Vyhláška č. 9/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 77/1974 Zb. o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1975

Čiastka 3/1975
Platnosť od 17.02.1975 do31.12.1975
Účinnosť od 17.02.1975 do31.12.1975

OBSAH

9

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 13. februára 1975,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 77/1974 Zb. o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1975

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí vyhlasuje úpravu pracovného času určenú na rok 1975 uznesením vlády z 9. januára 1975 podľa § 83 ods. 3 a § 94 Zákonníka práce a ustanovuje po dohode s Ústrednou radou odborov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


Čl. I

Vyhláška č. 77/1974 Zb. o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1975 sa mení a dopĺňa takto:

1. V odseku 1 sa slová „5. apríl, 27. september a 15. november“ nahrádzajú slovami „22. marec, 5. apríl, 27. september a 27. december.“.

2. Odsek 9 znie:

(9) V roku 1975 sú

a) pracovnými dňami nedeľa 4. mája a 28. decembra a

b) dňami pracovného pokoja piatok 2. mája a streda 24. decembra.".

3. V odseku 16 sa slová „v pondelok 27. októbra“ nahrádzajú slovami „v piatok 2. mája“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Štanceľ v. r.