Vyhláška č. 52/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov

Čiastka 17/2012
Platnosť od 17.02.2012 do31.12.2012
Účinnosť od 01.03.2012 do31.12.2012
Zrušený 414/2012 Z. z.

OBSAH

52

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 31. januára 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 203/2008 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 159/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa odsekmi 5 až 12, ktoré znejú:

(5) Národné emisné stropy1) ustanovené v odsekoch 1 až 4 sa navrhujú na účely splnenia predbežných environmentálnych cieľov a zníženia eutrofizácie pôdy v oblastiach s usadeným hnojivovým dusíkom prevyšujúcim kritickú záťaž o 30 % v porovnaní s rokom 1990.

(6) Predbežné environmentálne ciele sú:

a) znížiť acidifikáciu najmenej o 50 % v porovnaní s rokom 1990 v každom štvorci siete v oblastiach, v ktorých sú prekročené kritické záťaže,

b) znížiť záťaž prízemným ozónom nad hranicou kritickou pre ľudské zdravie (AOT60 = 0) o dve tretiny v každom štvorci siete v porovnaní s rokom 1990; súčasne táto záťaž nesmie v žiadnom štvorci siete prekročiť absolútny limit 2,9 ppm.h.,

c) znížiť záťaž prízemným ozónom nad hranicou kritickou pre plodiny a poloprírodnú vegetáciu (AOT40 = 3 ppm.h) o jednu tretinu v každom štvorci siete v porovnaní s rokom 1990; súčasne táto záťaž nesmie prevýšiť absolútny limit 10 ppm.h vyjadrený ako prekročenie kritickej úrovne 3 ppm.h v ktoromkoľvek štvorci siete.

(7) Oxidy dusíka sú oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý.

(8) Prchavé organické zlúčeniny sú všetky organické zlúčeniny vznikajúce pri ľudskej činnosti, iné ako metán, ktoré môžu produkovať fotochemické oxidanty.

(9) AOT 40 je suma rozdielov medzi hodinovými koncentráciami prízemného ozónu vyššími ako 80 mg/m3 (= 40 ppb) a 80 mg/m3 nameranými počas hodín za denného svetla akumulovaných v období od mája do júna každého roku.

(10) AOT 60 je suma rozdielov medzi hodinovými koncentráciami prízemného ozónu vyššími ako 120 mg/m3 (= 60 ppb) a 120 mg/m3 za celý rok.

(11) Štvorec siete je štvorec 150 km x 150 km, ktorý sa používa ako rozlíšenie pri mapovaní kritických záťaží v európskom meradle a tiež pri monitorovaní emisií a usadzovania znečisťujúcich látok v rámci Európskeho programu spolupráce pri monitorovaní a hodnotení diaľkového prenosu znečisťujúcich látok v Európe.

(12) Prízemný ozón je ozón v najnižších častiach troposféry.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 4 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.“.

2. V § 2 v druhej vete sa slová „na roky 2009 a 2010“ nahrádzajú slovami „v tonách na roky 2013 a 2014“.

3. § 2a znie:

㤠2a

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.

Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 131/2006 Z. z.

Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý v tonách na roky 2013 a 2014

OkresEmisné kvóty v t/rok
20132014
Bratislavský kraj  
Bratislava I2525
Bratislava II10 30010 200
Bratislava III2525
Bratislava IV2525
Bratislava V2525
Malacky200180
Pezinok2525
Senec2525
   
Trnavský kraj  
Trnava250200
Dunajská Streda10080
Galanta230220
Hlohovec2525
Piešťany2525
Senica2525
Skalica2525
   
Trenčiansky kraj  
Trenčín300280
Bánovce nad Bebravou2525
Ilava5045
Myjava2525
Nové Mesto nad Váhom2525
Partizánske450400
Považská Bystrica400380
Prievidza34 90034 900
Púchov2525
   
Nitriansky kraj  
Nitra2525
Komárno2525
Levice2525
Nové Zámky1 2001 100
Šaľa2525
Topoľčany2525
Zlaté Moravce2525
   
Žilinský kraj  
Žilina1 0501 000
Bytča2525
Čadca2525
Dolný Kubín2525
Kysucké Nové Mesto2525
Liptovský Mikuláš2525
Martin1 2001 100
Námestovo2525
Ružomberok300290
Turčianske Teplice2525
Tvrdošín2525
   
Banskobystrický kraj  
Banská Bystrica2525
Banská Štiavnica2525
Brezno5045
Detva2525
Krupina2525
Lučenec5040
Poltár2525
Revúca1 000950
Rimavská Sobota3030
Veľký Krtíš2525
Zvolen1 8001 700
Žarnovica2525
Žiar nad Hronom550530
   
Prešovský kraj  
Prešov2525
Bardejov2525
Humenné500450
Kežmarok2525
Levoča2525
Medzilaborce2525
Poprad2525
Sabinov2525
Snina150140
Stará Ľubovňa2525
Stropkov2525
Svidník2525
Vranov nad Topľou1 9001 850
   
Košický kraj  
Košice I2525
Košice II10 0009 800
Košice III2525
Košice IV1 8501 800
Košice-okolie5040
Gelnica2525
Michalovce4 0003 500
Rožňava5045
Sobrance2525
Spišská Nová Ves2525
Trebišov2525“.

5. Nadpis prílohy č. 3 znie:

„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.


József Nagy v. r.