Oznámenie č. 43/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy a Protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy

Čiastka 17/2000
Platnosť od 15.02.2000
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť 5. decembra 1996.

43

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 1996 boli v Štrasburgu uložené listiny o prístupe Slovenskej republiky k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy a Protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy.

Národná rada Slovenskej republiky s nimi vyslovila súhlas svojím uznesením č. 435 z 25. septembra 1996.

Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť 5. decembra 1996.

VŠEOBECNÁ DOHODA

o výsadách a imunitách Rady Európy

Vlády Belgického kráľovstva, Dánskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Gréckeho kráľovstva, Írskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Nórskeho kráľovstva, Švédskeho kráľovstva, Tureckej republiky a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,

pretože podľa ustanovení článku 40 písm. a) Štatútu Rady Európy Rada Európy, predstavitelia členských štátov a sekretariát požívajú na územiach členských štátov také výsady a imunity, ktoré sú potrebné na vykonávanie ich povinností,

pretože podľa ustanovení článku 40 písm. b) sa členské štáty Rady Európy zaviazali uzavrieť dohodu na účely splnenia jeho ustanovení,

pretože podľa článku 40 písm. b) Výbor ministrov odporučil vládam členských štátov prijatie týchto ustanovení,

dohodli sa takto:

ČASŤ I

SPÔSOBILOSŤ – OPRÁVNENIE

Článok 1

Rada Európy má právnu spôsobilosť. Môže uzatvárať zmluvy, nadobúdať a scudzovať hnuteľný aj nehnuteľný majetok a vystupovať pred súdmi.

V týchto prípadoch koná v mene Rady Európy generálny tajomník.

Článok 2

Generálny tajomník neustále spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov s cieľom uľahčiť výkon spravodlivosti, zabezpečiť dozor nad ustanoveniami a zabrániť možnosti akéhokoľvek zneužitia výsad, imunít, výnimiek a úľav stanovených v tejto dohode.

ČASŤ II

MAJETOK, FONDY A AKTÍVA

Článok 3

Rada Európy, jej majetok a aktíva nachádzajúce sa kdekoľvek a v držbe kohokoľvek požívajú imunitu k právnym konaniam akéhokoľvek druhu, ak sa jej Výbor ministrov v určitom prípade výslovne nezriekol. Rozumie sa však, že zrieknutie sa imunity sa nemôže rozšíriť na žiadne exekučné opatrenie alebo zadržanie majetku.

Článok 4

Budovy a objekty Rady Európy sú nedotknuteľné. Jej majetok a vlastníctvo nachádzajúce sa kdekoľvek a v držbe kohokoľvek požívajú imunitu k prehliadke, rekvizícii, konfiškácii, vyvlastneniu alebo k akémukoľvek inému správnemu, súdnemu alebo zákonodarnému zásahu.

Článok 5

Archívy Rady Európy a všetky dokumenty jej patriace alebo ňou držané sú nedotknuteľné, nech sa nachádzajú kdekoľvek.

Článok 6

Nepodliehajúc finančnej kontrole, finančným predpisom ani finančnému moratóriu akéhokoľvek druhu

a) Rada Európy môže vlastniť akúkoľvek menu a viesť účty v akejkoľvek mene,

b) Rada Európy môže slobodne prevádzať svoje fondy z jednej krajiny do druhej alebo vnútri ktorejkoľvek krajiny a zamieňať akúkoľvek menu, ktorú vlastní, na akúkoľvek inú menu,

c) pri výkone svojich práv podľa odsekov a) a b) vezme Rada Európy do úvahy všetky pripomienky vlády ktoréhokoľvek členského štátu, ak uzná, že im môže vyhovieť bez ujmy svojich záujmov.

Článok 7

Rada Európy, jej majetok, príjmy a iné vlastníctvo sú oslobodené

a) od všetkých druhov priamych daní, Rada Európy sa však nebude domáhať oslobodenia od poplatkov, daní alebo príspevkov, ktoré sú len náhradou za verejné služby,

b) od všetkých druhov ciel, zákazov a obmedzení na dovoz a vývoz predmetov na úradné potreby Rady Európy; predmety dovezené s týmto oslobodením sa nepredajú v krajine, do ktorej sa dovezú, iba ak za podmienok schválených vládou tejto krajiny,

c) od všetkých druhov ciel, zákazov a obmedzení na dovoz a vývoz, ak ide o publikácie Rady Európy.

