Vyhláška č. 100/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.) o výrobe a predaji bohoslužobných predmetov a devocionálií

Čiastka 28/1968
Platnosť od 11.07.1968
Účinnosť od 11.07.1968

OBSAH

100

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútorného obchodu

z 20. júna 1968,

ktorou sa zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.) o výrobe a predaji bohoslužobných predmetov a devocionálií

Ministerstvo vnútorného obchodu ustanovuje po dohode s Ministerstvom kultúry a informácií podľa § 1 zákona č. 160/1949 Zb. o vnútornom obchode:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška Štátneho úradu pre veci cirkevné a Ministerstva vnútorného obchodu č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.) o výrobe a predaji bohoslužobných predmetov a devocionálií.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Pavlovský v. r.