Vyhláška č. 106/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o zriadení riečnej administrácie v úseku Dunaja Rajka-Gönyü

Čiastka 29/1968
Platnosť od 24.07.1968
Účinnosť od 08.08.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 22 Dohoda nadobudla platnosť 27. februárom 1968. Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.

106

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29. mája 1968

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o zriadení riečnej administrácie v úseku Dunaja Rajka-Gönyü


Dňa 27. februára 1968 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o zriadení riečnej administrácie v úseku Dunaja Rajka-Gönyü.

Podľa svojho článku 22 Dohoda nadobudla platnosť 27. februárom 1968. Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Minister:

Dr. Hájek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o zriadení riečnej administrácie v úseku Dunaja Rajka-Gönyü

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maďarskej ľudovej republiky prihliadajúc na Dohovor o režime plavby na Dunaji, podpísaný v Belehrade 18. augusta 1948, a na uznesenie Dunajskej komisie, prijaté na jej III. zasadnutí konanom 10. -15. decembra 1950 v Galaci, dohodli sa v záujme zabezpečenia a zlepšenia podmienok plavby v československo-maďarskom hraničnom úseku Dunaja uzavrieť dohodu o zriadení riečnej administrácie v úseku Dunaja Rajka-Gönyü.

Na tento účel splnomocnila

vláda Československej socialistickej republiky

Josefa Smrkovského,

ministra lesného a vodného hospodárstva,

vláda Maďarskej ľudovej republiky

Dégena Imre,

vedúceho Hlavnej správy vodného hospodárstva,

ktorí sa po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, dohodli takto:

Článok 1

Účel a názov riečnej administrácie

(1) Zmluvné strany zriaďujú v spoločnom československo-maďarskom úseku Dunaja Rajka-Gönyü riečnu administráciu na zabezpečovanie potrebných hydrotechnických prác za účelom udržiavania a zlepšenia plavebnej dráhy a na úpravu podmienok plavby (ďalej Administrácia).

(2) Administrácia sa nazýva

slovensky: „Riečna administrácia v úseku Dunaja Rajka-Gönyü“,

maďarsky: „Rajka-Gönyü Dunaszakasz Folyami Igazgatóság“.

Článok 2

Sídlo Administrácie

Sídlom Administrácie je Komárno, Československá socialistická republika.

Článok 3

Pôsobnosť Administrácie

Pôsobnosť Administrácie sa vzťahuje miestne na úsek koryta toku Dunaja od Rajky po Gönyü medzi riečnym km 1850 a 1791 (ďalej úsek).

Článok 4

Právne postavenie a úľavy Administrácie

(1) Administrácia ako spoločná československo-maďarská organizácia je právnickou osobou.

(2) Administrácia sa skladá z Rady (článok 10) a sekretariátu na čele s riaditeľom.

(3) Právne postavenie a úľavy Administrácie sa riadia Dohodou o právnom postavení a úľavách medzinárodných odvetvových organizácií pre hospodársku spoluprácu, podpísanou vo Varšave 9. septembra 1966.

Článok 5

Úradné jazyky, pečať a vlajka Administrácie

(1) Úradnými jazykmi Administrácie sú jazyky český, slovenský a maďarský.

(2) Administrácia má úradnú pečať a vlajku, na ktorých sa dohodla Rada.

Článok 6

Právomoc Administrácie

(1) Do právomoci Administrácie patria najmä tieto úlohy:

a) obstarávanie štúdií, prieskumných a výskumných prác a prípravnej a projektovej dokumentácie, ako aj zadávanie, kontrolovanie a preberanie potrebných hydrotechnických prác na úseku;

b) zabezpečovanie podmienok pre plavbu, určenie plavebných predpisov na úseku a kontrola ich plnenia;

c) určenie výšky a spôsobu vyberania plavebných poplatkov;

d) vyberanie plavebných poplatkov;

e) vybavovanie technickej, hospodársko-správnej, právnej a finančnej agendy spojenej s jej činnosťou.

(2) Právomoc Administrácie sa vzťahuje na vodohospodárske opatrenia aj mimo plavebnej dráhy, ak by tieto opatrenia mali dosah na jej udržiavanie a zlepšovanie plavebných podmienok; nevzťahuje sa však na ochranu pred povodňami a ľadovým nebezpečenstvom, ani na údržbu prístavov a ochranných hrádzí.

Článok 7

Vykonávanie hydrotechnických prác

(1) Hydrotechnickými prácami podľa článku 6 odseku (1) písmeno a) sú všetky činnosti, vrátane udržiavacích a bagrovacích prác, ktoré sledujú vytváranie vyhovujúcich gabaritov plavebnej dráhy a zabezpečenie pravidelného odtoku veľkých, stredných a malých vôd a nerušeného chodu ľadov v koryte.

(2) Administrácia obstaráva vykonanie hydrotechnických prác tak, že ich zadáva príslušným organizáciám obidvoch štátov.

