Vyhláška č. 41/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti

(v znení č. 75/2004 Z. z.)

Čiastka 21/2002
Platnosť od 31.01.2002
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

okrem § 14 ods. 3 písm. c) a § 15 až 17, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vstupu SR do EÚ

41

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2001,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 3a ods. 10, § 4 ods. 4, § 4a ods. 3, § 5 ods. 9, § 22 ods. 6 a § 23 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Sústavná rastlinolekárska kontrola

(1) Sústavná rastlinolekárska kontrola je kontrola rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 a ktoré sa pestujú, vyrábajú, používajú alebo nachádzajú na pozemkoch a v prevádzkových priestoroch, ktoré vlastnia alebo z iného právneho dôvodu užívajú právnické osoby alebo fyzické osoby podliehajúce registrácii podľa § 3a ods. 1 zákona, ako aj kontrola obalov, kontajnerov, poľnohospodárskych strojov, zariadení a dopravných prostriedkov a kontrola používaných substrátov, v ktorých sa pestujú rastliny alebo ktoré sú na tento účel určené (ďalej len „pestovateľský substrát").

(2) Sústavnú rastlinolekársku kontrolu podľa odseku 1 vykonávajú fytoinšpektori alebo zamestnanci a iné osoby poverené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len „kontrolný ústav") podľa potreby, najmenej však raz ročne, a to na miestach

a) pestovania rastlín,

b) výroby rastlinných produktov a iných predmetov,

c) skladovania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v prílohách č. 1 a 2,

d) uvádzania do obehu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1 a 2, alebo kde sa s nimi inak manipuluje.

(3) Vývozca alebo výrobca rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov určených na vývoz alebo opätovný vývoz požiada kontrolný ústav o rastlinolekársku kontrolu, ak ich sústavná rastlinolekárska kontrola počas pestovania a splnenie osobitných požiadaviek sú súčasťou karanténnych požiadaviek krajiny dovozu.

(4) Ak sú súčasťou sústavnej rastlinolekárskej kontroly, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 3, laboratórne rozbory rastlín a rastlinných produktov, prepravu týchto vzoriek do určených laboratórií zabezpečuje výrobca na vlastné náklady. Odber vzoriek vykonávajú fytoinšpektori alebo osoby poverené kontrolným ústavom.

(5) Metódy a postupy rastlinolekárskej kontroly, odberu vzoriek, laboratórnych testov upravuje kontrolný ústav a uverejňuje ich vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

§ 2

Ochrana proti rozširovaniu škodlivých organizmov na území Slovenskej republiky

(1) Kontrolný ústav vykonáva prieskum rozsahu výskytu škodlivých organizmov uvedených v prílohách č. 3 a 4.

(2) Po zistení výskytu alebo v prípade podozrenia z výskytu škodlivého organizmu uvedeného v prílohách č. 3 a 4 alebo kalamitného premnoženia iného škodlivého organizmu na účel potreby a rozsahu nariadenia rastlinolekárskych opatrení kontrolný ústav

a) overí správnosť určenia zisteného škodlivého organizmu,

b) zistí pôvod jeho výskytu,

c) vykoná podrobný prieskum jeho územného rozšírenia na mieste a v okolí miesta výskytu, prípadne na ďalších miestach možného výskytu,

d) posúdi možnosti jeho ďalšieho šírenia a možnosti jeho ničenia,

e) overí biotyp škodlivého organizmu,

f) posúdi kalamitný charakter premnoženia iného ako karanténneho škodlivého organizmu.

(3) Kontrolný ústav vedie evidenciu výskytu karanténnych škodlivých organizmov podľa druhu karanténneho škodlivého organizmu, hostiteľskej rastliny a miesta výskytu, ktorá obsahuje najmä

a) názov karanténneho škodlivého organizmu,

b) zoznam zamorených pozemkov alebo prevádzkových priestorov,

c) obchodné meno spoločnosti, adresu sídla a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby, ktorá vlastní alebo z iného právneho dôvodu užíva zamorené pozemky alebo prevádzkové priestory,

d) názov druhu, prípadne odrody hostiteľskej rastliny,

e) dátum a spôsob zistenia výskytu karanténneho škodlivého organizmu,

f) meno a priezvisko osoby, ktorá karanténny škodlivý organizmus určila, prípadne meno a priezvisko osoby, ktorá overila správnosť určenia, a dátum určenia, prípadne jeho overenia,

g) údaje o intenzite výskytu karanténneho škodlivého organizmu.

(4) Súčasťou evidencie sú aj úradné doklady o nariadených a vykonaných rastlinolekárskych opatreniach a o výsledkoch prieskumu a zisťovania výskytu karanténneho škodlivého organizmu.

(5) Po uplynutí času určeného v nariadených rastlinolekárskych opatreniach alebo na požiadanie právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom alebo z iného právneho dôvodu užíva pozemky alebo prevádzkové priestory, na ktoré sa vzťahujú rastlinolekárske opatrenia, kontrolný ústav po vykonaní rastlinolekárskych opatrení vykoná prieskum výskytu škodlivého organizmu a účinnosti nariadených rastlinolekárskych opatrení.

(6) Po zistení zmien vo výskyte alebo v územnom rozšírení škodlivého organizmu alebo pri zmene podmienok na jeho šírenie, alebo pri zmene osoby, ktorá vlastní alebo z iného právneho dôvodu užíva pozemok alebo prevádzkové priestory, na ktoré sa vzťahujú nariadené rastlinolekárske opatrenia, kontrolný ústav nariadi nové rastlinolekárske opatrenia.

(8) Kontrolný ústav môže upustiť od vykonania nariadených rastlinolekárskych opatrení, ak na základe odborného vyšetrovania a posúdenia zistil, že vykonaním rastlinolekárskych opatrení nemožno v existujúcich podmienkach dosiahnuť obmedzenie výskytu alebo šírenia príslušného škodlivého organizmu.

(9) Kontrolný ústav zruší nariadené rastlinolekárske opatrenia, ak sa na základe prieskumu výskytu škodlivého organizmu na pozemku, v prevádzkových priestoroch alebo na území, na ktoré sa nariadené rastlinolekárske opatrenia vzťahujú, zistí, že sa na ňom príslušný škodlivý organizmus nevyskytuje.

§ 3

Vyhlásenie karantény a zrušenie karantény

(1) Kontrolný ústav vymedzí karanténne územie, prípadne ohrozené územie a navrhne okresnému úradu vyhlásenie karantény podľa § 22 ods. 1 písm. f) zákona a vykonanie rastlinolekárskych opatrení podľa § 22 ods. 1 písm. g) zákona, ak na základe prieskumu vykonaného podľa § 1 ods. 2 na pozemkoch alebo v prevádzkových priestoroch zistí

a) výskyt škodlivých organizmov uvedených v prílohách č. 3 a 4, alebo

b) premnoženie iného škodlivého organizmu,

c) skutočnosť, že nariadené rastlinolekárske opatrenia neboli dostatočne účinné.

(2) Karanténu vyhlasuje okresný úrad formou verejného oznámenia, v ktorom špecifikuje vymedzené karanténne územie, ohrozené územie, zamorené pozemky a rastlinolekárske opatrenia a nariadi ich vykonanie.

(3) Okresný úrad alebo krajský úrad na základe návrhu kontrolného ústavu podľa odseku 1 nariadi vykonanie rastlinolekárskych opatrení podľa § 6 ods. 1 zákona.

(4) Po zistení zmien vo výskyte alebo v územnom rozšírení karanténneho škodlivého organizmu alebo iného škodlivého organizmu alebo pri zmene podmienok na jeho šírenie kontrolný ústav vykoná podrobný prieskum výskytu karanténneho škodlivého organizmu alebo iného škodlivého organizmu.

(5) Zmeny vymedzenia karanténneho územia, ohrozeného územia a nariadených rastlinolekárskych opatrení posúdi kontrolný ústav a na základe podrobného prieskumu navrhne okresnému úradu

a) rozšírenie alebo zúženie karanténneho územia alebo ohrozeného územia,

b) rastlinolekárske opatrenia, ktoré zodpovedajú zmene podmienok.

(6) Prieskum výskytu karanténnych škodlivých organizmov alebo iných škodlivých organizmov vykonáva kontrolný ústav. Laboratórne analýzy a rozbory škodlivých organizmov a biologické skúšky vykonáva kontrolný ústav alebo ním poverené laboratóriá.

(7) Ak sa na základe podrobného prieskumu výskytu karanténneho škodlivého organizmu alebo iného škodlivého organizmu na pozemkoch, v prevádzkových priestoroch alebo na území, na ktoré sa vzťahuje karanténa alebo rastlinolekárske opatrenia, zistí, že sa tu škodlivý organizmus nevyskytuje, kontrolný ústav navrhne okresnému úradu zrušenie karantény alebo navrhne okresnému úradu alebo krajskému úradu zrušenie nariadených rastlinolekárskych opatrení.

§ 5

Rastlinolekárske osvedčenie

(1) Rastlinolekárske osvedčenie je úradný doklad osvedčujúci zdravotný stav a pôvod zásielok (§ 4 ods. 1 zákona) (ďalej len „fytocertifikát"), ktoré vydáva fytoinšpektor na základe kontroly vykonanej podľa § 1 ods. 1 až 4.

(2) Fytocertifikát, ktorého vzor je uvedený v prílohách č. 8 a 9, treba vyplniť úplne a čitateľne paličkovým písmom alebo písacím strojom bez prepisovania a vymazávania textu s uvedením slovenských a latinských botanických názvov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, mena, priezviska a podpisu osoby oprávnenej na jeho vydanie a označiť odtlačkom okrúhlej pečiatky kontrolného ústavu.

(3) Kópie fytocertifikátu uvedeného v odseku 2 musia mať predtlačené označenie kópia (Copy) alebo duplikát (Duplicate).

(4) Fytocertifikát platí najviac 14 dní odo dňa vydania.

(5) Fytocertifikát z krajiny pôvodu alebo fytocertifikát na opätovný vývoz možno vydať nielen v štátnom jazyku, ale aj v jazyku anglickom, českom, nemeckom alebo ruskom.

§ 6

Fytocertifikát z krajiny pôvodu

(1) Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré pred vývozom podliehajú rastlinolekárskej kontrole v mieste produkcie a rastlinolekárskej kontrole pri dovoze alebo prevoze v otvorených dopravných prostriedkoch a ktoré musia mať podľa § 4 ods. 1 zákona fytocertifikát z krajiny pôvodu, sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Ak sa na územie Slovenskej republiky dováža zásielka z inej krajiny ako z krajiny pôvodu alebo ak sa vyváža zo Slovenskej republiky zásielka pochádzajúca z inej krajiny, a táto zásielka sa na území vyvážajúcej krajiny skladovala, preložila, prebalila alebo rozdelila do 14 dní od vstupu, zásielku sprevádza originál fytocertifikátu na opätovný vývoz (reexport) a fytocertifikát, ktorý vydala krajina pôvodu, alebo jeho kópia overená fytoinšpektorom, ktorý vydáva fytocertifikát na opätovný vývoz.

(3) Zásielky malého množstva rastlín a rastlinných produktov, ktoré podľa § 4 ods. 5 zákona nemusí sprevádzať fytocertifikát z krajiny pôvodu, sú:

a) čerstvé ovocie a zelenina, okrem hľúz zemiakov, v množstve 2 kg na osobu,

b) rezané kvety a odrezky, ktoré tvoria kyticu, v množstve 1 kus na osobu,

c) vianočné stromčeky (ihličiny bez koreňov) v množstve 1 kus na osobu,

d) vence zo živých rastlín alebo odrezkov ihličín v množstve 1 kus na osobu,

e) črepníkové izbové rastliny v množstve 3 kusy na osobu,

f) cibule, hľuzy a podzemky okrasných rastlín v množstve 1 kg na osobu,

g) osivo3) v originálnych neporušených malospotrebiteľských baleniach, okrem osív zemiaka, fazule, slnečnice ročnej, lucerny siatej, kukurice siatej a rajčiaka jedlého, v množstve 5 kusov na osobu,

h) čaj, sušené liečivé rastliny, sušené ovocie a oriešky, korenie a koreninové zmesi v originálnych neporušených malospotrebiteľských baleniach v množstve 5 kusov na osobu.

(4) Za malé množstvo rastlín a rastlinných produktov podľa odseku 3 sa považujú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré

a) sa dovážajú z krajín Európy,

b) sú určené na osobné použitie,

c) nie sú určené na obchodné účely (neobchodný tovar),

d) nie sú určené na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.

§ 7

Požiadavky na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly

Dovozca, vývozca alebo prepravca požiada fytoinšpektora o vykonanie rastlinolekárskej kontroly zásielok, ktorých zoznam je uvedený v prílohách č. 2 a 5, a zabezpečí

a) bezpečný vstup do dopravného prostriedku po jeho stabilizovaní,

b) osvetlenie kontrolovaného priestoru a podľa potreby aj pracovnú silu na sprístupnenie kontrolovanej zásielky a na manipuláciu s rastlinami alebo rastlinnými produktmi,

c) pristavenie dopravného prostriedku so zásielkou k rampe, ak to povaha prehliadky zásielky vyžaduje,

d) po vyložení dovezenej zásielky vyčistenie alebo dezinfekciu dopravného prostriedku, aby sa zabránilo zavlečeniu škodlivých organizmov na územie Slovenskej republiky.

§ 8

Rastlinolekárska kontrola pri dovoze

(1) Rastlinolekárska kontrola zásielky pri dovoze sa skladá z kontroly

a) úplnosti sprievodných dokladov zásielky a splnenia osobitných požiadaviek podľa odseku 13,

b) zásielky podľa sprievodných dokladov,

c) zdravotného stavu zásielky vrátane kontroly dopravných prostriedkov, kontajnerov a obalov používaných pri preprave zásielky,

d) zisťovaných ukazovateľov kvality rastlín a rastlinných produktov.

(2) Ak zásielku sprevádza viac fytocertifikátov, rastlinolekárska kontrola sa vykonáva podľa odseku 1 osobitne pre každú časť zásielky, ktorú sprevádza jeden fytocertifikát.

(3) Fytoinšpektor vykonáva kontrolu dovezených rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v prílohách č. 2 a 5 vizuálnou prehliadkou alebo aj odberom vzorky na bežnú kontrolu a podľa potreby odošle vzorku na laboratórny rozbor. Pri kontrole dovozu osív a sadív sa okrem kontroly zdravotného stavu vykonáva aj kontrola odrodového zloženia.4)

(4) Pri dovoze osiva a sadiva a dovoze rastlín určených na pestovanie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 10, okrem rastlín a rastlinných produktov, na ktoré sa vzťahuje § 6 ods. 3, fytoinšpektor skontroluje správnosť a úplnosť dokladov, ktoré sprevádzajú zásielku, a vykoná rastlinolekársku kontrolu. Dopravca alebo dovozca zabezpečí vyhotovenie kópie fytocertifikátu. Fytoinšpektor si ponechá originál fytocertifikátu a povolí prepravu zásielky do miesta vykládky v režime tranzitu do vnútrozemia a potvrdí to v sprievodných dokladoch svojím podpisom a odtlačkom nápisovej pečiatky, z ktorej je zrejmé, že sa zásielka odosiela do miesta vykládky. Celá zásielka sa musí uskladniť oddelene v jednom karanténnom sklade a v pôvodných obaloch. Fytoinšpektor môže rastliny alebo rastlinné produkty uvoľniť do režimu voľného obehu5) až po oznámení negatívneho výsledku laboratórnych rozborov. Ak je výsledok laboratórnych rozborov na výskyt karanténnych škodlivých organizmov pozitívny, postupuje sa podľa § 5 ods. 3 zákona. Laboratórna kontrola sa vykonáva v určenom laboratóriu kontrolného ústavu.

(5) Pri dovoze osiva a sadiva, ktoré sú určené na ďalšie množenie, a dovoze rastlín určených na pestovanie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 10, sa rastlinolekárska kontrola vykonáva podľa odseku 4. Dovozca oznámi fytoinšpektorovi v mieste vykládky dovoz zásielky a pri jej vykládke oznámi aj obec, lokalitu, pestovateľa a výmeru pozemku, na ktorom sa bude pestovať osivo, sadivo alebo rastliny. Všetky zmeny nahlásených údajov oznámi dovozca alebo pestovateľ fytoinšpektorovi. Fytoinšpektor vykonáva najviac počas dvoch vegetačných období následnú rastlinolekársku kontrolu rastlín pestovaných z tohto dovozu. Do skončenia tejto kontroly sa tieto rastliny alebo rastliny z nich vypestované nemôžu ďalej premiestňovať.

(6) Ak fytoinšpektor nemá utvorené podmienky podľa § 7 na vykonanie rastlinolekárskej kontroly v miestach na vykonávanie kontroly, najmä podmienky na odber vzoriek rastlín alebo rastlinných produktov na laboratórny rozbor alebo podmienky na podrobnú prehliadku rastlín alebo rastlinných produktov, alebo ak stav a spôsob uloženia zásielky neumožňujú vykonať rastlinolekársku kontrolu na miestach na vykonávanie kontroly, alebo ak ide o rastliny a rastlinné produkty uvedené v odsekoch 4 a 5, povolí prepravu zásielky do miesta vykládky v režime tranzitu do vnútrozemia a potvrdí to v sprievodných dokladoch svojím podpisom a odtlačkom nápisovej pečiatky, z ktorej je zrejmé, že sa zásielka odosiela na rastlinolekársku kontrolu do miesta vykládky. Fytoinšpektor v mieste vykládky vykonáva rastlinolekársku kontrolu podľa odsekov 1 až 3.

(7) Pri dovoze rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v prílohe č. 5 časti C sa následná laboratórna kontrola vykonáva v určenom laboratóriu kontrolného ústavu. Fytoinšpektor povolí prepravu zásielky do miesta vykládky v režime tranzitu do vnútrozemia a potvrdí to v sprievodných dokladoch svojím podpisom a odtlačkom nápisovej pečiatky. Celá zásielka sa musí uskladniť oddelene v jednom karanténnom sklade a v pôvodných obaloch. Fytoinšpektor môže rastliny alebo rastlinné produkty uvoľniť do režimu voľného obehu5) až po oznámení negatívneho výsledku laboratórnych rozborov. Ak je výsledok laboratórnych rozborov pozitívny, postupuje sa podľa § 5 ods. 3 zákona.

(8) Ak hrozí nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia karanténnych škodlivých organizmov na území Slovenskej republiky, fytoinšpektor vykonáva aj rastlinolekársku kontrolu zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, iných ako uvedených v prílohách č. 2 a 5 alebo kontrolný ústav rozhodnutím nariadi vykonanie rastlinolekárskych opatrení vo vzťahu ku škodlivým organizmom alebo rastlinám, rastlinným produktom a k iným predmetom, iným ako sú uvedené v odsekoch 11 a 13.

(9) Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety možno ošetriť prípravkom na ochranu rastlín, ktorý je registrovaný v Slovenskej republike. Ošetrenie zásielky sa uvedie vo fytocertifikáte.

(10) Zásielke možno prideliť colne schválené určenie alebo zásielku možno prepustiť do režimu voľného obehu až po vykonaní rastlinolekárskej kontroly v miestach na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly,6) a to v súlade s rozhodnutím kontrolného ústavu.

(11) Zoznamy škodlivých organizmov sú uvedené v prílohách č. 3 a 4.

(12) Zoznam rastlín a rastlinných produktov a krajín je uvedený v prílohe č. 11.

(13) Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, pri ktorých dovoze a prevoze sa vyžaduje splnenie osobitných požiadaviek, je uvedený v prílohe č. 12. Splnenie osobitných požiadaviek musí byť uvedené vo fytocertifikáte.

(14) Postup pri odbere vzoriek je uvedený v prílohe č. 5 časti A.

(15) Prepravu vzoriek odobratých podľa odsekov 3 až 7 do určeného laboratória zabezpečí dovozca na vlastné náklady.

§ 9

Pozastavenie zásielky

(1) Fytoinšpektor pozastaví zásielku a vyplní oznámenie o pozastavení zásielky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13, ak zistí, že

a) zásielka nespĺňa požiadavky podľa § 8 ods. 11 až 13,

b) zásielka nevyhovuje požiadavkám na zdravotný stav podľa prílohy č. 5 časti B,

c) nie je možné spoľahlivo preukázať pôvod zásielky alebo jej totožnosť,

d) zásielku nesprevádza fytocertifikát podľa § 4 ods. 1 zákona,

e) fytocertifikát neobsahuje požadované údaje podľa § 4 ods. 3 zákona a § 5 a § 8 ods. 13,

f) ošetrenie zásielky vyznačené vo fytocertifikáte nespĺňa požiadavky podľa § 8 ods. 9,

g) odrodové zloženie osiva a sadiva v zásielke nezodpovedá Listine registrovaných odrôd.7)

(2) Originál oznámenia o pozastavení zásielky podľa odseku 1 fytoinšpektor pripojí k sprievodným dokladom zásielky, jednu kópiu oznámenia si ponechá spolu s originálom fytocertifikátu, ak bol k zásielke pripojený, a druhú kópiu zašle kontrolnému ústavu.

(3) Ak kontrolný ústav na základe výsledkov rastlinolekárskej kontroly vykonanej fytoinšpektorom rozhodne podľa § 5 ods. 3 písm. a) a c) zákona o vrátení zásielky, fytoinšpektor to potvrdí v sprievodných dokladoch odtlačkom pečiatky podľa § 10 ods. 4 písm. b), z ktorej je zrejmé, že ide o vrátenie zásielky.

(4) Kontrolný ústav bezodkladne upovedomí o pozastavení zásielky hraničné priechody, na ktorých je zriadené pracovisko kontrolného ústavu, a orgán ochrany rastlín odosielateľskej krajiny.

§ 10

Rozhodnutie kontrolného ústavu

(1) Ak zásielka spĺňa požiadavky podľa § 5, § 6 ods. 1 a 2 a § 8, kontrolný ústav rozhodne, že zásielka spĺňa predpoklady na to, aby sa jej mohlo prideliť colne schválené určenie alebo aby sa mohla prepustiť do režimu voľného obehu.6)

(2) Kontrolný ústav rozhodne o vrátení alebo zneškodnení dovážanej alebo prevážanej zásielky podľa § 5 ods. 3 písm. c) zákona, ak nespĺňa požiadavky podľa § 9 ods. 1.

