Nájdených 663
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
76/2019 Z. z. Vyhláška o výške úhrady za poskytovanie technickej normy 01.04.2019
72/2019 Z. z. Vyhláška o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie 01.04.2019
64/2019 Z. z. Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu 01.04.2019
124/2018 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu 01.05.2018
60/2018 Z. z. Zákon o technickej normalizácii 01.04.2018
55/2018 Z. z. Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru 01.04.2018
61/2017 Z. z. Vyhláška o poplatkoch za poskytovanie technickej normy 01.04.2017
60/2017 Z. z. Nariadenie vlády o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu 01.04.2017
77/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu 23.01.2016
1/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu 19.07.2016
367/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie na zníženie emisií zo spaľovacích motorov v necestných strojoch 01.01.2017
149/2016 Z. z. Nariadenie vlády o zariadeniach a systémoch na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu 20.04.2016
148/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní elektrického zariadenia na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu 20.04.2016
145/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní meradiel na trhu 20.04.2016
127/2016 Z. z. Nariadenie vlády o elektromagnetickej kompatibilite 20.04.2016
378/2014 Z. z. Nariadenie o zrušení nariadenia o podrobnosti označovania elektrických rúr 01.01.2015
177/2014 Z. z. Nariadenie zrušujúce niektoré nariadenia o požiadavkách typového schválenia ES motorových vozidiel 01.11.2014
393/2013 Z. z. Novela nariadenia vlády o požiadavkách na výkon motorov a o požiadavkách na zníženie emisií 31.12.2013
84/2013 Z. z. Nariadenie vlády o označovaní elektrických sušičiek pre domácnosť 29.05.2013
477/2011 Z. z. Vyhláška o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu 01.01.2012
 
...