Nájdených 464
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch 01.01.2016
137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší 01.06.2010
211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií 01.01.2001
305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 01.01.2019
216/2018 Z. z. Zákon o rybárstve 01.01.2019
251/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore 01.11.2017
69/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo 01.06.2016
6/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch 01.01.2016
195/2016 Z. z. Vyhláška na technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania 15.06.2016
181/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore 01.06.2016
151/2016 Z. z. Vyhláška o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív 15.04.2016
119/2016 Z. z. Vyhláška o výkone dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone dozoru 15.03.2016
58/2014 Z. z. Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii 01.06.2014
37/2014 Z. z. Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a o zmene niektorých zákonov 01.04.2014
434/2012 Z. z. Vyhláška o vyhlásení Chráneného vtáčieho územia Levočské vrchy 01.01.2013
186/2012 Z. z. Nariadenie o prehodnocovaní autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín 01.07.2012
33/2012 Z. z. Vyhláška o hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení 01.03.2012
492/2011 Z. z. Vyhláška o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín 01.01.2012
491/2011 Z. z. Vyhláška o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín 01.01.2012
490/2011 Z. z. Vyhláška o podmienkach, požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii 01.01.2012
 
...