Oznámenie č. 214/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovou o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu

Čiastka 89/2001
Platnosť od 07.06.2001
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 15. januára 1999 na základe článku 27 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť tiež 15. januára 1999 na základe článku 27 ods. 1.

214

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. decembra 1994 bol v New Yorku prijatý Dohovor o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu.

Za Slovenskú republiku bol dohovor podpísaný 28. decembra 1995.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 340 zo 16. mája 1996 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 7. júna 1996. Ratifikačná listina bola uložená u depozitára dohovoru, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, 26. júna 1996.

Dohovor nadobudol platnosť 15. januára 1999 na základe článku 27 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť tiež 15. januára 1999 na základe článku 27 ods. 1.

Slovenská republika pri podpise dohovoru urobila podľa článku 22 ods. 2 dohovoru vyhlásenie, ktoré potvrdila pri uložení ratifikačnej listiny:

„Ak spor o výklad alebo o uplatňovanie dohovoru nebude urovnaný rokovaniami, Slovenská republika uprednostňuje jeho predloženie Medzinárodnému súdnemu dvoru podľa článku 22 ods. 1 dohovoru. Preto spor, ktorého stranou by bola Slovenská republika, môže byť predložený arbitráži len s výslovným súhlasom Slovenskej republiky.“

DOHOVOR

o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu

Štáty, zmluvné strany tohto dohovoru,

hlboko znepokojené narastajúcim počtom úmrtí a zranení v dôsledku úmyselných útokov na personál Organizácie Spojených národov a pridružený personál,

majúc na zreteli, že útoky na osoby alebo nedovolené zaobchádzanie s osobami, ktoré konajú v mene Organizácie Spojených národov, sú neospravedlniteľné a neprijateľné bez ohľadu na ich páchateľov,

uznávajúc, že operácie Organizácie Spojených národov sa vykonávajú v spoločnom záujme medzinárodného spoločenstva a v súlade s princípmi a cieľmi Charty Organizácie Spojených národov,

uvedomujúc si dôležitý prínos, na ktorom sa personál Organizácie Spojených národov a pridružený personál podieľa v rámci úsilia Organizácie Spojených národov v oblasti preventívnej diplomacie, nastoľovania, udržiavania a upevňovania mieru a humanitárnych a iných operácií,

vedomé si súčasných opatrení na zaistenie bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu vrátane opatrení, ktoré v tomto smere vykonali hlavné orgány Organizácie Spojených národov,

uznávajúc však, že súčasné opatrenia na ochranu bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu sú nedostatočné,

uvedomujúc si, že účinnosť a bezpečnosť operácií Organizácie Spojených národov sa zvyšuje, keď sa tieto operácie vykonávajú so súhlasom hostiteľského štátu a v spolupráci s ním,

vyzývajúc všetky štáty, v ktorých je rozmiestnený personál Organizácie Spojených národov a pridružený personál, a všetky ostatné, s ktorými môže byť tento personál spätý, aby mu poskytli úplnú podporu s cieľom uľahčiť uskutočňovanie operácií a zabezpečiť splnenie mandátu Organizácie Spojených národov,

presvedčené o nevyhnutnosti naliehavo prijať náležité a účinné opatrenia na ochranu pred útokmi proti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženému personálu a na potrestanie tých, ktorí takéto útoky spáchali,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tohto dohovoru

a) „personál Organizácie Spojených národov“ znamená

i) osoby poverené alebo rozmiestnené generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov ako členovia vojenských, policajných alebo civilných zložiek operácie Organizácie Spojených národov,

ii) iných predstaviteľov a expertov vyslaných Organizáciou Spojených národov alebo jej odbornými organizáciami alebo Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu, ktorí sú služobne prítomní v oblasti, v ktorej sa vykonáva operácia Organizácie Spojených národov,

b) „pridružený personál“ znamená

i) osoby menované vládou alebo medzivládnou organizáciou so súhlasom príslušného orgánu Organizácie Spojených národov,

ii) osoby poverené generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov, odbornou organizáciou alebo Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu,

iii) osoby rozmiestnené humanitárnou mimovládnou organizáciou alebo agentúrou na základe dohody s generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov alebo s odbornou organizáciou, alebo s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu,

ktoré vykonávajú činnosti zamerané na podporu naplnenia mandátu operácie Organizácie Spojených národov,

