Oznámenie č. 46/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Piateho protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy

Čiastka 20/2000
Platnosť od 15.02.2000
Redakčná poznámka

Piaty protokol nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 1. novembra 1997.

46

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 1996 bol v Štrasburgu za Slovenskú republiku podpísaný Piaty protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy.

Národná rada Slovenskej republiky s ním vyslovila súhlas svojím uznesením č. 435 z 25. septembra 1996 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 19. júna 1997. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy 15. júla 1997.

Piaty protokol nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 1. novembra 1997.

PIATY PROTOKOL
k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy

Členské štáty Rady Európy, signatári tohto Protokolu,

berúc do úvahy, že podľa ustanovení článku 59 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) podpísaného v Ríme 4. novembra 1950 členovia Európskej komisie pre ľudské práva (ďalej len „Komisia“) a Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) požívajú počas výkonu svojich funkcií výsady a imunity stanovené v článku 40 Štatútu Rady Európy a podľa dohôd uzatvorených na základe tohto článku,

pripomínajúc, že dané výsady a imunity spresnil a definoval Druhý a Štvrtý protokol podpísaný v Paríži 15. decembra 1956, respektíve 16. decembra 1961 k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy podpísanej v Paríži 2. septembra 1949;

berúc do úvahy, že pod vplyvom zmien, ktoré nastali v činnosti kontrolného mechanizmu Dohovoru, je potrebné, aby sa Všeobecná dohoda o výsadách a imunitách Rady Európy doplnila ďalším protokolom,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Členovia Komisie a členovia Súdu sú oslobodení od všetkých daní zo mzdy, odmien a príspevkov, ktoré poberajú od Rady Európy.

(2) Výraz „členovia Komisie a členovia Súdu“ zahŕňa členov, ktorí boli nahradení, ale ktorí pokračujú v šetrení prípadov predtým im pridelených, ako aj všetkých sudcov „ad hoc“ ustanovených do funkcie v súlade s ustanoveniami Dohovoru.

Článok 2

(1) Tento Protokol je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, ktoré môžu vyjadriť svoj súhlas byť ním viazané

a) podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo

b) podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia s následnou ratifikáciou, prijatím alebo schválením.

(2) Žiaden členský štát Rady Európy nemôže tento Protokol podpísať bez výhrady ratifikácie, ratifikovať, prijať alebo schváliť ho, ak predtým neratifikoval alebo súčasne neratifikuje Všeobecnú dohodu o výsadách a imunitách Rady Európy.

Článok 3

(1) Tento Protokol nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď tri členské štáty Rady Európy vyjadrili svoj súhlas byť viazané Protokolom v súlade s ustanoveniami článku 2.

(2) Pre každý členský štát, ktorý vyjadrí svoj súhlas byť viazaný Protokolom neskôr, Protokol nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa podpisu alebo dňa uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení.

Článok 4

Očakávajúc, že tento Protokol nadobudne platnosť v súlade s ustanoveniami článku 3 ods. 1 a 2, signatári sa dohodli tento Protokol predbežne vykonávať odo dňa podpisu, pokiaľ možno, podľa ich príslušných právnych predpisov.

Článok 5

Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy

a) každý podpis,

b) uloženie ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení,

c) každý dátum nadobudnutia platnosti tohto Protokolu v súlade s článkom 3,

d) každú inú skutočnosť, oznámenie alebo správu vzťahujúcu sa na tento Protokol.

Na dôkaz toho podpísaní, súc na to riadne splnomocnení, podpísali tento Protokol.

Dané v Štrasburgu 18. júna 1990 v anglickom a francúzskom jazyku, v jednom vyhotovení, pričom oba texty sú rovnako platné a budú uložené v archívoch Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overenú kópiu každému členskému štátu Rady Európy.

Anglické znenie textu