(3) Organizácie obidvoch štátov vykonávajú zadané práce spravidla na území svojho štátu. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na bagrovacie práce a na dodávky a dopravu stavebných hmôt.

(4) Vytyčovanie plavebnej dráhy a hlásnu službu na úseku vykonáva Administrácia zásadne svojimi silami a prostriedkami.

Článok 8

Štúdie a merania

Zmluvné strany dajú Administrácii k dispozícii výsledky doterajších štúdií a meraní, týkajúce sa plavebnej dráhy a potrebné pre jej úlohy, včítane existujúcej dokumentácie hotových stavieb a projektovej dokumentácie rozostavaných a plánovaných stavieb. Administrácia informuje príslušné organizácie obidvoch štátov o výsledkoch meraní a štúdií, ako aj o prácach vykonaných na úseku.

Článok 9

Plavebné predpisy

(1) Osobitné predpisy upravujúce plavbu a bezpečnosť plavidiel na úseku [článok 6 odsek (1) písmeno b)] musia prihliadať na osobitnú povahu úseku a musia byť v súlade s odporúčaniami Dunajskej komisie o plavbe.

(2) Ak to vyžaduje bezpečnosť a poriadok v plavbe alebo vykonávanie hydrotechnických prác, Administrácia vykoná opatrenia prechodného rázu. O týchto opatreniach vydá plavebné vyhlášky.

Článok 10

Rada

Činnosť Administrácie riadi Rada, zložená zo splnomocnenca vlády Československej socialistickej republiky a splnomocnenca vlády Maďarskej ľudovej republiky, ktorí sú vymenovaní podľa Dohody o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách, platnej medzi obidvoma štátmi.

Článok 11

Právomoc Rady

Do právomoci Rady patrí najmä:

a) riadiť a kontrolovať činnosť Administrácie;

b) schvaľovať plán pracovných síl a platové zaradenie pracovníkov Administrácie;

c) schvaľovať ročný plán prác na úseku ako časť celkového ročného plánu prác na celom spoločnom československo-maďarskom úseku Dunaja a schvaľovať rozpočet Administrácie;

d) schvaľovať prípravnú a projektovú dokumentáciu hydrotechnických prác a prevzatie vykonaných prác;

e) kontrolovať hospodárenie Administrácie a schvaľovať výročnú správu a účtovnú uzávierku;

f) vymenúvať a odvolávať riaditeľa a jeho námestníka;

g) skúmať správy a návrhy riaditeľa a na ich základe robiť potrebné opatrenia;

h) kontrolovať opatrenia vzťahujúce sa na zlepšenie plavebných podmienok na úseku a schvaľovať predpisy týkajúce sa plavebného poriadku;

i) schvaľovať výšku a spôsob vyberania plavebných poplatkov;

j) schvaľovať organizačný poriadok sekretariátu a jeho zmeny;

k) urovnávať sporné otázky vzniknuté z vykonávania tejto Dohody.

Článok 12

Zasadanie Rady

(1) Zasadania Rady sú riadne a mimoriadne.

(2) Riadne zasadanie sa koná spravidla raz do roka, mimoriadne podľa potreby. Na návrh jedného zo splnomocnencov sa zíde mimoriadne zasadanie do jedného mesiaca.

(3) Riadne zasadania Rady sa konajú striedavo na území obidvoch štátov, mimoriadne v sídle Administrácie.

(4) Zasadanie zvoláva splnomocnenec zmluvnej strany, na území ktorej sa má zasadanie konať.

(5) Program rokovania určia splnomocnenci dohodou pred zasadaním; pri zasadaní môže sa po dohode meniť program rokovania.

(6) Na zasadaní Rady sa zúčastňujú aj zástupcovia splnomocnencov, menovaní podľa Dohody o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách, platnej medzi zmluvnými stranami. Zástupcovia plnia úlohy splnomocnencov v Rade v prípadoch, keď splnomocnenci nemôžu vykonávať svoju funkciu alebo keď ich poveria zastupovaním.

(7) Splnomocnenci podľa potreby môžu prizvať na zasadnutie Rady odborných poradcov.

Článok 13

Zásady rokovacieho poriadku Rady

(1) Riadne zasadanie Rady riadi splnomocnenec zmluvnej strany, na území ktorej sa zasadanie koná. V riadení mimoriadnych zasadaní sa splnomocnenci striedajú.

(2) Rada sa uznáša jednomyseľne. O zasadaní Rady sa vyhotovuje protokol.

(3) Podrobnosti rokovacieho poriadku určuje Rada.

Článok 14

Organizácia sekretariátu

Organizácia sekretariátu, právne postavenie riaditeľa a jeho námestníka a pracovnoprávne vzťahy pracovníkov sú upravené organizačným poriadkom.

