami „právnymi aktmi“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu; na účely tohto zákona sa za Európsku úniu považuje aj Európske spoločenstvo pre atómovú energiu“.

10. V § 3 odsek 9 znie:

(9) Ukladanie rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva môže na základe povolenia úradu vykonávať len právnická osoba založená, zriadená alebo poverená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“). Právnická osoba podľa prvej vety musí byť držiteľom povolenia na prevádzku úložiska a Slovenská republika musí mať v tejto osobe 100%-nú majetkovú účasť a zároveň táto osoba nemôže byť držiteľom povolenia na prevádzku jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého bodu.“.

11. V § 4 ods. 1 písm. i) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane nakladania s rádioaktívnym odpadom a s vyhoretým jadrovým palivom“.

12. V § 4 ods. 1 písm. m) sa za slová „písmena l)“ vkladajú slová „ a q), zohľadňuje ich závery pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov“.

13. V § 4 ods. 1 písm. o) sa za slová „jadrovou bezpečnosťou“ vkladajú slová „vrátane nakladania s rádioaktívnym odpadom a s vyhoretým jadrovým palivom,“.

14. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:

p) poskytuje súčinnosť Národnému jadrovému fondu pri poskytovaní vysvetlení alebo informácií pre Európsku komisiu o revízii vnútroštátneho programu,

q) predkladá v spolupráci s ministerstvom hospodárstva, Národným jadrovým fondom a s držiteľmi povolenia Európskej komisii správu o vykonávaní právne záväzného aktu Európskej únie uvedeného v prílohe č. 4 piatom bode, prvýkrát najneskôr do 23. augusta 2015 a následne každé tri roky, pričom využíva posudzovací proces podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;3a) dotknuté ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sú na žiadosť úradu povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť na vypracovanie tejto správy.“.

15. V § 4 ods. 2 písm. e) šiesty bod znie:

6. návrh vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom a návrh vnútroštátneho programu na vykonávanie vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom spolu s návrhom finančného plánu na ich zabezpečenie a vydáva k týmto návrhom odborné stanovisko,“.

16. V § 5 ods. 5 druhej vete sa za slovo „techniky“ vkladajú slová „a pri uplatňovaní spätnej väzby z medzinárodných skúseností z udalostí na jadrových zariadeniach v zahraničí“.

17. V § 8 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 9.

18. V § 8 ods. 5 písmeno d) znie:

d) do jedného roka, ak ide o stavebné povolenie, o umiestnenie a uzatvorenie úložiska alebo ak ide o povolenie nadväzujúce na skončenie platnosti povolenia vydaného s obmedzeniami podľa odseku 1 písm. d).“.

19. V § 8 ods. 6 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

20. V § 8 ods. 7 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

21. V § 10 ods. 1 písm. l) sa za slovo „zariadení“ vkladajú slová „a o nakladaní s rádioaktívnym odpadom a s vyhoretým jadrovým palivom“.

22. V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenami u) až w), ktoré znejú:

u) zabezpečiť počas výstavby, rekonštrukcií alebo počas opráv jadrových zariadení za účasti úradu alebo úradom poverených osôb kontrolu zhody zmontovaných systémov, konštrukcií, komponentov alebo ich častí s projektovou dokumentáciou, požiadavkami na zabezpečovanie kvality, požiadavkami na kvalitu a overiť zhodu ich sprievodnej technickej dokumentácie so všeobecne záväznými právnymi predpismi; o vykonaných kontrolách vyhotoviť a viesť záznamy,

v) oznámiť úradu vykonanie kontroly podľa písmena u) najmenej desať dní pred ich uskutočnením, v nepredvídaných prípadoch najneskôr 24 hodín pred ich uskutočnením,

w) zabezpečiť vykonanie kontrol podľa písmena u) a kontrol prác odovzdaných dodávateľmi osobami, ktoré majú odbornú spôsobilosť podľa § 24 alebo aspoň päť rokov odbornej praxe v príslušných oblastiach využívania jadrovej energie podľa § 2 písm. u) prvého alebo druhého bodu získanú výkonom pracovných činností na obdobnom jadrovom zariadení.“.

