Nariadenie vlády č. 299/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

Čiastka 135/2007
Platnosť od 30.06.2007
Účinnosť od 01.01.2018 do31.12.2019
Zrušený 370/2019 Z. z.

299

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. júna 2007

o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 467/2005 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Sumy základného platu duchovných cirkví a náboženských spoločností (ďalej len „duchovný“) podľa zaradenia vykonávanej funkcie do skupiny a započítateľnej doby vykonávania činnosti v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v cirkevnej inštitúcii na výchovu duchovných (ďalej len „duchovenská činnosť“) sú uvedené v stupnici základných platov duchovných v prílohe č. 1.

(2) Funkcia duchovného sa zaraďuje podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej duchovenskej činnosti do jednej zo skupín A, B, C, D, E, F alebo G, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Započítateľnú dobu vykonávania duchovenskej činnosti určuje cirkev alebo náboženská spoločnosť. Do započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti možno započítať aj dobu

a) pred výkonom duchovenskej činnosti v rozsahu, v akom sú získané znalosti a skúsenosti využiteľné na výkon tejto činnosti,

b) počas ktorej bol duchovnému odňatý štátny súhlas na vykonávanie duchovenskej činnosti.

(4) Základný plat vo vyššom platovom stupni patrí duchovnému od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol počet rokov započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti určený pre vyšší platový stupeň.

§ 2

(1) Duchovnému, ktorý vykonáva funkciu zaradenú do skupiny C, D, E, F alebo G, patrí hodnostný prídavok podľa miery zodpovednosti a významu vykonávanej funkcie v rámci duchovenskej činnosti.

(2) Hodnostný prídavok duchovného, ktorý vykonáva funkciu zaradenú do skupiny

a) C, je 6,64 až 23,24 eura mesačne,

b) D, je 16,60 až 39,84 eura mesačne,

c) E, je 26,56 až 66,39 eura mesačne,

d) F, je 43,16 až 99,59 eura mesačne,

e) G, je 66,39 až 165,97 eura mesačne.

(3) Výšku hodnostného prídavku určuje cirkev alebo náboženská spoločnosť.

§ 3

Na ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti môže cirkev alebo náboženská spoločnosť priznať duchovnému zvýšenie základného platu až do výšky 30 % jeho základného platu.


§ 4

Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 187/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 691/2004 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 421/2006 Z. z.

§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2007.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.

Stupnica základných platov duchovných v eurách mesačne

Platový stupeňZapočítateľná doba vykonávania duchovenskej činnosti
v rokoch
Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny
a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
S k u p i n a
ABCDEFG
1do 3310,64339,72373,14410,98452,78498,53550,13
2od 3 do 6322,94353,93388,90427,68471,91520,13572,71
3od 6 do 9335,78367,70404,10444,45490,63541,75595,85
4od 9 do 12348,04381,49420,32461,12509,36563,42619,94
5od 12 do 15360,84395,71436,04478,87528,99584,05643,59
6od 15 do 18374,09409,54452,24496,10548,67605,20667,15
7od 18 do 21387,38423,74468,03514,23568,35625,82690,73
8od 21 do 24400,69437,54484,26532,40587,47646,98714,86
9od 24 do 27413,95452,24500,49550,63607,15668,62738,96
10od 27 do 30427,23467,04516,19568,79626,83690,30763,01
11nad 30440,96481,29532,40587,03646,50712,41788,60

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.

Skupiny funkcií duchovných vykonávajúcich duchovenskú činnosť

1. Apoštolská cirkev na Slovensku:

C. diakon, pomocný pastor

D. pastor zboru

E. člen Rady cirkvi, oblastný správca, duchovný správca diakonie

F. zástupca biskupa

G. biskup

2. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike:

