Oznámenie č. 283/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 92/2011
Platnosť od 06.09.2011 do30.11.2011
Účinnosť od 06.09.2011 do30.11.2011
Zrušený 392/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

283

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 a § 21 ods. 4 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

výnos z 11. augusta 2011 č. 1/2011, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2011 a v elektronickej forme na internetovej adrese www.mhsr.sk.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.