23. V § 10 odsek 2 znie:

(2) Ak úrad súhlas alebo povolenie obmedzí podľa § 8 ods. 1 písm. d), držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) až e) je povinný v dostatočnom predstihu pred ukončením platnosti povolenia s prihliadnutím na lehoty uvedené v § 8 ods. 5 a 6 predložiť úradu žiadosť a príslušnú dokumentáciu na vydanie povolenia na pokračovanie činnosti.“.

24. V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) V záujme zabezpečenia jadrovej bezpečnosti a predchádzania neodôvodneného hromadenia rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva je držiteľ povolenia povinný počas uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a počas prevádzky jadrového zariadenia odovzdať rádioaktívne odpady, a to najneskôr do 12 mesiacov od ich vzniku a vyhoreté jadrové palivo bezodkladne po splnení požiadaviek na jeho bezpečnú prepravu a skladovanie, právnickej osobe ustanovenej v § 3 ods. 9 na ďalšie nakladanie s nimi.“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

25. V § 21 odsek 1 znie:

(1) Za zabezpečenie bezpečného nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v súlade s vnútroštátnym programom až po ich prevzatie na úložisko zodpovedá pôvodca rádioaktívnych odpadov a za bezpečnosť zariadení na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi zodpovedá držiteľ povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi. Držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) až d) zodpovedá za bezpečnostné aspekty jadrového zariadenia vrátane rádioaktívneho odpadu, s ktorým sa v ňom nakladá. Ak držiteľ povolenia podľa druhej vety nakladá v jadrovom zariadení s rádioaktívnymi odpadmi, ktoré vznikli v jadrovom zariadení, vo vzťahu ku ktorému je držiteľom povolenia iná osoba, tak v každom kroku nakladania s rádioaktívnymi odpadmi musí byť medzi týmito dvoma držiteľmi povolenia určená zodpovednosť za rádioaktívne odpady v zariadení, v ktorom sa s nimi nakladá.".

26. V § 21 ods. 4 sa slovo „Tvorba“ nahrádza slovom „Produkcia“.

27. V § 21 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „V Slovenskej republike je možné ukladať len rádioaktívny odpad, ktorý sa vyprodukoval na jej území, ak medzinárodná zmluva,29) ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Takáto medzinárodná zmluva musí brať do úvahy bezpečnostné normy Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

29) Článok 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.“.

28. V § 21 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 a 13, ktoré znejú:

(12) Ak sa rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo vyprodukované na území Slovenskej republiky prepraví na úpravu alebo prepracovanie do členského štátu alebo tretieho štátu, konečnú zodpovednosť za bezpečné a zodpovedné uloženie týchto materiálov vrátane odpadu, ktorý vznikne ako vedľajší produkt, nesie i naďalej Slovenská republika, ak medzinárodná zmluva,29) ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

(13) Ukladanie rádioaktívneho odpadu, ktorý sa vyprodukoval na území Slovenskej republiky, je možné v inom členskom štáte alebo v treťom štáte len na základe medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a týmto iným členským štátom alebo tretím štátom, ktorá nadobudne platnosť najneskôr v čase prepravy tohto rádioaktívneho odpadu a ktorá zohľadňuje odporúčania Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a v súlade s ustanoveniami § 16 až 16l. Ak sa ukladajú rádioaktívne odpady v treťom štáte, úrad pred uskutočnením prepravy informuje Európsku komisiu o uzatvorení medzinárodnej zmluvy o takomto ukladaní rádioaktívnych odpadov, pričom

a) tretí štát, v ktorom sa má rádioaktívny odpad ukladať, musí byť zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,3a) alebo má s Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu uzavretú dohodu, ktorá sa vzťahuje na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom alebo rádioaktívnym odpadom,

b) ciele programov tretieho štátu, v ktorom sa má rádioaktívny odpad ukladať, ktoré sa týkajú nakladania s rádioaktívnym odpadom, musia byť z hľadiska vysokej úrovne bezpečnosti rovnocenné s požiadavkami podľa tohto zákona,

c) úložisko v treťom štáte, v ktorom sa má rádioaktívny odpad ukladať je v prevádzke pred uskutočnením prepravy a prevádzkovateľ tohto úložiska má povolenie na prijatie prepravovaného rádioaktívneho odpadu.“.

Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 14 a 15.

29. V § 21 ods. 14 sa slová „odsekov 1 až 11“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 11 a 13“.

30. V § 22 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane záverečných stavebných alebo iných prác potrebných na uvedenie úložiska do dlhodobo bezpečného stavu“.

31. V § 25 ods. 6 písm. c) a d) sa slová „zabezpečenie kvality“ nahrádzajú slovom „kvalitu“.

32. V § 26 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo Železničná polícia“.

33. V § 26 ods. 9 sa vypúšťajú slová „alebo Železničnú políciu“.

34. V § 28 ods. 15 sa za slová „harmonogram prepravy“ vkladajú slová „vyhoretého jadrového paliva“ a na konci sa vypúšťajú slová „rádioaktívnych materiálov“.

35. V § 28 ods. 20 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „návrhy opatrení alebo odporúčaní na ďalší postup úrad zasiela Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a obvodným úradom v sídle kraja v oblasti ohrozenia.“.

36. V § 29 ods. 6 písmená a) a b) znejú:

a) jadrové zariadenia s jadrovým reaktorom alebo jadrovými reaktormi na energetické účely počas uvádzania do prevádzky a počas prevádzky do 300 000 000 eur,

b) ostatné jadrové zariadenia počas uvádzania do prevádzky a počas prevádzky, prepravy rádioaktívnych materiálov a všetky jadrové zariadenia v etape vyraďovania do 185 000 000 eur.“.

37. V § 34a ods. 4 písm. a) sa suma „383,38 eura“ nahrádza sumou „766,76 eura“.

38. V § 34a odsek 5 znie:

(5) Ročný príspevok za stavbu jadrového zariadenia [§ 5 ods. 3 písm. a)] podľa druhu jadrového zariadenia je

a) pre jadrové zariadenie podľa § 2 písm. f) prvého bodu 1,5 násobok sumy príspevku podľa odseku 4 písm. a); nominálnym inštalovaným tepelným výkonom sa rozumie projektovaný nominálny inštalovaný tepelný výkon,

b) pre jadrové zariadenia podľa § 2 písm. f) tretieho bodu a štvrtého bodu, okrem jadrového zariadenia podľa odseku 4 písm. e), vo výške podľa odseku 4 písm. b) až d); stavom ku koncu predchádzajúceho roka sa rozumie predpokladaný stav k 31. decembru roka, v ktorom uplynie dvanásť mesiacov prevádzky jadrového zariadenia.“.

39. V § 34a ods. 6 písmeno a) znie:

a) 107 346,40 eura za etapu vyraďovania jadrového zariadenia jadrová elektráreň A1 v Jaslovských Bohuniciach,“.

40. V § 34a ods. 6 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) 527 147, 50 eura za etapu vyraďovania jadrového zariadenia jadrová elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach,“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

41. V § 35 sa slová „§ 8 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 5“.

42. Za § 37bb sa vkladá § 37bc, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠37bc

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013

Povolenie na prevádzku jadrového zariadenia s časovým obmedzením vydané podľa doterajšieho zákona a ktorého časové obmedzenie by podľa doterajšieho zákona uplynulo po 1. auguste 2013, sa považuje za povolenie na prevádzku jadrového zariadenia bez časového obmedzenia.“.

43. Príloha č. 4 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom (Ú. v. EÚ L 199, 2. 8. 2011).“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013 okrem čl. I bodov 36 až 40, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.