(3) Kontrolný ústav rozhodnutím prepustí zásielku do miesta vykládky v režime tranzitu do vnútrozemia, ak

a) fytoinšpektor zistil v zásielke výskyt iných ako karanténnych škodlivých organizmov uvedených v prílohách č. 3 a 4 pod podmienkou vykonania nariadených rastlinolekárskych opatrení,

b) fytoinšpektor zistil v prípade zmesnej zásielky, že časť zásielky je napadnutá škodlivými organizmami uvedenými v prílohách č. 3 a 4, a je zrejmé, že zostávajúca časť zásielky nie je napadnutá, pričom s napadnutou časťou sa naloží podľa § 5 ods. 3 zákona,

c) nastanú prípady uvedené v § 8 ods. 4 až 7.

(4) Rozhodnutie kontrolného ústavu fytoinšpektor vyznačí v sprievodných dokladoch zásielky a vyznačenie potvrdí svojím podpisom a odtlačkom

a) okrúhlej pečiatky kontrolného ústavu a pečiatky „Nie sú námietky proti prepusteniu do voľného obehu" v prípadoch podľa odseku 1 a uvedie dátum rastlinolekárskej kontroly,

b) trojuholníkovej pečiatky kontrolného ústavu v prípadoch podľa odseku 2, pričom v sprievodných dokladoch zásielky uvedie dátum rastlinolekárskej kontroly a miesto vykonania rastlinolekárskej kontroly (hraničný priechod),

c) nápisovej pečiatky kontrolného ústavu „Zásielka poukázaná na rastlinolekársku kontrolu do miesta vykládky" v prípadoch podľa odseku 3, pričom v sprievodných dokladoch zásielky uvedie dátum rastlinolekárskej kontroly a miesto vykonania rastlinolekárskej kontroly (hraničný priechod),

d) nápisovej pečiatky „Tranzit územím Slovenskej republiky", ak ide o prevoz zásielky cez územie Slovenskej republiky (§ 12 ods. 1).

(5) Ak fytoinšpektor rozhodnutím nariadi ošetrenie zásielky alebo jej zneškodnenie podľa § 5 ods. 3 písm. c) zákona, vyplní oznámenie o pozastavení zásielky, v sprievodných dokladoch špecifikuje karanténny sklad podľa § 4 ods. 3 písm. b), v ktorom sa vykoná ošetrenie, alebo skládku odpadov podľa aktualizovaného zoznamu prevádzkovaných skládok. Fytoinšpektor v mieste vykládky alebo na mieste zneškodnenia zásielky vyhotoví záznam o vykonaní nariadených opatrení, ktorý v prípade zneškodnenia zásielky svojím podpisom a odtlačkom pečiatky potvrdí aj zástupca colnej správy.

§ 11

Rastlinolekárska kontrola pri vývoze a opätovnom vývoze zásielky

(1) Vývozca rastlín alebo rastlinných produktov, ktorých rastlinolekárska kontrola sa vykonáva v mieste nakládky, upovedomí fytoinšpektora najmenej 48 hodín pred ich naložením a písomne ho požiada o vykonanie rastlinolekárskej kontroly. Žiadosť o vykonanie rastlinolekárskej kontroly pred vývozom obsahuje presnú adresu vývozcu, adresu odberateľa, krajinu určenia, druh rastlín alebo rastlinných produktov a ich množstvo, spôsob balenia a prepravy, číslo dopravného prostriedku, termín vývozu, miesto nakládky, meno a priezvisko kontaktnej osoby a podpis a odtlačok pečiatky žiadateľa.

(2) Rastlinolekársku kontrolu pri vývoze a opätovnom vývoze zásielky vykonáva fytoinšpektor v mieste nakládky alebo na hraničných priechodoch, na ktorých sa vykonáva rastlinolekárska kontrola.

(3) Pri vývoze osív a sadív, rastlín alebo rastlinných produktov prepravovaných v chladiarenských a mraziarenských dopravných prostriedkoch, dreva loženého vo vagónoch, ktoré nemajú klanice, a rastlín alebo rastlinných produktov, pre ktoré krajina dovozu vyžaduje sústavnú rastlinolekársku kontrolu v mieste produkcie a splnenie osobitných požiadaviek, sa rastlinolekárska kontrola vykonáva v mieste nakládky. Rastlinolekárska kontrola ostatných zásielok sa vykonáva v mieste nakládky alebo na hraničných priechodoch, na ktorých sa vykonáva rastlinolekárska kontrola.

(4) Po skončení rastlinolekárskej kontroly sa prekontrolované rastliny ani rastlinné produkty nesmú nahradiť inými neskontrolovanými rastlinami ani rastlinnými produktmi.

(5) Pri vývoze lodnej zásielky fytoinšpektor v prístave vyhotoví po skončení nakládky rastlín alebo rastlinných produktov na loď na základe fytocertifikátov vydaných v mieste nakládky súhrnný fytocertifikát na celú lodnú zásielku. Fytocertifikáty vydané v mieste nakládky pripojí ku kópii súhrnného fytocertifikátu, ktoré si ponechá na pracovisku.

(6) Vývozca zásielky zodpovedá za to, že dopravný prostriedok určený na prepravu rastlín alebo rastlinných produktov je bez výskytu škodlivých organizmov v ložnej ploche a v násypných otvoroch. Pri nedodržaní tejto podmienky kontrolný ústav nezodpovedá za vzniknuté následky.

§ 12

Rastlinolekárska kontrola pri prevoze zásielky

(1) Rastlinolekárska kontrola pri prevoze zásielky sa vykonáva len pri prevoze rastlín alebo rastlinných produktov v otvorených dopravných prostriedkoch.

(2) Pri prevoze zásielky, ktorá sa má preložiť alebo rozdeliť, dopravca alebo dovozca túto skutočnosť oznámi fytoinšpektorovi a predloží mu sprievodné doklady vrátane fytocertifikátu, ak je k zásielke pripojený. Fytoinšpektor prekontroluje správnosť predložených dokladov, vykoná rastlinolekársku kontrolu a jej výsledok vyznačí v sprievodných dokladoch odtlačkom pečiatky kontrolného ústavu. Ak zásielka spĺňa rastlinolekárske požiadavky krajiny dovozu, vydá fytocertifikát na opätovný vývoz, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9.

(3) Ak sa kontrolou zistia škodlivé organizmy, kontrolný ústav rozhodne o naložení so zásielkou podľa § 5 ods. 3 zákona.

(4) Vyhotovenie kópií pôvodného fytocertifikátu o preloženej alebo rozdelenej zásielke zabezpečuje dopravca alebo dovozca.

§ 13

Miesta na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly

(1) Rastlinolekárska kontrola zásielky podľa § 5 ods. 1 zákona sa vykonáva na miestach uvedených v prílohe č. 14 alebo na miestach vykládky podľa § 8 ods. 4 až 7, alebo na miestach nakládky podľa § 11 ods. 1 až 3.

(2) Dovoz a vývoz rastlín chránených medzinárodným dohovorom8) a ich rastlinolekárska kontrola sa vykonávajú len na miestach uvedených v prílohe č. 14.

(3) Vlastník alebo prevádzkovateľ priestorov na hraničných priechodoch, vyclievacích poštách, letiskách a v prístavoch, na ktorých sa vykonáva rastlinolekárska kontrola, poskytne kontrolnému ústavu vhodné priestory na jej vykonanie, a to:

a) ak ide o cestnú dopravu, odstavný pruh s rampou,

b) ak ide o železničnú dopravu, odstavnú koľaj s rampou, nad ktorou nie je umiestnený trolej alebo je trolej vypínateľný,

c) priestory na spracovávanie písomnej agendy a na vykonávanie laboratórnych rozborov a uskladňovanie odobratých vzoriek vrátane vodovodnej prípojky a odpadu,

d) v prípade nepretržitej prevádzky priestor na odpočinok zamestnancov,

e) dostatočný zdroj umelého osvetlenia v priestoroch, kde sa vykonávajú prehliadky zásielok.

(4) Vstupné miesta sú ďalej vybavené komunikačnými zariadeniami a administratívnym materiálom, vybavením a pomôckami na odber vzoriek, vybavením a pomôckami na vykonávanie laboratórnych rozborov, vhodným obalovým materiálom, úradnými pečiatkami, metodickými príručkami a platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa rastlinolekárskej problematiky a dezinfekčnými prostriedkami.

(5) Pracovný čas a zmennosť na miestach, na ktorých sa vykonáva rastlinolekárska kontrola, určuje kontrolný ústav.

§ 14

Zásielky na vedecké, výskumné a šľachtiteľské účely

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá mieni podľa § 4a ods. 2 zákona dovážať, prechovávať, rozmnožovať alebo akokoľvek manipulovať so škodlivými organizmami uvedenými v prílohách č. 3 a 4 a rastlinami alebo rastlinnými produktmi s ich výskytom (ďalej len „materiál") na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely (ďalej len „aktivity"), požiada ministerstvo o povolenie na vykonávanie týchto aktivít a o povolenie na dovoz materiálu.

(2) Žiadosť o povolenie na vykonávanie aktivít a dovoz materiálu podľa odseku 1 obsahuje

a) meno, priezvisko a adresu zodpovednej osoby,

b) vedecký názov materiálu vrátane vedeckých názvov škodlivých organizmov,

c) druh materiálu,

d) množstvo materiálu,

e) miesto pôvodu materiálu,

f) trvanie, opis a ciele aktivít vrátane krátkeho súhrnu vedeckej, výskumnej a šľachtiteľskej práce,

g) adresu a opis miesta alebo miest prechovávania alebo testovania materiálu a spôsob prepravy, ktoré musia vyhovovať karanténnym požiadavkám,

h) miesto prvého uskladnenia alebo pestovania v prípade úradne schváleného uvoľnenia materiálu do obehu,

i) navrhované metódy zneškodnenia alebo ošetrenia materiálu po skončení schválených aktivít,

j) navrhovaný hraničný priechod, cez ktorý sa materiál dovezie na územie Slovenskej republiky.

(3) Materiál uvedený v odseku 1 pri dovoze a preprave sprevádza

a) povolenie vydané ministerstvom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15,

b) fytocertifikát, ktorý vydal zodpovedný orgán rastlinolekárskej starostlivosti krajiny pôvodu materiálu, pričom v dodatkovom vyhlásení fytocertifikátu je uvedené, že dovážaný materiál je určený na vedecké, výskumné a šľachtiteľské účely, alebo

c) rastlinný pas, ak ide o dovoz rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v prílohe č. 1, pričom na rastlinnom pase je uvedené, že dovážaný materiál je určený na vedecké, výskumné a šľachtiteľské účely.

(4) Kontrolný ústav na účel povolenia vykonávania aktivít a povolenia dovozu materiálu uvedeného v odseku 1 preverí najmä

a) údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 2,

b) podmienky karanténnej izolácie v priestoroch a zariadeniach, v ktorých sa bude materiál testovať, skladovať alebo sa s ním bude inak manipulovať,

c) charakter a ciele činností a ich zhodu s koncepciou použitia materiálu na vedecké, výskumné a šľachtiteľské účely.

(5) Kontrolný ústav môže

a) obmedziť množstvo materiálu na taký rozsah, aký je primeraný schváleným aktivitám tak, aby jeho množstvo neprekročilo možnosti karanténnej izolácie,

b) obmedziť alebo zakázať vykonávanie aktivít, ak hrozí rozšírenie škodlivých organizmov alebo boli porušené ustanovenia tohto paragrafu.

(6) Kontrolný ústav na základe posúdenia rizika rozšírenia škodlivých organizmov, ich biológie, interakcie so životným prostredím určí pre každú aktivitu uvedenú v žiadosti podmienky karanténnej izolácie, najmä

a) spôsob karanténnej izolácie od ostatného rastlinného materiálu vrátane okolitej vegetácie,

b) označenie priestorov, v ktorých sa vykonávajú schválené aktivity,

c) obmedzenie prístupu do priestorov uvedených v písmene b) iba pre určitých zamestnancov,

d) vhodné zabezpečovacie a poplašné zariadenia a kontrolné opatrenia na zabránenie úniku škodlivých organizmov,

e) vedenie evidencie vykonávaných aktivít, príručky prevádzkových postupov vrátane postupov pre prípad úniku škodlivých organizmov,

f) postupy na likvidáciu a zneškodnenie škodlivých organizmov, kontaminovaného rastlinného materiálu, pôdy a vody a sterilizáciu použitých zariadení.9)

(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 2 písm. a) na účely karanténnej izolácie podľa odseku 6 písm. a) zabezpečí

a) vhodné zariadenia na prechovávanie a manipuláciu so škodlivými organizmami zabezpečené proti ich úniku, najmä sitá s vhodnou veľkosťou ôk, vodné bariéry, elektrické alebo iné lapače,

b) ochranu proti kríženiu druhov a kmeňov karanténnych škodlivých organizmov vrátane ich kríženia s domácimi druhmi alebo kmeňmi,

c) prechovávanie škodlivých organizmov v podmienkach, ktoré umožňujú reguláciu ich rozmnožovania vrátane postupov, ktoré neumožňujú skončiť ich vývojový cyklus,

d) sezónnu izoláciu.

(8) Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 2 písm. a) bezodkladne oznámi kontrolnému ústavu všetky prípady úniku alebo prípady, ktoré by mohli viesť k úniku škodlivých organizmov z karanténnej izolácie.

(9) Uvoľnenie rastlín alebo rastlinných produktov do obehu je možné len na základe povolenia ministerstva a na základe negatívnych výsledkov testovania na prítomnosť škodlivých organizmov uvedených v prílohách č. 3, 4 a 12 a splnenia požiadaviek uvedených v týchto prílohách.

(10) Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 2 písm. a) na účel testovania rastlín alebo rastlinných produktov, ktoré majú byť uvoľnené do obehu, zabezpečí

a) testovanie rastlín alebo rastlinných produktov v podmienkach umožňujúcich normálny cyklus vegetačného rastu počas testovania,

b) testovanie rastlín alebo rastlinných produktov v podmienkach karanténnej izolácie podľa odseku 6 písm. a),

c) testovanie rastlín alebo rastlinných produktov vrátane testovania na indikátorových rastlinách na príznaky napadnutia škodlivými organizmami podľa prílohy č. 16 v požadovaných termínoch a rozsahu podľa metodík, ktoré určil kontrolný ústav.

(11) Ak sa na rastlinách alebo rastlinných produktoch, alebo na indikátorových rastlinách testovaných podľa odseku 10 vizuálnou kontrolou zistia príznaky napadnutia škodlivými organizmami, všetok materiál, ktorý je určený na uvoľnenie do obehu, sa musí testovať diagnostickými metódami, ktoré určí kontrolný ústav, na účel zistenia pôvodcu. Fytoinšpektor vykonáva kontrolu podľa § 5 ods. 2 zákona.

(12) Po skončení aktivít právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 2 písm. a) zabezpečí sterilizáciu všetkých priestorov a zariadení, v ktorých sa vykonávali aktivity alebo ktoré mohli byť kontaminované škodlivými organizmami, ako aj zneškodnenie kontaminovaného materiálu, použitých substrátov a odpadových vôd vrátane škodlivých organizmov spôsobom, ktorý určí kontrolný ústav.

§ 17

Chránené zóny

(1) Chránená zóna podľa § 2 písm. s) zákona je územie, na ktorom sa určitý karanténny škodlivý organizmus nevyskytuje alebo jeho rozšírenie je obmedzené napriek vhodným podmienkam na jeho výskyt, pre ktoré hrozí nebezpečenstvo, že sa tu určitý škodlivý organizmus za priaznivých ekologických podmienok rozšíri, pričom sa môže vyskytovať v jednej časti alebo vo viacerých častiach Slovenskej republiky alebo v susedných krajinách. Karanténny škodlivý organizmus sa považuje za usídlený na určitom území, ak je známe, že sa na tomto území vyskytuje, a napriek tomu neboli prijaté rastlinolekárske opatrenia s cieľom jeho vyhubenia alebo prijaté rastlinolekárske opatrenia neboli účinné v období po sebe nasledujúcich dvoch vegetačných období.

(2) Kontrolný ústav vykonáva systematický pravidelný prieskum výskytu jedného karanténneho škodlivého organizmu alebo viacerých karanténnych škodlivých organizmov na území chránenej zóny podľa § 2.

(3) Zoznam škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, krajín a osobitných požiadaviek vzťahujúcich sa na dovoz a prevoz rastlín a rastlinných produktov do chránenej zóny je uvedený v prílohe č. 18.

(5) Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohe č. 18 časti B a C pôvodom mimo chránenej zóny prepravované cez chránenú zónu uvedenú v tejto prílohe, ktorých miesto určenia je mimo chránenej zóny, nemusia mať rastlinný pas platný pre túto chránenú zónu v prípade, ak spĺňajú tieto požiadavky:

a) použité obaly alebo dopravné prostriedky, v ktorých sa prevážajú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, musia byť čisté a bez výskytu škodlivých organizmov a rastliny a rastlinné produkty musia byť zabalené tak, aby sa vylúčilo akékoľvek riziko rozšírenia škodlivých organizmov,

b) ihneď po zabalení musia byť obaly alebo dopravné prostriedky prevážajúce rastliny, rastlinné produkty a iné predmety zabezpečené tak, aby sa vylúčilo akékoľvek riziko rozšírenia škodlivých organizmov,

c) rastliny, rastlinné produkty a iné predmety musia mať na prepravných dokladoch uvedené, že uvedené rastliny alebo rastlinné produkty pochádzajú z miesta pestovania mimo chránenej zóny a ich miesto určenia je mimo príslušnej chránenej zóny.

§ 18

Požiadavky na vykonávanie funkcie fytoinšpektora

(1) Za vysokoškolské vzdelanie príbuzného smeru podľa § 22 ods. 3 písm. a) a § 22 ods. 4 písm. a) zákona sa považuje vysokoškolské vzdelanie so špecializáciou biológia.

(2) Kvalifikačnou prípravou sa rozumie nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických skúseností týkajúcich sa diagnostikovania škodlivých organizmov, spôsobov ochrany rastlín alebo rastlinných produktov proti škodlivým organizmom, uplatňovania metodík prognózy, signalizácie a evidencie škodlivých organizmov a znalosť príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj smerníc a pokynov vydávaných ministerstvom alebo kontrolným ústavom.

(3) Kvalifikačnú prípravu zabezpečuje kontrolný ústav formou odborného školenia.

(4) Kvalifikačná príprava sa overuje po skončení odborného školenia formou testov vypracovaných kontrolným ústavom.

(5) Po splnení podmienok kvalifikačnej prípravy vydáva kontrolný ústav osvedčenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19.

(6) Kontrolný ústav môže poveriť právnické osoby alebo fyzické osoby výkonom odborných činností podľa § 22 ods. 4 písm. a) zákona v prípade, ak spĺňajú podmienky požadovanej kvalifikácie podľa odseku 1.


§ 19

Prechodné ustanovenia

(1) Osvedčenie o zápise do registra dovozcov a vývozcov vydané pred dňom účinnosti tejto vyhlášky sa posudzuje ako osvedčenie vydané podľa § 4 ods. 4.

(2) Dovozca pred uskutočnením dovozu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov písomne požiada kontrolný ústav o povolenie dovozu. Vzor žiadosti o povolenie dovozu je uvedený v prílohe č. 20. Toto ustanovenie stráca účinnosť 31. decembra 2003.

§ 20

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 27. januára 1999 č. 2785/1998-100 o fytosanitárnych podmienkach na dovoz, vývoz a prevoz rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov (oznámenie č. 34/1999 Z. z.).

§ 21

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2002 okrem § 14 ods. 3 písm. c) a § 15 až 17, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.


Pavel Koncoš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ PREDMETY, KTORÉ PODLIEHAJÚ SÚSTAVNEJ RASTLINOLEKÁRSKEJ KONTROLE V MIESTE PRODUKCIE

Sústavnej rastlinolekárskej kontrole pri pestovaní alebo výrobe na území Slovenskej republiky podliehajú:

1. Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety

1.1 Rastliny dule (Cydonia Mill.),1) dulovca (Chaenomeles Lindl.), hlohu (Crataegus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jablone (Malus Mill.), jarabiny (Sorbus L.), okrem jarabiny prostrednej [Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.], mišpule (Mespilus L.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), rodu slivka (Prunus L.),2) okrem Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., skalníka (Cotoneaster Ehrh.) a Stranvaesia Lindl. určené na pestovanie,3) okrem osiva.

1.2 Rastliny chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) a repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osiva.

1.3 Rastliny stolonotvorných a hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) a ich krížencov určené na pestovanie.

1.4 Rastliny viniča (Vitis L.) určené na pestovanie, okrem plodov a osiva.

1.5 Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.

1.6 Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov so stopkami a listami.

1.7 Osivové porasty a osivo fazule (Phaseolus L.), kukurice siatej (Zea mays L.), lucerny siatej (Medicago sativa L.), papriky (Capsicum L.), rajčiaka jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] a slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.).

1.8 Drevo, ktoré

a) pochádza úplne alebo čiastočne z rastlín

- gaštana (Castanea Mill.), okrem odkôrneného dreva,

- platanu (Platanus L.) vrátane dreva zbaveného prirodzeného zaobleného tvaru (ďalej len „opracované drevo“)

a

b) je uvádzané do obehu ako

- palivové drevo (polená, kláty, konáre, snopy a iné),

- drevené štiepky alebo triesky,

- zvyšky dreva alebo drevený odpad, neaglomerovaný do tvarov klátov, brikiet, peliet a iné,

- surové drevo vrátane odkôrneného, zbavené drevnej beli alebo nahrubo opracované, ak nie je natierané alebo morené ochrannými prostriedkami,

- štiepané tyče, drevené koly a kolíky, zašpicatené, pozdĺžne nerozrezané,

- drevené železničné alebo električkové podvaly neimpregnované,

- drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne alebo na kusy a lúpané, hrubé viac ako 6 mm (najmä hranoly, fošne, dosky, laty a iné), okrem dreva hobľovaného, brúseného alebo spájaného klinovým ozubom.

1.9 Samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.).

2. Rastliny pestované v rámci podnikania, okrem rastlín, ktoré sú pestované oddelene na účel uvádzania do obehu výhradne konečnému spotrebiteľovi.

