Vyhláška č. 44/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o zrušení vyhlášky č. 57/1961 Zb. o nákupe prázdnych konzervárenských pohárov

Čiastka 24/1965
Platnosť od 22.05.1965
Účinnosť od 22.05.1965

OBSAH

44

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútorného obchodu

z 26. apríla 1965

o zrušení vyhlášky č. 57/1961 Zb. o nákupe prázdnych konzervárenských pohárov

Ministerstvo vnútorného obchodu ustanovuje podľa § 1 zákona č. 160/1949 Zb. o vnútornom obchode:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška č. 57/1961 Zb. o nákupe prázdnych konzervárenských pohárov.*)


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Uher v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Konzervárenské poháre typu IMRA (SKO) litrové a pollitrové a litrové uhorkáče budú naďalej vykupovať ako surovinu pre sklársky priemysel, prípadne pre iné účely už len prevádzkárne Zberných surovín za bežné ceny sklených črepov; nákup od závodných jedální a mimotrhových odberateľov sa v súvislosti s prevzatím zeleninových výrobkov z úrody 1963 a staršej upravuje osobitným pokynom.