c) „operácia Organizácie Spojených národov“ znamená operáciu uskutočňovanú na základe rozhodnutia príslušného orgánu Organizácie Spojených národov v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov, vykonávanú a kontrolovanú orgánmi Organizácie Spojených národov, ak

i) operácia je zameraná na udržiavanie alebo nastolenie medzinárodného mieru a bezpečnosti alebo

ii) Bezpečnostná rada alebo Valné zhromaždenie vyhlásilo, na účely tohto dohovoru, že hrozí mimoriadne nebezpečenstvo personálu, ktorý sa zúčastňuje na operácii,

d) „hostiteľský štát“ znamená štát, na ktorého území Organizácia Spojených národov vykonáva operáciu,

e) „tranzitný štát“ znamená iný ako hostiteľský štát, cez ktorého územie personál Organizácie Spojených národov a pridružený personál alebo ich vybavenie prechádzajú alebo sú na ňom dočasne prítomné v rámci operácie Organizácie Spojených národov.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1. Tento dohovor sa vzťahuje na personál Organizácie Spojených národov a pridružený personál, ako aj na operácie Organizácie Spojených národov podľa ustanovení článku 1.

2. Tento dohovor sa nevzťahuje na operáciu Organizácie Spojených národov uskutočňovanú na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady v rámci donucovacích opatrení podľa kapitoly VII Charty Organizácie Spojených národov, v ktorej rámci je personál zapojený do boja proti organizovaným ozbrojeným silám a na ktorú sa vzťahuje právo medzinárodných ozbrojených konfliktov.

Článok 3

Označenie

1. Vojenské a policajné zložky operácie Organizácie Spojených národov a ich vozidlá, plavidlá a lietadlá budú osobitne označené. Ostatný personál, iné vozidlá, plavidlá a lietadlá použité v rámci operácie Organizácie Spojených národov budú náležite označené, ak generálny tajomník Organizácie Spojených národov nerozhodne inak.

2. Každý člen personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu bude mať pri sebe náležité doklady totožnosti.

Článok 4

Dohody o statuse operácie

Hostiteľský štát a Organizácia Spojených národov uzavrú čo najskôr dohodu o statuse operácie Organizácie Spojených národov a každého personálu, ktorý je do nej zapojený, vrátane, inter alia, ustanovení o výsadách a imunitách vojenských a policajných zložiek operácie.

Článok 5

Tranzit

Tranzitný štát uľahčí voľný prechod personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu a ich vybavenia do hostiteľského štátu a z hostiteľského štátu.

Článok 6

Rešpektovanie zákonov a predpisov

1. Bez ujmy na výsadách a imunitách, ktoré personál Organizácie Spojených národov a pridružený personál môžu požívať, alebo bez ujmy na požiadavkách vyplývajúcich z ich povinností personál Organizácie Spojených národov a pridružený personál

a) rešpektujú zákony a predpisy hostiteľského štátu a tranzitného štátu a

b) zdržia sa akejkoľvek akcie alebo činnosti, ktorá je nezlučiteľná s nestrannou a medzinárodnou povahou ich povinností.

2. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov prijme všetky náležité opatrenia na zabezpečenie dodržiavania týchto záväzkov.

Článok 7

Záväzok zabezpečiť bezpečnosť personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu

1. Personál Organizácie Spojených národov a pridružený personál, ich vybavenie a priestory nesmú byť objektom útoku alebo akejkoľvek akcie, ktorá im bráni vykonávať ich mandát.

2. Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu. Štáty, zmluvné strany, podniknú najmä všetky náležité kroky na ochranu personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu, ktoré sú rozmiestnené na ich území, pred trestnými činmi uvedenými v článku 9.

3. Štáty, zmluvné strany, budú náležite spolupracovať s Organizáciou Spojených národov a s inými štátmi, zmluvnými stranami, pri uplatňovaní tohto dohovoru, najmä vždy vtedy, keď hostiteľský štát nie je spôsobilý urobiť požadované opatrenia.

Článok 8

Povinnosť prepustiť alebo vrátiť zajatý alebo zadržaný personál Organizácie Spojených národov a pridružený personál

Ak príslušník personálu Organizácie Spojených národov alebo pridruženého personálu je zajatý alebo zadržaný v rámci vykonávania jeho povinností a ak jeho totožnosť bola preukázaná, nemôže byť vypočúvaný a musí byť bezodkladne prepustený a vrátený Organizácii Spojených národov alebo inému príslušnému orgánu s výnimkou odlišnej úpravy v dohode o postavení vojenských síl. Do prepustenia sa bude s týmto príslušníkom zaobchádzať v súlade so všeobecne uznávanými štandardmi ľudských práv a so zásadami a s duchom Ženevských dohovorov z roku 1949.

