Oznámenie č. 108/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje typ transferovej licencie pre jednotlivé druhy výrobkov obranného priemyslu

Čiastka 26/2012
Platnosť od 20.03.2012
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 30. júna 2012.

108

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 43 písm. e) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos zo 16. decembra 2011 č. 2/2012, ktorým sa ustanovuje typ transferovej licencie pre jednotlivé druhy výrobkov obranného priemyslu.

Výnos nadobúda účinnosť 30. júna 2012.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2012 a v elektronickej forme na internetovej adrese www.mhsr.sk.