Opatrenie č. 16/2001 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní

Čiastka 8/2001
Platnosť od 26.01.2001 do14.11.2010
Účinnosť od 01.02.2001 do14.11.2010
Zrušený 407/2010 Z. z.

16

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 30. decembra 2000,

ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike ustanovuje:


§ 1

(1) Týmto opatrením sa vyhlasuje rozšírená Klasifikácia zamestnaní (ďalej len „klasifikácia“) na štatistické účely a na účely medzinárodného porovnávania štatistických ukazovateľov, vypracovaná podľa medzinárodnej klasifikácie Organizácie Spojených národov ISCO-88 a podľa medzinárodnej klasifikácie Európskeho spoločenstva ISCO-88 (COM).

(2) Predmetom klasifikácie je činnosť, ktorú zamestnanec vykonáva a ktorá je zdrojom jeho hlavných pracovných príjmov.

§ 2

(1) Zásady pri zatrieďovaní zamestnaní podľa klasifikácie, systém kódovania klasifikácie a zoznam skratiek používaných v klasifikácii sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Hlavné triedy a triedy klasifikácie podľa kódov sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Prevodník rozšírenej klasifikácie je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Abecedný zoznam zamestnaní s kódmi rozšírenej klasifikácie je uvedený v prílohe č. 4.


§ 3

Zrušuje sa § 2 písm. h) opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 236/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú klasifikácie, číselník a register v oblasti štátnej štatistiky.

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2001.


Peter Mach v. r.


Príloha č. 1 k opatreniu č. 16/2001 Z. z.

ZÁSADY PRI ZATRIEĎOVANÍ ZAMESTNANÍ PODĽA KLASIFIKÁCIE, SYSTÉM KÓDOVANIA KLASIFIKÁCIE A ZOZNAM SKRATIEK POUŽÍVANÝCH V KLASIFIKÁCII

Príloha 01

Príloha č. 2 k opatreniu č. 16/2001 Z. z.

HLAVNÉ TRIEDY A TRIEDY KLASIFIKÁCIE PODĽA KÓDOV

Príloha 02

Príloha č. 3 k opatreniu č. 16/2001 Z. z.

PREVODNÍK ROZŠÍRENEJ KLASIFIKÁCIE

Príloha 03

Príloha č. 4 k opatreniu č. 16/2001 Z. z.

ABECEDNÝ ZOZNAM ZAMESTNANÍ S KÓDMI ROZŠÍRENEJ KLASIFIKÁCIE

Príloha 04