ČASŤ III

SPOJE

Článok 8

Výbor ministrov a generálny tajomník majú vytvorené na území každého členského štátu podmienky na prepravu svojich úradných správ aspoň na takej úrovni, na akej ich tieto členské štáty poskytujú diplomatickým misiám ktorejkoľvek vlády.

Úradná korešpondencia ani iná úradná preprava správ Výboru ministrov a Sekretariátu nepodliehajú cenzúre.

ČASŤ IV

PREDSTAVITELIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV VO VÝBORE MINISTROV

Článok 9

Predstavitelia členských štátov vo Výbore ministrov požívajú pri vykonávaní svojich úloh a cestou na miesto schôdze a z tohto miesta tieto výsady a imunity:

a) imunitu k zatknutiu alebo väzbe a k zaisteniu osobnej batožiny, imunitu k právnym konaniam ktoréhokoľvek druhu za ústne alebo písomné výroky a za všetky činy, ktoré urobia vo svojom úradnom postavení,

b) nedotknuteľnosť všetkých listín a dokumentov,

c) právo používať šifry a prijať listiny alebo korešpondenciu kuriérom alebo v zapečatenej batožine,

d) pre seba a svojich manželských partnerov vyňatie z prisťahovaleckých obmedzení alebo z registrácie cudzincov v štáte, do ktorého pricestujú alebo ktorým prechádzajú pri výkone svojej funkcie,

e) ak ide o obmedzenia devízové alebo menové, tie isté úľavy, aké sa poskytujú členom diplomatických misií porovnateľného postavenia,

f) tie isté imunity a úľavy, aké sa poskytujú členom diplomatických misií porovnateľného postavenia, ak ide o ich osobnú batožinu.

Článok 10

Na zabezpečenie úplnej slobody slova a úplnej nezávislosti pri plnení si svojich povinností sa predstaviteľom vo Výbore ministrov bude aj naďalej poskytovať imunita k právnemu konaniu za ústne alebo písomné výroky a za všetky činy, ktoré vykonajú pri plnení si svojich povinností, aj keď tieto osoby už nebudú vykonávať túto funkciu.

Článok 11

Výsady a imunity sa poskytujú predstaviteľom členských štátov nie na ich osobný prospech, ale na zabezpečenie nezávislého vykonávania funkcií súvisiacich s Výborom ministrov. Preto má členský štát nielen právo, ale aj povinnosť vzdať sa imunity svojho predstaviteľa v každom prípade, keď by podľa názoru členského štátu imunita prekážala výkonu spravodlivosti a keď sa jej možno vzdať bez ujmy účelu, na ktorý sa imunita poskytuje.

Článok 12

a) Ustanovenia článkov 9, 10 a 11 nepoužijú úrady štátu, ktorého je daná osoba štátnym príslušníkom alebo ktorého je alebo bola predstaviteľom.

b) Na účely článkov 9, 10, 11 a článku 12 ods. a) slovo „predstavitelia“ znamená všetkých predstaviteľov, zástupcov predstaviteľov, poradcov, odborných znalcov a tajomníkov delegácií.

ČASŤ V

PREDSTAVITELIA V KONZULTATÍVNOM ZHROMAŽDENÍ

Článok 13

Predstaviteľom v Konzultatívnom zhromaždení a ich zástupcom sa nesmie uložiť žiadne administratívne alebo iné obmedzenie slobodného pohybu z miesta ich stretnutia na miesto konania.

Predstaviteľom v Konzultatívnom zhromaždení a ich zástupcom v prípade colnej a devízovej kontroly poskytne

a) ich vlastná vláda tie isté úľavy, aké sa poskytujú vedúcim pracovníkom cestujúcim do zahraničia dočasne plniť úradné povinnosti,

b) vlády iných členských štátov tie isté úľavy, aké sa poskytujú predstaviteľom zahraničných vlád pri plnení ich dočasných úradných povinností.

Článok 14

Predstavitelia v Konzultatívnom zhromaždení a ich zástupcovia požívajú imunitu k akémukoľvek vypočúvaniu, uväzneniu a akémukoľvek právnemu konaniu za ústne výroky alebo hlasy, ktoré odovzdali pri výkone svojich funkcií.