Článok 9

Trestné činy proti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženému personálu

1. Úmyselný čin

a) vraždy, únosu alebo iného útoku na osobu alebo na slobodu ktoréhokoľvek príslušníka personálu Organizácie Spojených národov alebo pridruženého personálu,

b) násilného útoku na služobné priestory, súkromné obydlie alebo dopravné prostriedky ktoréhokoľvek príslušníka personálu Organizácie Spojených národov alebo pridruženého personálu, ktorý je takej povahy, že ohrozuje jeho osobu alebo slobodu,

c) hrozby spáchania takého útoku s cieľom donútiť fyzickú osobu alebo právnickú osobu, aby vykonala určitý čin alebo aby sa zdržala jeho vykonania,

d) pokusu o spáchanie takého útoku a

e) spoluúčasti na spáchaní akéhokoľvek takého útoku alebo na pokuse o jeho spáchanie alebo na organizovaní alebo na nariaďovaní iným, aby vykonali takýto útok,

považuje každý štát, zmluvná strana, za trestný podľa svojho vnútroštátneho právneho poriadku.

2. Každý štát, zmluvná strana, prijme opatrenia, aby trestné činy podľa odseku 1 boli potrestané náležitými trestmi, ktoré budú zohľadňovať závažnosť týchto trestných činov.

Článok 10

Založenie právomoci

1. Každý štát, zmluvná strana, prijme nevyhnutné opatrenia na založenie svojej právomoci pre trestné činy uvedené v článku 9 v týchto prípadoch:

a) ak je trestný čin spáchaný na území tohto štátu alebo na palube lode alebo lietadla registrovaného v tomto štáte,

b) ak je podozrivý páchateľ štátnym príslušníkom tohto štátu.

2. Štát, zmluvná strana, môže tiež ustanoviť svoju právomoc pre akýkoľvek takýto trestný čin, ak je spáchaný

a) osobou bez štátnej príslušnosti, ktorej obvyklý pobyt sa nachádza v tomto štáte, alebo

b) na osobe, ktorá je štátnym príslušníkom tohto štátu, alebo

c) s cieľom donútiť tento štát, aby vykonal akýkoľvek čin alebo sa zdržal jeho vykonania.

3. Každý štát, zmluvná strana, ktorý ustanovil svoju právomoc podľa odseku 2, to notifikuje generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Ak tento štát, zmluvná strana, následne zruší túto právomoc, notifikuje to generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

4. Každý štát, zmluvná strana, prijme nevyhnutné opatrenia na ustanovenie svojej právomoci pre trestné činy podľa článku 9 v prípadoch, ak podozrivý páchateľ sa nachádza na jeho území a podľa článku 15 nevydá takúto osobu niektorému zo štátov, zmluvných strán, ktoré založili takúto právomoc podľa odseku 1 alebo 2.

5. Tento dohovor nevylučuje ustanovenie trestnej právomoci na základe vnútroštátneho právneho poriadku.

Článok 11

Predchádzanie trestným činom proti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženému personálu

Štáty, zmluvné strany, spolupracujú pri predchádzaní trestným činom podľa článku 9, najmä

a) prijímaním všetkých praktických opatrení, aby sa na ich príslušných územiach zamedzilo prípravám na spáchanie takýchto trestných činov v rámci ich územia alebo mimo ich územia, a

b) výmenami informácií v súlade s ich vnútroštátnym právnym poriadkom a koordináciou prijímania administratívnych a iných príslušných opatrení na predchádzanie páchaniu týchto trestných činov.

Článok 12

Výmena informácií

1. Ak podľa podmienok ustanovených vo vnútroštátnom právnom poriadku štát, zmluvná strana, na ktorého území bol spáchaný trestný čin podľa článku 9, má dôvody domnievať sa, že podozrivý páchateľ unikol z jeho územia, informuje generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov a priamo alebo jeho prostredníctvom príslušný štát alebo štáty o všetkých relevantných skutočnostiach, ktoré sa týkajú spáchaného trestného činu, a o všetkých dostupných informáciách, ktoré sa týkajú totožnosti podozrivého páchateľa.

2. Ak bol spáchaný trestný čin podľa článku 9, každý štát, zmluvná strana, ktorý ma informácie o obeti a o okolnostiach trestného činu, vyvíja úsilie v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom, aby o nich v ucelenej podobe a urýchlene informoval generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov a príslušný štát alebo štáty.