2.1 Rastliny borovice (Pinus L.), duglasky (Pseudotsuga Carr.), jedle (Abies Mill.), jedľovca (Tsuga Carr.), smreka (Picea A. Dietr.), smrekovca (Larix Mill.), duba (Quercus L.), gaštana (Castanea Mill.), platana (Platanus L.), topoľa (Populus L.), Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., jahody (Fragaria L.), maliny a ostružiny (Rubus L.), kapusty (Brassica spp.), lupiny (Lupinus L.), šalátu (Lactuca spp.), špenátu (Spinacia L.), uhorky (Cucumis spp.), zeleru voňavého (Apium graveolens L.), Argyranthemum spp., astry (Aster spp.), chryzantémy [Dendranthema (DC.) Desmoul.], eukalyptu (Eucalyptus ľHér.), Exacum spp., gerbery (Gerbera Cass.), gypsomilky (Gypsophila L.), klinčeka (Dianthus L.) a jeho krížencov, margaréty (Leucanthemum L.), netýkavky (Impatiens L.) - všetky krížence z Novej Guiney, muškátu (Pelargonium ľHér. ex Ait.), prýštca (Euphorbia L.), vratiča (Tanacetum L.) a železníka (Verbena L.) určené na pestovanie, okrem osiva.

2.2 Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) pestované na účel uvádzania do obehu, okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 1.3.

2.3 Rastliny z čeľade Solanaceae, okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch 1.3 a 1.7, určené na pestovanie, okrem osiva.

2.4 Rastliny hruškovca (Persea spp.) a čeľadí áronovité (Araceae), banánovníkovité (Musaceae), marantovité (Marantaceae) a strelíciovité (Strelitziaceae), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom.

2.5 Osivo a cibule cesnaku cibuľového (Allium cepa L.), cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.) a cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.) určené na pestovanie a rastliny cesnaku pórového (Allium porrum L.) určené na pestovanie.

2.6 Cibule, hľuzy a podzemky rastlín bledavky (Ornithogalum L.), galtónie belostnej [Galtonia candicans (Baker) Decne], hyacintu (Hyacinthus L.), Ismene Herbert, kamasie (Camassia Lindl.), kosatca (Iris L.), zakrpatených foriem mečíkov (Gladiolus Tourn. ex L.) a ich krížencov, ako sú Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., modravky (Chionodoxa Boiss.), modrice (Muscari Miller), narcisu (Narcissus L.), puškínie (Puschkinia Adams), scily (Scilla L.), snežienky (Galanthus L.), šafranu žltého (Crocus flavus Weston) - odroda Golden Yellow, tigrídie (Tigridia Juss.) a tulipánu (Tulipa L.) určené na pestovanie.

3. Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety určené na vývoz a na opätovný vývoz, ak je ich rastlinolekárska kontrola súčasťou osobitných požiadaviek krajiny dovozu a vývozca, prípadne výrobca o túto kontrolu včas požiada kontrolný ústav tak, aby mohla byť uskutočnená v požadovaných termínoch.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ PREDMETY, KTORÉ PRED VÝVOZOM PODLIEHAJÚ RASTLINOLEKÁRSKEJ KONTROLE V MIESTE PRODUKCIE A RASTLINOLEKÁRSKEJ KONTROLE PRI DOVOZE ALEBO PRI PREVOZE V OTVORENÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH A KTORÉ MUSIA MAŤ FYTOCERTIFIKÁT Z KRAJINY PÔVODU

1. Rastliny určené na pestovanie,1) okrem osiva,

ale vrátane osiva radu lipnicotvarých (Gramineae),2) najmä jačmeňa (Hordeum L.), ovsa (Avena L.), pšenice (Triticum L.), raže (Secale L.), tritikale (Triticosecale Wittmack), kukurice siatej (Zea mays L.), ryže (Oryza spp.) a ďalších, kapustotvarých (Cruciferae), rodu ďatelina (Trifolium spp.), lucerny siatej (Medicago sativa L.), papriky (Capsicum L.), rajčiaka jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.], repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.), bôbu obyčajného (Faba vulgaris Moench), cícera baranieho (Cicer arietinum L.), fazule (Phaseolus L.), hrachu siateho (Pisum sativum L.), sóje fazuľovej [Glycine max (L.) Merr.], šošovice jedlej (Lens esculenta Moench), cesnaku cibuľového (Allium cepa L.), cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.), cesnaku pórového (Allium porrum L.), cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.), rodu malina a ostružina (Rubus L.), rodu slivka (Prunus L.),3) duba (Quercus L.), stolonotvorných a hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.), najmä ľuľok zemiakový (Solanum tuberosum L.) a ľuľok baklažánový (Solanum melongena L.), lablaba (Dolichos Jacq.) a mangovníka (Mangifera L.) pôvodom zo všetkých krajín.

2. Časti rastlín

a) astry (Aster spp.), Eustoma Salisb., gerbery (Gerbera Cass.), gypsomilky (Gypsophila L.), chryzantémy [Dendranthema (DC.) Desmoul.], klinčeka (Dianthus L.), margaréty (Leucanthemum L.), muškátu (Pelargonium ľHér. ex Ait.), ruže (Rosa L.), krížencov starčeka (Senecio L. x hybridus), vratiča (Tanacetum L.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), hlohu (Crataegus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), jarabiny (Sorbus L.), okrem jarabiny prostrednej [Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.], mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), Stranvaesia Lindl., datľovníka (Phoenix spp.), eukalyptu (Eucalyptus ľHérit), gaštana (Castanea Mill.), topoľa (Populus L.), ihličín (Coniferales) a čeľade vstavačovitých (Orchidaceae), okrem plodov a osiva, pôvodom zo všetkých krajín,

b) javora cukrodarného (Acer saccharophorum K. Koch.), okrem plodov a osiva, pôvodom z krajín Severnej Ameriky,

c) dule (Cydonia Mill.), hrušky (Pyrus L.), jablone (Malus Mill.) a mišpule (Mespilus L.), okrem osiva, pôvodom zo všetkých krajín,

d) duba (Quercus L.), kukurice siatej (Zea mays L.) vrátane šúľkov, rodu slivka (Prunus L.), pôvodom zo všetkých krajín.

3. Čerstvé plody

a) citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, pôvodom zo všetkých krajín,

b) dule (Cydonia Mill.), hrušky (Pyrus L.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), rodu slivka (Prunus L.), ríbezle (Ribes L.), anony (Annona L.), avokáda (Persea Mill.), brusnice (Vaccinium L.), ebenovníka (Diospyros L.), figovníka (Ficus L.), guajavy (Psidium L.), klinčekovca (Syzygium Gaertn.), mangovníka (Mangifera L.) a mučenky (Passiflora L.), pôvodom zo všetkých krajín.

4. Hľuzy ľuľka zemiakového - zemiaka (Solanum tuberosum L.).

5. Samostatná kôra ihličín (Coniferales), gaštana (Castanea Mill.), topoľa (Populus L.), javora cukrodarného (Acer saccharophorum K. Koch.) a duba (Quercus L.), okrem duba korkového (Quercus suber L.).

6. Drevo, ktoré

6.1 pochádza úplne alebo čiastočne z rastlín

a) gaštana (Castanea Mill.),

b) duba (Quercus L.), gaštana (Castanea Mill.) a javora cukrodarného (Acer saccharophorum K. Koch.) vrátane opracovaného dreva, pôvodom zo Severnej Ameriky,

c) platanu (Platanus L.) vrátane opracovaného dreva,

d) borovice (Pinus L.) vrátane opracovaného dreva,

e) ihličín (Coniferales), okrem dreva borovice (Pinus L.), vrátane opracovaného dreva, pôvodom z neeurópskych krajín, z Portugalska a Turecka,

f) topoľa (Populus L.), pôvodom z krajín amerického kontinentu,

a

6.2 je dovážané alebo prevážané ako

a) palivové drevo (polená, kláty, konáre, snopy a iné),

b) drevené štiepky alebo triesky,

c) zvyšky dreva alebo drevný odpad, neaglomerovaný do tvarov klátov, brikiet, peliet a iné,

d) surové drevo vrátane odkôrneného, zbavené drevnej beli alebo nahrubo opracované, ak nie je natierané alebo morené ochrannými prostriedkami,

e) štiepané tyče, drevené koly a kolíky, zašpicatené, pozdĺžne nerozrezané,

f) drevené železničné alebo električkové podvaly neimpregnované,

g) drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne alebo na kusy a lúpané, hrubé viac ako 6 mm (najmä hranoly, fošne, dosky, laty a iné), okrem dreva hobľovaného, brúseného alebo spájaného klinovým ozubom,

h) obalové drevené debny, klietky a sudy, pôvodom z neeurópskych krajín,

i) drevené jednoduché palety, paletové debny a iné prepravné debny, okrem paliet, ktoré spĺňajú požiadavky Kódexu medzinárodnej železničnej únie (UIC) č. 435-2 pre „európske drevené výmenné palety jednoduché“ a ktoré sú požadovaným spôsobom označené, pôvodom z neeurópskych krajín,

j) drevené sudy vrátane dužín z duba (Quercus L.).

7. Pôda a iné pestovateľské substráty

a) tvorené úplne alebo čiastočne zeminou alebo inou organickou hmotou, ako sú časti rastlín, humus alebo kôra, okrem čistej rašeliny,

b) prilepené alebo pripojené k rastlinám, tvorené úplne alebo čiastočne materiálom uvedeným v písmene a) alebo tvorené úplne alebo čiastočne rašelinou alebo iným anorganickým substrátom určeným na udržanie životaschopnosti rastlín, pôvodom z Bieloruska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Moldavska, Ruska, Turecka, Ukrajiny a z neeurópskych krajín, okrem Cypru, Egypta, Izraela, Líbye, Malty, Maroka a Tuniska,

c) zemina a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.).

8. Zrno5) rodov pšenica (Triticum L.), raž (Secale L.) a tritikale (Triticosecale Wittmack), pôvodom z Afganistanu, Indie, Iraku, Mexika, Nepálu, Pakistanu a USA.

9. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené ako krmivo alebo na priemyselné spracovanie.

10. Živý peľ na opeľovanie muchovníka (Amelanchier Med.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), dule (Cydonia Mill.), hlohu (Crataegus L.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), Stranvaesia Lindl. a jarabiny (Sorbus L.), okrem jarabiny prostrednej [Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.].

11. Osivá a plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH ZAVLEČENIE A ROZŠIROVANIE NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY JE ZAKÁZANÉ

Časť A

Škodlivé organizmy, ktoré sa na území Slovenskej republiky nevyskytujú

1. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

1. Acleris1) spp. (neeurópske druhy)

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Thomson)

5. Anoplophora malasiaca (Forster)

6. Arrhenodes minutus Drury

7. Artioposthia triangulata

8. Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie)

vektor vírusov, ako sú:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

9. Ceratitis capitata Wiedemann

10. Cicadellidae (neeurópske druhy) známe ako vektor Pierceovej choroby (spôsobenej Xylella fastidiosa Wells et al.), ako sú:

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

11. Choristoneura spp. (neeurópske druhy)

12. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

13. Diabrotica barberi Smith and Lawrence

14. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

15. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

16. Globodera pallida (Stone) Behrens

17. Heliothis armigera (Hübner)

18. Heliothis zea (Boddie)

19. Hirschmanniella spp., okrem Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc and Goodey

20. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

21. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

22. Liriomyza sativae Blanchard

23. Liriomyza trifolii (Burgess)

24. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

25. Lymantria dispar (Linnaeus) - ázijská rasa

26. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie)

27. Meloidogyne fallax Karssen

28. Monochamus spp. (neeurópske druhy)

29. Myndus crudus Van Duzee

30. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

31. Opogona sacchari (Bojer)

32. Popillia japonica Newman

33. Premnotrypes spp. (neeurópske druhy)

34. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

35. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

36. Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi

37. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

38. Spodoptera eridania (Cramer)

39. Spodoptera frugiperda (Smith)

40. Spodoptera littoralis (Boisduval)

41. Spodoptera litura (Fabricius)

42. Thrips palmi Karny

43. Tephritidae (neeurópske druhy), ako sú:

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua Macuqart

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus cucurbitae Coquillett

g) Dacus dorsalis Hendel

h) Dacus tryoni (Froggatt)

i) Dacus tsuneonis Miyake

j) Dacus zonatus Saund.

k) Epochra canadensis (Loew)

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

m) Pardalaspis quinaria Bezzi

n) Pterandrus rosa (Karsch)

o) Rhacochlaena japonica Ito

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa Cresson

r) Rhagoletis fausta Östen-Sacken

s) Rhagoletis indifferens Curran

t) Rhagoletis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella Walsh

v) Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

44. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neeurópske populácie)

45. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

2. Baktérie

1. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

3. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

4. Xylella fastidiosa (Wells et al.)

3. Huby

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (neeurópske druhy)

4. Endocronartium spp. (neeurópske druhy)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

6. Gymnosporangium spp. (neeurópske druhy)

7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9. Melampsora medusae Thümen

10. Monilinia fructicola (Winter) Honey

11. Mycosphaerella larici-leptolepidis Ito et al.

12. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

13. Phoma andina Turkensteen

14. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

15. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

16. Thecaphora solani Barrus

17. Tilletia indica Mitra

18. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

4. Vírusy a vírusom podobné organizmy

1. Apricot chlorotic leafroll phytoplasma

2. Elm phloem necrosis phytoplasma

3. Pear decline phytoplasma

4. Vírusy zemiakov a vírusom podobné organizmy, ako sú:

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

c) Arracacha virus B (oca kmeň)

d) Potato black ringspot virus

e) Potato spindle tuber viroid

f) Potato virus T

g) neeurópske izoláty zemiakových vírusov A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo,Yn a Yc) a Potato leaf roll virus

5. Tobacco ringspot virus

6. Tomato ringspot virus

7. Vírusy a vírusom podobné organizmy rastlín Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L., ako sú:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus (americké)

c) Peach mosaic virus (americké)

d) Peach phony phytoplasma

e) Peach rosette mosaic virus

f) Peach rosette phytoplasma

g) Peach X-disease phytoplasma

h) Peach yellows phytoplasma

i) Plum line pattern virus (americké)

j) Raspberry leaf curl virus (americké)

k) Strawberry latent C virus

l) Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witches' broom phytoplasma

n) Neeurópske vírusy a vírusom podobné organizmy rastlín Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L.

8. Vírusy prenášané molicou Bemisia tabaci Genn., ako sú:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

5. Parazitické rastliny

1. Arceuthobium spp. (neeurópske)

Časť B

Škodlivé organizmy, ktoré sa na území Slovenskej republiky vyskytujú

1. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

1. Diabrotica virgifera Le Conte

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

2. Huby

1. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

3. Vírusy a vírusom podobné organizmy

1. Apple proliferation phytoplasma

Časť C

Regulované nekaranténne škodlivé organizmy2)

1. Acroptilon repens (L.) DC.

2. Abutilon theophrasti Med.

3. Alopecurus myosuroides Huds.

4. Amaranthus spp. (okrem A. retroflexus L. a A. hybridus L.)

5. Ambrosia artemisiifolia L.

6. Ambrosia trifida L.

7. Cenchrus tribuloides L.

8. Cuscuta spp.

9. Grammica spp.

10. Iva axillaris Pursh

11. Iva xanthiifolia Nutt.

12. Lactuca tatarica (L.) C.C. Meyer

13. Monogynella spp.

14. Orobanche spp.

15. Phelipanche sp .div.

16. Setaria faberi Herrm.

17. Sisymbrium wolgense Marsch.-Bieb. ex Fourn.

18. Sorghum halepense (L.) Pers.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

RASTLINY A RASTLINNÉ PRODUKTY, KTORÝCH DOVOZ ALEBO PREVOZ JE ZAKÁZANÝ, AK SA V NICH VYSKYTUJÚ ŠKODLIVÉ ORGANIZMY

Časť A

Škodlivé organizmy, ktoré sa na území Slovenskej republiky nevyskytujú

1. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

Druhy škodlivých organizmov Predmet nákazy
1. Aculops fuchsiae Keifer1) Rastliny fuchsie (Fuchsia L.) určené na pestovanie,2) okrem osiva.
2. Aleurocanthus spp. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
3. Anthonomus bisignifer (Schenkling) Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
4. Anthonomus signatus (Say) Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
5. Aonidiella citrina Coquillett Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
6. Aphelenchoides besseyi Christie Osivo ryže (Oryza spp.), rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
7. Aschistonyx eppoi Inouye Rastliny borievky (Juniperus L.) pôvodom z neeurópskych krajín, okrem plodov a osiva.
8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. Rastliny borovice (Pinus L.), cédra (Cedrus Trew), duglasky (Pseudotsuga Carr.), jedle (Abies Mill.), jedľovca (Tsuga Carr.), smreka (Picea A. Dietr.) a smrekovca (Larix Mill.), okrem plodov a osiva, a drevo ihličín (Coniferales) pôvodom z neeurópskych krajín.
9. Carposina niponensis Walsingham Rastliny dule (Cydonia Mill.), hrušky (Pyrus L.), jablone (Malus Mill.) a slivky (Prunus L.)3), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín.
10. Circulifer haematoceps (Mulsan and Rey) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
11. Circulifer tenelus Baker Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
12. Diaphorina citri Kuway. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swlngle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov a mura) a (Murraya König), okrem plodov a osiva.
13. Enarmonia packardi (Zeller) Rastliny dule (Cydonia Mill.), hrušky (Pyrus L.), jablone (Malus Mill.) a slivky (Prunus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín.
14. Enarmonia prunivora Walsh Rastliny hlohu (Crataegus L.), jablone (Malus Mill.), Photinia Ldl., slivky (Prunus L.) a ruže (Rosa L.) určené na pestovanie, okrem osiva, a plody jablone (Malus Mill.) a slivky (Prunus L.) pôvodom z neeurópskych krajín.
15. Eotetranychus lewisi McGregor Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
16. Eutetranychus orientals Klein Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
17. Grapholita inopinata Heinrich Rastliny dule (Cydonia Mill.), hrušky (Pyrus L.), jablone (Malus Mill.) a slivky (Prunus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín.
18. Hishimonus phicitis (Distant) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
19. Leucaspis japonica Cockll. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
20. Listronotus bonariensis (Kuschel) Osivo rodu ďatelina (Trifolium spp. L.) a radov kapustotvaré (Cruciferae) a lipnicotvaré (Gramineae) pôvodom z Argentíny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaja.
21. Margarodes, neeurópske druhy, ako sú: Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva.
a) Margarodes vitis (Phillipi) 
b) Margarodes vredendalensis de Klerk 
c) Margarodes prieskaensis Jakubski 
22. Numonia pyrivorella (Matsumura) Rastliny hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín.
23. Oligonychus perditus Pritchard et Baker Rastliny borievky (Juniperus L.), okrem plodov a osiva, pôvodom z neeurópskych krajín.
24. Pissodes spp. (neeurópske druhy) Rastliny ihličín (Coniferales), okrem plodov a osiva, drevo ihličín (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličín (Coniferales) pôvodom z neeurópskych krajín.
25. Radopholus citrophilus (Huettel, Dickson et Kaplan) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva, a rastliny hruškovca (Persea spp.) a čeľadí áronovité (Araceae), banánovníkovité (Musaceae), marantovité (Marantaceae) a strelíciovité (Strelitzioceae), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom.
26. Radopholus similis (Cobb) Thorne Rastliny hruškovca (Persea spp.) a čeľadí áronovité (Araceae), banánovníkovité (Musaceae), marantovité (Marantaceae) a strelíciovité (Strelitzioceae), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom.
27. Saissetia nigra (Nietn.) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
28. Scirtothrips aurantii Faure Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
29. Scirtothrips dorsalis Hood Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
30. Scirtothrips citri (Moulton) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
31. Scolytidae spp. (neeurópske druhy) Rastliny ihličín (Coniferales) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, drevo ihličín (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličín (Coniferales) pôvodom z neeurópskych krajín.
32. Tachypterellus quadrigibbus Say Rastliny dule (Cydonia Mill.), hrušky (Pyrus L.), jablone (Malus Mill.) a slivky (Prunus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín.
33. Toxoptera citricida Kirk. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
34. Trioza erytreae Del Guercio Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov a klauzény (Clausena Burm.f.), okrem plodov a osiva.
35. Unaspis citri Comstock Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.

2. Baktérie

Druhy škodlivých organizmov Predmet nákazy
1. Citrus greening bacterium Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
2. Citrus variegated chlorosis Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
3. Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (McCulloch) Davis et al. Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.).
4. Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al. Rastliny rajčiaka jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] určené na pestovanie.
5. Enwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
6. Enwinia steiwartii (Smith) Dye Osivo kukurice (Zea mays L.).
7. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
8. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. Rastliny broskyne [Prunus persica (L.) Batsch] a nektarinky [Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim] určené na pestovanie, okrem osiva.
9. Xanthomonas campestris (všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
10. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye a pv. oryzicola (Fang et al.) Dye Osivo ryže (Oryza spp.).
11. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye Osivo fazule (Phaseolus L.).
12. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye Rastliny slivky (Prunus L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
13. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye Rastliny papriky (Copsicum spp.) a rajčiaka jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] určené na pestovanie.
14. Xanthomonas fragariae Kennedy et King Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
15. Xylophílus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva.

3. Huby

Druhy škodlivých organizmov Predmet nákazy
1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler (neeurópske patogénne izoláty) Rastliny dule (Cydonia Mill), hrušky (Pyrus L.) a jablone (Malus Mill.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín.
2. Apiosporina morbosa (Schwein.) von Arx Rastliny slivky (Prunus L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
3. Atropellis spp. Rastliny borovice (Pinus L.), okrem plodov a osiva, a samostatná kôra a drevo borovice (Pinus L.).
4. Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi Rastliny javora cukrodarného (Acer saccharophorum K. Koch), okrem plodov a osiva, pôvodom z krajín Severnej Ameriky a drevo javora cukrodarného (Acer saccharophorum K. Koch), vrátane opracovaného dreva, pôvodom z krajín Severnej Ameriky.
5. Ceratocystis Jimbriata f.sp. platani Walter Rastliny platana (Platanus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, a drevo platana (Platanus L.) vrátane opracovaného dreva.
6. Cercoseptoria pini - densiflorae (Hori et Nambu) Deighton Rastliny borovice (Pinus L.), okrem plodov a osiva, a drevo borovice (Pinus L.).
7. Cercospora angolensis Carv. et Mendes Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem osiva.
8. Ciborinia camelliae Kohn Rastliny kamélie (Camellia L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín.
9. Colletotrichum acutatum Simmonds Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
10. Diaporthe vaccinii Shaer Rastliny brusnice (Vaccinium spp.) určené na pestovanie, okrem osiva.
11. Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes Rastliny kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva, a rastliny citrónovníka (Citrus L.) a jeho krížencov, okrem osiva a plodov, ale vrátane plodov citrónovníka mandarínkového (Citrus reticulata Blanco) a citrónovníka pomarančového [Citrus sinensis (L.) Osbeck] pôvodom z Južnej Ameriky.
12. Fusarium oxysporum f.sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon Rastliny datľovníka (Phoenix spp.), okrem plodov a osiva.
13. Guignardia citricarpa Kiely [všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.)] Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem osiva.
14. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto Rastliny dule (Cydonia Mill.), hrušky (Pyrus L.), jablone (Malus Mill.) a slivky (Prunus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín.
15. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
16. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchavell et Gikashvili Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem osiva.
17. Puccinia pittieriana Hennings Rastliny čeľade ľuľkovitých (Solanaceae), okrem plodov a osiva.
18. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Rastliny borovice (Pinus L.), okrem plodov a osiva.
19. Scirrhia pini Funk et Parker Rastliny borovice (Pinus L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
20. Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto Rastliny hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín.
21. Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold Rastliny chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
22. Verticillium dahliae Klebahn Rastliny chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie, okrem osiva.

