Zákon č. 355/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 88/2013
Platnosť od 12.11.2013
Účinnosť od 01.01.2014

355

ZÁKON

z 18. októbra 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákona č. 214/2000 Z. z., zákona č. 623/2004 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 36/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Európskeho spoločenstva a“.

2. V § 4 písm. a) sa za slovo „spoločností“ vkladajú slová „a ďalších s nimi hospodársky spojených osôb patriacich do jednej skupiny“.

3. V § 4 písm. c) sa za slová „zahraničnej banky“ vkladajú slová „(ďalej len „banka“)“.

4. V § 4 písmeno f) znie:

f) spolufinancovaním spoločné financovanie vývozného úveru alebo dovozného úveru Eximbankou a bankami alebo finančnými inštitúciami,“.

5. V § 4 písm. j) sa za slovo „ktoré“ vkladajú slová „netrvá dlhšie ako dva roky a ktoré“.

6. V § 4 písmeno k) znie:

k) neobchodovateľným rizikom iné komerčné riziko alebo politické riziko, ako je uvedené v písmene j),“.

7. V § 4 písm. o) sa slová „vývozcu alebo dovozcu“ nahrádzajú slovami „vývozcu, dovozcu, zahraničného odberateľa, zahraničného dodávateľa, banku zahraničného odberateľa alebo banku zahraničného dodávateľa“.

8. V § 7 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 11.

9. V § 7 ods. 10 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

10. V § 9 ods. 4 písm. f) sa slovo „kalendárny“ nahrádza slovom „rozpočtový“.

11. V § 9 ods. 5 sa vypúšťa slovo „ročnú“ a slová „hospodárskeho výsledku“ sa nahrádzajú slovami „výsledku hospodárenia“.

12. V § 10 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

13. V § 23 ods. 3 sa slová „Eximbanky schválenými Radou banky po dohode s ministerstvom“ nahrádzajú slovom „poisťovateľa“.

14. V § 24 ods. 5 písmená d) a e) znejú:

d) prijať finančný úver v eurách alebo v inej mene od banky alebo od finančnej inštitúcie,

e) priamo financovať, refinancovať alebo spolufinancovať krátkodobý úver, strednodobý úver a dlhodobý úver pre vývozcu alebo dovozcu na nákup tovarov alebo služieb od tuzemských dodávateľov a poskytnúť finančný úver v eurách alebo v inej mene na tuzemskom finančnom trhu alebo na zahraničnom finančnom trhu,“.

15. V § 26 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem záväzkov vzniknutých z poistenia a zaistenia obchodovateľných rizík“.

16. V § 28 odsek 3 znie:

(3) Exekúcii podľa osobitného predpisu12) nepodliehajú:

a) nehnuteľný majetok Eximbanky,

b) finančné nástroje vo vlastníctve Eximbanky a majetkové účasti Eximbanky v iných právnických osobách,

c) prostriedky určené na financovanie vývozných úverov, financovanie dovozných úverov, poisťovanie vývozných úverov, zaisťovanie vývozných úverov, poskytovanie záruk a na poisťovanie a zaisťovanie pohľadávok vývozcov proti komerčným rizikám,

d) pohľadávky Eximbanky voči bankám, finančným inštitúciám, vývozcom, dovozcom, zahraničným odberateľom a zahraničným dodávateľom.“.

17. V § 29 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) fond na financovanie dovozných úverov,“.

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).

18. V § 29 ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. b), d) a f)“.

19. V § 31 ods. 4 prvá veta znie: „Ak Eximbanka prekročí svoje rozpočtované prevádzkové výnosy po zohľadnení rezerv a opravných položiek, môže so súhlasom ministerstva prekročiť rozpočtované prevádzkové náklady v takej výške, v akej sa prekročili rozpočtované prevádzkové výnosy.“.

20. V § 33 písm. c) sa za slová „§ 29 ods. 1“ vkladajú slová „písm. b), d) a f)“.

21. V § 35 ods. 1 sa slová „§ 19 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 3“.

22. Nadpis § 36 znie: „Štátny dozor a vládny audit“.

23. V § 36 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Štátny dozor nad činnosťou Eximbanky vykonáva ministerstvo kontrolovaním dodržiavania

a) tohto zákona a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov,

b) pravidiel určených podľa § 25.

(2) Ministerstvo vykonáva vládny audit hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu.“.

24. V § 36 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri výkone vládneho auditu postupuje ministerstvo podľa osobitného predpisu.14a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 35a až 35g a § 36 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

25. V § 36 ods. 4 písm. b) sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „300 000 eur“.

26. V § 37 ods. 5 sa slová „Členovia Rady banky, ktorí nie sú zamestnancami“ nahrádzajú slovami „Člen Rady banky, ktorý nie je zamestnancom“.

27. V § 37 ods. 6 druhá veta znie: „Členov Rady banky a členov Dozornej rady môže zbaviť povinnosti mlčanlivosti vláda.“.

28. V § 37 ods. 7 sa slová „§ 14 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 4“.

29. V § 41a sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.

30. V nadpise prílohy sa slová „PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A“ nahrádzajú slovami „PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 1/2012 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 299/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 47 ods. 4 a § 56 ods. 10 sa za slovo „štátu“ vkladajú slová „alebo majetok Exportno-importnej banky Slovenskej republiky“.

2. V § 57 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo že majetok Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podľa § 61c ods. 2 je nevyhnutne potrebný na vykonávanie jej činností a plnenie jej úloh“.

3. V § 61c ods. 2 sa za slová „v odseku 1,“ vkladajú slová „a majetok Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podliehajúci exekúcii“.

4. V § 61c ods. 3 sa za slovo „Exekúciu“ vkladajú slová „na majetok štátu“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.