Vyhláška č. 151/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o posunoch pracovného času v súvislosti so sviatkami v podmienkach päťdenného pracovného týždňa v rokoch 1968 až 1970

Čiastka 44/1968
Platnosť od 09.12.1968 do31.12.1970
Účinnosť od 09.12.1968 do31.12.1970

151

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí

z 2. decembra 1968

o presunoch pracovného času v súvislosti so sviatkami v podmienkach päťdenného pracovného týždňa v rokoch 1968 až 1970

V záujme hospodárnejšieho rozvrhnutia pracovného času a preto, aby pracujúci mohli lepšie využiť dni pracovného pokoja na oddych, vláda Československej socialistickej republiky na návrh Ministerstva práce a sociálnych vecí (§ 94 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.) uznesením z 11. novembra 1968 č. 400 ustanovila, že

1. v roku 1968

a) pracovné voľno zo soboty 21. decembra sa presúva na pondelok 23. decembra a pracovné voľno z nedele 22. decembra sa presúva na utorok 24. decembra. Pracovný čas z pondelka 23. decembra sa presúva na sobotu 21. decembra a pracovný čas z utorka 24. decembra sa presúva na nedeľu 22. decembra;

b) pracovné voľno zo soboty 28. decembra sa presúva na pondelok 30. decembra a pracovné voľno z nedele 29. decembra sa presúva na utorok 31. decembra. Pracovný čas z pondelka 30. decembra sa presúva na sobotu 28. decembra a pracovný čas z utorka 31. decembra sa presúva na nedeľu 29. decembra;

2. v roku 1969

a) pracovné voľno z nedele 4. mája sa presúva na piatok 2. mája a pracovný čas z piatku 2. mája sa presúva na nedeľu 4. mája;

b) pracovné voľno z nedele 26. októbra sa presúva na pondelok 27. októbra a pracovné voľno zo soboty 25. októbra sa presúva na nedeľu 26. októbra. Pracovný čas z pondelka 27. októbra sa presúva na sobotu 25. októbra;

c) pracovné voľno zo soboty 27. decembra sa presúva na stredu 24. decembra a pracovné voľno z nedele 28. decembra sa presúva na sobotu 27. decembra. Pracovný čas zo stredy 24. decembra sa presúva na nedeľu 28. decembra;

d) pracovné voľno zo soboty 3. januára 1970 sa presúva na stredu 31. decembra 1969 a pracovné voľno z nedele 4. januára sa presúva na piatok 2. januára 1970. Pracovný čas zo stredy 31. decembra 1969 sa presúva na sobotu 3. januára 1970 a pracovný čas z piatku 2. januára sa presúva na nedeľu 4. januára 1970;

3. pokiaľ na niektoré zo sobôt, ktorých sa týkajú presuny uvedené v predchádzajúcich bodoch, nepripadá pracovníkom podľa pravidelného rozvrhu ich pracovného času pracovné voľno, presúva sa obdobne pracovný čas, ktorý im pripadá na tieto soboty;

4. pracovníkom, ktorým sa poskytuje zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu, patrí toto zvýhodnenie aj v dňoch, na ktoré sa presúva pracovné voľno z týchto dní;

5. presuny sa netýkajú pracovísk s nepretržitou prevádzkou.

Vláda ďalej uložila

1. radám krajských a okresných národných výborov, Rade Národného výboru hlavného mesta Prahy a Rade Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy zabezpečiť prispôsobenie autobusovej a miestnej dopravy pracujúcich a žiakov, prevádzku jaslí a materských škôl, školských družín a klubov podľa presunov pracovného času ustanovených týmto uznesením;

2. ministrovi dopravy zabezpečiť prispôsobenie železničnej dopravy;

3. riaditeľovi Ústrednej správy spojov zabezpečiť služby spojov;

4. ministrovi vnútorného obchodu, ministrovi poľnohospodárstva a výživy, radám krajských a okresných národných výborov, Rade Národného výboru hlavného mesta Prahy a Rade Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy a odporúča predsedom Zväzu spotrebných družstiev a Zväzu výrobných družstiev urobiť potrebné opatrenia na zabezpečenie bezporuchového zásobovania, distribúcie potravinárskych výrobkov a niektorých služieb pre pracujúcich, najmä zabezpečiť dodávku a predaj mäsa, mlieka, masla, chleba a pečiva so zreteľom na pracovný čas podľa tohto uznesenia;

5. všetkým ministrom, vedúcim ústredných orgánov a radám krajských a okresných národných výborov (Rade Národného výboru hlavného mesta Prahy a Rade Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy), podriadené organizácie ktorých uplatňujú nároky na prepravu, urobiť potrebné opatrenia, aby nakladanie a vykladanie železničných vozňov v uvedených dňoch pracovného pokoja nepokleslo pod 90% mesačného priemeru dennej nakládky a vykládky;

6. ministrovi baníctva zabezpečiť v dňoch pracovného voľna plynulé zásobovanie podnikov s nepretržitou prevádzkou, ktoré zásobujú jednotlivé bane priamo pomocou transportných zariadení.

Vláda súčasne splnomocnila všetkých ministrov, vedúcich ústredných orgánov, rady krajských národných výborov, Radu Národného výboru hlavného mesta Prahy a Radu Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy povoliť po prerokovaní s ústredným výborom príslušného odborového zväzu, prípadne s príslušnou krajskou odborovou radou pre podniky a závody výnimku z úpravy presunov pracovného času podľa tohto uznesenia, ak to bude z prevádzkových dôvodov, z hľadiska zabezpečenia plynulého zásobovania alebo z hľadiska výrobných úloh nevyhnutné alebo účelné.

Minister:

Štanceľ v. r.