Vyhláška č. 122/1965 Zb.Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 54/1964 Zb. o výkupe nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov

Čiastka 50/1965
Platnosť od 19.11.1965
Účinnosť od 01.01.1966

OBSAH

122

VYHLÁŠKA

ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 9. novembra 1965,

ktorou sa zrušuje vyhláška č. 54/1964 Zb. o výkupe nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov

Minister hutníckeho priemyslu a rudných baní a hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so Štátnou plánovacou komisiou a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 a 395 Hospodárskeho zákonníka č. 109/64 Zb.:


§ 1

Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 54/1964 Zb. o výkupe nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov sa zrušuje; jej ustanovenia sa však ešte použijú na prerokovanie ponúk pre výkup nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov predložených vykupujúcim organizáciám do 31. decembra 1965.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.


Hlavný arbiter Československej socialistickej

republiky:

Dohnal v. r.

Minister hutníckeho priemyslu a rudných baní:

Krejčí v. r.