Oznámenie č. 8/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným vyšehradským fondom

Čiastka 6/2006
Platnosť od 11.01.2006
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť 28. novembra 2005 na základe článku II.

8

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. januára 2005 bol v Bratislave podpísaný Dodatok k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným vyšehradským fondom.

Národná rada Slovenskej republiky s dodatkom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1843 z 23. septembra 2005 a rozhodla, že tento dodatok je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 12. októbra 2005.

Dodatok nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť 28. novembra 2005 na základe článku II.

K oznámeniu č. 8/2006 Z. z.

DODATOK

k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným vyšehradským fondom

Medzinárodný vyšehradský fond založený na základe Dohody o zriadení Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorú podpísali predsedovia vlád krajín V4 dňa 9. júna 2000 v Štiříne

a

Slovenská republika,

želajúc si zabezpečiť rozšírenie výsad a imunít priznaných výkonnému riaditeľovi Medzinárodného vyšehradského fondu v Zmluve medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným vyšehradským fondom z 23. júna 2000 (ďalej len „zmluva“) aj na jeho zástupcu,

dohodli sa doplniť zmluvu takto:

Článok I

článok 9 bude znieť takto:

1. Výkonnému riaditeľovi a zástupcovi výkonného riaditeľa sa pri výkone ich funkcie priznávajú tieto výsady a imunity:

a) vyňatie z právomoci Slovenskej republiky týkajúce sa vykonaných úkonov v rámci ich oficiálnej činnosti vrátane hovoreného a písaného slova,

b) nedotknuteľnosť všetkých oficiálnych spisov a dokumentov,

c) nedotknuteľnosť ich osobnej a oficiálnej batožiny,

d) oslobodenie od všetkých priamych daní (a tie isté výsady vo vzťahu k výmene meny, aké sú priznané diplomatickému personálu),

e) oslobodenie od imigračných obmedzení a od registračných formalít vrátane členov ich rodiny tvoriacich súčasť ich domácností,

f) právo dovážať bez cla svoj nábytok a zvršky pri prvom nástupe do funkcie a po ukončení funkcie bez cla vyviezť takýto nábytok a zvršky,

g) právo doviezť bez cla svoje súkromné vozidlo na vlastné použitie a následne ho bez cla vyviezť.

2. Ustanovenia odseku 1 písm. e), f) a g) sa nepoužijú v prípade, že výkonný riaditeľ alebo zástupca výkonného riaditeľa je občanom Slovenskej republiky alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

3. Výsady a imunity sa poskytujú výkonnému riaditeľovi a zástupcovi výkonného riaditeľa nie na účely ich osobného prospechu, ale na účely zabezpečenia nezávislého výkonu ich funkcie.

Vzhľadom na túto skutočnosť má Konferencia ministrov zahraničných vecí právo a povinnosť vzdať sa imunity pre výkonného riaditeľa alebo pre zástupcu výkonného riaditeľa vždy, keď podľa jej názoru je výkon imunity v rozpore so spravodlivosťou a možno sa jej vzdať bez ujmy na dôvodoch, prečo je táto imunita garantovaná.“

Článok II

Tento dodatok sa bude predbežne vykonávať odo dňa podpisu oboch zmluvných strán.

Tento dodatok nadobudne platnosť dňom oznámenia Slovenskej republiky fondu, že v Slovenskej republike boli splnené všetky vnútroštátne právne podmienky potrebné na nadobudnutie platnosti tohto dodatku.

Článok III

Všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti.

Na dôkaz súhlasu podpísaní s plným oprávnením podpísali tento dodatok k zmluve.

Dané v Bratislave 18. januára 2005 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Eduard Kukan v. r.

Za Medzinárodný vyšehradský fond:

Andrzej Jagodzińsky v. r.

Anglické znenie Dodatku