Oznámenie č. 117/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike a o jeho výsadách a imunitách

Čiastka 39/1995
Platnosť od 15.06.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 10. januára 1995, na základe článku 6.

117

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. septembra 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike a o jeho výsadách a imunitách.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 10. januára 1995, na základe článku 6.

DOHODA

medzi Slovenskou republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike a o jeho výsadách a imunitách

Slovenská republika a Komisia Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“),

želajúc si naďalej upevňovať a rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Európskymi spoločenstvami,

majúc v úmysle ustanoviť podmienky na zriadenie Zastúpenia Komisie na území Slovenskej republiky a upraviť výsady a imunity tohto zastúpenia,

dohodli sa takto:

Článok 1

Slovenská republika súhlasí so zriadením Zastúpenia Komisie na území Slovenskej republiky.

Článok 2

1. Európske spoločenstvá – Európske spoločenstvo uhlia a ocele, Európske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu – sú na území Slovenskej republiky právnickými osobami.

2. Európske spoločenstvá sú oprávnené uzavierať zmluvy, nadobúdať nehnuteľný a hnuteľný majetok a disponovať ním v rozsahu nevyhnutnom na efektívne plnenie svojich povinností v zmysle procedurálnych a administratívnych požiadaviek vyplývajúcich zo zákonov SR a viesť právne procesy a na tieto účely byť zastúpené Komisiou.

Článok 3

1. Zastúpenie Komisie, jeho vedúci predstaviteľ, jeho diplomatickí pracovníci, ako aj ich rodinní príslušníci, ktorí sú členmi ich domácností, majú na území Slovenskej republiky práva, výsady a imunity, ako aj povinnosti, ktoré zodpovedajú právam a povinnostiam ustanoveným Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961 a zároveň sú priznávané diplomatickým misiám v Slovenskej republike, ich vedúcim predstaviteľom a diplomatickým pracovníkom, ako aj rodinným príslušníkom, ktorí sú členmi ich domácností, a sú nimi uplatňované.

2. Ostatné ustanovenia Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961 sa použijú primerane.

3. Uvedené práva, výsady a imunity budú poskytované za predpokladu, že v súlade s ustanovením článku 17 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev pripojeného k dohode zriaďujúcej spoločnú Radu a spoločnú Komisiu Európskych spoločenstiev, podpísanej v Bruseli 8. apríla 1965, členské štáty Európskych spoločenstiev priznajú rovnaké práva, výsady a imunity Misii Slovenskej republiky, jej vedúcemu predstaviteľovi, diplomatickým pracovníkom a ich rodinným príslušníkom, ktorí sú členmi ich domácností.

Článok 4

Slovenská republika uznáva laissez-passer vydané Európskymi spoločenstvami úradníkom a ostatným zamestnancom ich inštitúcií ako platné cestovné doklady.

Článok 5

Spory týkajúce sa výkladu alebo použitia tejto dohody budú obe strany medzi sebou riešiť vzájomnými konzultáciami s cieľom dosiahnuť zmier.

Článok 6

Každá zo zmluvných strán bude notifikovať druhej zmluvnej strane, že boli splnené podmienky potrebné na schválenie tejto dohody, ktorá nadobudne platnosť dňom prijatia notifikácie druhej zmluvnej strany.

Na dôkaz toho riadne na to oprávnení splnomocnenci túto dohodu podpísali.

Dané v Bratislave 16. septembra 1994 v dvoch vyhotoveniach, v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Eduard Kukan v. r.

Za Komisiu Európskych spoločenstiev:

Günther Burghardt v. r.