Vyhláška č. 424/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 93/1996 Z. z. o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv v znení neskorších predpisov

Čiastka 174/2001
Platnosť od 25.10.2001 do30.04.2004
Účinnosť od 01.11.2001 do30.04.2004
Zrušený 222/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla p...

424

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 9. októbra 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 93/1996 Z. z. o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 93/1996 Z. z. o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 174/1998 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 281/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 3 znie:

(3) Vzájomnosť podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich zástupcov.“.

2. V § 3 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „evidovaný Správou služieb diplomatickému zboru“.

3. § 8 znie:

㤠8

(1) Zahraničný zástupca podáva žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty potvrdenú Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky Daňovému úradu Bratislava I. Žiadosť sa podáva za obdobie kalendárneho štvrťroka najneskôr do 25. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Zahraničný zástupca k žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty doloží súpis dokladov o nákupe tovarov a služieb a doklady o nákupe tovarov a služieb podľa § 7. Vzor žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe č. 1 a vzor súpisu dokladov o nákupe tovarov a služieb je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Daňový úrad Bratislava I vráti zahraničnému zástupcovi daň z pridanej hodnoty v súlade s touto vyhláškou na účet vedený v banke v Slovenskej republike do 60 dní od podania žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty.“.

4. Za § 10a sa vkladá § 10b, ktorý znie:

㤠10b

Postup pri podaní žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa tejto vyhlášky sa použije prvýkrát za obdobie štvrtého štvrťroka 2001.“.

5. Doterajšia príloha sa nahrádza prílohami č. 1 a 2.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2001.


Brigita Schmögnerová v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 424/2001 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DANE Z PRIDANEJ HODNOTY

vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 424/2001 Z. z.

VZOR

SÚPIS DOKLADOV O NÁKUPE TOVAROV A SLUŽIEB

vzor 02