Nariadenie vlády č. 74/1965 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 16/1963 Zb. o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl

Čiastka 35/1965
Platnosť od 26.07.1965 do30.04.1967
Účinnosť od 26.07.1965 do30.04.1967
Zrušený 38/1967 Zb.

74

VLÁDNE NARIADENIE

zo 7. júla 1965,

ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 16/1963 Zb. o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl

Zdokonalenie plánovitého riadenia národného hospodárstva vyžaduje postupné prispôsobenie umiestňovania absolventov zásadám novej sústavy riadenia. Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje preto podľa § 14 ods. 1 zákona č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily:


Článok I

Vládne nariadenie č. 16/1963 Zb. o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl sa mení a dopĺňa takto:

1. Ustanovenie § 3 ods. 2 znie:

(2) Základnými pracoviskami sú také pracoviská, ktoré poskytujú možnosť, aby sa absolvent uplatnil priamo v základnej odbornej činnosti, pre ktorú bol vychovaný. Základnými pracoviskami nie sú miesta v ústredných a krajských orgánoch a vo vedeckovýskumných alebo vývojových ústavoch s výnimkou miest poskytujúcich možnosť priameho uplatnenia v základnej odbornej činnosti, ktoré určia vedúci príslušných ústredných orgánov.“

2. Citácia uvedená v § 4 znie:

„§ 3 ods. 2 a 3.“

3. Ustanovenie § 6 ods. 2 znie:

(2) Návrhy na umiestnenie absolventov prerokúva škola s absolventmi a podnikmi. Škola nenavrhuje umiestnenie absolventa do podniku, ktorý pre neho nezabezpečí primerané pracovné a životné podmienky, alebo do podniku, ktorého pracovisko určené pre absolventa (s výnimkou absolventov uvedených v § 3 ods. 3) nemá charakter základného pracoviska; v týchto prípadoch požiada škola príslušný ústredný orgán, prípadne krajský národný výbor o určenie iného podniku, v ktorom uvedené predpoklady sú zabezpečené.“

4. Doterajší odsek 3 § 6 sa vypúšťa.

5. Za § 6 sa vkladá § 6a tohto znenia:

(1) Návrhy na umiestnenie absolventov sa prerokúvajú v predposlednom roku štúdia s výnimkou návrhov na umiestnenie absolventov lekárskych a farmaceutických fakúlt, absolventov pedagogických škôl a absolventov učiteľstva na fakultách vychovávajúcich učiteľov pre školy poskytujúce stredné vzdelanie, ktoré sa prerokúvajú v poslednom roku štúdia. Po tomto prerokovaní podnik a študent uzavrú za súčinnosti školy dohodu, že do 30 dní po ukončení štúdia dojednajú pracovný pomer.

(2) Na pedagogických fakultách v predposlednom ročníku štúdia škola prerokúva návrhy na umiestnenie absolventov so študentmi a jednotlivými okresnými národnými výbormi. Po tomto prerokovaní študent a okresný národný výbor uzavrú za súčinnosti fakulty dohodu, že do 30 dní po ukončení tretieho ročníka štúdia dojednajú pracovný pomer s tým, že základným pracoviskom bude škola, ktorú určí fakulta pre výkon ročnej riadenej nástupnej pedagogickej praxe.“

6. Ustanovenie § 8 znie:

„Iný podnik než ten, s ktorým absolvent uzavrel dohodu o dojednaní pracovného pomeru na základe ustanovenia § 6a alebo na základe ustanovenia § 15a ods. 1 nesmie absolventa v období 3 rokov od ukončenia jeho štúdia, nepočítajúc do toho dobu výkonu základnej vojenskej služby, prijať do pracovného pomeru s výnimkou prípadov uvedených v § 11.“

7. Ustanovenie § 13 sa dopĺňa takto:

„i na študentov štvrtých ročníkov pedagogických fakúlt vykonávajúcich v poslednom roku svojho štúdia ročnú riadenú nástupnú pedagogickú prax v pracovnom pomere.“

8. Z § 15 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie uvedené pod písm. g).

9. Za § 15 sa vkladá § 15a tohto znenia:

(1) Na absolventov vysokých škôl skupín odborov technická a jadrová fyzika, hutníctvo, potravinárstvo, spotrebný priemysel, na absolventov vysokých umeleckých škôl a konzervatórií, na absolventov lekárskych fakúlt a farmaceutickej fakulty, na absolventov stredných odborných škôl odborov spracovanie kaučuku a plastických hmôt, výroba celulózy a papiera, pradiarstvo, tkáčstvo, pletiarstvo, chemická technológia textilu, prevádzka a ekonomika železničnej dopravy a na absolventov stredných odborných škôl výtvarného a výtvarno-technického smeru, ktorí budú končiť štúdium v roku 1966 a v ďalších rokoch, sa nevzťahujú ustanovenia § 6, poslednej vety § 6a ods. 1 a § 17.

(2) Študenti odborov uvedených v predchádzajúcom odseku sa sami obracajú podľa svojho záujmu na podniky, ktoré im škola oznámi, prípadne na ďalšie podniky, ktoré dodatočne požiadali školu o absolventov, alebo vo výnimočných prípadoch so súhlasom školy na iné podniky, ktoré si sami vyhľadajú. S týmito podnikmi uzavierajú dohodu, že do 30 dní po ukončení štúdia dojednajú pracovný pomer. Pri výbere pracoviska a pri dojednaní pracovného pomeru poskytuje škola spolu s organizáciou ČSM študentom účinnú pomoc.“

10. Citácia uvedená v § 17 znie:

„§ 6a.“


Článok II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


inž. Šimůnek v. r.