Článok 13

Opatrenia na zabezpečenie stíhania alebo vydania

1. Ak to okolnosti odôvodňujú, štát, zmluvná strana, na ktorého území sa nachádza podozrivý páchateľ, prijme v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom náležité opatrenia na zaistenie prítomnosti tejto osoby na účely jej stíhania alebo vydania.

2. Opatrenia prijaté podľa odseku 1 budú bezodkladne a v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom notifikované generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a priamo alebo jeho prostredníctvom

a) štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný,

b) štátu alebo štátom, ktorých je podozrivý páchateľ štátnym príslušníkom, alebo ak je táto osoba bez štátnej príslušnosti, na ktorého území má táto osoba obvyklý pobyt,

c) štátu alebo štátom, ktorých štátnym príslušníkom je obeť, a

d) ostatným zainteresovaným štátom.

Článok 14

Stíhanie podozrivých páchateľov

Ak štát, zmluvná strana, na ktorého území sa podozrivý páchateľ nachádza, nevydá túto osobu, predloží bez výnimky a bez zbytočného odkladu záležitosť na trestné stíhanie svojim príslušným orgánom v súlade so svojím právnym poriadkom. Tieto orgány vydávajú rozhodnutie rovnakým spôsobom ako v prípade analogického trestného činu závažnej povahy v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom tohto štátu.

Článok 15

Vydávanie podozrivých páchateľov

1. Ak vydávanie páchateľov pre trestné činy podľa článku 9 nie je obsiahnuté v zmluve o vydávaní, ktorá je uzavretá medzi štátmi, zmluvnými stranami, tieto trestné činy sa za také považujú na základe tohto dohovoru. Štáty, zmluvné strany, sa zaväzujú zakotviť vydávanie pre tieto trestné činy do každej zmluvy o vydávaní uzavretej medzi nimi.

2. Ak štát, zmluvná strana, ktorý podmieňuje vydávanie existenciou zmluvy, dostane žiadosť o vydanie od štátu, zmluvnej strany, s ktorým nemá uzavretú zmluvu o vydávaní, má možnosť považovať tento dohovor za právny dôvod na vydanie pre tieto trestné činy. Podmienky vydania sa riadia právnym poriadkom dožiadaného štátu.

3. Štáty, zmluvné strany, ktoré vydávanie nepodmieňujú existenciou zmluvy, uznajú medzi sebou tieto trestné činy za tie, ktoré zakladajú vydávanie podľa podmienok ustanovených právom dožiadaného štátu.

4. Každý z týchto trestných činov sa bude, na účely vydávania medzi štátmi, zmluvnými stranami, považovať za taký, akoby nebol spáchaný iba na mieste, kde sa uskutočnil, ale aj na území štátov, zmluvných strán, ktoré založili svoju právomoc podľa článku 10 ods. 1 alebo 2.

Článok 16

Vzájomná pomoc v trestných veciach

1. Štáty, zmluvné strany, si budú poskytovať najširšiu možnú pomoc v súvislosti s každým začatým trestným stíhaním za trestné činy podľa článku 9 vrátane poskytovania všetkých dostupných dôkazov, ktoré sú potrebné na stíhanie. Všetky úkony sa riadia vnútroštátnym právnym poriadkom dožiadaného štátu.

2. Ustanovenie odseku 1 sa nedotýka záväzkov o vzájomnej pomoci, ktoré vyplývajú z akejkoľvek inej dohody.

Článok 17

Spravodlivé zaobchádzanie

1. Každá osoba, ktorá je vyšetrovaná alebo stíhaná pre niektorý z trestných činov podľa článku 9, má zaručené spravodlivé zaobchádzanie, spravodlivý proces a úplnú ochranu svojich práv počas celého vyšetrovania alebo stíhania.

2. Každý podozrivý páchateľ má právo

a) bezodkladne sa spojiť s najbližším príslušným zástupcom štátu alebo štátov, ktorých je štátnym príslušníkom alebo ktoré sú inak oprávnené chrániť jeho práva, alebo ak je bez štátnej príslušnosti, so štátom, ktorý na základe jeho žiadosti je ochotný chraniť jeho práva, a

b) prijímať návštevy zástupcu tohto štátu alebo týchto štátov.

