Vyhláška č. 619/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva oznámenia o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení

Čiastka 237/2006
Platnosť od 07.12.2006
Účinnosť od 01.01.2007

619

Vyhláška

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. novembra 2006,

ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva oznámenia o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 44 ods. 19 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 278/2006 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Vzor tlačiva oznámenia o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení je uvedený v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


Ján Počiatek v. r.


Príloha k vyhláške č. 619/2006 Z. z.

Vzor oznámenia