Oznámenie č. 29/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Čiastka 10/1995
Platnosť od 03.02.1995
Redakčná poznámka

Na základe článku 7 nadobudla platnosť 9. júna 1994.

29

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. marca 1994 bola v Ženeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

Dohoda sa stala predbežne vykonateľná dňom jej podpisu, t. j. 9. marca 1994. Na základe článku 7 nadobudla platnosť 9. júna 1994.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov
o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Keďže Komisia pre ľudské práva svojou rezolúciou 1987/38 schválenou rozhodnutím Hospodárskej a sociálnej rady 1987/147 požiadala generálneho tajomníka, aby zriadil Dobrovoľný fond pre poradenské služby a technickú pomoc v oblasti ľudských práv premenovaný na Dobrovoľný fond pre technickú spoluprácu v oblasti ľudských práv (ďalej len „Dobrovoľný fond“);

keďže vláda Slovenskej republiky požiadala o pomoc pri zriadení národného inštitútu, ktorý sa bude zaoberať otázkami ľudských práv, pod názvom „Slovenské národné stredisko pre ľudské práva“ (ďalej len „Slovenské národné stredisko“);

keďže vláda Holandska vyjadrila ochotu poskytnúť príspevok do Dobrovoľného fondu za účelom finančnej pomoci pri zriadení takéhoto strediska;

keďže vláda Slovenskej republiky a Organizácia Spojených národov viedli rokovania ohľadom zriadenia Slovenského národného strediska;

vláda Slovenskej republiky a Organizácia Spojených národov (ďalej len „zmluvné strany“) dohodli sa takto:

Článok 1

Účel dohody

Účelom dohody je poskytnúť na základe príspevku vlády Holandska do Dobrovoľného fondu finančnú pomoc Slovenskému národnému stredisku na krytie jeho funkčných prevádzkových a programových výdavkov spojených s podporou a ochranou ľudských práv na Slovensku v počiatočnom období dvoch rokov, a to od 1. januára 1994 do 31. decembra 1995.

Článok 2

Záväzky Organizácie Spojených národov

Zmluvné strany sa dohodli, že Organizácia Spojených národov bude zodpovedať za poskytnutie grantu Slovenskému národnému stredisku v US dolároch, v sume nepresahujúcej protihodnotu 411 500 NLG v súlade s Finančnými predpismi a pravidlami Organizácie Spojených národov a ďalšími príslušnými predpismi a pravidlami Organizácie Spojených národov. Zmluvné strany súhlasia s tým, že splnenie týchto záväzkov Organizácie Spojených národov bude závislé od uzavretia a vykonávania dohody medzi Organizáciou Spojených národov a vládou Holandska o vyššie uvedenom príspevku. Výška sumy peňažných prostriedkov, ktoré sa poskytnú Slovenskému národnému stredisku, sa určí na základe oficiálneho výmenného kurzu Organizácie Spojených národov platného ku dňu úhrady každej z dvoch splátok, ktoré uskutoční vláda Holandska.

Článok 3

Záväzky vlády Slovenskej republiky

Zmluvné strany sa dohodli, že vláda Slovenskej republiky

a) poskytne primerané priestory pre Slovenské národné stredisko,

b) poskytne finančné prostriedky Slovenskému národnému stredisku v protihodnote 21 409 US dolárov na obdobie prvých dvanástich mesiacov a 31 455 US dolárov na obdobie druhých dvanástich mesiacov,

c) bude ďalej po uplynutí obdobia dvadsiatich štyroch mesiacov, počas ktorého sa budú poskytovať finančné prostriedky z Dobrovoľného fondu, ako je uvedené v článku 1 tejto dohody, financovať Slovenské národné stredisko, aby mohlo pokračovať v činnosti najmenej na úrovni dosiahnutej počas vyššie uvedeného obdobia. V prípade nepredvídateľných finančných okolností, ktoré by zabránili vláde Slovenskej republiky v plnom rozsahu splniť tento záväzok, môže byť toto ustanovenie zmenené na základe rokovaní zmluvných strán a v súlade s článkom 6 tejto dohody,

d) zabezpečí právnu a prevádzkovú nezávislosť Slovenského národného strediska.

Článok 4

Zodpovednosť

(1) Vzhľadom na to, že pomoc podľa tohto projektu je na prospech vlády a ľudu Slovenska, všetky riziká činností vykonávaných na základe tohto projektu bude znášať vláda Slovenskej republiky.

(2) Organizácia Spojených národov zodpovedá za prevod finančných prostriedkov poskytnutých vládou Holandska Slovenskému národnému stredisku v súlade s podmienkami dohody uzavretej medzi Organizáciou Spojených národov a vládou Holandska. V žiadnom prípade nepreberá alebo neprijíma Organizácia Spojených národov zodpovednosť nad rámec finančných prostriedkov poskytnutých vládou Holandska.

Článok 5

Urovnávanie sporov

Akýkoľvek spor medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov týkajúci sa alebo vyplývajúci z tejto dohody, ktorý sa nevyriešil rokovaním alebo iným dohodnutým spôsobom, môže sa na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany predložiť rozhodcovskej komisii. Každá zmluvná strana určí jedného rozhodcu a títo dvaja rozhodcovia určia tretieho, ktorý bude súčasne predsedom. Ak do tridsiatich dní odo dňa podania žiadosti o rozhodcovské konanie ktorákoľvek zo zmluvných strán neurčí rozhodcu, alebo ak do pätnástich dní od určenia dvoch rozhodcov nedôjde k určeniu tretieho rozhodcu, ktorákoľvek zmluvná strana môže požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby určil rozhodcu; pravidlá pre konanie pred rozhodcovskou komisiou ustanovia rozhodcovia a výdavky rozhodcovského konania budú znášať zmluvné strany tak, ako to určia rozhodcovia. Rozhodcovský nález musí uvádzať dôvody, na ktorých sa zakladá, a zmluvné strany ho prijmú ako konečné rozhodnutie sporu.

Článok 6

Zmeny

Táto dohoda sa môže zmeniť len písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok 7

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda bude predbežne vykonateľná dňom jej podpisu. Platnosť nadobudne dňom, keď Organizácia Spojených národov obdrží od vlády Slovenskej republiky oznámenie o tom, že bol ukončený vnútroštátny proces potrebný na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Dané 9. marca 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a anglickom, pričom rozhodujúci je text anglický.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Katarína Tóthová v. r.

Za

Organizáciu Spojených národov:

Ibrahim Fall v. r.