Oznámenie č. 394/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o programe Mierových zborov Spojených štátov v Česko-Slovensku

Čiastka 67/1990
Platnosť od 28.09.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom podpisu.

394

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 25. júna 1990 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o programe Mierových zborov Spojených štátov v Česko-Slovensku. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o programe Mierových zborov Spojených štátov v Česko-Slovensku

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Spojených štátov amerických (ďalej len „zmluvné strany“)

uznávajúc dôležitosť rozvoja vzájomne výhodnej spolupráce medzi svojimi národmi a

sledujúc ciele Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o spolupráci v kultúre, vede, technike a v iných oblastiach podpísanej v Prahe 15. 4. 1986,

dohodli sa na nasledujúcom:

Článok 1

Vláda Spojených štátov amerických vyšle do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky dobrovoľníkov Mierových zborov Spojených štátov, ktorých vyžiada Česká a Slovenská Federatívna Republika. Vláda Spojených štátov amerických zabezpečí prípravu dobrovoľníkov tak, aby mohli efektívne plniť navzájom dohodnuté úlohy.

Dobrovoľníci budú pracovať pod bezprostredným dohľadom čs. vládnych alebo súkromných organizácií ustanovených na základe dohody medzi príslušnými česko-slovenskými orgánmi a predstaviteľom Mierových zborov Spojených štátov.

Dobrovoľníci budú plniť zodpovedajúce úlohy, ktoré budú určené medzi príslušnými česko-slovenskými orgánmi a predstaviteľom Mierových zborov.

Článok 2

Dobrovoľníkom a ich majetku sa zabezpečí spravodlivé zaobchádzanie a primeraná pomoc a ochrana. Vo všetkých veciach, ktoré sa ich budú týkať, budú príslušné čs. orgány úplne informovať, konzultovať a spolupracovať s príslušnými orgánmi Spojených štátov.

Článok 3

Dobrovoľníci dostanú príspevok na krytie životných nákladov. Budú oslobodení od všetkých daní z platieb, ktoré dostanú na uhrádzanie svojich životných nákladov a z príjmov zo zdrojov mimo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Dobrovoľníkom sa zabezpečí ubytovanie.

Článok 4

Vláda Spojených štátov amerických vybaví dobrovoľníkov takým obmedzeným množstvom zariadenia a zásob, na akom sa príslušné česko-slovenské orgány a predstaviteľ Mierových zborov dohodnú, že je nevyhnutné na to, aby dobrovoľníkom umožnili efektívne plniť ich úlohy.

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v súlade so svojimi platnými zákonmi a predpismi umožní dovoz predmetov a zásob uvedených v predchádzajúcom ustanovení a oslobodí ich, rovnako ako osobné veci dobrovoľníkov, od všetkých colných poplatkov.

Dobrovoľníci budú vybavení preukazmi totožnosti potvrdzujúcimi ich členstvo v Mierových zboroch Spojených štátov.

Článok 5

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky súhlasí s prijatím predstaviteľa Mierových zborov Spojených štátov a takého personálu predstaviteľa (včítane zmluvných pracovníkov), ktorý bude nevyhnutný pre vykonávanie tejto Dohody. Príslušné česko-slovenské orgány budú udržiavať styk s predstaviteľmi a personálom Mierových zborov Spojených štátov za účelom vykonávania tejto Dohody. Predstaviteľ Mierových zborov a personál bude prijatý iba na základe predchádzajúceho súhlasu príslušných česko-slovenských orgánov.

Predstaviteľ Mierových zborov a personál predstaviteľa (včítane zmluvných pracovníkov) požívajú, s výnimkou osôb s trvalým pobytom na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, rovnaké oslobodenia od colných poplatkov a daní ako administratívny a technický personál diplomatickej misie Spojených štátov amerických.

Predstaviteľ Mierových zborov Spojených štátov zriadi na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky úradovne za účelom uskutočňovania programu Mierových zborov Spojených štátov.

Všetky predmety a zásoby Mierových zborov Spojených štátov budú požívať rovnaké vyňatie z colných poplatkov a daní ako predmety a zásoby diplomatickej misie Spojených štátov amerických.

Článok 6

Akákoľvek prevoditeľná mena alebo cenné papiere dovezené na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vládou Spojených štátov amerických alebo jej zmluvnými pracovníkmi ňou financovanými za účelom vykonávania tejto Dohody, môžu sa zameniť na česko-slovenskú menu v poverenej inštitúcii. Kurz sa určí v súlade s kurzami platnými pre obchodné a neobchodné platby.

Článok 7

Príslušné česko-slovenské orgány a predstaviteľ Mierových zborov môžu v budúcnosti uzavrieť také dohody o programe Mierových zborov Spojených štátov, ktoré budú považovať za nevyhnutné alebo vhodné za účelom plnenia tejto Dohody alebo za účelom lepšieho uplatňovania tejto Dohody za okolností, ktoré nie sú v Dohode obsiahnuté.

Záväzky každej zmluvnej strany sú podmienené dostupnosťou fondov a súladom so zákonmi zmluvnej strany.

Článok 8

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti po neobmedzenú dobu. Každá zmluvná strana ju môže vypovedať písomným oznámením daným najneskôr šesť mesiacov vopred.

Dané v Prahe 25. 6. 1990 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Jiří Dienstbier v. r.

podpredseda vlády a minister zahraničných vecí

Za vládu

Spojených štátov amerických:

Paul D. Coverdell v. r.

riaditeľ Mierových zborov USA

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.