Vyhláška č. 210/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa určuje postup a podrobnejšie podmienky pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác

Čiastka 60/1994
Platnosť od 16.08.1994 do31.12.1996
Účinnosť od 16.08.1994 do31.12.1996
Zrušený 387/1996 Z. z.

210

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 8. augusta 1994,

ktorou sa určuje postup a podrobnejšie podmienky pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Žiadosť o poskytnutie príspevku1) na spoločensky účelné pracovné miesto2) predkladá zamestnávateľ alebo občan, ktorý začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, obvodnému úradu práce3), v ktorého územnom obvode pracovné miesto je alebo bude vytvorené.

§ 2

(1) Žiadosť o poskytnutie príspevku na spoločensky účelné pracovné miesto obsahuje najmä

a) podnikateľský alebo iný zámer a kalkuláciu predpokladaných nákladov,

b) počet pracovných miest a ich profesiovo-kvalifikačnú štruktúru,

c) počet uchádzačov o zamestnanie, absolventov škôl alebo mladistvých, ktorých prijme zamestnávateľ do pracovného pomeru, a dobu, od ktorej ich možno prijať na pracovné miesto,

d) dobu, od ktorej občan začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť.

(2) Pri posudzovaní žiadosti o poskytnutie príspevku sa prihliada najmä na

a) mieru a štruktúru nezamestnanosti v okrese,

b) potrebu okresu v súlade s jeho sociálno-ekonomickým rozvojom,

c) kvalifikačnú štruktúru obyvateľstva.

§ 3

Doba využitia spoločensky účelného pracovného miesta je minimálne dva roky.

§ 4

(1) Okresný úrad práce uzavrie s vybraným zamestnávateľom alebo občanom, ktorý začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, písomnú dohodu o poskytnutí príspevku na spoločensky účelné pracovné miesto.

(2) Dohoda uzavretá podľa odseku 1 obsahuje najmä

a) počet pracovných miest a ich profesiovo-kvalifikačnú štruktúru,

b) výšku nenávratného príspevku na spoločensky účelné pracovné miesto a spôsob jeho poskytnutia,

c) výšku nenávratného príspevku na spoločensky účelné pracovné miesto, na ktoré je prijatý uchádzač o zamestnanie, absolvent alebo mladistvý, a na spoločensky účelné pracovné miesto vytvorené občanom, ktorý začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť,

d) dobu vzniku a využitia spoločensky účelného pracovného miesta,

e) spôsob vrátenia návratného príspevku s určením splátkového režimu,

f) záväzok zamestnávateľa alebo občana, ktorý začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, že vráti návratný príspevok najneskôr do piatich rokov od jeho poskytnutia na účet Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky, ktorý spravuje okresný úrad práce,

g) záväzok zamestnávateľa alebo občana, ktorý začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, že vráti na účet Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky, ktorý spravuje okresný úrad práce, poskytnutý návratný, ako i nenávratný príspevok pri nedodržaní dohodnutých podmienok v lehote do troch mesiacov odo dňa porušenia dohodnutých podmienok, ak sa nedohodne s okresným úradom práce inak,

h) záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy prijatých zamestnancov,

i) záväzok okresného úradu práce, že zamestnávateľovi poskytne v dohodnutej výške príspevok na úhradu nákladov na mzdu alebo plat vyplatený zamestnancovi na základe predloženej výplatnej listiny najneskôr po uplynutí štvrťroka,

j) záväzok zamestnávateľa alebo občana, ktorý začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, že oznámi okresnému úradu práce všetky zmeny dohodnutých podmienok vrátane skončenia pracovného pomeru občana prijatého na spoločensky účelné pracovné miesto, ako aj skončenie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.

§ 5

(1) Návratný príspevok na spoločensky účelné pracovné miesto sa môže poskytnúť až do výšky 200 000 Sk.

(2) Nenávratný príspevok na spoločensky účelné pracovné miesto sa môže poskytnúť maximálne v sume 90 000 Sk.

(3) Pri poskytnutí návratného aj nenávratného príspevku výška oboch príspevkov nemôže presiahnuť sumu 200 000 Sk.

(4) Návratný príspevok sa použije na úhradu nákladov na obstaranie hnuteľných a nehnuteľných vecí potrebných na spoločensky účelné pracovné miesto, ako i na úhradu nájomného za prenajaté priestory a pozemky potrebné na podnikanie a na splácanie úrokov z pôžičiek.

(5) Nenávratný príspevok sa použije na úhradu mzdy alebo platu uchádzačovi o zamestnanie, absolventovi školy alebo mladistvému.

(6) Nenávratný príspevok sa môže poskytnúť občanovi, ktorý začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, na účely uvedené v odseku 4.

§ 6

(1) Žiadosť o poskytnutie príspevku na vytvorenie pracovného miesta na vykonávanie verejnoprospešnej práce 4) predkladá zamestnávateľ obvodnému úradu práce 3), v ktorého územnom obvode bude pracovné miesto vytvorené.

(2) Žiadosť zamestnávateľa o poskytnutie príspevku obsahuje najmä

a) počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa zúčastnia na verejnoprospešných prácach,

b) druh verejnoprospešnej práce a dobu, po ktorú sa bude vykonávať,

c) kalkuláciu predpokladaných nákladov pri zamestnávaní občanov na verejnoprospešných prácach.

(3) Okresný úrad práce môže uzavrieť so zamestnávateľom dohodu o vytvorení pracovného miesta na vykonávanie verejnoprospešnej práce.

(4) Dohoda uzavretá podľa odseku 3 obsahuje najmä

a) počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa zúčastnia na verejnoprospešných prácach,

b) druh verejnoprospešnej práce a dobu, po ktorú sa bude vykonávať,

c) záväzok okresného úradu práce, že poskytne zamestnávateľovi príspevok na úhradu nákladov až do výšky mzdy alebo platu vyplatených občanovi za vykonanú verejnoprospešnú prácu v dohodnutej výške na základe predloženej výplatnej listiny za uplynulý mesiac najneskôr do 15 dní odo dňa jej predloženia, ako aj poistné na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie a príspevok do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky.


§ 7

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 4/1994 Z. z. o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miesta organizovaní verejnoprospešných prác.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Július Brocka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z.

2) § 3 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z.

3) § 13 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

4) § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z.