Vyhláška č. 126/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1976

Čiastka 29/1975
Platnosť od 19.11.1975 do31.12.1976
Účinnosť od 19.11.1975 do31.12.1976

126

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

zo 14. novembra 1975

o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1976

Vláda Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Ústrednou radou odborov ustanovila uznesením zo 16. októbra 1975 podľa § 94 Zákonníka práce:


Presun pracovného voľna a pracovného času

(1) V roku 1976 je pracovným dňom nedeľa 4. januára a dňom pracovného pokoja piatok 2. januára.

(2) Presun pracovného voľna a pracovného času sa nevzťahuje na pracovníkov na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou.

(3) Pracovný čas pracovníkov obchodu a služieb so stykom so zákazníkmi, pracovníkov zásobujúcich prevádzkárne obchodu, pracovníkov spojov a pracovníkov verejnej dopravy určia organizácie v súlade so všeobecnými pokynmi pre úpravu pracovných režimov, ktoré v súvislosti s presunom pracovného času uvedeným v odseku 1 vydajú s ohľadom na potreby obyvateľstva a socialistických organizácií príslušné ústredné orgány.

Odmieňanie práce

(4) Pracovníkovi, ktorý v dôsledku presunu pracovného času bude pracovať v nedeľu 4. januára, nepatrí za prácu vykonávanú v tento deň mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele;1) ani pri odmieňaní práce nad čas sa tento deň nepovažuje za deň pracovného pokoja.

Pracovníkovi, ktorému podľa mzdových predpisov patrí mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele, patrí toto zvýhodnenie za prácu vykonávanú v piatok 2. januára 1976.

Úprava pracovného času 24. a 31. decembra 1976

(5) Organizácie môžu pracovný čas pripadajúci na 24. a na 31. decembra 1976 upraviť so súhlasom závodného výboru základnej organizácie Revolučného odborového hnutia, štátne orgány po prerokovaní s ním, takto:

a) na pracoviskách s pretržitou prevádzkou sa môže odpoludňajšia a nočná smena presunúť na iný deň,

b) vo výrobných organizáciách sa môže práca v správnych útvaroch končiť súčasne s koncom rannej smeny výrobných útvarov,

c) v nevýrobných organizáciách sa môže smena končiť o 14. hodine.

Úprava sa nevzťahuje na pracovníkov na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou.

(6) Opatrenia, pri ktorých sa podľa predchádzajúceho odseku presúva celá smena alebo odpadá jej časť, môže organizácia vykonať u pracovníkov odmieňaných hodinovou mzdou len po dohode s nimi; v týchto prípadoch nepatrí pracovníkom za odpadnutý pracovný čas náhrada mzdy. Ak nedôjde k dohode, je organizácia povinná umožniť pracovníkom odpracovať plný pracovný čas podľa svojich možností 24. alebo 31. decembra alebo v iných dňoch.

(7) Ak sa pracovný čas presunie podľa predchádzajúceho odseku na sobotu alebo nedeľu, nepatrí pracovníkom za prácu vykonávanú v týchto dňoch mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele.

(8) Dĺžku pracovného času dní 24. a 31. decembra pracovníkov obchodu a služieb so stykom so zákazníkmi, pracovníkov zásobujúcich prevádzkárne obchodu, pracovníkov spojov a pracovníkov verejnej dopravy určí organizácia podľa pokynov príslušných ústredných orgánov.


Záverečné ustanovenie

(9) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 200/1968 Zb. o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele; mzdové predpisy vydané ústrednými orgánmi na vykonávanie zásad racionalizácie mzdových sústav podľa uznesenia vlády ČSSR z 3. mája 1973 č. 128.