Článok 15

Náklady spojené s činnosťou Administrácie

(1) Hydrotechnické práce na úseku sa delia medzi zmluvnými stranami v hmotných jednotkách na rovnaké diely. Úhradu nákladov na tieto práce zabezpečujú zmluvné strany v rámci svojich rozpočtov. Administrácia eviduje vykonané hydrotechnické práce v hmotných jednotkách, ako aj finančné sumy, ktoré zmluvné strany vynakladajú na tieto práce.

(2) Ak sa pri hydrotechnických prácach objednaných Administráciou prejaví na konci roka zostatok v prospech jednej strany, vyrovná ho druhá zmluvná strana v nasledujúcom roku v hmotných jednotkách. Ak vyrovnanie týmto spôsobom nebude možné v priebehu piatich rokov, zúčtuje sa zostatok v rámci platnej medzištátnej platobnej dohody.

(3) Podrobnú úpravu spôsobu rozdelenia hydrotechnických prác a vyrovnania zostatku určí Rada.

(4) Finančné prostriedky potrebné na úhradu výdavkov predpokladaných rozpočtom Administrácie (platy pracovníkov, nájomné za úradné miestnosti, vytyčovanie plavebnej dráhy a podobne) poskytujú zmluvné strany Administrácii rovnakým dielom. Medzištátne vyúčtovanie týchto prostriedkov sa uskutočňuje prostredníctvom účtov neobchodných platieb.

(5) Vecné náklady riadneho zasadania Rady idú na ťarchu prijímajúcej strany, mimoriadneho zasadania na ťarchu Administrácie. Osobné náklady uhradia vysielajúce orgány.

Článok 16

Rozdelenie použitia príjmov Administrácie

Plavebné poplatky budú rozdelené medzi zmluvné strany rovnakým dielom v tej mene, v ktorej boli vybrané. Slúžia na úhradu výdavkov spojených s činnosťou Administrácie a s vykonávaním hydrotechnických prác na úseku.

Článok 17

Prekračovanie štátnych hraníc

Pracovníci Administrácie prekračujú štátne hranice podľa platných dohôd uzavretých medzi obidvoma štátmi o cestovnom styku.

Článok 18

Zabezpečovanie budov a bytov

Zmluvná strana, na území ktorej má Administrácia sídlo, postará sa o úradné a prevádzkové miestnosti, ako aj o byty pracovníkov Administrácie za úhradu nájomného.

Článok 19

Pomer Administrácie k Dunajskej komisii

Pre pomer Administrácie k Dunajskej komisii sú smerodajné ustanovenia Dohovoru o režime plavby na Dunaji, podpísaného v Belehrade 18. augusta 1948.

Článok 20

Pomer Administrácie k Spoločnej československo-maďarskej technickej komisii

(1) Pokiaľ táto Dohoda neupravuje vodohospodárske otázky na úseku inak, platia ustanovenia Dohody o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách platnej medzi obidvoma štátmi. Preto zostáva naďalej v pôsobnosti Spoločnej československo-maďarskej technickej komisie úprava všetkých vodohospodárskych otázok na úseku, ktoré priamo nesúvisia s udržiavaním plavebnej dráhy a so zlepšovaním plavebných podmienok.

(2) Celkový ročný plán hydrotechnických prác na československo-maďarskom spoločnom úseku Dunaja, včítane úseku Administrácie, bude podľa návrhov príslušných vodohospodárskych organizácií obidvoch štátov a Administrácie prerokovaný a skoordinovaný Spoločnou technickou komisiou. Vo svojom návrhu ročného plánu sa sekretariát riadi zásadou, že objem prác na úseku bude, pokiaľ je to možné, na obidvoch stranách rovnaký. O výnimkách z tejto zásady rozhodne Rada. Plán Administrácie schvaľuje Rada.

Článok 21

Riešenie sporných otázok

Ak sporné otázky vzniknuté z vykonávania tejto Dohody nevyrieši Rada, predložia sa na rozhodnutie zmluvným stranám.

Článok 22

Záverečné ustanovenia

(1) Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania.

(2) Deň, ktorým Administrácia začne svoju činnosť, určí Rada.

(3) Dohoda platí na dobu 15 rokov a ak ju jedna zo zmluvných strán nevypovie, predlžuje sa jej platnosť na ďalších pätnásť rokov.

(4) Dohoda sa nemôže vypovedať pred uplynutím siedmich rokov od začiatku činnosti Administrácie. Po uplynutí tohto času sa môže kedykoľvek písomne vypovedať s účinnosťou k 31. decembru roka, ktorý nasleduje po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

(5) Likvidáciu Administrácie vykonajú vo vzájomnej dohode predstavitelia zmluvných strán, osobitne určení na tento účel.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Dohodu podpísali a opatrili ju svojimi pečaťami.

Spísané v Prahe 27. februára 1968 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a maďarskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Smrkovský v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky:

Dégen v. r.