Oznámenie č. 115/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Čiastka 54/2004
Platnosť od 05.03.2004 do31.12.2005
Zrušený 586/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2004. Menený výnosom zo 7. septembra 2004 č. 3950/2004-II/1 uverejného pod č. 509/2004 Z. z. s účinnosťou od 15. septembra 2004.

115

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z.

výnos z 25. februára 2004 č. 37/2004-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Výnos ustanovuje poskytovanie dotácií občianskym združeniam, poskytovanie dotácií z rozdelenia výťažku lotérií alebo iných podobných hier obci, vyššiemu územnému celku, občianskemu združeniu, nadácii a záujmovému združeniu právnických osôb, neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby, registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poskytovanie dotácií obciam na plnenie úloh v súlade s cieľmi Komplexného rozvojového programu rómskych osád a poskytovanie dotácií na humanitné účely fyzickým osobám alebo mimovládnym organizáciám.

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2004.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a je prístupný na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.