Oznámenie č. 423/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 159/2010
Platnosť od 10.11.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 12. novembra 2010.

423

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6a ods. 7, § 6b ods. 10 a § 18 ods. 3 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov vydalo

výnos z 3. novembra 2010 č. 6/2010, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Výnos obsahuje vzory dokladov nevyhnutných na obchodovanie s vojenským materiálom, na nákup alebo predaj vojenského materiálu, dovozného certifikátu, žiadosti o udelenie licencie, oznámenia predaja vojenského materiálu, zápisu do registra zberateľov vojenského materiálu.

Výnos nadobúda účinnosť 12. novembra 2010.

Výnos je uverejnený na webovej adrese Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.economy.gov.sk a v listinnej podobe bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2010.