Oznámenie č. 437/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Ukrajiny k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 190/2003
Platnosť od 12.11.2003
Redakčná poznámka

Dohovor pre Ukrajinu nadobudol platnosť 22. decembra 2003.

437

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Ukrajina pristúpila k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) s účinnosťou od 22. decembra 2003 a depozitárovi dohovoru oznámila svoje príslušné orgány podľa článku 6 dohovoru.

V dôsledku uvedeného sa zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru uverejnený ako dodatok k č. 213/2002 Z. z. dopĺňa takto:

Ukrajina

1. Ministerstvo spravodlivosti Ukrajiny pre listiny vydané justičnými orgánmi a súdmi vrátane listín osvedčených ukrajinskými notármi

2. Ministerstvo vzdelávania a vedy Ukrajiny pre verejné listiny vydané vzdelávacími orgánmi, štátnymi orgánmi, zariadeniami a organizáciami v oblasti vzdelávania a vedy

3. Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny pre všetky ostatné listiny