Nariadenie vlády č. 288/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu

Čiastka 117/2004
Platnosť od 01.05.2004
Účinnosť od 01.05.2004

288

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. apríla 2004,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 53 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu sa mení takto:

1. § 1 sa vypúšťa.

2. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Bezpečná krajina pôvodu

Za bezpečné krajiny pôvodu sa považujú Austrálsky zväz, Bulharská republika, Ghanská republika, Islandská republika, Japonsko, Juhoafrická republika, Kanada, Kenská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo, Maurícijská republika, Nórske kráľovstvo, Nový Zéland, Rumunsko, Senegalská republika, Seychelská republika, Spojené štáty americké a Švajčiarska konfederácia.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.