Článok 15

Počas zasadnutia Konzultatívneho zhromaždenia predstavitelia v zhromaždení a ich zástupcovia, bez ohľadu na to, či sú členmi parlamentu alebo nie, požívajú

a) takú imunitu na území svojho štátu, aká sa v tomto štáte poskytuje členom parlamentu,

b) na území ostatných členských štátov imunitu k väzbe a súdnemu stíhaniu.

Táto imunita sa poskytuje aj počas cesty na miesto a z miesta zasadnutia Konzultatívneho zhromaždenia. Neposkytuje sa, ak predstavitelia a ich zástupcovia spáchajú, pokúsia sa spáchať alebo už spáchali protiprávny čin, a ani v prípadoch, keď Konzultatívne zhromaždenie zrušilo ich imunitu.

ČASŤ VI

VEDÚCI PREDSTAVITELIA RADY

Článok 16

Okrem imunít a výsad stanovených v článku 18 sa generálnemu tajomníkovi a zástupcovi generálneho tajomníka, ich manželským partnerom a neplnoletým deťom poskytujú výsady a imunity, výnimky a úľavy poskytované podľa medzinárodného práva diplomatickým zástupcom.

Článok 17

Generálny tajomník určí kategórie úradníkov, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 18, a oznámi ich vládam všetkých členských štátov. Mená pracovníkov zahrnutých do týchto kategórií sa budú pravidelne oznamovať spomenutým vládam.

Článok 18

Úradníci Rady Európy požívajú

a) imunitu k právnym konaniam za výroky ústne alebo písomné a za všetky činy, ktoré urobia pri vykonávaní funkcie a v rozsahu poverenia,

b) výnimku zo zdanenia mzdy a príspevkov, ktoré im platí Rada Európy,

c) spolu so svojimi manželskými partnermi a príbuznými, ktorí sú od nich závislí, vyňatie z prisťahovaleckých obmedzení a z registrácie cudzincov,

d) rovnaké výsady, ak ide o devízové výhody, ako úradníci obdobnej hodnosti tvoriaci časť diplomatických misií poverených pri príslušnej vláde,

e) spolu so svojimi manželskými partnermi a príbuznými, ktorí sú od nich závislí, tie isté repatriačné výsady v čase medzinárodnej krízy ako diplomatickí zástupcovia,

f) právo doviezť si bez cla svoj majetok a zvršky v čase svojho prvého funkčného obdobia v danom štáte a tiež znova bez vyclenia vyviezť do svojho domovského štátu.

Článok 19

Výsady a imunity sa poskytujú úradníkom v záujme Rady Európy a nie na ich osobný prospech. Generálny tajomník má právo a povinnosť zbaviť imunity ktoréhokoľvek úradníka v každom prípade, keď by podľa jeho názoru imunita prekážala výkonu spravodlivosti a keď sa jej možno zriecť bez ujmy záujmov Rady Európy. Výbor ministrov má právo zbaviť imunity generálneho tajomníka a jeho zástupcu.

ČASŤ VII

DOPLNKOVÉ DOHODY

Článok 20

Rada Európy môže s každým členským štátom alebo s členskými štátmi uzavrieť doplnkové dohody, ktoré modifikujú nariadenia tejto všeobecnej dohody, ak sa týkajú tohto členského štátu alebo týchto členských štátov.

ČASŤ VIII

SPORNÉ OTÁZKY

Článok 21

Akékoľvek sporné otázky medzi Radou Európy a súkromnými osobami týkajúce sa dodaných zásob, zaplatených služieb alebo nehnuteľného majetku zakúpeného v mene Rady Európy sa postúpia arbitráži podľa administratívneho poriadku vydaného generálnym tajomníkom so súhlasom Výboru ministrov.

ČASŤ IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Táto dohoda podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka. Dohoda nadobudne platnosť ihneď po uložení siedmej ratifikačnej listiny signatárskeho štátu.

V prípade odloženia platnosti dohody v súlade s ustanoveniami predchádzajúceho odseku signatári súhlasia, aby sa vyhlo akémukoľvek oddialeniu efektívnej práce Rady Európy, aby sa dohoda vykonávala dočasne odo dňa podpisu, ak tak možno urobiť vzhľadom na príslušné ústavné systémy.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto všeobecnú dohodu.

Dané v Paríži 2. septembra 1949 vo francúzskom a v anglickom jazyku, v jednom vyhotovení, ktoré bude uložené v archívoch Rady Európy, pričom oba texty sú rovnako platné. Generálny tajomník zašle overenú kópiu každému signatárovi.