Článok 18

Oznámenie záverov stíhania

Štát, zmluvná strana, v ktorom je podozrivý páchateľ stíhaný, informuje o záveroch trestného konania generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý ich postúpi ostatným štátom, zmluvným stranám.

Článok 19

Rozšírenie dohovoru

Štáty, zmluvné strany, sa zaväzujú rozširovať tento dohovor v najširšom možnom rozsahu, najmä zahrnutím jeho štúdia, ako aj príslušných ustanovení medzinárodného humanitárneho práva do svojich programov vojenského vzdelávania.

Článok 20

Výnimky

Nijaké ustanovenie tohto dohovoru sa nedotýka

a) uplatňovania medzinárodného humanitárneho práva a všeobecne uznávaných štandardov v oblasti ľudských práv, ktoré sú zakotvené v medzinárodných dokumentoch o ochrane operácií Organizácie Spojených národov, ako aj personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu alebo povinnosti tohto personálu dodržiavať tieto práva a štandardy,

b) práv a záväzkov štátov v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov týkajúcich sa súhlasu so vstupom osôb na ich územie,

c) povinnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu konať v súlade s mandátom operácie Organizácie Spojených národov,

d) práva štátov, ktoré dobrovoľne poskytujú personál na operácie Organizácie Spojených národov, aby ho stiahli z účasti na tejto operácii, alebo

e) práva na náležité finančné odškodnenie v prípade smrti, invalidity, zranenia alebo choroby osôb dobrovoľne vyslaných štátom na operácie Organizácie Spojených národov, ktoré sú spojené s vykonávaním činnosti na udržanie mieru.

Článok 21

Právo na sebaobranu

Nijaké ustanovenie tohto dohovoru sa nemôže vykladať tak, aby to obmedzovalo právo na sebaobranu.

Článok 22

Riešenie sporov

1. Každý spor o výklad alebo o uplatňovanie tohto dohovoru, ktorý nie je medzi dvoma alebo viacerými štátmi, zmluvnými stranami, urovnaný rokovaniami, podlieha na žiadosť jednej zo strán arbitráži. Ak strany do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti o arbitráž nie sú spôsobilé dosiahnuť dohodu o jej organizácii, môže jedna z nich predložiť spor na Medzinárodný súdny dvor na základe žiadosti podanej v súlade so Štatútom Medzinárodného súdneho dvora.

2. Každý štát, zmluvná strana, môže pri podpise, ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto dohovoru alebo pri prístupe k nemu vyhlásiť, že sa nepovažuje byť viazaný celým odsekom alebo časťou odseku 1. Ostatné štáty, zmluvné strany, nebudú viazané odsekom 1 alebo jeho príslušnou časťou voči štátu, zmluvnej strane, ktorý uplatnil takúto výhradu.

3. Každý štát, zmluvná strana, ktorý uplatnil výhradu podľa odseku 2, ju môže kedykoľvek odvolať notifikovaním generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

Článok 23

Hodnotiace schôdzky

Na žiadosť jedného štátu alebo viacerých štátov, zmluvných strán, a so súhlasom väčšiny štátov, zmluvných strán, zvolá generálny tajomník Organizácie Spojených národov schôdzku štátov, zmluvných strán, na posúdenie uplatňovania dohovoru a ostatných problémov súvisiacich s jeho vykonávaním.

Článok 24

Podpis

Tento dohovor je otvorený na podpis všetkým štátom v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku do 31. decembra 1995.

Článok 25

Ratifikácia, prijatie alebo schválenie

Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok 26

Prístup

Tento dohovor je otvorený na prístup všetkým štátom. Listiny o prístupe budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok 27

Nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor nadobudne platnosť tridsiatym dňom po dni uloženia dvadsiatej druhej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

2. Pre každý štát, ktorý ratifikuje, prijme alebo schváli tento dohovor alebo k nemu pristúpi po uložení dvadsiatej druhej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe, dohovor nadobudne platnosť tridsiatym dňom po dni uloženia jeho ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe.

Článok 28

Výpoveď

1. Každý štát, zmluvná strana, môže vypovedať tento dohovor písomnou notifikáciou generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

2. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok po dni, keď generálny tajomník Organizácie Spojených národov dostane túto notifikáciu.

Článok 29

Autentické texty

Pôvodné vyhotovenie tohto dohovoru, ktorého anglický, arabský, čínsky, francúzsky, ruský a španielsky text sú rovnako autentické, bude uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý zašle jeho overené kópie všetkým štátom.

Dané v New Yorku 9. decembra 1994.

Anglické znenie textu