Vyhláška č. 109/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť zapaľovačov

Čiastka 41/2008
Platnosť od 29.03.2008
Účinnosť od 01.04.2008

OBSAH

109

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 19. marca 2008,

ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť zapaľovačov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Zapaľovač1) sa považuje za bezpečný výrobok a možno ho uvádzať na trh, ponúkať alebo predávať, ak

a) je zabezpečený proti použitiu deťmi2) a nejde o zábavný zapaľovač,3)

b) výrobca, dovozca alebo iná osoba, ktorá ovplyvňuje bezpečnostné vlastnosti zapaľovača, použitím vhodných skúšobných metód sústavne sleduje zhodu s technickými riešeniami prijatými na zabezpečenie proti použitiu deťmi a vypracúva a uchováva dokumentáciu podľa osobitného predpisu.4)

(2) Zapaľovač uvedený na trh podľa odseku 1 sa považuje za bezpečný výrobok, ak v lehote určenej orgánom dozoru predloží

a) výrobca, dovozca alebo iná osoba, ktorá ovplyvňuje bezpečnostné vlastnosti zapaľovača, dokumentáciu podľa odseku 1 písm. b),

b) dodávateľ dokumentáciu, ktorá obsahuje údaje nevyhnutné na identifikáciu výrobcu, dovozcu alebo iného dodávateľa, ktorý mu zapaľovač dodal,

c) predávajúci dokumentáciu, ktorá obsahuje údaje nevyhnutné na identifikáciu dodávateľa zapaľovača.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.


Ľubomír Jahnátek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 1 ods. 1 rozhodnutia Komisie 2006/502/ES z 11. mája 2006, ktorým sa členské štáty vyzývajú prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali iba také zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi, a zakázať uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh (Ú. v. EÚ L 198, 20. 7. 2006) v znení rozhodnutia Komisie 2007/231/ES (Ú. v. EÚ L 219M, 24. 8. 2007).

2) Čl. 1 ods. 3 rozhodnutia Komisie 2006/502/ES.

3) Čl. 1 ods. 2 rozhodnutia Komisie 2006/502/ES.

4) Čl. 3 ods. 1 rozhodnutia Komisie 2006/502/ES.