PROTOKOL

k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy

Vlády, signatári Všeobecnej dohody o výsadách a imunitách Rady Európy podpísanej 2. septembra 1949 v Paríži (ďalej len „Dohoda“), želajúc si rozšíriť ustanovenia Dohody,

dohodli sa takto:

Článok 1

Ktorýkoľvek súčasný alebo budúci členský štát Rady Európy, ktorý nie je signatárom Dohody, môže k nej a k tomuto protokolu neskôr pristúpiť uložením svojej listiny o prístupe k nim u generálneho tajomníka Rady Európy, ktorý túto skutočnosť oznámi ostatným členským štátom.

Článok 2

a) Ustanovenia časti IV Dohody sa vzťahujú na predstaviteľov zúčastňujúcich sa na stretnutiach zástupcov ministrov.

b) Ustanovenia časti IV Dohody sa vzťahujú na iných predstaviteľov, než sú predstavitelia v Konzultatívnom zhromaždení zúčastňujúci sa na zasadnutiach zvolaných Radou Európy v čase, keď nezasadá Výbor ministrov ani zástupcov ministrov tak, že predstavitelia zúčastňujúci sa na týchto stretnutiach nie sú vyňatí z uväznenia a súdneho stíhania, ak sa zistí, že páchajú, pokúšajú sa spáchať alebo už spáchali protiprávny čin.

Článok 3

Ustanovenia článku 15 Dohody sa vzťahujú na predstaviteľov zhromaždení a ich zástupcov kedykoľvek, keď sa zúčastňujú zasadnutí alebo cestujú na zasadnutia alebo zo zasadnutí výborov a podvýborov Konzultatívneho zhromaždenia bez ohľadu na to, či zhromaždenie práve v tom čase zasadá alebo nie.

Článok 4

Stáli predstavitelia členských štátov Rady Európy počas ciest na miesta a z miest zasadnutí požívajú výsady, imunity a úľavy, aké obvykle prislúchajú diplomatickým zástupcom porovnateľnej hodnosti.

Článok 5

Výsady, imunity a úľavy sa poskytujú predstaviteľom členských štátov nie na ich osobný prospech, ale na zabezpečenie nezávislého vykonávania ich funkcií vo vzťahu k Rade Európy. Preto má členský štát nielen právo, ale aj povinnosť vzdať sa imunity svojho predstaviteľa v každom prípade, keď by podľa názoru členského štátu imunita prekážala výkonu spravodlivosti a keď sa jej možno vzdať bez ujmy účelu, na ktorý sa imunita poskytuje.

Článok 6

Ustanovenia článku 4 nepoužijú úrady členského štátu, ktorého je daná osoba štátnym príslušníkom, alebo členského štátu, ktorého je alebo bola predstaviteľom.

Článok 7

a) Tento protokol je otvorený na podpis všetkým členským štátom, ktoré podpísali Dohodu. Protokol podlieha ratifikácii súčasne s ratifikáciou alebo po ratifikácii Dohody. Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

b) Tento protokol nadobudne platnosť dňom ratifikácie všetkými signatármi, ktorí k tomuto dátumu ratifikovali Dohodu, pod podmienkou, že počet signatárov, ktorí ratifikovali Dohodu a protokol, nebude menší než sedem.

c) Ak ide o signatára, ktorý uskutoční ratifikáciu dodatočne, protokol nadobudne platnosť dňom uloženia jeho ratifikačnej listiny.

d) V prípade členského štátu, ktorý pristúpil k Dohode a k tomuto protokolu v súlade s článkom 1, Dohoda a protokol nadobudnú platnosť

i) dňom stanoveným v písmene b) v prípadoch, keď sa listina o prístupe uložila pred týmto dátumom, alebo

ii) dňom uloženia listiny o prístupe v prípadoch, ak je táto listina uložená do depozitu neskôr, ako je stanovené v písmene b).

Na dôkaz toho podpísaní, ktorí na to boli riadne splnomocnení, podpísali tento protokol.

Dané v Štrasburgu 6. novembra 1952 v anglickom a vo francúzskom jazyku, v jednom vyhotovení, ktoré bude uložené v archívoch Rady Európy, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť. Generálny tajomník zašle overenú kópiu každej vláde, ktorá tento protokol podpíše alebo k nemu pristúpi.

Anglické znenie