Oznámenie č. 296/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o udelenie licencie na transfer určených výrobkov, vzor žiadosti o udelenie licencie na vývoz alebo dovoz určených výrobkov, vzor žiadosti o udelenie jednorazovej, viacnásobnej alebo globálnej licencie na vývoz určených výrobkov, vzor žiadosti o povolenie na transfer určených výrobkov, vzor hlásenia o využití licencie a vzor vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov

Čiastka 68/2013
Platnosť od 26.09.2013
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 30. septembra 2013.

296

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 písm. b) až g) zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

výnos zo 16. septembra 2013 č. 3/2013, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o udelenie licencie na transfer určených výrobkov, vzor žiadosti o udelenie licencie na vývoz alebo dovoz určených výrobkov, vzor žiadosti o udelenie jednorazovej, viacnásobnej alebo globálnej licencie na vývoz určených výrobkov, vzor žiadosti o povolenie na transfer určených výrobkov, vzor hlásenia o využití licencie a vzor vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.

Výnos nadobúda účinnosť 30. septembra 2013.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2013 a v elektronickej forme na webovom sídle www.mhsr.sk.