Uznesenie č. 78/1975 Zb.Uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky z 9. júla 1975 č. 224 o výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni

Čiastka 20/1975
Platnosť od 17.07.1975 do31.12.1976
Zrušený 139/1976 Zb.

78

UZNESENIE

vlády Slovenskej socialistickej republiky

z 9. júla 1975 č. 224

o výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni

Vláda Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 92 ods. 3 Zákonníka práce po prerokovaní so Slovenskou odborovou radou pre organizácie riadené ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi:

1. ak nie je z prevádzkových dôvodov možné poskytnúť pracovníkovi nepretržitý odpočinok v týždni v trvaní aspoň 32 hodín (§ 92 Zákonníka práce), môže vedúci organizácie rozvrhnúť pracovný čas tak, že čas tohto odpočinku bude najmenej 24 hodín

a) pri sezónnych a kampaňových prácach,

b) pri prácach v doprave, v kultúrnych zariadeniach a v nepretržitých prevádzkach

s podmienkou, že na jednotlivých pracovníkov pripadne nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 32 hodín najmenej raz za tri týždne;

2. pri prácach, pri ktorých je pracovný čas nerovnomerne rozvrhnutý na obdobie celého kalendárneho roka, a v poľnohospodárstve môže vedúci organizácie rozvrhnúť na základe smerníc ústredného orgánu (§ 85 ods. 2 Zákonníka práce) pracovný čas tak, že nepretržitý odpočinok v trvaní najmenej 32 hodín pripadne na jednotlivých pracovníkov raz za dva týždne.

Ing. Vačok v. r.