Oznámenie č. 295/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu orgánov zmluvných štátov podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín a o zmenách súvisiacich s depozitárskymi oznámeniami iných zmluvných štátov

Čiastka 119/2004
Platnosť od 05.05.2004
Redakčná poznámka

Dohovor pre Albánsko, Argentínu, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko a Čiernu Horu a Bermudy nadobudol platnosť 9. mája 2004.

295

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) pristúpilo Albánsko. Dohovor nadobudne platnosť medzi Slovenskou republikou a Albánskom 9. mája 2004.

Argentína, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Čierna Hora oznámili depozitárovi dohovoru doplnenie svojich orgánov podľa článku 6 dohovoru. Veľká Británia oznámila príslušný orgán podľa článku 6 dohovoru pre Bermudy.

V dôsledku uvedeného sa zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru uverejnený ako dodatok k č. 213/2002 Z. z. mení a dopĺňa takto:

Albánsko

Konzulárne oddelenie Ministerstva zahraničných vecí

Argentína

1. „Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto“

Reconquista 1088, 1003 Buenos Aires

2. verejní notári

Bosna a Hercegovina

1. mestské súdy Republiky Bosna a Hercegovina a Republiky Srbskej

2. osvedčenia orgánov uvedených v bode 1 musia byť ďalej overené Ministerstvom spravodlivosti Republiky Bosna a Hercegovina a Ministerstvom zahraničných vecí Republiky Bosna a Hercegovina

Srbsko a Čierna Hora

1. mestské súdy (súdy prvého stupňa)

2. Ministerstvo spravodlivosti a miestnej samosprávy Srbskej republiky,

Belehrad, ulica Nemanjina 22,

telefón/fax +381 11 361 287

kontaktná osoba: pán Milisav Coguric, vedúci odboru medzinárodnej právnej pomoci

3. Ministerstvo spravodlivosti Republiky Čierna Hora,

Sekcia súdnictva,

Podgorica, ulica Vuka Karadzica 3,

telefón/fax +381 081 248 541

kontaktná osoba: pani Vesna Ratkovic, zástupkyňa ministra spravodlivosti pre súdne záležitosti Republiky Čierna Hora

telefón/fax +381 081 248 531, e-mail: vesnarat@cg.yu.

Veľká Británia

pre Bermudy

„Parliamentary Registrar“