C. pomocný kazateľ, kazateľský asistent

D. kazateľ, správca zboru

E. člen rady, tajomník rady

F. podpredseda rady

G. predseda rady

3. Cirkev bratská v Slovenskej republike:

C. diakon, pastoračný asistent, vikár

D. ordinovaný kazateľ, správca zboru, administrátor zboru

E. člen rady, tajomník rady, správca rady

F. podpredseda rady

G. predseda rady

4. Cirkev československá husitská na Slovensku:

C. diakon (jáhen), kaplán, kazateľ, pomocný duchovný

D. samostatný duchovný správca – farár

E. predseda okrsku – dekan, diecézny tajomník

F. generálny vikár – zástupca patriarchu

G. biskup – patriarcha

5. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku:

C. diakon, kaplán

D. zborový farár, námestný farár, konsenior, duchovný správca

E. senior, tajomník dištriktuálneho biskupského úradu, vedúci dištriktuálneho biskupského úradu, tajomník generálneho biskupského úradu, duchovný správca diakonie

F. riaditeľ generálneho biskupského úradu

G. dištriktuálny biskup, generálny biskup

6. Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť:

C. pomocný kazateľ

D. kazateľ, povereník rady oblasti

E. člen rady oblasti

F. podpredseda rady oblasti

G. predseda rady oblasti, superintendent

7. Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike:

C. diakon, kaplán, výpomocný duchovný

D. aktuár, ceremoniár, archivár, duchovný správca, farár, farský administrátor, rektor chrámu, duchovný rehoľného rádu, kongregácie alebo monastiera sui iuris

E. protopresbyter, tajomník arcibiskupského úradu, tajomník biskupského úradu, tajomník biskupa, duchovenský člen ústredia cirkvi, kanonik, člen zboru konzultorov, člen kňazskej (presbyterskej) rady, notár cirkevného súdu, člen cirkevného súdu

F. protosynkel, pomocný biskup, synkel, súdny vikár, protoihumen rehoľného rádu, kongregácie alebo monastiera sui iuris, riaditeľ arcibiskupského úradu, riaditeľ biskupského úradu, kancelár

G. arcibiskup, eparchiálny biskup, exarcha, administrátor eparchie

8. Pravoslávna cirkev na Slovensku:

C. diakon, pomocný duchovný

D. duchovný správca, duchovný, archivár, duchovný mníšskeho rádu

E. protopresbyter, dekan, arcidekan, člen komisie na skúmanie kanonických priestupkov, člen ústredia cirkvi, duchovenský člen eparchiálnej a metropolitnej rady, tajomník oddelenia úradu eparchiálnej rady, osobný tajomník biskupa

F. protosynkel, synkel, biskup – vikár, tajomník metropolitnej rady, kancelár metropolitnej rady, igumen, archimandrita, tajomník eparchiálnej rady, riaditeľ eparchiálnej rady

G. eparchiálny biskup, arcibiskup, metropolita

9. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku:

C. levita, kaplán, kaplán samostatne riadiaci zbor

D. administrátor, duchovný samostatne riadiaci zbor, konsenior, synodný radca

E. senior, duchovenský člen synody, hlavný synodný radca

F. zástupca biskupa

G. biskup

10. Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike:

C. diakon, kaplán, výpomocný duchovný

D. aktuár, ceremoniár, archivár, duchovný správca, farár, farský administrátor, rektor kostola, duchovný rehoľnej spoločnosti

E. dekan, tajomník arcibiskupského úradu, tajomník biskupského úradu, tajomník biskupa, duchovenský člen ústredia cirkvi, kanonik, člen zboru konzultorov, člen kňazskej (presbyterskej) rady, notár cirkevného súdu, člen diecézneho súdu

F. pomocný biskup, generálny vikár, biskupský vikár, súdny vikár, vyšší predstavený rehoľných spoločenstiev, riaditeľ arcibiskupského úradu, riaditeľ biskupského úradu, kancelár

G. arcibiskup, diecézny biskup, diecézny administrátor

11. Starokatolícka cirkev na Slovensku:

C. pomocný duchovný

D. samostatný duchovný správca, farár

E. oblastný vikár, dekan, kanonik, tajomník biskupského úradu

F. generálny vikár, pomocný biskup

G. biskup, administrátor biskupstva

12. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike:

A. mašgiach, šochet

B. šames

C. kantor

D. hlavný kantor

E.

F. rabín

G. hlavný rabín