4. Vírusy a vírusom podobné organizmy

Druhy škodlivých organizmov Predmet nákazy
1 . Arabis mosaic virus Rastliny jahody (Fragaria L.), maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
2. Beet curly top virus (neeurópske izoláty) Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
3. Beet leaf curl virus Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
4. Black raspberry latent virus Rastliny maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie.
5. Blight and Blight-like Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
6. Cadang - Cadang viroid Rastliny palmovitých (Palmae) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín.
7. Cherty leafroll vírus Rastliny maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie.
8. Chrysanthemum stunt viroid Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie, okrem osiva.
9. Citrus mosaic virus Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
10. Citrus tristeza virus (európske izoláty) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
11 . Citrus tristeza virus (neeurópske izoláty) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
12. Citrus vein enation woody gall Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
13. Grapevine flavescence dorée phytoplasma Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva.
14. Leprosis Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
15. Little cherry pathogen (neeurópske izoláty) Rastliny čerešne obyčajnej (Prunus avium L.), višne obyčajnej (Prunus cerasus L.), Prunus insica Thunb., Prunus sargentii Rhed., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum. a ich krížencov a odrôd určené na pestovanie, okrem osiva.
16. Naturally spreading psorosis Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
17. Palm lethal yellowing phytoplasma Rastliny palmovitých (Palmae) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín.
18. Pepino mosaic virus Rastliny rajčiaka jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw.] určené na pestovanie, okrem osiva.
19. Prunus necrotic ringspot virus Rastliny maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie.
20. Raspberry ringspot virus Rastliny jahody (Fragaria L.), maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
21. Satsuma dwarf virus Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
22. Spiroplasma citri Saglio et al. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
23. Strawberry crinkle virus Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
24. Strawberry latent ringspot virus Rastliny jahody (Fragaria L.), maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
25. Tatter leaf virus Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.
26. Tomato black ring virus Rastliny jahody (Fragaria L.), maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
27. Tomato yellow leaf curl virus Rastliny raj čiaka jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw.] určené na pestovanie, okrem osiva.
28. Witches' broom phytoplasma Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov a rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem plodov a osiva.

Škodlivé organizmy, ktoré sa na území Slovenskej republiky vyskytujú

Časť B

1. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

Druhy škodlivých organizmov Predmet nákazy
1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva.
2. Ditylenchus destructor Thorne Cibule, hľuzy a podzemky hyacintu (Hyacinthus L.), kosatca (Iris L.), zakrpatených odrôd mečíkov (Gladiolus Tourn. ex L.) a ich krížencov, ako sú Gladiolus callianthus Marais., Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., ďalej šafranu (Crocus L.), tigrídie (Tigridia Juss.) a tulipána (Tulipa L.) určené na pestovanie a hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie.
3. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev Osivo a cibule cesnaku cibuľového (Allium cepa L.), cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.) a cesnaku šalotkového (Allium oscalonicum L.) určené na pestovanie a rastliny cesnaku pórového (Allium porrum L.) určené na pestovanie, cibule, hľuzy a podzemky bledavky (Ornithogalum L.), galtónie belostnej [Galtonia candicans (Baker) Decne], hyacintu (Hyacinthus L.), Ismene Herbert, kamasie (Camassia Lindl.), modravky (Chionodoxa Boiss.), modrice (Muscari Miller), narcisu (Narcissus L.), puškínie (Puschkinia Adams), scily (Scilla L.), snežienky (Galanthus L.), šafranu žltého (Crocus flavus Weston) odroda „Golden Yeľlow“ a tulipána (Tulipa L.) určené na pestovanie a osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.).
4. Frankliniella occidentalis Pergande Rezané kvety a odrezky, ovocie a zelenina a rastliny určené na pestovanie, okrem osiva, cibúľ, buliev a hľúz.
5. Ips duplicatus (Sahlberg) Drevo borovice (Pinus L.) a smreka (Picea A. Dietr.) s kôrou a samostatná kôra borovice (Pinus L.) a smreka (Picea A. Dietr.).
6. Quadraspidiotus pemiciosus (Comstock) Rastliny bresta (Ulmus L.), brezy (Betula L.), bršlena (Euonymus L.), buka (Fagus L.), cercidovníka (Cercidiphyllum Sieb. et Zucc.), drieňa (Cornus L.), dule (Cydonia Mill.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), hlohu (Crataegus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), imelovníka (Symphoricarpos Duham.), jablone (Malus Mill.), jarabiny (Sorbus L.), javora (Acer L.), krídlatca (Ptelea L.), lipy (Tilia L.), maklury (Maclura Nutt.), mišpule (Mespilus L.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), orecha (Juglans L.), orgovánu (Syringa L.), ríbezle (Ribes L.), ruže (Rosa L.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), slivky (Prunus L.), tavoľníka (Spiraea L.), topoľa (Populus L.), vŕby (Salix L.), zemoleza (Lonicera L.) a zoba (Ligustrum L.) určené na pestovanie, okrem osiva a rastlín vo forme pletivových kultúr.

2. Huby

Druhy škodlivých organizmov Predmet nákazy
1. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr Rastliny duba (Quercus L.) a gaštana (Castanea Mill) určené na pestovanie, okrem osiva, a drevo a samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.).
2. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie, okrem osiva.
3. Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae (Wilcon and Duncan) Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
4. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni Osivo slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.).
5. Puccinia horiana Hennings Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie, okrem osiva.

3. Vírusy a vírusom podobné organizmy

Druhy škodlivých organizmov Predmet nákazy
1. Plum pox vírus Rastliny slivky (Prunus L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
2. Potato stolbur phytoplasma Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie, okrem osiva.
3. Strawberry mild yellow edge vírus Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
4. Tomato spotted wilt virus Rastliny baklažánu (Solanum melongena L.), chryzantémy [Dendrathema (DC.) Des Moul.], ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.), melóna cukrového (Melo sativus Sarg., syn. Cucumís melo L.), všetkých odrôd novoguinejských hybridov netýkavky (Impatiens L.), papriky ročnej (Copsicum annuum L.), rajčiaka jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.], šalátu siateho (Loctuca sativa L.), rastliny tabaku virgínskeho (Nicotiana tabacum L.), ktoré sú určené na profesionálnu výrobu tabaku, a zelera voňavého (Apium graveolens L.) určené na pestovanie, okrem osiva.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ PREDMETY PODLIEHAJÚCE RASTLINOLEKÁRSKEJ KONTROLE

Časť A

1. Základné požiadavky pri odbere vzoriek

a) Odber vzoriek môže vykonávať len fytoinšpektor alebo osoba, ktorá bola na túto činnosť vyškolená a poverená kontrolným ústavom. Fytoinšpektor alebo poverená osoba musí byť nezávislá od obchodných záujmov, ktoré by mohli mať vplyv na vykonávaný odber vzoriek a hodnotenie kvality rastlín alebo rastlinných produktov.

b) Zásielka rastlín alebo rastlinných produktov sa musí na odber vzoriek pripraviť tak, aby bola dobre prístupná.

c) Fytoinšpektor alebo poverená osoba musí mať k dispozícii potrebné technické pomôcky.

d) Fytoinšpektor alebo poverená osoba musí byť upozornená na morenie, plynovanie (uviesť použitý prípravok), napadnutie škodlivými organizmami, prípadne na iné okolnosti.

e) Vzorky rastlín alebo rastlinných produktov na účel vykonania rastlinolekárskej kontroly odoberá fytoinšpektor alebo poverená osoba pri dovoze na miestach, na ktorých sa vykonáva rastlinolekárska kontrola, alebo v mieste vykládky, pri vývoze v mieste nakládky alebo na miestach, na ktorých sa vykonáva rastlinolekárska kontrola.

f) Fytoinšpektor alebo poverená osoba odoberie z každej partie predpísaný počet čiastkových vzoriek. Zosypaním a premiešaním všetkých čiastkových vzoriek vznikne súhrnná vzorka, ktorá musí byť dostatočne veľká na vytvorenie laboratórnej vzorky (tab. č. 1).

g) Ak vznikne podozrenie zo zamorenia škodlivými organizmami, fytoinšpektor alebo poverená osoba je oprávnená odobrať vzorky na laboratórny rozbor aj z iných rastlín alebo rastlinných produktov, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 2 a 5, v potrebnom množstve. Hmotnosť alebo množstvo odobratej vzorky zapíše fytoinšpektor do prepravných dokladov a protokolu o rastlinolekárskej kontrole a do poznámky uvedie dôvod odberu.

h) Vzorky napadnuté škodlivými organizmami alebo podozrivé vzorky musia byť uskladnené oddelene vo vhodných obaloch tak, aby sa zabránilo rozšíreniu škodlivých organizmov.

i) Ak je v zásielke zemina, fytoinšpektor odoberie aj vzorku zeminy podľa bodu 2.6.

Vysvetlivky:

Partia je množstvo rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré majú rovnaké zloženie a pochádzajú z toho istého miesta produkcie alebo skladu.

Čiastková vzorka je približne rovnaké množstvo rastlín alebo rastlinných produktov, ktoré sa odoberie jedným odberom (napríklad množstvo získané jednou operáciou vzorkovača, množstvo odobraté z jednej obalovej jednotky alebo z jedného odberového miesta).

Súhrnná vzorka je vzorka, ktorá vznikne zosypaním a premiešaním všetkých čiastkových vzoriek tak, aby z nej bolo možné získať požadovaný počet priemerných vzoriek, t. j. laboratórnu vzorku a rezervnú vzorku.

Priemerná vzorka je zhomogenizovaná časť súhrnnej vzorky pripravená niektorou z predpísaných metód.

Laboratórna vzorka je priemerná vzorka určená na laboratórny rozbor.

Tabuľka č. 1: Hmotnosť alebo počet kusov súhrnných vzoriek z jednej partie zásielky potrebný na laboratórne rozbory:

Tovar Množstvo v kg, ks alebo % Poznámka
osivo tabaku, osivo kvetín, korenie a koreniny 0,001 - 0,01 kg
osivo zelenín 0,05 kg nevreckované
osivo tráv 0,1 kg
osivo cukrovej repy 0,25 kg
osivo v malospotrebiteľskom balení 1 ks na 100 balení
strukoviny, olejniny a pokrutiny, ľan a konope, osivo ďatelinovín 0,5 kg
obilniny a mlynárske výrobky 1 kg vrátane ryže a kukurice
buľvy cukrovej repy 5 kg neskladujú sa
hľuzy zemiaka (konzumné alebo na priemyselné spracovanie) 5 kg
hľuzy zemiaka (sadivo) 200 ks
kukurica v šúľkoch 10 ks
vegetatívny množiteľský materiál (podpníky, vrúble, očká, výpestky), sadenice jahôd, črepníkové rastliny 5% neskladujú sa
čerstvé ovocie a zelenina 1-2 kg neskladujú sa
bobuľoviny a ostatné ovocie podozrivé alebo napadnuté plody neskladujú sa

2. Postup pri odbere vzorky

2.1 Odber vzoriek všetkých druhov osiva poľných plodín

a) Pri tovare, ktorý sa dobre sype, sa čiastkové vzorky odoberajú:

aa) Z otvorených vriec - dvojplášťovým vzorkovačom takým dlhým, ako je výška vreca.

Odporúčané rozmery vzorkovača:

- pre obilniny, strukoviny a väčšie semená - dĺžka vzorkovača 762 mm, vonkajší priemer 25,4 mm, 6 otvorov,

- pre ďatelinoviny a drobnozrnné semená - dĺžka vzorkovača 762 mm, vonkajší priemer 12,7 mm, 9 otvorov.

Uzatvorený vzorkovač sa zasunie do vreca, rúrky sa pootočia tak, aby sa otvory na vonkajšej rúrke odkryli a zjednotili s otvormi na vnútornej rúrke. Po naplnení sa vzorkovač opatrne uzavrie, aby sa zrná na hranách neprerezali.

ab) Z uzatvorených vriec - hrotovým (Nobbeho) vzorkovačom, ktorý musí byť taký dlhý, aby jeho vtokový otvor zasahoval aspoň do stredu vreca. Odporúča sa vzorkovač s celkovou dĺžkou 500 mm a dĺžkou špičky od 60 mm do 85 mm. Vnútorný priemer vzorkovača má byť najmenej 2,5-násobku najdlhšieho rozmeru zŕn vzorkovaného materiálu (pre obilniny 16 mm, pre drobnozrnné druhy 10 mm). Pri odbere vzorky sa hrot vpichne do vreca pod uhlom 30o rukoväťou smerom dolu. Po dosiahnutí určeného miesta odberu vzoriek sa vzorkovač pohybuje v pozdĺžnom smere, aby sa dosiahlo rovnomerné sypanie osiva. Po vytiahnutí vzorkovača sa pletenie vreca hrotom vzorkovača upraví do pôvodného stavu. Pri odbere vzoriek z papierových vriec sa otvor po odbere prelepí samolepiacou páskou kontrolného ústavu alebo papierovou lepiacou páskou s odtlačkom pečiatky fytoinšpektora.

ac) Z voľne loženého tovaru sa čiastkové vzorky odoberajú dvojplášťovým vzorkovačom, ktorý má dĺžku rovnajúcu sa výške loženého materiálu; postupuje sa podľa bodu aa).

b) Pri druhoch, ktoré sa ťažko sypú, napríklad trávy, sa čiastkové vzorky odoberajú rukou. Pri veľkozrnných druhoch, napríklad bôb, sa čiastkové vzorky tiež odoberajú rukou, ak nie je k dispozícii vhodný vzorkovač s dostatočne veľkými otvormi. Pri odbere čiastkových vzoriek zo spodných častí vriec sa vrchná časť obsahu odsype. Vrecia, z ktorých sa odoberajú čiastkové vzorky, sa vyberajú náhodne.

c) Čiastkové vzorky osiva kvetín s veľmi malými semenami a osiva tabaku sa odoberajú lyžičkou z rôznych vrstiev.

2.1.1 Počet odobratých čiastkových vzoriek

a) Z voľne loženého osiva, najmä v sklade, vo vagóne, v ohradových paletách, z osiva baleného vo veľkokapacitných vakoch alebo z prúdu sypajúceho sa osiva sa odoberajú čiastkové vzorky v počte podľa tabuľky č. 2.

Tabuľka č. 2

Hmotnosť partie Počet odobratých čiastkových vzoriek
do 500 kg najmenej 5 čiastkových vzoriek
od 501 kg do 3 000 kg 1 čiastková vzorka na každých 300 kg, najmenej však 5 čiastkových vzoriek
od 3 001 kg do 20 000 kg 1 čiastková vzorka na každých 500 kg, najmenej však 10 čiastkových vzoriek
viac ako 20 000 kg 1 čiastková vzorka na každých 700 kg, najmenej však 40 čiastkových vzoriek

Čiastkové vzorky sa odoberajú z náhodne zvolených, rovnomerne rozložených miest a z rôznej hĺbky. Z osiva uskladneného v silách sa vzorky odoberajú automatickým vzorkovačom.

b) Z osiva baleného vo vreciach alebo v podobných obaloch jednotnej veľkosti sa čiastkové vzorky odoberajú v počte podľa tabuľky č. 3.

Tabuľka č. 3

Počet obalov Počet odobratých čiastkových vzoriek
od 1 do 5 1 čiastková vzorka z každého obalu, najmenej však 5 čiastkových vzoriek
od 6 do 30 odber čiastkových vzoriek z 5 obalov alebo vždy najmenej 1 čiastková vzorka na 3 obaly, podľa toho, ktorý počet odberov je vyšší
od 31 do 400 odber čiastkových vzoriek z 10 obalov alebo vždy najmenej 1 čiastková vzorka na 5 obalov podľa toho, ktorý počet odberov je vyšší
viac ako 400 odber čiastkových vzoriek z 80 obalov alebo vždy najmenej 1 čiastková vzorka na 7 obalov podľa toho, ktorý počet odberov je vyšší

Obaly na odber čiastkových vzoriek sa vyberajú náhodne, pričom sa odber strieda z hornej, strednej a zo spodnej časti.

Čiastkové vzorky odobraté z jednotlivých miest dávky majú byť približne rovnakej veľkosti.

Na stanovenie škodlivých organizmov sa čiastkové vzorky odoberajú priamo do vhodných obalov zabraňujúcich úniku škodlivých organizmov. Čiastkové vzorky sa odoberajú striedavo

- zo spodnej tretiny obalu,

- zo strednej časti a z vrstvy priliehajúcej k obalu.

Z voľne uloženého osiva a z osiva v obaloch s veľkým objemom (ohradové palety, veľkoobjemové vaky) sa čiastkové vzorky odoberajú v miestach, kde sa predpokladá výskyt škodlivých organizmov, najmä z navlhnutých miest, miest pri podlahe, stenách a stĺpoch.

2.2 Odber vzoriek vegetatívneho množiteľského materiálu (rastlín určených na pestovanie) a črepníkových rastlín

Fytoinšpektor vizuálne kontroluje zdravotný stav zásielky a odoberie čiastkové vzorky tak, aby získal dostatočne veľkú súhrnnú vzorku podľa tabuľky č. 1. Ak je v zásielke zemina, odoberie aj vzorku zeminy podľa bodu 2.6.

Počty skontrolovaných jednotiek alebo balení a počty vzoriek pre

a) výpestky ovocných stromov a viniča, odrezky, vrúble a sadenice drobného ovocia (okrem sadeníc jahôd), výpestky okrasných stromov a kríkov, výpestky lesných drevín a črepníkové rastliny;

Tabuľka č. 4

Počet jednotiek v zásielke (v partii) Počet vizuálne skontrolovaných jednotiek* Počet odobratých vzoriek v ks
do 500 všetky rastliny 10
od 501 do 3 000 každá 5. rastlina, najmenej však 300 15
od 3 001 do 10 000 každá 20. rastlina, najmenej však 300 20
viac ako 10 000 každá 100. rastlina, najmenej však 300 25

* rastliny, zväzky, obaly

b) cibule, hľuzy (okrem hľúz zemiakov), podzemky a rizómy určené na pestovanie, sadenice jahôd, sadenice okrasných a liečivých rastlín.

Tabuľka č. 5

Počet jednotlivých balení* v zásielke (v partii) Počet skontrolovaných obalov Počet odobratých vzoriek v kg, prípadne počet odobratých jednotiek
do 500 každé 20. balenie, najmenej však 20 10
od 501 do 1 000 každé 25. balenie 20
viac ako 1 000 každé 50. balenie 30

* debničky, škatule, prepravky, zväzky a iné

2.3 Odber vzoriek sadiva zemiakov

Priemerná vzorka určená na rozbor musí mať minimálne 200 ks. Odoberá sa z množstva maximálne 25 ton. Keď množstvo sadiva je väčšie ako 25 ton, partia sa rozdelí na diely. Odoberie sa potrebný počet vzoriek. Každá vzorka reprezentuje jeden diel vzorkovaného množstva.

Vzorka sadiva sa musí odobrať tak, aby reprezentovala priemerný stav sadiva bez výberu nečistôt.

Tauľka č. 6

Uloženie sadiva Počet čiastkových vzoriek Spôsob odberu vzoriek
menšie obaly (vrecia a iné) 10 z 10 náhodne vybratých obalov striedavo z hornej, strednej a spodnej vrstvy, 3 vrecia sa musia vysypať
palety 5 z 5 náhodne vybratých paliet, a to 2 vzorky z hornej, 2 vzorky zo strednej a 1 vzorka zo spodnej vrstvy palety, ktorú treba vysypať
boxy, kopy 10 z 10 rovnomerne rozložených miest, striedavo z hornej, strednej a spodnej vrstvy
vagóny a iné dopravné prostriedky s voľne uloženým sadivom 10 z 5 miest úložnej plochy rozložených uhlopriečne, a to z hornej a strednej vrstvy a z 5 miest najviac ohrozených mrazom (1 vzorka sa odoberie z dna)

Čiastkové vzorky sa odoberajú rukami alebo vhodnou pomôckou, ktorou sa neovplyvní objektívnosť odberu vzoriek a výsledok laboratórneho testovania.

Odoslanie vzoriek do laboratória kontrolného ústavu zabezpečí žiadateľ v deň odberu alebo nasledujúci deň.

Vzorky sa skladujú 14 dní po získaní výsledkov v laboratóriu.

2.4 Odber vzoriek z rastlín alebo rastlinných produktov určených na konzumné a kŕmne účely alebo

na priemyselné spracovanie.

Pri odbere sypkých rastlinných materiálov sa postupuje podľa bodu 2.1.

V prípade jednotlivých zásielok sa rozboru podrobí každá zásielka.

V prípade zásielok z jednej krajiny a z jedného skladu alebo z jednej lode sa rozboru podrobí v poradí prvých 15 dopravných prostriedkov. Pri zistení bezchybnosti zásielky fytoinšpektor vizuálne kontroluje aj naďalej každú zásielku vrátane kontroly dokladov, ale rozboru sa podrobí v priemere každá dvadsiata piata zásielka.

Ak fytoinšpektor zistí napadnutie zásielky alebo má podozrenie, že zásielka je napadnutá škodlivými organizmami, skontroluje celú zásielku.

Ak fytoinšpektor odoberá vzorku z vagónov alebo z nákladných automobilov, odoberie vzorku z celého prierezu výšky vrstvy pomocou tyčového vzorkovača, a to v týchto bodoch:

Obrázok 5-1

Ak typ vagóna neumožňuje odber vzoriek týmto spôsobom, odber vzoriek sa vykoná pri vykládke tovaru.

V prípade lodnej zásielky sa čiastková vzorka odoberie z každých 25 m2 striedavo z hornej vrstvy (10 -15 cm pod povrchom) a strednej vrstvy (1 - 2 m pod povrchom).

Čiastková vzorka v prípade voľne loženej zásielky musí byť najmenej 100 g alebo 5 ks, v prípade balenej zásielky fytoinšpektor odoberie 100 - 250 g z obalu vybraného na odber vzoriek.

2.4.1 Postup stanovenia nečistôt vo vzorke obilnín určených na konzumné a kŕmne účely alebo na priemyselné spracovanie

A. Pšenica letná, pšenica tvrdá, raž a jačmeň

Laboratórna vzorka s hmotnosťou 250 g sa preoseje cez dve sitá so štrbinovými otvormi 3,5 mm a 1,0 mm. Materiál, ktorý sa zachytí na site s otvormi 3,5 mm a prejde cez sito s otvormi 1,0 mm, sa zosype a odváži. V prípade, že materiál zachytený na site s otvormi 3,5 mm obsahuje semená iných druhov obilnín alebo zvlášť veľké zrná príslušného druhu obilnín, tie sa vyberú a vrátia do preosiatej vzorky. Počas preosievania sa každá frakcia vzorky pozorne kontroluje na prítomnosť živých škodlivých organizmov.

Z preosiatej vzorky sa odoberie vzorka 50 - 100 g a presne sa odváži. Vzorka sa vysype na vhodnú podložku tak, aby zrná boli v jednej vrstve. Pomocou pinzety sa vytriedia tieto frakcie:

a) zlomkové zrná - všetky zrná, ktorých endosperm je čiastočne odokrytý, zrná poškodené mlátením a s poškodeným klíčkom, pri kukurici zrná alebo ich zlomky, ktoré prešli sitom s kruhovými otvormi s priemerom 4,5 mm, pri ciroku zrná alebo ich zlomky, ktoré prešli sitom s kruhovými otvormi s priemerom 1,8 mm;

b) zrnové nečistoty - zrná alebo semená základných druhov obilnín, strukovín alebo olejnín s odlišnou kvalitou, ktorá znižuje celkovú hodnotu partie,

ba) scvrknuté zrná - zrná, ktoré po odstránení všetkých ostatných frakcií prejdú cez sitá s otvormi týchto rozmerov: pšenica letná 2,0 mm, raž 1,8 mm, pšenica tvrdá 1,9 mm, jačmeň 2,2 mm a zrná poškodené mrazom a nezrelé (zelené) zrná,

bb) zrná iných druhov obilnín - všetky zrná, ktoré nepatria k druhom obilnín, z ktorých sa odoberá vzorka,

bc) zrná poškodené škodcami - zrná poškodené plošticami (Cimicidae), nahryzené a napadnuté hmyzom,

bd) zrná so zmenenou farbou klíčka - zrná s perikarpom sfarbeným do hneda až hnedočierna alebo klíčok má normálne sfarbenie, ale neklíči,

be) zrná prehriate počas sušenia - majú vonkajšie znaky spálenia, ale nie sú poškodené;

c) škvrnité zrná a zrná napadnuté fuzariózou - zrná napadnuté fuzariózou sú scvrknuté, zvráskavené a majú ružové alebo biele škvrny, ktoré nie sú zreteľne ohraničené,

d) naklíčené zrná - zrná s viditeľným korienkom alebo plumulou; pri niektorých druhoch treba brať do úvahy morfologické druhové špecifiká, napríklad pšenica tvrdá má vyčnievajúci klíček, ktorý sa podobá na vyklíčené zrná; v takom prípade nejde o naklíčené zrná;

e) iné nečistoty - účelovo nepoužiteľné alebo nežiaduce zložky v príslušnom druhu obilnín

ea) semená iných druhov rastlín - iné ako semená obilnín,

- semená jedovatých rastlín - semená jedovaté pre ľudí a zvieratá, semená, ktoré sťažujú alebo obmedzujú čistenie a mletie obilnín a semená, ktoré ovplyvňujú kvalitu výrobkov vyrábaných z obilnín, napríklad blen čierny (Hyoscyamus niger), čermeľ roľný (Melampyrum arvense), drchnička roľná (Anagallis arvensis), durman obyčajný (Datura stramonium), hlaváčik letný (Adonis aestivalis), lipkavec obyčajný (Galium aparine), ľuľok čierny (Solanum nigrum), konopnica napuchnutá (Galeopsis tetrahit), kúkoľ poľný (Agrostemma githago), mak vlčí (Papaver rhoeas), mätonoh mámivý (Lolium temulentum), ricín (Ricinus), stoklas obilný (Bromus secalinus), voškovník (Xanthium) a iné,

- iné semená,

eb) poškodené zrná - zrná nevyhovujúce na konzumáciu alebo kŕmenie z dôvodu ich hniloby, napadnutia hubami, baktériami alebo z iných príčin,

- zrná poškodené samovoľným zahriatím alebo vysokou teplotou počas sušenia; perikarp zŕn je sfarbený do sivohneda až čierna, endosperm je žltosivý až hnedočierny; zrná napadnuté byľomormi (Cecidomyidae) sa považujú za napadnuté zrná, ak je viac ako polovica zrna sfarbená do siva až čierna následkom kryptogamického napadnutia; ak sfarbenie pokrýva menej ako polovicu zrna, zrná sa zatriedia medzi zrná poškodené škodcami,

- ostatné zrná,

ec) cudzie látky - všetok materiál vo vzorke obilnín zachytený sitom s otvormi 4,5 mm na kukuricu, 3,5 mm na obilniny, 1,8 mm na cirok (okrem zŕn neuvedených druhov obilnín a zvlášť veľkých zŕn príslušného druhu obilnín, z ktorého bola odobratá vzorka) a ktoré prešli sitom s otvormi 1 mm vrátane kameňov, piesku, hliny, častí slamy a rastlín, ktoré prešli prvým sitom s otvormi 4,5 mm, 3,5 mm alebo 1,8 mm a boli zachytené na site s otvormi 1 mm,

ed) plevy - pri kukurici aj časti kukuričného klasu,

ee) námeľ - skleróciá kyjaničky purpurovej [Claviceps purpurea (Fr.) Tull.],

ef) mŕtvy hmyz a jeho časti vrátane exúvií.

Každá frakcia sa vyčlení samostatne a odváži sa. Ak skúmaná vzorka obsahuje zrná príslušného druhu obilnín s plevami, zrná sa musia ručne vylúskať a plevy sa začlenia do frakcie ed).

Po vyčlenení jednotlivých frakcií sa laboratórna vzorka preoseje cez sitá so štrbinovými otvormi 2,0 mm pri pšenici letnej, 1,8 mm pri raži, 1,9 mm pri pšenici tvrdej, 2,2 mm pri jačmeni. Materiál, ktorý prejde sitom s otvormi príslušnej veľkosti sa zaradí do frakcie scvrknuté zrná (ba).

B. Kukurica a cirok

Laboratórna vzorka kukurice s hmotnosťou 500 g a ciroku s hmotnosťou 250 g sa preoseje cez sito so štrbinovými otvormi s veľkosťou 1,0 mm. Počas preosievania sa každá frakcia vzorky pozorne kontroluje na prítomnosť živých škodlivých organizmov.

Z materiálu zachyteného na site sa pinzetou vyčlenia kamene, piesok, hlina, časti slamy a ostatné cudzorodé látky a spolu s materiálom, ktorý prešiel cez sito, sa odváži.

Z preosiatej vzorky sa odoberie vzorka kukurice s hmotnosťou 100 - 200 g alebo ciroku s hmotnosťou 25 - 50 g, ktorá sa presne odváži. Vzorka sa vysype na vhodnú podložku tak, aby zrná boli v jednej vrstve. Pomocou pinzety sa vytriedia jednotlivé frakcie, ktoré sa odvážia samostatne.

Po vyčlenení jednotlivých frakcií sa laboratórna vzorka preoseje cez sito s otvormi 4,5 mm pre kukuricu a 1,8 mm pre cirok. Materiál, ktorý prejde sitom s otvormi príslušnej veľkosti, sa zaradí do frakcie zlomkové zrná (a).

Jednotlivé frakcie vzorky sa odvážia a zaokrúhlia na 0,01 g a vypočíta sa ich percentuálny pomer vo vzorke, ktorý sa zaokrúhli na 0,1 %.

Každá vzorka sa analyzuje dvakrát. Rozdiel medzi analýzami nesmie byť väčší ako 10 %.

2.5 Odber vzoriek rastlín alebo rastlinných produktov zo skladov

V prípade voľne ložených rastlín alebo rastlinných produktov v skladoch fytoinšpektor odoberie čiastkové vzorky najmenej z piatich miest partie. Ak hmotnosť partie presiahne 20 ton, fytoinšpektor odoberie 1 čiastkovú vzorku z každých ďalších piatich ton.

Z prúdu sypajúceho sa rastlinného materiálu sa čiastkové vzorky odoberajú v časových intervaloch v závislosti od rýchlosti prúdu.

Vo veľkokapacitných čistiacich staniciach, v skladoch osív a v silách môže fytoinšpektor použiť na odber vzoriek automatický vzorkovač. Musí byť odskúšaný a povolený kontrolným ústavom.

2.6 Odber vzoriek zeminy

Vzorku zeminy odoberie fytoinšpektor vytrasením 5 % rastlín z jednej partie alebo zozbieraním zeminy z podlahy dopravného prostriedku alebo skladu.

V prípade zásielky prepravovanej vo vreciach sa obsah vriec vybraných na odber vzoriek zeminy vysype na igelitovú fóliu a vrece sa vytrasie.

V prípade voľne ložených hľúz, buliev a cibúľ sa vzorka odoberie zo zeminy na podlahe dopravného prostriedku alebo skladu.

V prípade voľne ložených zemiakov sa čiastková vzorka zemiakov odobratá podľa bodu 2.3 niekoľkokrát vytrasie v igelitovej taške. Ak sa takýmto spôsobom nezíska dostatočné veľká laboratórna vzorka na stanovenie háďatiek, súhrnná vzorka zemiakových hľúz sa premyje pod tečúcou vodou.

2.6.1 Postup stanovenia háďatiek vo vzorke zeminy

a) Vodná suspenzia

Súhrnná vzorka odobratá podľa bodu 2.3 sa premyje pod tečúcou vodou na site s veľkosťou ôk 0,2 mm (vyrobené z fotografickej misky 200 x 140 mm vyrezaním dna a nalepením mlynárského pletiva).

Sito s vyplaveným materiálom sa vloží do misky so svetlým dnom rozdeleným na pozdĺžne pásy so šírkou 10 mm a celá jeho plocha sa postupne (podľa vyznačených pruhov) prezrie pod binokulárnou lupou pri zväčšení 10 až 40-krát. Miesta so silnejšou vrstvou zachyteného materiálu sa rozhrnú preparačnou ihlou tak, aby sa nepoškodilo pletivo sita alebo nepretlačili tzv. mikrocysty okami sita. V prípade veľkého množstva zachyteného pevného materiálu sa časť slabým prúdom vody (napr. stričkou) oddelí na ďalšie sito, a to tak, aby neprišlo k stratám vyplaveného materiálu.

Nájdené cysty háďatiek sa vyberajú pomocou navlhčenej preparačnej ihly alebo pinzety. Ak sa ich determinácia nerobí hneď, presypú sa na dočasné uschovanie (v suchom stave) do skúmaviek alebo fľaštičiek.

Prezretý obsah a zvyšok zeminy sa v plechovom vedre asanuje. Potom sa dôkladne rozriedi vodou a vyleje do kanalizácie alebo na iné určené miesto.

b) Zo suchej zeminy (Flotačná metóda)

Suchá zmesná vzorka pôdy odobratá podľa bodu 2.6 sa vysype do misky na úpravu vzorky, ľahko sa rozdrvia hrudky a preoseje sa cez sito s veľkosťou ôk 2 mm.

Z preosiatej zeminy sa odoberie vzorka s hmotnosťou 100 - 200 g, vysype sa do Erlenmayerovej banky (priemer hrdla 48 mm, obsah 2 000 ml) s nadstavcom z umelej hmoty a so zariadením na prívod vody a miešanie suspenzie, naplnenej 0,3 - 0,5 l vody. Suspenzia počas plavenia predchádzajúcej vzorky sa odmočí vo vode a niekoľkokrát dôkladne zamieša.

Obsah banky sa preplavuje 3 - 5 minút prúdom vody, zavedením ku dnu banky trubicou (O 10 mm) s dýzami na rozvírenie suspenzie. Prúd vody je počas prvých sekúnd prudký (aby sa obsah dôkladne premiešal), a len čo hladina suspenzie vystúpi asi do polovice výšky banky, upraví sa na veľmi slabý (750 ml/min.). Ľahké organické častice spolu s cystami háďatka pretekajú k hornej časti banky nadstavcom na sito s veľkosťou ôk 0,2 mm a väčšina ťažkých minerálnych častíc zostáva v banke. Po skončení flotácie sa slabým prúdom vody všetky častice pôdy a zvyšky pevného materiálu uchytené na nadstavci banky spláchnu na sito. Po vyplavení každej vzorky sa banka a príslušenstvo dôkladne vypláchnu. Pri zisťovaní výskytu háďatiek vo vzorke sa postupuje podľa písmena a).

3. Doručenie vzoriek do určeného laboratória kontrolného ústavu

a) Vzorky určené na laboratórne rozbory musia byť zabalené v dostatočne pevnom vrecku alebo v papierovom vrecku s vnútornou voskovou vrstvou, prelepené samolepiacou páskou kontrolného ústavu alebo papierovou lepiacou páskou a označené odtlačkom pečiatky fytoinšpektora.

b) Vzorky na stanovenie živočíšnych škodcov sa musia odoslať v dokonale uzatvorených obaloch, ktoré zabránia úniku škodlivých organizmov.

c) K vzorkám určeným na laboratórne rozbory musí byť priložený čitateľne vyplnený záznam o odbere vzorky podpísaný fytoinšpektorom a výrobcom, dovozcom alebo vývozcom.

4. Prevzatie a uloženie vzoriek v laboratóriu

a) Pri doručení vzoriek určených na laboratórny rozbor sa musí prekontrolovať druh plomby, neporušenosť vzorky a jej obalov, údaje uvedené na obale vzorky a v zázname o odbere vzorky.

b) Prevzatá vzorka určená na laboratórny rozbor sa zapíše do protokolu a pridelí sa jej evidenčné číslo.

5. Vykonávanie rozboru rastlín alebo rastlinných produktov na miestach, na ktorých sa vykonáva rastlinolekárska kontrola

Fytoinšpektor vykonáva rastlinolekársku kontrolu, prípadne laboratórny rozbor každej partie zásielky podľa § 8 ods. 1 samostatne. Fytoinšpektor vizuálne skontroluje odobratú vzorku na prítomnosť škodlivých organizmov a prípadne vykoná laboratórny rozbor. V prípade potreby odošle vzorku do diagnostického laboratória.

Postup vykonania rastlinolekárskej kontroly a laboratórneho rozboru stanoví kontrolný ústav v metodikách kontrolného ústavu.

Rozbor sa vykonáva tak, že sa postupne vytriedi tovar s chybami, a to od najzávažnejších chýb až po najmenej závažné chyby. Každá rastlina a rastlinný produkt sa môže vytriediť zo vzorky len raz, a to pre najzávažnejšie chyby alebo pre prvú z menej závažných chýb. Chyby a ich rozsah zistené vo vzorke platia pre celú preverovanú zásielku.

Nenapadnuté vzorky množiteľského materiálu, rezaných a črepníkových kvetov sa neskladujú, a ak neboli podrobené laboratórnemu rozboru alebo rozboru v diagnostickom laboratóriu, vrátia sa do zásielky. Ostatné nenapadnuté vzorky sa skladujú počas dvoch mesiacov. Napadnuté vzorky sa skladujú oddelene v uzavretých obaloch tak, aby sa z nich škodlivé organizmy nemohli rozšíriť, a to počas 1 mesiaca.

Po uplynutí predpísanej doby skladovania sa vykoná komisionálny zosyp nepoužitých vzoriek. Komisia, ktorú tvoria najmenej traja pracovníci kontrolného ústavu, potvrdí, či počet a hmotnosť uložených vzoriek súhlasí s protokolom o rastlinolekárskej kontrole a evidenciou vzoriek a či sa nezistili žiadne chyby. Napadnuté alebo morené vzorky sa po uplynutí skladovacej lehoty komisionálne zlikvidujú.

Časť B

1. ČERSTVÉ OVOCIE

Druh tovaru Požiadavky Prípustné odchýlky
jablká, hrušky, dule, mišpule a jarabina a ich krížence a iné musia byť zrelé, celé, zdravé, nepoškodené chorobami alebo škodcami, bez cudzích pachov najviac 5 % plodov so zaschnutou červivosťou, najviac 5 % hmotnosti plodov môže byť mierne mechanicky poškodených, pri hruškách mierna kamienkovitosť
padané jablká nesmú byť nahnité, plesnivé, poškodené mrazom, musia byť čisté, bez cudzích pachov môžu byť mechanicky poškodené, červivé, poškodené chrastavitosťou, slabo znečistené zeminou
kôstkové ovocie (broskyne, marhule, čerešne, višne, slivky, slivy, mirabelky a iné) musí byť zdravé, čisté, bez cudzích pachov nesmú sa dodávať plody broskyňových semenáčov horkej chuti s dužinou neoddeliteľnou od kôstky a silno plstnaté, najviac 6 % červivých plodov
drobné ovocie (jahody, ríbezle, egreše, josty, maliny, ostružiny, moruše, borievky, drieň, šípky, brusnice, čučoriedky a iné) musí byť zdravé, čisté, bez cudzích pachov najviac 0,5 % prímesí (napr. listy, vetvičky), znečistenie zeminou najviac 5 % hmotnosti plodov
stolové hrozno musí byť zdravé, čisté, bez cudzích pachov
muštové hrozno musí byť zdravé, čisté, technologicky vhodné na spracovanie na víno; roztriedené na biele, ružové, červené a modré poškodenie plesňou sivou najviac do 5 %, hnilobou najviac 30 %
banány zelené musia byť celé, zdravé, čerstvé, čisté, pevné, bez cudzích pachov, zelené alebo svetlozelené, nepodchladené a nezaparené najviac 10 % hmotnosti plodov nezodpovedajúcich ustanoveným požiadavkám
banány žlté musia byť celé, zdravé, čerstvé, čisté, pevné, bez cudzích pachov, žlté; stopka ani kŕčok nesmú byť napadnuté plesňami alebo hnilobou; plody s čiernou šupkou sa nesmú vyskytovať najviac 10 % hmotnosti plodov nezodpovedajúcich stanoveným požiadavkám; drobná hnedá škvrnitosť šupky, ktorá je známkou plného vyzretia zdravých plodov, sa za chybu nepovažuje
citrusové a tropické ovocie (citróny, mandarínky, pomaranče, grapefruity, klementínky, limy, satsumasky a ich krížence) ananás a iné musia byť celé, zdravé, neplesnivé, čisté, bez mechanického poškodenia a chýb, ktoré by znížili použiteľnosť ovocia

2. SUŠENÉ OVOCIE

Druh tovaru Požiadavky Prípustné odchýlky
sušené ovocie (broskyne, marhule, slivky, hrozienka, datle, figy a iné) musia byť zdravé, čisté, nesmú byť zatuchnuté, znečistené zeminou, nesmú javiť príznaky plesnivenia a liehového kvasenia, musia byť bez výskytu chorôb a živých škodcov a bez poškodenia spôsobeného chorobami a škodcami najviac 3 mŕtvi škodcovia v 1 kg, najviac 15 % plodov škvrnitých a poškodených škodcami
škrupinové ovocie suché (orechy vlašské, lieskové orechy, mandle, gaštany, kokosové orechy, para orechy, pistácie, píniové orechy, kešu orechy a iné) musia byť zrelé, čisté, zdravé bez výskytu chorôb a živých škodcov a bez poškodenia spôsobeného chorobami a škodcami najviac 5 % jadier napadnutých škodcami a so zvyškami škodcov

3. ČERSTVÁ ZELENINA

Druh tovaru Požiadavky Prípustné odchýlky
hlúbová zelenina (kaleráb, kapusta, karfiol, brokolica, kel a iné) musí byť celá, zdravá, čerstvá, čistá, bez výskytu chorôb a škodcov, bez poškodenia spôsobeného chorobami alebo škodcami, bez nadmernej povrchovej vlhkosti, bez cudzieho pachu a cudzej chuti, nesmie byť znečistená zeminou alebo zvyškami hnojív
koreňová zelenina (mrkva, cvikla, čierny koreň, chren, okrúhlica, kozia brada pórolistá a iné) najviac 1 % zeminy
petržlen, zeler, reďkovka, reďkev čierna, paštrnák najviac 2 % zeminy
listová zelenina (šalát, špenát a iné)
struková zelenina (hrach, fazuľové struky a iné) najviac 5 % hrdzavých škvŕn a červivých zŕn
plodová zelenina (paprika, rajčiak, baklažán a iné)
cibuľová zelenina (cesnak, cibuľa a iné) najviac 11 % hmotnosti strúčikov napadnutých chorobami a škodcami
kôpor najviac 2 % hmotnosti burín vo zväzku
šampiňóny pestované musia byť zdravé, čisté najviac 1 % zeminy
huby čerstvé musia byť čerstvé, zdravé, čisté, neprané, bez prímesí a nečistôt

4. SUŠENÁ ZELENINA A KORENINY

Druh tovaru Požiadavky Prípustné odchýlky
huby sušené najviac 2 % plátkov s príznakmi po napadnutí škodcami
zelenina sušená musí byt zdravá, čistá, bez výskytu chorôb a škodcov, bez poškodenia spôsobeného chorobami alebo škodcami, bez prímesí a nečistôt, bez nadmernej povrchovej vlhkosti, bez cudzieho pachu a cudzej chuti
korenie musí byť zdravé, bez výskytu chorôb a škodcov, bez prímesí a nečistôt, bez nadmernej povrchovej vlhkosti, bez cudzieho pachu a cudzej chuti najviac 10 mŕtvych roztočov v 1 kg korenia
mletá koreninová paprika
majoránka musí byť bez výskytu chorôb a škodcov, bez poškodenia spôsobeného chorobami alebo škodcami, bez prímesí a nečistôt, bez nadmernej povrchovej vlhkosti, bez cudzieho pachu a cudzej chuti najviac 50 mŕtvych roztočov alebo pavší v 1 kg korenia
rasca, koriander, aníz, fenikel najviac 10 mŕtvych roztočov v 1 kg korenia

5. OSTATNÉ RASTLINNÉ PRODUKTY

Druh tovaru Požiadavky
potravinárske obilniny (pšenica, jačmeň potravinársky a jačmeň sladovnícky, raž, súraž, pohánka, ovos, kukurica a iné) zrno a šrot z neho musia byť zdravé, vyzreté, bez cudzích pachov, nesmú sa vyskytovať plesnivé, naplesnivené, snetivé a nahnité zrná a živé štádiá škodlivých organizmov*
kŕmne obilniny vrátane šrotov (pšenica, jačmeň, raž, súraž, tritikale, pohánka, ovos, kukurica a iné)
strukoviny a olejnaté semená (repka olejka, slnečnica, horčica, sója, ľan a iné) vrátane šrotov a pokrutín semená musia byť zdravé, vyzreté, bez cudzích pachov, nesmú páchnuť po rozklade tukov, kyslým alebo iným cudzím pachom a nesmú sa vyskytovať živé štádiá škodlivých organizmov*
čaje, liečivé rastliny (aj sušené), zelená káva, kakaové bôby musia byť zdravé, bez výskytu chorôb a škodcov, bez prímesí a nečistôt, bez nadmernej povrchovej vlhkosti, bez cudzieho pachu a cudzej chuti

* Bruchophagus platipterus, Bruchophagus roddi, črvotoč chlebový (Stegobium paniceum), črvotoč tabakový (Lasioderma serricorne), moľa obilná (Nemapogon granellus), múčiar obyčajný (Tenebrio molitor), pakôrnik obilný (Rhizopertha dominica), plocháč múčny (Cryptolestes ferrugineus), plocháč skladový (Oryzaephilus surinamenis), ploskáň skladový (Tenebroides mauritanicus), potemník hnedý (Tribolium castaneum), potemník ničivý (Tribolium destructor), potemník skladový (Tribolium confusum), psota obilná (Sitotroga cerealella), roztoč múčny (Acarus siro), rušník skladový (Trogoderma granarium), víjačka čokoládová (Ephestia elutella), vijačka domová (Pyralis farinalis), vijačka múčna (Ephestia kuehniella), vijačka papriková (Plodia interpunctella), vŕtavec ničivý (Ptynus fur), vŕtavec plstnatý (Niptus hololeucus), zrniar čierny (Sitophilus granarius), zrniar kukuričný (Sitophilus zeamays), zrniar ryžový (Sitophilus oryzae), zrniarka fazuľová (Acanthoscelides obsoletus), zrniarka hrachová (Bruchus pisorum) a iné.
Prípustné odchýlky
pšenica tvrdá pšenica letná raz jačmeň kukurica cirok
1. zlomkové zrná 6 % 5 % 5 % 5 % 10 % 10 %
2. zrnové nečistoty, iné ako uvedené v bode 3, z toho 5 % 7 % 5 % 12 % 5 % 5 %
a) scvrknuté zrná * -** -
b) zrná iných druhov obilnín 3 % } 5 %
c) zrná poškodené škodcami
d) zrná so zmenenou farbou klíčka - - - -
e) zrná prehriate počas sušenia 0,5 % 0,5 % 1,5 % 3 % 3 % 3 %
3. škvrnité zrná a zrná napadnuté fuzariózou, z toho 5 % - - - - -
a) zrná napadnuté fuzariózou 1,5 % - - - - -
4. naklíčené zrná 4 % 4 % 4 % 6 % 6 % 6 %
5. iné nečistoty, z toho 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %
a) semená iných druhov rastlín
- semená jedovatých rastlín 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
- iné semená
b) poškodené zrná
- zrná poškodené samovoľným zahriatím alebo vysokou teplotou počas sušenia 0,05 % 0,05 %
- ostatné zrná
c) cudzie látky
d) plevy
e) námeľ 0,05 % 0,05 % 0,05 % - - -
f) mŕtvy hmyz a jeho časti

* Ak v príslušnej kolónke nie je uvedený číselný údaj, prípustná odchýlka príslušnej frakcie po sčítaní odchýliek ostatných frakcií nesmie presiahnuť limit uvedený pod číslom 1 až 5.
** Ak je v príslušnej kolónke uvedená pomlčka, prípustná odchýlka pre príslušný druh obilnín sa nestanovuje.

6. KONZUMNÉ ZEMIAKY SKORÉ

Zemiaky musia byť pevné, čisté, zdravé, nepoškodené, nezelené, nenaklíčené, bez nadmernej povrchovej vlhkosti a bez cudzej vône a chuti, s ľahko olupujúcou sa šupkou.

Druh poškodenia Prípustné odchýlky Poznámky
chrastavitosť (obyčajná) najviac 5 % hľúz
hnedá (fytoftórová) hniloba najviac 2 % hľúz zisťuje sa na rozkrojených hľúzach
mokrá hniloba nesmie sa vyskytovať poškodené hľuzy silno páchnu
zelené hľuzy najviac 1 % hľúz
iné poškodenia a cudzie prímesi najviac 2 %

7. KONZUMNÉ ZEMIAKY NESKORÉ

Zemiaky musia byť pevné, čisté, zdravé, nepoškodené, nezelené, nenaklíčené, nenamrznuté, bez nadmernej povrchovej vlhkosti a bez cudzej vône a chuti.

Druh poškodenia Prípustné odchýlky Poznámky
chrastavitosť (obyčajná) najviac 10 % hľúz
suchá hniloba najviac 2 % hľúz zisťuje sa na rozkrojených hľúzach
mokrá hniloba nesmie sa vyskytovať poškodené hľuzy silno páchnu
namrznuté hľuzy nesmú sa vyskytovať zisťuje sa stláčaním podozrivých hľúz, ako aj na rozkrojených hľúzach
zelené a mechanicky poškodené hľuzy najviac 5 % hľúz
cudzie prímesi najviac 2 %

8. SADIVOVÉ ZEMIAKY

Druh poškodenia Povolené odchýlky v % z hmotnosti zásielky
a) mrazom alebo zaparením 0,25
b) mokrou hnilobou 0,25
c) suchou hnilobou 1,0
d) plesňou zemiakovou (Phytophthora infestans) 1,0
e) mechanicky, škodcami a silno zdeformované 3,0
f) chrastavitosťou viac ako 1/5 povrchu hľúz 10,0
g) vločkovitosťou viac ako 1/10 povrchu hľúz 5,0
h) silným sivením dužiny až černaním dužiny viac ako 1/3 rezu 10,0
i) silnou hrdzavitosťou dužiny viac ako 1/10 rezu 10,0
j) prímes zeminy a iných nečistôt 1,0

Súčet odchýliek uvedených pod písm. a) až d) nesmie presahovať 2 % hmotnosti hľúz a súčet všetkých odchýliek nesmie presahovať 14 % hmotnosti hľúz.

Za mechanicky poškodené hľuzy sa považujú tie hľuzy, ktoré sú poškodené do hĺbky viac ako 5 mm vrátane poškodenia škodcami. Za poškodenie drôtovcami sa považuje hľuza najmenej s 3 otvormi do hĺbky viac ako 5 mm.

Za mokrú hnilobu sa považuje hniloba hľúz spôsobená baktériami Erwinia carotovora, hubou Pythium ultimum a ďalšími pôvodcami spôsobujúcimi mokrú hnilobu.

Za suchú hnilobu sa považuje hniloba hľúz spôsobená hubami Fusarium sp., Phoma sp. a ďalšími pôvodcami spôsobujúcimi suchú hnilobu.

Za vločkovitosť sa považuje choroba hľúz spôsobená hubou Rhizoctonia solani.

Sadivo, v ktorom sa vyskytujú karanténne škodlivé organizmy, nemožno použiť na sadivové účely.

9. SADIVO CIBUĽOVEJ ZELENINY

Druh tovaru Požiadavky Prípustné odchýlky Z toho najviac
cibuľa sadzačka musí byt suchá, vyzretá, v krčku zatiahnutá, zbavená nadbytočných šupiek, vňať nesmie byť dlhšia ako 50 mm najviac 10 % hmotnosti cibuliek naklíčených, poškodených a neškodných prímesí 5 % cibuliek napadnutých suchou alebo mokrou hnilobou
cesnak sadivo vňať nesmie byt dlhšia ako 70 mm a korienky dlhšie ako 30 mm, nesmie obsahovať viac ako 3 % cibúľ podsadivových (pri paličiakoch sú podsadivové cibule s priemerom menším ako 35 mm a pri nepaličiakoch menším ako 30 mm), nesmie obsahovať viac než 5 % cibúľ naklíčených a rozpadnutých najviac 10 % chybných cibúľ 8 % mechanicky poškodených cibúľ, 6 % cibúľ poškodených suchou alebo mokrou hnilobou, z toho najviac 2 % cibúľ napadnutých háďatkom

Sadivo nesmie obsahovať živé škodce okrem roztočov.

10. OSIVO A SADIVO POĽNÝCH PLODÍN

Rastlina Požiadavky Prípustné odchýlky
obilniny a kukurica osivo nesmie obsahovať živé škodce a semená regulovaných nekaranténnych burín
strukoviny osivo nesmie obsahovať semená regulovaných nekaranténnych burín, skleróciá a živé škodce okrem roztočov
semenné okopaniny (cukrová repa, kŕmna repa, čakanka, kŕmna mrkva, kŕmny kaleráb, kŕmny kel, dreňový kel, kváka, vodnica a iné) osivo nesmie obsahovať semená regulovaných nekaranténnych burín, živé škodce okrem roztočov a nesmie byť napadnuté chorobami, ktoré by mohli ohroziť jeho kvalitu
olejniny a priadne rastliny (repka olejka, slnečnica, horčica biela, repica olejnatá, mak siaty, ľan siaty, konopa siata a iné) osivo nesmie obsahovať semená kukučiny (Cuscuta sp.) a semená iných regulovaných nekaranténnych burín a živé škodce okrem roztočov najviac 0,1 % hmotnosti osiva môžu tvoriť semená iných kultúrnych druhov a semená burín okrem semien regulovaných nekaranténnych burín
mak nesmú sa vyskytovať semená blenu čierneho (Hyoscyamus niger)
ľan najviac 0,1 % hmotnosti osiva môžu tvoriť semená iných kultúrnych druhov a semená burín okrem semien regulovaných nekaranténnych burín
chmeľ sadivo nesmie byť zvädnuté, mechanicky ani inak poškodené a nesmie byť napadnuté baktériovými a hubovými chorobami a poškodené škodcami najviac 3 % mechanicky poškodeného sadiva, obsah zeminy prilepenej na koreňoch nesmie presahovať 2 %
tabak osivo nesmie obsahovať semená kukučiny (Cuscuta sp.), zárazy (Orobanche sp.) a semená iných regulovaných nekaranténnych burín a živé škodce okrem roztočov najviac 0,1 % hmotnosti osiva môžu tvoriť semená iných kultúrnych druhov a semená burín okrem semien regulovaných nekaranténnych burín
trávy, jednoročné krmoviny, ciroky osivo nesmie obsahovať semená kukučiny (Cuscuta sp.), zárazy (Orobanche sp.) a semená iných regulovaných nekaranténnych burín a živé škodce okrem roztočov
liečivé rastliny osivo nesmie obsahovať živé škodce, okrem roztočov a nesmie byť napadnuté chorobami, ktoré by mohli ohroziť jeho kvalitu
sadivo nesmie byť zvädnuté, zaparené, mechanicky alebo inak poškodené a nesmie byť napadnuté škodlivými organizmami obsah zeminy prilepenej na koreňoch nesmie presahovať 2 %

Osivo ľanu môže byť napadnuté najviac 5 % hubou Botrytis spp., najviac 5 % hubami Alternaria linicola, Colletotrichum linii, Fusarium linii spôsobujúcimi chorobu klíčiacich rastlín a najviac 1 % hubou Ascochyta linicola.

Osivo slnečnice môže obsahovať v základnom osive najviac 4 ks sklerócií Sclerotinia sclerotiorum na 1 000 g osiva a v certifikovanom osive najviac 10 ks sklerócií huby na 1 000 g osiva.

Osivo repky a repice môže obsahovať v základnom osive najviac 10 ks sklerócií Sclerotinia sclerotiorum na 1 000 g osiva a v certifikovanom osive najviac 20 ks sklerócií huby na 1 000 g osiva.

Rastlina Škodlivé činitele Prípustné odchýlky v % hmotnosti osiva
Základné osivo certifikované a štandardné osivo
ďatelinoviny skleróciá hľuznatky ďatelinovej (Sclerotinia trifolium) a palušky ďatelinovej (Typhula trifolii) 0,1 % 0,3 %
trávy námeľ a skleróciá iných druhov húb 0,5 % 1,5 %
psinčeky, trojštet žltkastý háďatko ovsíkové (Anguina agrostis) 0,2 % 1,0 %

Osivo nesmie obsahovať živé škodce okrem roztočov.

Ak sa v osive zistili roztoče druhu Acarus siro a rodov Thyrophagus a Glyciphagus spolu s dravým roztočom Cheyletus eruditus v pomere menšom ako 100 : 1, také osivo sa považuje za vyhovujúce. Ak je tento pomer väčší alebo ak sa v osive vyskytujú len roztoče druhu Acarus siro a rodov Thyrophagus a Glyciphagus, osivo treba ošetriť.

Osivo ďatelinovín nesmie obsahovať semená kukučiny (Cuscuta sp.) a zárazy (Orobanche sp.).

V osive viacročných krmovín sa nesmú vyskytovať semená burín, ktoré zhoršujú kvalitu krmiva, ako napríklad pohánkovec ovíjavý (Fallopia convolvulus), pyštek obyčajný (Linaria vulgaris), knôtovka biela (Melandrium album), iskerník roľný (Ranunculus arvensis), horčica roľná (Sinapis arvensis), peniažtek roľný (Thlaspi arvense) a iné.

Osivo napadnuté skladovými škodcami sa musí premiestniť do oddelených priestorov a ihneď ošetriť.

11. OSIVO A SADIVO OVOCNÝCH RASTLÍN, OVOCNÝCH A LESNÝCH DREVÍN A VINIČA

Rastlina Požiadavky Prípustné odchýlky
jahody sadenice musia byt zdravé, bez príznakov vírusových chorôb, bez výskytu háďatka jahodového (Aphelenchoides fragariae) a roztočíka jahodového (Tarsonemus fragariae) obsah zeminy prilepenej na koreňoch nesmie presahovať 2 %
osivo a sadivo ovocných drevín nesmie byť napadnuté chorobami a nesmie obsahovať živé škodce obsah zeminy prilepenej na koreňoch nesmie presahovať 2 %
sadivo okrasných drevín nesmie byť napadnuté škodlivými organizmami, na expedovanom materiáli sa nesmie vyskytovať baktériová nádorovitosť (Agrobacterium tumefaciens) obsah zeminy prilepenej na koreňoch nesmie presahovať 2 %
osivo lesných drevín nesmie obsahovať živé škodce, nesmie byt napadnuté chorobami, ktoré by mohli ohroziť ich kvalitu, rekalcitrantné semená s vyšším obsahom vody (dub, gaštan, pagaštan) nesmú byť zaparené, namrznuté, povrchovo zaplesnené, nesmú obsahovať semená mumifikované hubou Ciboria batschiana
sadivo lesných drevín musí byť čerstvé, s dobre vyvinutými pupeňmi, nesmie byť napadnuté chorobami alebo škodcami, nesmie byť mechanicky poškodené, na expedovanom sadive sa nesmie vyskytovať baktériová nádorovitosť (Agrobacterium tumefaciens) obsah zeminy prilepenej na koreňoch nesmie presahovať 2 %
vinič nesmie sa vyskytovať baktériová nádorovitosť (Agrobacterium tumefaciens), sadenice musia byť zdravé, nepoškodené, nezaschnuté a nesmú byť staršie ako dva roky obsah zeminy prilepenej na koreňoch nesmie presahovať 2 %

12. OSIVO A SADIVO OKRASNÝCH RASTLÍN

Rastlina Požiadavky Prípustné odchýlky
osivo nesmie obsahovať živé škodce, okrem roztočov, a nesmie byt napadnuté chorobami, ktoré by mohli ohroziť jeho kvalitu najviac 0,2 % hmotnosti základného osiva alebo 1 % hmotnosti certifikovaného osiva môžu tvoriť semená iných kultúrnych druhov a semená burín okrem semien regulovaných nekaranténnych burín
sadivo nesmie byť napadnuté karanténnymi chorobami alebo škodcami obsah zeminy prilepenej na koreňoch nesmie presahovať 2 %
begónia hľuznatá (Begónia x tuberhybrida), šafran (Crocus), georgina (Dahlia), mečík (Gladiolus), hyacint (Hyacinthus), ľalia (Lilium), narcis (Narcissus) a tulipán (Tulipa) sadivo nesmie byť napadnuté baktériovou nádorovitosťou (Agrobacterium tumefaciens), baktériovou zväzčitosťou (Curtobacterium flaconfascians), háďatkom zhubným (Ditylenchus dipsaci)

Rastlina Škodlivé organizmy Prípustné odchýlky v % napadnutých cibúľ alebo hľúz
begónia hľuznatá (Begonia x tuberhybrida) hniloby - Fusarium sp., Penicilium sp. a iné 4
šafran (Crocus) hniloby - Botrytis sp. , Fusarium sp. , Penicilium sp. a iné 8
háďatká - Ditylenchus dipsaci, Ditylenchus destructor nesmú sa vyskytovať
georgina (Dahlia) hniloby - Botrytis sp., Fusarium sp., Penicilium sp., Sclerotinia sp. a iné 8
bronzovitosť rajčiakov (Tomato spotted wilt tospovirus) nesmie sa vyskytovať
mečík (Gladiolus) bakterióza - Pseudomonas gladioli pv. gladiolii 12
hniloby - Botrytis sp., Fusarium sp., Stromatinia sp. 8
živé strapky, najmä strapka mečíková (Taeniothrips simplex) nesmú sa vyskytovať
háďatko - Ditylenchus dipsaci nesmie sa vyskytovať
hyacint (Hyacinthus) bakteriálna hniloba - Xanthomonas campestris pv. hyacinthi nesmie sa vyskytovať
hniloby - Botrytis sp., Fusarium sp., Peniclium sp., Envinia Rhizoglyphus sp. 4
8
háďatká - Ditylenchus dipsaci, Ditylenchus destructor nesmú sa vyskytovať
ľalia (Lilium) hniloby - Botrytis sp., Rhizoglyphus sp. 8
narcis (Narcissus) hniloby - Botrytis sp., Rhizoglyphus sp. 8
cibuľovka narcisová (Lampetia equestris) nesmie sa vyskytovať
cibuľovka zhubná (Eumerus strigatus) nesmie sa vyskytovať
háďatká - Ditylenchus dipsaci, Ditylenchus destructor nesmú sa vyskytovať
tulipán (Tulipa) hniloba - Sclerotinia tuliparum nesmie sa vyskytovať
nevyhovujúcich cibúľ spolu: 16
z toho najviac:
fuzáriová hniloba (Fusarium oxysporum) 4
škvrny a skleróciá Botrytis tulipae 8
vápenatenie cibúľ - Penicilium sp., Rhizoglyphus sp. 4
silné poškodenie cibúľ gumózou 4
háďatká - Ditylenchus dipsaci, Ditylenchus destructor nesmú sa vyskytovať

13. REZANÉ KVETY

Rastlina Požiadavky Prípustné odchýlky
všetky rezané kvety a odrezky nesmú obsahovať živé škodce a nesmú byť napadnuté chorobami, ktoré by mohli ohroziť ich kvalitu, nesmú byť namrznuté, zavädnuté, nahnité, zaparené a polámané

14. SUROVÉ DREVO IHLIČNATÉ A LISTNATÉ, REZIVO, DREVENÉ OBALY A POMOCNÉ DREVO PRI ULOŽENÍ ZÁSIELKY

Drevo Požiadavky Prípustné odchýlky
surové kmene, guľatina pod kôrou alebo v kôre sa nesmú vyskytovať živé štádiá podkôrného hmyzu, výskyt druhov hmyzu žijúcich v odumretej kôre
na povrchu kmeňov sa nesmú vyskytovať čerstvé drvinky od podkôrného (hnedá farba) alebo drevokazného (bledá farba) hmyzu
na povrchu kmeňov sa nesmú vyskytovať vaječné znášky motýlích škodcov
rezivo pod kôrou neomietnutého reziva sa nesmú vyskytovať živé štádiá podkôrného hmyzu, výskyt druhov hmyzu žijúcich v odumretej kôre
na povrchu reziva sa nesmú vyskytovať čerstvé drvinky (bledej farby) charakteristické pre prítomnosť drevokazného hmyzu
drevené obaly (debny, debničky, klietky, palety a iné) a pomocné drevo pri uložení zásielky (nosníky, rozpery, preklady a iné) na povrchu sa nesmú vyskytovať čerstvé drvinky od podkôrného (hnedá farba) alebo drevokazného (bledá farba) hmyzu

Časť C

1. Rastliny a rastlinné produkty, ktoré pri dovoze podliehajú kontrole v diagnostickom laboratóriu s cieľom zistiť výskyt karanténnych škodlivých organizmov:

a) hľuzy zemiakov,

b) rastliny a ich časti určené na pestovanie.

2. Rastliny a rastlinné produkty, ktoré pri dovoze podliehajú kontrole v laboratóriu s cieľom zistiť rezíduá prípravkov na ochranu rastlín:

a) rastliny a rastlinné produkty určené na konzumáciu.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

Príloha 06-1

Príloha 06-2

Príloha 06-3

Príloha č. 7 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

Príloha 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

Príloha 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

Príloha 09

Príloha č. 10 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

RASTLINY, KTORÉ PO DOVOZE DO SLOVENSKEJ REPUBLIKY PODLIEHAJÚ NÁSLEDNEJ RASTLINOLEKÁRSKEJ KONTROLE

1. Rastliny druhov, rodov a čeľadí

Áronovité - Araceae

Astra - Aster L.

Banánovníkovité - Musaceae

Bledavka - Ornitoghalum L.

Brest - Ulmus L.

Breza - Betula L.

Bršlen - Euonymus L.

Brusnica - Vaccinium L.

Buk - Fagus L.

Céder - Cedrus Trew.

Chryzantéma - Dendrathema (DC) Des.Moul.

Citrónovník - Citrus L.

Citrónovníkovec - Poncirus Raf.

Datľovník - Phoenix L.

Dracéna - Dracena L.

Drieň - Cornus L.

Dula - Cydonia Mill.

Dulovec - Chaenomeles Lindl.

Eustoma Salisb.

Fuksia - Fuchsia L.

Galtónia belostná - Galtonia candidans

(Baker) Decne

Gaštan - Castanea Mill.

Gerbera - Gerbera Cass. corr. Spreng.

Gypsomilka - Gypsophilla L.

Hloh - Crataegus L.

Hlohyňa - Pyracantha Roemer

Hruška - Pyrus L.

Hruškovec - avokádo - Persea Mill.

Hyacint - Hyacinthus L.

Ihličnany - Coniferales

Imelovník - Symphoricarpos Duham.

Ismene Herbert

Jabloň - Malus Mill.

Jahoda - Fragaria L.

Jarabina - Sorbus L.

Javor - Acer L.

Juka - Yucca L.

Kamasia - Camassia Lindl.

Kamélia - Camellia L.

Klinček - Dianthus L.

Kosatec - Iris L.

Krídlatec - Ptelea L.

Kumkvát - Fortunella Swingle

Lieska obyčajná - Corylus avellana L.

Lipa - Tilia L.

Maklura - Maclura Nutt.

Marantovité - Marantaceae

Margaréta - Leucathemum Mill.

Mečíky, zakrpatené formy a ich krížence

- Gladiolus Tourn. ex L.

Mišpuľa - Mespilus L.

Mišpuľník - Eriobotrya Lindl.

Modravka - Chionodoxa Boiss.

Modrica - Muscari Miller

Muškát - Pelargonium L´ Hérit ex Ait

Muchovník - Amelanchier Medic.

Narcis - Narcissus L.

Orech - Juglans L.

Orgován - Syringa L.

Platan - Platanus L.

Puškínia - Puschkinia Adams

Ríbezľa - Ribes L.

Ruža - Rosa L.

Scila - Scilla L.

Skalník - Cotoneaster Ehrh.

Snežienka - Galanthus L.

Starček - krížence - Senecio L. x hybridus

Stranvaesia Lindl.

Strelíciovité - Streliziaceae

Šafran žltý odroda „Golden Yellow“

- Crocus flavus Weston

Tavoľník - Spiracea L.

Tigrídia - Tigridia Juss.

Topoľ - Populus L.

Tulipán - Tulipa L.

Vinič - Vitis L.

Vratič - Tanacetum L.

Vŕba - Salix L.

Zemolez - Lonicera L.

Zob - Ligustrum L.

okrem osiva, a to po výsadbe na dočasné alebo trvalé stanovište.

2. Rastliny duba (Quercus L.), maliny a ostružiny (Rubus L.) a slivky (Prunus L.)1) vrátane osiva, a to po výsadbe alebo výseve na dočasné alebo trvalé stanovište.

Príloha č. 11 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

RASTLINY A RASTLINNÉ PRODUKTY, KTORÝCH DOVOZ DO SLOVENSKEJ REPUBLIKY A PREVOZ CEZ JEJ ÚZEMIE JE Z NIEKTORÝCH KRAJÍN ZAKÁZANÝ

  Popis Krajina pôvodu
1. Rastliny borievky (Juniperus L.),1) borovice (Pinus L.), cédra (Cedrus Trew), cyprušteka (Chamaecyparis Spach), duglasky (Pseudotsuga Carr.), jedle (Abies Mill.), jedlbvca (Tsuga Carr.), smreka (Picea A. Dietr.) a smrekovca (Larix Mill.), okrem plodov a osiva Neeurópske krajiny, Portugalsko a Turecko
2. Rastliny duba (Quercus L.) a gaštana (Castanea Mill.) s listami, okrem plodov a osiva Neeurópske krajiny
3. Rastliny topoľa (Populus L.) s listami, okrem plodov a osiva Severoamerické krajiny
4. Samostatná kôra ihličín (Coniferales) Neeurópske krajiny, Portugalsko a Turecko
5. Samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.) Európske krajiny s výskytom Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr a všetky neeurópske krajiny
6. Samostatná kôra duba (Quercus L.), okrem duba korkového (Quercus suber L.) Severoamerické krajiny
7. Samostatná kôra javora cukrodarného (Acer saccharophorum K. Koch) Severoamerické krajiny
8. Samostatná kôra topoľa (Populus L.) Krajiny amerického kontinentu
9. Rastliny dule (Cydonia Mill.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), hlohu (Crataegus L.), hrušky (Pyrus L.), jablone (Malus Mill.), rodu slivka (Prunus L.) vrátane čerešne a višne (Cerasus Duham.), broskyne (Persica Mill.), marhule (Armeniaca Mill.), mandle (Amygdalus L.), slivky, slivy, myrobalanu a trnky a ruže (Rosa L.) určené na pestovanie2) Neeurópske krajiny
9.1 Rastliny Photinia Ldl. určené na pestovanie, okrem rastlín vo vegetačnom pokoji bez listov, kvetov a plodov USA, Čína, Japonsko, Južná Kórea a Severná Kórea
9.2 Rastliny dule (Cydonia Mill.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), hlohu (Crataegus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jablone (Malus Mill.), jarabiny (Sorbus L.), okrem jarabiny prostrednej [Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.], mišpule (Mespilus L.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.) a Stranvaesia Lindl., okrem plodov a osiva Krajiny s výskytom spály jadrovín [Enwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.]
10. Rastliny stolonotvorných a hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížencov určené na pestovanie a hľuzy sadivových a nesadivových zemiakov (Solanum tuberosum L.) Všetky krajiny, okrem členských krajín EPPO, v ktorých sa nevyskytuje bakteriálna krúžkovitosť zemiaka [Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.] a hnedá hniloba zemiaka (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.)
11. Rastliny ľuľkovitých (Solanaceae) určené na pestovanie, okrem osiva a okrem rastlín a hľúz uvedených v bode 10 Všetky krajiny okrem európskych a stredozemských krajín
12. Pôda a iný pestovateľský substrát určený na pestovanie rastlín, tvorený úplne alebo čiastočne zeminou alebo pevnými organickými časticami, ako sú časti rastlín, humus vrátane rašeliny alebo kôry, okrem čistej rašeliny Bielorusko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Rusko, Turecko, Ukrajina a krajiny nepatriace do kontinentálnej Európy okrem Cypru, Egypta, Malty, Izraela, Lýbie, Maroka a Tuniska
13. Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov Všetky krajiny okrem krajín Európskej únie a Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Česka, Chorvátska, Juhoslávie, Maďarska, Rumunska, Slovinska a Švajčiarska
14. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva Všetky krajiny okrem krajín Európskej únie a Švajčiarska
15. Rastliny datľovníka (Phoenix spp.) okrem plodov a osiva Alžírsko a Maroko
16. Rastliny dule (Cydonia Mill.), hrušky (Pyrus L.), jablone (Malus Mill.), rodu slivka (Prunus L.) vrátane čerešne a višne (Cerasus Duham.), broskyne (Persica Mill.), marhule (Armeniaca Mill.), mandle (Amygdalus L.), slivky, slivy, myrobalanu a trnky a ich krížencov a jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bodoch č. 9 a 9.2 sa zákaz vzťahuje na neeurópske krajiny okrem stredozemských krajín a Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a kontinentálnych štátov USA
17. Rastliny radu lipnicotvaré - trávy (Gramineae), okrem rastlín okrasných trvácich tráv podčeľadí bambusovité (Bambusoideae) a prosovité (Panicoideae) a rodov buchloa (Buchloe Engelm.), grama (Bouteloua Lag.), smlz (Calamagrostis Adans.), kortadéria (Cortaderia Stapf), steblovka (Glyceria R. Br.), hakonechloa (Hakonechloa Mak. ex Honda), hystrix (Hystrix L.), bezkolenec (Molinia Shrank), lesknica (Phalaris L.), shibatea (Shibataea Mak. ex Nak.), spartina (Spartina Schreb.), kavyľ (Stipa L.) a uniola (Uniola L.) určené na pestovanie, okrem osiva Všetky krajiny okrem európskych a stredozemských krajín
18. Rastliny kukurice (Zea mays L.) určené na pestovanie, okrem osiva, a rezané zelené rastliny kukurice a suché šúľky kukurice Krajiny amerického kontinentu, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Juhoslávia a ďalšie krajiny, v ktorých sa vyskytuje Diabrotica barberi Smith & Lawrence, Diabrotica undecimpunctata hoivardi Barber, Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim a Diabrotica virgifera LeConte

Príloha č. 12 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ PREDMETY, PRI KTORÝCH DOVOZE A PREVOZE SA VYŽADUJE SPLNENIE OSOBITNÝCH POŽIADAVIEK

  Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety Osobitné požiadavky
1.1 Drevo ihličín (Coniferales), okrem dreva tuje (Thuja L.) a okrem dreva vo forme Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo tepelne ošetrené tak, aby teplota v jadre dosiahla najmenej 56 °C počas 30 minút.
- triesok, štiepkov, zvyškov dreva alebo drevného odpadu,
- obalových debien, prepraviek alebo sudov,
- jednoduchých paliet, paletových debien a iných prepravných debien,
- pomocného dreva použitého pri uložení zásielok, ako sú preklady, rozpery a nosníky, ale vrátane opracovaného dreva, pôvodom z Číny, Japonska, Kanady, Kórejského polostrova, Portugalska, Tchaj-wanu, Turecka a USA
1.2 Drevo ihličín (Coniferales) vo forme triesok, štiepkov, zvyškov dreva alebo drevného odpadu pôvodom z Číny, Japonska, Kanady, Kórejského polostrova, Portugalska, Tchaj-wanu, Turecka a USA Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) drevo bolo plynované na palube alebo v kontajneroch pred nakladaním a
b) drevo sa bude prevážať v zapečatených kontajneroch alebo takým spôsobom, aby sa zabránilo jeho napadnutiu.
1.3 Drevo ihličín (Coniferales), okrem dreva tuje (Thuja L.), vo forme obalových debien, prepraviek alebo sudov, jednoduchých paliet, paletových debien a iných prepravných debien, prekladov, rozpier a nosníkov, vrátane opracovaného dreva, pôvodom z Číny, Japonska, Kanady, Kórejského polostrova, Portugalska, Tchaj-wanu, Turecka a USA Drevo musí byť zbavené kôry a nesmie mať larvárne diery spôsobené neeurópskymi druhmi rodu vrzúnik (Monochamus spp.), ktoré sú na tento účel definované ako požerky s priečnym priemerom väčším ako 3 mm, a musí mať vlhkosť v čase spracovania menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty.
1.4 Drevo tuje (Thuja L.) vrátane opracovaného dreva, pôvodom z Číny, Japonska, Kanady, Kórejského polostrova, Portugalska, Tchaj-wanu, Turecka a USA Drevo musí byť zbavené kôry a nesmie mať larvárne diery spôsobené neeurópskymi druhmi rodu vrzúnik (Monochamus spp.), ktoré sú na tento účel definované ako požerky s priečnym priemerom väčším ako 3 mm.
1.5 Drevo ihličín (Coniferales), okrem dreva vo forme triesok, štiepkov, zvyškov dreva alebo drevného odpadu, ale vrátane opracovaného dreva, pôvodom z neeurópskych krajín, okrem Číny, Japonska, Kanady, Kórejského polostrova, Tchaj-wanu a USA a) Drevo musí byť zbavené kôry a nesmie mať larvárne diery spôsobené neeurópskymi druhmi rodu vrzúnik (Monochamus spp.), ktoré sú na tento účel definované ako požerky s priečnym priemerom väčším ako 3 mm, alebo
b) zo značky dreva „Kiln-dried“, „KD“, alebo z inej medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že sa v čase spracúvania sušilo spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty.
1.6 Samostatná kôra ihličín (Coniferales) pôvodom z Portugalska a Turecka Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že kôra bola tepelne ošetrená tak, že teplota dosiahla najmenej 56 °C počas 30 minút.
2.1 Drevo javora cukrodarného (Acer saccharophorum K. Koch) vrátane opracovaného dreva, okrem dreva na výrobu dýh, pôvodom zo severoamerických krajín Zo značky dreva „Kiln-dried“, „KD“ alebo z inej medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že sa v čase spracúvania sušilo spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty.
2.2 Drevo javora cukrodarného (Acer saccharophorum K. Koch) určené na výrobu dýh, pôvodom zo Severoamerických krajín. Sprievodným dokladom alebo iným dokladom sa musí preukázať, že drevo je určené na výrobu dýh.
3. Drevo gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.) vrátane opracovaného dreva, pôvodom zo severoamerických krajín Drevo musí byť odkôrnené a
a) opracované alebo
b) vyžaduje sa úradné potvrdenie, že obsah vody v dreve nepresahuje 20 %, vyjadrený ako percento zo suchej hmoty, alebo
c) vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo dezinfikované horúcim vzduchom alebo horúcou vodou, alebo
d) ak ide o rezivo so zvyškami alebo bez zvyškov kôry, zo značky „Kiln-dried“, „KD“ alebo inej medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že v čase spracúvania bolo sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty
4. Drevo gaštana (Castanea Mill.) Okrem požiadaviek uvedených v bode 3 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr].
5.1 Drevo platana (Platanus L.) vrátane opracovaného dreva, pôvodom z iných krajín ako USA a Arménsko Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) drevo pochádza z oblastí, ktoré sú bez výskytu odumierania platanov (Ceratocystis jimbriata f. sp. platani Walter), alebo
b) zo značky „Kiln-dried“, „KD“ alebo z inej medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že drevo v čase spracúvania sa sušilo spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty.
5.2 Drevo platana (Platanus L.) vrátane opracovaného dreva, pôvodom z USA a Arménska Zo značky „Kiln-dried“, „KD“ alebo z inej medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že drevo sa v čase spracúvania sušilo spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty.
6. Drevo topoľa (Populus L.) pôvodom z krajín Amerického kontinentu Drevo musí byť odkôrnené.
7. Drevo vo forme triesok, štiepkov, zvyškov dreva alebo drevného odpadu získané úplne alebo sčasti z duba (Quercus L.), gaštana (Castanea Mill.), javora cukrodarného (Acer saccharophorum K. Koch), platana (Platanus L.) a topoľa (Populus L.) pôvodom z neeurópskych krajín a z ihličín (Coniferales) pôvodom z neeurópskych krajín okrem Číny, Japonska, Kanady, Kórejského polostrova, Tchaj-wanu a USA Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že produkty boli vyrobené len z dreva, ktoré bolo
a) odkôrnené alebo
b) sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty, alebo
c) plynované na palube alebo v kontajneroch pred nakládkou a bolo prepravované v zapečatených
    kontajneroch alebo takým spôsobom, aby sa zabránilo jeho napadnutiu.
8.1 Rastliny ihličín (Coniferales), okrem plodov a osiva, pôvodom z neeurópskych krajín Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu neeurópskych druhov rodu smoliar (Pissodes spp.).
8.2 Rastliny ihličín (Coniferales), okrem plodov a osiva, vyššie ako 3 m, pôvodom z neeurópskych krajín Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 1 a v tejto prílohe bode 8.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v škôlkach a miesto ich pestovania je bez výskytu neeurópskych druhov čeľade podkôrnikovité (Scolytidae).
9. Rastliny borovice (Pinus L.) určené na pestovanie,1) okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 1 a v tejto prílohe bodoch č. 8.1 a 8.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky parazitov na ihličí ihličín Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers a Scirrhia pini Funk et Parker.
10. Rastliny borovice (Pinus L.), duglasky (Pseudotsuga Carr.), jedle (Abies Mill.), jedlbvca (Tsuga Carr.), smreka (Picea A. Dietr.) a smrekovca (Larve Mill.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 1 a v tejto prílohe bodoch 8.1, 8.2 a 9 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedospórky (Melampsora medusae Thümen) a
b) rastliny boli úradne skontrolované a nezistili sa príznaky napadnutia rastlín háďatkom Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. a v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín háďatkom Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.
11.1 Rastliny duba (Quercus L.) a gaštana (Castanea Mill.), okrem plodov a osiva, Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) pôvodom z neeurópskych krajín, v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky neeurópskych druhov rodu hrdza (Cronartium spp.),
b) pôvodom zo severoamerických krajín rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu farbiarky [Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt].
11.2 Rastliny duba (Quercus L.) a gaštana (Castanea Mill.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 2 a v tejto prílohe bode 11.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr] alebo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom
    okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr].
12.1 Rastliny platana (Platanus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z iných krajín ako USA a Arménsko Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu odumierania platanov (Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter) alebo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky odumierania platanov (Ceratocystis jimbriata f. sp. platani Walter).
12.2 Rastliny platana (Platanus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z USA a Arménska. Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky odumierania platanov (Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter).
13.1 Rastliny topoľa (Populus L.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 3 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedospórky (Melampsora medusae Thümen).
13.2 Rastliny topoľa (Populus L.) pôvodom z krajín amerického kontinentu, okrem plodov a osiva Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 3 a v tejto prílohe bode 13.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky mosferózy (Mycosphaerella populorum G. E. Thompson).
14. Rastliny bresta (Ulmus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín Severnej Ameriky Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky fytoplazmovej nekrózy brestového listu (Elm phloem necrosis phytoplasma).
15. Rastliny dule (Cydonia Mill.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), hlohu (Crataegus L.), hrušky (Pyrus L.), jablone (Malus Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.) a slivky (Prunus L.)2) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 9, 9.2 a 16 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z krajiny bez výskytu monilínie [Monilinia fructicola (Winter) Honey] alebo
b) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu monilínie [Monilinia fructicola (Winter) Honey] a v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky monilínie [Monilinia fructicola (Winter) Honey].
16. Plody slivky (Prunus L.) pôvodom z neeurópskych krajín, dovážané v období od 15. februára do 30. septembra Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že plody
a) pochádzajú z krajiny bez výskytu monilínie [Monilinia fructicola (Winter) Honey] alebo
b) pochádzajú z oblasti bez výskytu monilínie [Monilinia fructicola (Winter) Honey], alebo
    c) boli pred zberom alebo pred vývozom podrobené rastlinolekárskej kontrole a účinnému ošetreniu proti monilínii (Monilinia spp.).
16.1 Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov Plody musia byť bez stopiek a listov a na obaloch musí byť vyznačený ich pôvod.
16.2 Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, pôvodom z krajín, v ktorých sa na týchto plodoch vyskytuje baktériové vädnutie a nekróza (Xanthomonos campestris), všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.) Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 16.1, 16.3, 16.4 a 16.5 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) plody pochádzajú z oblasti bez výskytu uvedeného škodlivého organizmu alebo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia uvedeným škodlivým organizmom a úradnou kontrolou na základe rozborov vzoriek listov odobratých najviac 15 dní pred zberom plodov sa nezistil výskyt uvedeného škodlivého organizmu a na plodoch pozberaných v mieste pestovania sa nezistili príznaky napadnutia uvedeným škodlivým organizmom, alebo
c) na plodoch sa nezistili príznaky výskytu uvedeného škodlivého organizmu a plody boli ošetrené účinným spôsobom proti uvedenému škodlivému organizmu (ortofenylfenátom chlórnym alebo sodným).
16.3 Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje cerkospóra (Cercospora angolensis Carv. et Mendes) Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 16.1, 16.2, 16.4 a 16.5 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) plody pochádzajú z oblasti bez výskytu cerkospóry (Cercospora angolensis Carv. et Mendes) alebo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia cerkospórou (Cercospora angolensis Carv. et Mendes) a úradnou kontrolou plodov pozberaných v mieste pestovania sa nezistili príznaky napadnutia cerkospórou (Cercospora angolensis Carv. et Mendes), alebo
c) plody boli účinným spôsobom ošetrené proti cerkospóre (Cercospora angolensis Carv. et Mendes).
16.4 Plody citrónovníka (Citrus L.), okrem citrónovníka horkého (Citrus aurantium L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje giňardia (Guignardia citricarpa Kiely), všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.) Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 16.1, 16.2, 16.3 a 16.5 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) plody pochádzajú z oblasti bez výskytu giňardie (Guignardia citricarpa Kiely) alebo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia giňardiou (Guignardia citricarpa Kiely) a úradnou kontrolou plodov pozberaných v mieste pestovania sa nezistili príznaky napadnutia giňardiou (Guignardia citricarpa Kiely), alebo
c) plody boli účinným spôsobom ošetrené proti giňardii (Guignardia citricarpa Kiely).
16.5 Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, pôvodom z neeurópskych krajín, v ktorých sa na týchto plodoch vyskytujú neeurópske druhy čeľade Tephritidae Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 16.1 až 16.4 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) plody pochádzajú z oblasti bez výskytu uvedených škodlivých organizmov alebo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie a pri úradných kontrolách uskutočnených aspoň raz mesačne v posledných troch mesiacoch pred zberom plodov nezistili žiadne príznaky napadnutia uvedenými škodlivými organizmami a úradnou kontrolou plodov pozberaných v mieste pestovania sa nezistili príznaky napadnutia uvedenými škodlivými organizmami, alebo
c) úradnou kontrolou reprezentatívnych vzoriek plodov sa zistilo, že plody sú bez výskytu všetkých vývojových štádií uvedených škodlivých organizmov, alebo
d) plody boli vhodným spôsobom ošetrené, a to horúcou parou, podchladením alebo rýchlym zmrazením, alebo tam, kde to nebolo možné, chemicky, čo sa ukázalo účinným proti uvedeným škodlivým organizmom bez poškodenia plodov a vyhovuje platným predpisom Slovenskej republiky.
16.6 Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu spiroplazmy citrónovníka (Spiroplasma citri Saglio et al.), fómovej škvrnitosti [Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili], drevovej halky žilkovej enácie citrónovníka (Citrus vein enation woody gall) a európskych kmeňov vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza virus) alebo
b) rastliny boli úradne uznané podľa certifikačnej schémy3), v ktorej sa vyžaduje, aby sa rastliny získali priamo z materiálu, ktorý bol udržiavaný podľa ustanovených podmienok, bol trvalé pestovaný v skleníku neprístupnom pre hmyz alebo v izolovanej klietke a ktorý bol jednotlivo testovaný s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus drevovej halky žilkovej enácie citrónovníka (Citrus vein enation woody gall) a európske kmene vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza virus), a v materiáli sa nezistili žiadne príznaky spiroplazmy citrónovníka (Spiroplasma citri Saglio et al.), fómovej škvrnitosti [Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili], drevovej halky žilkovej enácie citrónovníka (Citrus vein enation woody gall) a európskych kmeňov vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza virus), alebo
c) rastliny
1. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a uvedený materiál bol jednotlivo testovaný s použitím
    príslušných indikátorov alebo ekvivalentných metód aspoň na vírus drevovej halky žilkovej enácie citrónovníka (Citrus vein enation woody gall) a európske kmene vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza virus) a v materiáli sa nezistili žiadne príznaky spiroplazmy citrónovníka (Spiroplasma citri Saglio et al.), fómovej škvrnitosti [Pfooma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili], drevovej halky žilkovej enácie citrónovníka (Citrus vein enation woody gall) a európskych kmeňov vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza virus) a
2. boli kontrolované, pričom sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili na nich žiadne príznaky spiroplazmy citrónovníka (Spiroplasma citri Saglio et al.), fómovej škvrnitosti [Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili], drevovej halky žilkovej enácie citrónovníka (Citrus vein enation woody gall) a európskych kmeňov vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza virus).
17. Rastliny muchovníka (Amelanchier Med.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), Stranvaesia Lindl. a jarabiny (Sorbus L.), okrem jarabiny prostrednej [Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.] určené na pestovanie, okrem plodov a osiva Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 9, 9.2 a 16 a v tejto prílohe bode 15 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z krajín bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylavora (Burr.) Winsl. et al.].
18. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva, a rastliny hruškovca (Persea spp.) a čeľadí áronovité (Araceae), banánovníkovité (Musaceae), marantovité (Marantaceae) a strelíciovité (Strelitziaceae), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 14 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z krajín bez výskytu háďatiek [Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne] alebo
b) pri úradnom nematologickom testovaní reprezentatívnych pôdnych a koreňových vzoriek odobratých z miesta pestovania, testovaných aspoň na Radopholus citrophilus Heuttel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne, sa za posledné úplné vegetačné obdobie vo vzorkách nezistil výskyt uvedených škodlivých organizmov.
19.1 Rastliny hlohu (Crataegus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje fylostikta (Phyllosticta solitaria Eli. et Ev.) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 9 a 9.2 a v tejto prílohe bodoch 15 a 17 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách v mieste pestovania a v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky fylostikty (Phyllosticta solitaria Eli. et Ev.).
19.2 Rastliny dule (Cydonia Mill.), hrušky (Pyrus L.), jablone (Malus Mill.), jahody (Fragaria L.), maliny a ostružiny (Rubus L.), slivky (Prunus L.) a ríbezle (Ribes L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa na týchto rastlinách vyskytujú tieto škodlivé organizmy: Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 9, 9.2 a 16 a v tejto prílohe bodoch 15 a 17 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami.
19.2.1 na jahode (Fragaria L.):
a) hniloba koreňov jahôd (Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae),
b) vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus),
c) vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry ringspot virus),
d) vírus kučeravosti jahody (Strawberry crinkle virus),
e) vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Strawberry latent ringspot virus),
f) vírus mierneho žltnutia okrajov listov (Strawberry mild yellow edge virus),
g) vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato blackring virus),
h) baktériová škvrnitosť jahôd (Xanihomonos fragariae Kennedy et King)
19.2.2 na jabloni (Malus Mill.): fylostikta (Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.)
19.2.3 na slivke (Prunus L.):
a) fytoplazma chlorotickej zvinutky (Apricot chlorotic leafroll phytoplasma),
b) baktériová škvrnitosť sliviek [Xanihomonos campestris pv. pruni (Smith) Dye]
19.2.4 na broskyni [Prunus persica (L.) Batsch]: Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.
19.2.5 na hruške (Pyrus L.): fylostikta (Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.)
19.2.6 na maline a ostružine (Rubus L.):
a) vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus),
b) vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry ringspot virus),
c) vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Strawberry latent ringspot virus),
d) vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato blackring virus)
19.2.7 na všetkých uvedených druhoch: neeurópske vírusy a vírusom podobné organizmy
20. Rastliny dule (Cydonia Mill.) a hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje fytoplazma chradnutia hrušky (Pear decline phytoplasma) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 9, 9.2 a 16 a v tejto prílohe bodoch 15, 17 a 19.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že z miesta pestovania a z jeho bezprostredného okolia boli v priebehu posledných troch skončených vegetačných období odstránené rastliny podozrivé z napadnutia fytoplazmou chradnutia hrušky (Pear decline phytoplasma).
21.1 Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú tieto škodlivé organizmy: Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 16 a v tejto prílohe bode 19.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) latentná C choroba jahody (Strawberry latent C virus), a) rastliny okrem tých, ktoré sa pestovali zo semien, boli
b) vírus lemovania žiliek jahody (Strawberry vein banding virus), 1. úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov alebo
c) fytoplazma metlovitosti jahôd (Strawberry witches' broom phytoplasma)
2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a v priebehu posledných troch skončených vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov a
b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami.
21.2 Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje háďatko (Aphelenchoides besseyi Christie) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 16 a v tejto prílohe bodoch 19.2 a 21.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu háďatka (Aphelenchoides besseyi Christie) alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia háďatkom (Aphelenchoides besseyi Christie), alebo
c) ak ide o pletivové kultúry, pletivové kultúry sa získali z rastlín, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v písmene a) alebo boli pomocou vhodnej nematologickej metódy úradne testované a nezistil sa v nich výskyt háďatka (Aphelenchoides besseyi Christie).
21.3 Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 16 a v tejto prílohe bodoch 19.2, 21.1 a 21.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu kvetoviek [Anifoonomus signatus Say a Anifoonomus bisignifer (Schenkling)].
22.1 Rastliny jablone (Malus Mill.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú tieto škodlivé organizmy na jabloni (Malus Mill.): Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 9, 9.2 a 16 a v tejto prílohe bodoch 15, 17 a 19.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny boli
a) vírus drsnolistosti čerešne (americký) (Cherry rasp leaf virus) (American), 1. úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny v priamej línii získali z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných
b) vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus)
    rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov alebo
2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a v priebehu posledných troch skončených vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov a
b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami.
22.2 Rastliny jablone (Malus Mill.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje proliferácia jablone (Apple proliferation phytoplasma) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 9, 9.2 a 16 a v tejto prílohe bodoch 15, 17, 19.2 a 22.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu proliferácie jablone (Apple proliferation phytoplasma) alebo
b) rastliny, okrem rastlín pestovaných zo semien, boli
1. úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na proliferáciu jablone (Apple proliferation phytoplasma) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu alebo
2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a v priebehu posledných šiestich skončených vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na proliferáciu jablone (Apple proliferation phytoplasma) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu a
c) na rastlinách v mieste pestovania alebo na hostiteľských rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné tri úplné vegetačné obdobia nezistili žiadne príznaky choroby spôsobené proliferáciou jablone (Apple proliferation phytoplasma).
23.1 Rastliny uvedených druhov rodu slivka (Prunus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje vírus šarky slivky (Plum pox virus): Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 9 a 16 a v tejto prílohe v bodoch 15 a 19.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu vírusu šarky slivky (Plum pox virus) alebo
a) mandľa obyčajná (Prunus amygdalus Batsch),
b) marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca L.), b) rastliny, okrem rastlín pestovaných zo semien, boli
c) myrobalan blireov (Prunus bitreiana Andre),
d) marhuľa brianónska (Prunus brigantina Vili.), 1. úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus šarky slivky (Plum pox virus) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu alebo
e) slivka čerešňoplodá (myrobalan) (Prunus cerasifera Ehrh.),
f) myrobalan cistena (Prunus cistena Hansen),
g) Prunus curdica (Fenzl et Fritsch.),
h) slivka domáca pravá (Prunus domestica ssp. domestica L.),
i) slivka guľatoplodá pravá [Prunus domestica ssp. isititia (L.) C.K. Schneid.],
j) slivka guľatoplodá ringlotová [Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.], 2. sa priamo získali z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a v priebehu posledných troch skončených vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus šarky slivky (Plum pox virus) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu a
k) višňa žľaznatá (Prunus glandulosa Thunb.),
l) Prunus holosericea Batal.,
m) Prunus hortulana Bailey,
n) čerešňa japonská (sakura) (Prunus japonica Thunb.),
o) marhuľa mandžuská [Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne],
c) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné tri úplné vegetačné obdobia nezistili žiadne príznaky choroby spôsobené vírusom šarky slivky (Plum pox virus) a
p) Prunus maritima Marsh.,
q) marhuľa japonská (mume) (Prunus mume Sieb. et Zucc.),
r) Prunus nigra Ait.,
s) broskyňa obyčajná [Prunus persica (L.) Batsch], d) rastliny v mieste pestovania, ktoré prejavovali príznaky chorôb spôsobených inými vírusmi alebo vírusom podobnými organizmami, boli odstránené.
t) Prunus salicina L.,
u) Prunus sibirica L.,
v) Prunus simonii Carr.,
w) slivka trnková (trnka) (Prunus spinosa L.),
x) Prunus tomentosa Thunb.,
y) mandľa trojlaločná (Prunus triloba Lindl.),
z) iné druhy slivky (Prunus L.) náchylné na vírus šarky slivky (Plum pox virus).
23.2 Rastliny slivky (Prunus L.) určené na pestovanie Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 9 a 16 a v tejto prílohe bodoch 15, 19.2 a 23.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) pôvodom z krajín, v ktorých sa na slivke (Prunus L.) vyskytuje vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus),
a) rastliny boli
b) okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú tieto škodlivé organizmy: 1. úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov alebo
- vírus drsnolistosti čerešne (americký) (Cherry rasp leaf virus) (American),
- vírus mozaiky broskyne (americký) (Peach mosaic virus) (American),
- riketsia zakrpatenosti broskyne (Peach phony rickettsia),
- fytoplazma ružicovitosti broskyne (Peach rosette phytoplasma),
2. sa priamo získali z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a v priebehu posledných troch skončených vegetačných období aspoň raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov a
- fytoplazma žltačky broskyne (Peach yellows phytoplasma),
- vírus prúžkovitosti slivky (americký) (Plum line pattern virus) (American),
- fytoplazma X-choroby broskyne (Peach X-disease phytoplasma),
c) okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín, v ktorých sa vyskytuje maloplodosť čerešne (Little cherry pathogen).
b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na
    náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné tri skončené vegetačné obdobia nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami.
24.1 Rastliny maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie Okrem požiadaviek uvedených v bode 19.2 sa vyžaduje
a) pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú na maline a ostružine (Rubus L.) tieto škodlivé organizmy: a) aby rastliny boli bez výskytu vošiek vrátane ich vajíčok,
b) úradné potvrdenie, že rastliny boli
- vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus), 1. úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov alebo
- vírus černania maliny (Black raspberry latent virus),
- vírus zvinutky čerešne (Cherry leaf roll virus),
- vírus nekrotickej krúžkovitosti kôstkovín (Prunus necrotic ringspot virus),
b) okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú tieto škodlivé organizmy:
2. sa priamo získali z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a v priebehu posledných troch skončených vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov a
- vírus kučeravosti maliny (americký) (Raspberry leaf curl virus (American),
- vírus drsnolistosti čerešne (americký) (Cherry rasp leaf virus (American).
c) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobené uvedenými škodlivými organizmami.
24.2 Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že za posledné dve úplné vegetačné obdobia sa v mieste pestovania na materských rastlinách nezistili žiadne príznaky žltnutia viniča (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) a Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
25.1 Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje rakovinovec zemiakový [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival] Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 10 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) hľuzy pochádzajú z oblasti pestovania bez výskytu rakovinovca zemiakového {Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival] (všetky rasy, okrem rasy 1, t. j. obyčajnej európskej rasy) a v mieste pestovania a v jeho bezprostrednom okolí sa od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia nezistili príznaky rakovinovca zemiakového [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival] alebo
b) hľuzy pochádzajú z členských krajín Európskej únie alebo z krajín, v ktorých opatrenia v boji proti rakovinovcovi zemiakovému [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival] uznáva Správa ochrany rastlín Slovenskej republiky za zodpovedajúce opatreniam prijímaným Európskou úniou.
25.2 Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.), sadivové a nesadivové4) zemiaky Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 10 a v tejto prílohe bode 25.1 sa vyžaduje
    úradné potvrdenie, že hľuzy pochádzajú z krajín bez výskytu bakteriálnej krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.] a hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.].
25.3 Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.), pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje viroid vretenovitosti zemiaka (Potato spindle tuber viroid), okrem skorých zemiakov Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 10 a v tejto prílohe bodoch 25.1 a 25.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že hľuzy boli ošetrené proti klíčeniu, a to spôsobom, ktorý je v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.
25.4 Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.), okrem skorých a sadivových zemiakov, pôvodom zo všetkých krajín okrem krajín, v ktorých sa nevyskytuje bakteriálna krúžkovitosť zemiakov [Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.] a hnedá hniloba zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 10 a v tejto prílohe bodoch 25.1 až 25.3 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že hľuzy boli ošetrené proti klíčeniu, a to spôsobom, ktorý je v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.
25.5 Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie - sadivové zemiaky Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 10 a v tejto prílohe bodoch 25.1 a 25.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že hľuzy pochádzajú
a) z miesta produkcie bez výskytu háďatiek [Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens] a
b) z oblastí bez výskytu háďatiek [Meloidogyne chitivoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen], alebo
c) ak hľuzy pochádzajú z oblastí s výskytom háďatiek [Meloidogyne chitivoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen],
1. hľuzy pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom sa na základe celoročnej kontroly pestovaných rastlín a vizuálnej kontroly hľúz po zbere úrody zemiakov, ako aj krájaním hľúz nezistil výskyt háďatiek [Meloidogyne chitivoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen] alebo
2. hľuzy sa po zbere náhodne kontrolovali na prítomnosť príznakov napadnutia háďatkami použitím vhodnej metódy, ktorá podporuje vznik príznakov, alebo laboratórnymi testami a okrem toho sa vo vhodných termínoch a pri každom balení alebo nakládke vykonala vizuálna kontrola povrchu, ako aj rezu hľúz a pri uvedených kontrolách sa nezistil výskyt háďatiek [Meloidogyne chitivoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen].
25.6 Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanoceae) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje stolbur zemiaka (Potato stolbur phytoplasma) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 10 a 11 a v tejto prílohe bodoch 25.1 až 25.5 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky stolburu zemiaka (Potato stolbur phytoplasma).
25.7 Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanoceae) určené na pestovanie, okrem hluz zemiaka (Solanum tuberosum L.) a okrem osiva rajčiaka [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Fanv.], pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje viroid vretenovitosti hľuzy zemiaka (Potato spindle tuber viroid) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 10 a 11 a v tejto prílohe bode 25.6 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky viroidu vretenovitosti hľuzy zemiaka (Potato spindle tuber viroid).
25.8 Rastliny banánovníka (Musa L.), ľuľka baklažánového (Solanum melongena L.), papriky ročnej (Copsicum annuum L.), rajčiaka jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Fanv.] a tabaku (Nicotiana L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje hnedá hniloba zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 10 a 11 a v tejto prílohe bodoch č. 25.6 a 25.7 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.].
26. Rastliny chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie, okrem osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že na rastlinách chmeľu v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky verticiliového vädnutia (Verticilium alboatrum Reinke et Berthold a Verticilium dahliae Klebahn).
27.1 Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.], klinčeka (Dianthus L.) a muškátu (Pelargonium l’Herit. ex Ait) určené na pestovanie, okrem osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín sivkavcom (Heliothis armigera Hübner) alebo Spodoptera litioralis (Boisd.) alebo
b) rastliny boli vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom.
27.2 Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.], klinčeka (Dianthus L.) a muškátu (Pelargonium l’Herit. ex Ait), okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bode č. 27.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith alebo Spodoptera litura (Fabricius) alebo
b) rastliny boli vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom.
28. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bodoch č. 27.1 a 27.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny sú najviac treťou generáciou odvodenou od testovaného materiálu, v ktorom sa nezistil výskyt viroidu zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid) alebo rastliny pochádzajú priamo z materiálu, z ktorého bola reprezentačná vzorka v množstve 10 % rastlín v období kvitnutia úradne prehliadnutá a nezistil sa v nej viroid zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid),
b) rastliny alebo odrezky
1. pochádajú z miesta, na ktorom boli počas troch mesiacov pred odoslaním najmenej raz za mesiac úradne kontrolované, pričom sa nezistili žiadne príznaky výskytu bielej hrdze chryzantémy (Puccinia horiana Hennings),
    a ani v ich bezprostrednom okolí počas 3 mesiacov pred vývozom sa nezistili žiadne príznaky bielej hrdze chryzantémy (Puccinia horiana Hennings) alebo
2. boli vhodným spôsobom ošetrené proti bielej hrdzi chryzantémy (Puccinia horiana Hennings) ,
c) ak ide o nezakorenené odrezky, nezistili sa ani na nich a ani na materských rastlinách, z ktorých sa získali, žiadne príznaky napadnutia didymeliózy [Didymela ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx], alebo
d) ak ide o zakorenené odrezky, nezistili sa ani na nich a ani v substráte žiadne príznaky napadnutia didymeliózou [Didymela ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx].
29. Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1 a 27.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú v priamej línii z materských rastlín, na ktorých sa úradne uznaným testovaním vykonaným najmenej raz v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia a parenchýmovej nekrózy chryzantémy [Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey], bakteriózy klinčekov [Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder] a modrania dreva ihličín [Phialophora cinerescens (Wollenweber) Van Beyma] a na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky napadnutia uvedenými škodlivými organizmami.
30. Cibule narcisu (Narcissus L.) a tulipána (Tulipa L.), okrem tých, pri ktorých je podľa obalu alebo iných znakov evidentné, že sú určené na priamy predaj pre konečných spotrebiteľov, nie však na obchodnú produkciu rezaných kvetov Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že sa na rastlinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky háďatka zhubného [Ditylenchus dipsaci (Kúhn) Filipjev].
31. Rastliny muškátu (Pelargonium l’Herit. ex Ait) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus) a Okrem požiadaviek uvedených v bodoch č. 27.1 a 27.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
  a) v ktorých sa nevyskytujú neeurópske populácie háďatka (Xiphinema americanum Cobb) alebo iní prenášači vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus) aa) rastliny pochádzajú z miesta pestovania, vrátane bezprostredného okolia, bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus) alebo
ab) rastliny sú najviac štvrtou generáciou získanou z materských rastlín, ktoré boli úradným testovaním na vírusy uznané ako rastliny bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus);
  b) v ktorých sa vyskytujú neeurópske populácie háďatka (Xiphinema americanum Cobb) alebo iní prenášači vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus) ba) rastliny pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom sa vrátane pôdy a rastlín, ako aj bezprostredného okolia nezistil výskyt vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus) alebo
bb) rastliny sú najviac druhou generáciou získanou z materských rastlín, ktoré boli úradným testovaním na vírusy uznané ako rastliny bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus).
32.1 Rastliny Argyranthemum spp., astry (Aster spp.), Exacum spp., gerbery (Gerbera Cass.), gypsomilky (Gypsophila L.), chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.], klinčeka (Dianthus L.) a jeho krížencov, margaréty (Leucanthemum L.), vratiča (Tanacetum L.), železníka (Verbena L.), baklažánu (Solanum melongena L.), kapusty (Brossica spp.), lupiny (Lupinus L.), papriky ročnej (Copsicum annuum L.), rajčiaka jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Fanv.], šalátu (Lactuca spp.), uhorky (Cucumis spp.) a zeleru voňavého (Apium graveolens L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa nevyskytujú tieto škodlivé organizmy: Amauromyza maculosa (Malloch), Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae Blanchard, Liriomyza trifolii (Burgess) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 10 a 11 a v tejto prílohe bodoch 25.6 až 25.8 a 27.1 až 29 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa pri úradnej kontrole, ktorá sa vykonala aspoň raz mesačne počas posledných troch mesiacov pred vývozom, nezistil výskyt príznakov napadnutia uvedenými škodlivými organizmami alebo
b) rastliny sa bezprostredne pred vývozom kontrolovali a nezistili sa žiadne príznaky napadnutia rastlín uvedenými škodlivými organizmami a rastliny boli pred vývozom účinne ošetrené s cieľom zničiť uvedené škodlivé organizmy.
32.2 Druhy rastlín uvedené v bode 32.1 určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín amerického kontinentu alebo z iných krajín, v ktorých sa vyskytujú škodlivé organizmy uvedené v bode 32.1 Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 10 a 11 a v tejto prílohe bodoch 25.6 až 25.8, 27.1 až 29 a 32.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania sa pri úradnej kontrole, ktorá sa vykonala aspoň raz mesačne počas posledných troch mesiacov pred vývozom, nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín škodlivým organizmom Amauromyza maculosa (Malloch) a mínerkami [Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae Blanchard a Liriomyza trifolii (Burgess)].
32.3 Rastliny bylinných druhov, okrem druhov uvedených v bode 32.1, určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú škodlivé organizmy uvedené v bode 32.1 Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 10 a 11 a v tejto prílohe bodoch č. 27.1 až 29 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa pri úradnej kontrole rastlín, ktorá sa vykonala pred vývozom, nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín škodlivým organizmom Amauromyza maculosa (Malloch) alebo mínerkou (Liriomyza sativae (Blanchard) alebo
b) rastliny sa bezprostredne pred vývozom kontrolovali a nezistili sa žiadne príznaky napadnutia uvedenými škodlivými organizmami a rastliny boli účinne ošetrené s cieľom zničiť uvedené škodlivé organizmy.
33. Rastliny s koreňmi určené na pestovanie; pestované vo volnej pôde Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že na mieste pestovania sa nevyskytuje bakteriálna krúžkovitosť zemiaka [Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.], háďatká [Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wolenweber) Behrens] a rakovinovec zemiakový [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival].
34.1 Pôda a iné pestovateľské substráty prilepené alebo pripojené k rastlinám, tvorené úplne alebo čiastočne zo zeminy alebo z pevných organických látok, ako sú časti rastlín, humus vrátane rašeliny alebo kôry, alebo z pevných anorganických látok, ktoré udržujú životaschopnosť rastlín, pôvodom z Bieloruska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Moldavska, Ruska, Turecka a Ukrajiny a neeurópskych krajín okrem Cypru, Egypta, Izraela, Líbye, Malty, Maroka a Tuniska Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) pestovateľský substrát bol pri vysádzaní
1. bez výskytu zeminy a organických látok alebo
2. bez výskytu škodlivého hmyzu a škodlivých háďatiek a bol vystavený tepelnému ošetreniu alebo fumigácii tak, aby bol bez výskytu ostatných škodlivých organizmov alebo
3. vystavený tepelnému ošetreniu alebo fumigácii tak, aby bol bez výskytu škodlivých organizmov a
b) od vysadenia
1. sa vykonali vhodné opatrenia, aby substrát zostal bez výskytu škodlivých organizmov alebo
2. rastliny sa dva týždne pred odoslaním zbavili prebytočného substrátu tak, aby zostalo na nich len jeho minimálne množstvo potrebné na udržanie ich životaschopnosti počas prepravy; v prípade, že rastliny boli presadené, pestovateľský substrát použitý na tento účel musí spĺňať podmienky podľa písmena a).
34.2 Pôda a iné pestovateľské substráty prilepené alebo pripojené k rastlinám, tvorené úplne alebo čiastočne zo zeminy alebo z pevných organických látok, ako sú časti rastlín, humus vrátane rašeliny alebo kôry, pôvodom z Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Juhoslávie a ďalších európskych krajín a Cypru, Egypta, Izraela, Líbye, