Oznámenie č. 241/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zriadení a činnosti Kultúrneho a informačného strediska Československej socialistickej republiky vo Viedni a Rakúskeho kultúrneho inštitútu v Prahe

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do24.11.1994
Zrušený 369/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobúda platnosť na základe svojho článku 10 dňom 1. júla 1990.

241

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 5. decembra 1988 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zriadení a činnosti Kultúrneho a informačného strediska Československej socialistickej republiky vo Viedni a Rakúskeho kultúrneho inštitútu v Prahe. Dohoda nadobúda platnosť na základe svojho článku 10 dňom 1. júla 1990.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi
Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zriadení a činnosti Kultúrneho a informačného strediska Československej socialistickej republiky vo Viedni a Rakúskeho kultúrneho inštitútu v Prahe

Československá socialistická republika a Rakúska republika,

vedené snahou prispieť na základe Záverečného aktu a ostatných príslušných dokumentov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe k ďalšiemu rozvoju priateľských vzťahov medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou, ako aj medzi národmi oboch štátov,

vedomé si toho, že vzájomné poznávanie a lepšie porozumenie medzi ľudom oboch štátov je dôležitým príspevkom k upevneniu mieru,

vedené prianím zintenzívniť svoju spoluprácu v kultúrnej, výchovnej a vedeckej oblasti,

dohodli sa uzavrieť túto Dohodu a zhodli sa na tomto:

Článok 1

1. Každá zmluvná strana je oprávnená zriadiť v hlavnom meste druhej zmluvnej strany kultúrne zariadenie (Kultúrne a informačné stredisko ČSSR vo Viedni a Rakúsky kultúrny inštitút v Prahe).

2. Obe zmluvné strany budú všestranne podporovať činnosť kultúrnych zariadení.

3. V súlade s ustanoveniami tejto Dohody môžu kultúrne zariadenia vykonávať svoju činnosť na celom území prijímajúceho štátu.

4. Kultúrne zariadenia sú právnickými osobami.

Článok 2

Kultúrne zariadenia môžu byť umiestnené na pozemku alebo v budove diplomatickej misie zriaďujúceho štátu. V tomto prípade musí mať kultúrne zariadenie oddelený vchod. Ustanovenia Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch sa na tieto kultúrne zariadenia nevzťahujú.

Článok 3

Všetka činnosť kultúrnych zariadení sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami tejto Dohody a právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

Článok 4

1. Na čele každého kultúrneho zariadenia je riaditeľ vymenovaný príslušným orgánom zriaďujúceho štátu, ktorý riadi všetku činnosť kultúrneho zariadenia.

2. Funkciami riaditeľa a jeho zástupcov môžu byť poverení a zodpovedajúcim spôsobom notifikovaní aj členovia diplomatickej misie zriaďujúceho štátu. Riaditeľ a jeho zástupcovia musia byť štátnymi občanmi zriaďujúceho štátu.

3. Ako správny a technický personál môžu byť v kultúrnom zariadení zamestnaní štátni občania prijímajúceho štátu a štátni občania zriaďujúceho štátu majúci trvalý pobyt na území prijímajúceho štátu. Pre zamestnávanie tohto personálu platia pracovné, sociálne, ako aj všetky ostatné príslušné právne predpisy a procedúry prijímajúceho štátu.

4. Riaditeľ každého kultúrneho zariadenia a poverení pracovníci sa môžu v otázkách jeho činnosti stýkať v súlade s platnými právnymi predpismi prijímajúceho štátu priamo s príslušnými ústrednými a miestnymi úradmi, vzdelávacími, vedeckými a kultúrnymi inštitúciami.

5. Riaditeľ každého kultúrneho zariadenia je oprávnený rozhodovať bežné záležitosti súvisiace s vnútornou prevádzkou kultúrneho zariadenia (napr. účtovníctvo a personálne záležitosti, knihovníctvo a jazykové kurzy).

Článok 5

1. Činnosť kultúrneho zariadenia v prijímajúcom štáte slúži šíreniu informácií a znalostí o zriaďujúcom štáte v záujme ďalšieho prehlbovania priateľských vzťahov medzi oboma štátmi a zahŕňa:

a) informovanie o kultúre, umení a vede;

b) usporadúvanie jazykových, kultúrnych, vzdelávacích, vedeckých a literárnych prednášok, čítania a sympózií, koncertov, divadelných predstavení, umeleckých vystúpení a premietanie filmov;

c) uskutočňovanie výstav v oblasti kultúry, umenia, športu a vedy;

d) uskutočňovanie jazykových kurzov zameraných na kultúru, vedu, umenie a vlastivedu zriaďujúceho štátu;

e) zriadenie a vedenie čitární a knižníc s možnosťou výpožičky, ktoré sa nachádzajú v priestoroch kultúrneho zariadenia a obsahujú publikačné a audiovizuálne materiály vzťahujúce sa na zriaďujúci alebo prijímajúci štát;

f) maloobchodný predaj predmetov kultúrnej povahy v súlade s článkom 9 tejto Dohody.

2. Pokiaľ sa bude na krytie výdavkov za akcie uskutočňované v priestoroch kultúrneho zariadenia (napr. jazykové kurzy, prednášky, výstavy) vyberať odplata, bude oslobodená od daní a iných dávok.

3. Činnosť uvedená v odseku 1 tohto článku sa vykonáva v priestoroch kultúrnych zariadení. So súhlasom príslušných orgánov, ktoré prípadne poskytnú svoju podporu, môžu kultúrne zariadenia usporadúvať kultúrne, umelecké a vedecké akcie aj mimo vlastných priestorov.

4. Ak sa medzi kultúrnymi zariadeniami a príslušnými orgánmi prijímajúcich štátov nedohodne inak, budú prednáškovú a umeleckú činnosť kultúrnych zariadení vykonávať iba štátni občania zriaďujúceho alebo prijímajúceho štátu. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na umelecké súbory a skupiny.

5. V oblasti vedeckej a vedecko-technickej spolupráce budú kultúrne zariadenia po dohode s príslušnými orgánmi prijímajúceho štátu rozvíjať svoju činnosť na:

a) výmenu vedeckých a vedecko-technických informácií, publikácií a výsledkov výskumu v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi;

b) organizovanie a relizáciu spoločných sympózií, konferencií a študijných kurzov a výstav s vedeckou a vedecko-technickou tematikou v spolupráci s príslušnými organizáciami prijímajúceho štátu.

Článok 6

1. Riaditielia kultúrnych zariadení budú vopred informovať príslušné orgány prijímajúceho štátu o plánovaných akciách, programoch a materiáloch, ktoré sa dajú k dispozícii verejnosti alebo sa budú rozširovať.

2. Kultúrne zariadenia sa podieľajú na uskutočňovaní pracovných programov určených Zmiešanou komisiou podľa článku 23 Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy. Na zasadaniach tejto Zmiešanej komisie sa bude prerokúvať aj činnosť kultúrnych zariadení.

Článok 7

1. Prijímajúci štát uľahčí podľa svojich právnych predpisov zriaďujúcemu štátu získanie priestorov potrebných pre kultúrne zariadenia na svojom štátnom území alebo mu pomôže zadovážiť si priestory iným spôsobom.

2. Každý zriaďujúci štát uhrádza náklady na zriadenie a prevádzku svojho kultúrneho zariadenia.

Článok 8

1. Podľa svojich platných zákonov a iných právnych predpisov povolí prijímajúci štát dovoz predmetov pre činnosť kultúrneho zariadenia a ich spätný vývoz a oslobodzuje ich od všetkých ciel, daní a podobných dávok s výnimkou poplatkov za skladovanie, odvoz a podobné služby.

2. S výhradou článku 4 ods. 3 a článku 9 ods. 3 sú kultúrne zariadenia pri plnení úloh podľa Dohody oslobodené od priameho zdanenia. Na účely zdanenia z obratu sa použijú všetky príslušné predpisy prijímajúceho štátu o dávkach.

Článok 9

1. Kultúrne zariadenia môžu v súlade s príslušnými právnymi predpismi prijímajúceho štátu uskutočňovať maloobchodný predaj predmetov kultúrnej povahy propagujúcich kultúru národov zriaďujúceho štátu na území prijímajúceho štátu.

2. Podmienky, rozsah a spôsob uskutočňovania tejto maloobchodnej činnosti sa dohodnú medzi zmluvnými stranami.

3. Maloobchodná činnosť podľa tohto článku podlieha v prijímajúcom štáte plnému zdaneniu.

Článok 10

Táto Dohoda nadobúda platnosť prvého dňa tretieho mesiaca odo dňa, v ktorom si zmluvné strany navzájom diplomatickou cestou písomnou formou oznámia, že sú splnené príslušné vnútroštátne podmienky pre nadobudnutie jej platnosti.

Článok 11

Táto Dohoda sa dojednáva na neurčitú dobu. Môže ju písomne diplomatickou cestou každá zo zmluvných strán vypovedať. Výpoveď nadobudne platnosť šesť mesiacov odo dňa po tom, čo dostane výpoveď druhá zmluvná strana.

Na dôkaz čoho oprávnení splnomocnenci túto Dohodu podpísali.

Dané vo Viedni 5. decembra 1988 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Československú

socialistickú republiku:

JUDr. Jaromír Johanes v. r.

minister zahraničných vecí ČSSR

Za Rakúsku

republiku:

Dr. Alois Mock v. r.

spolkový minister zahraničných vecí

Rakúskej republiky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.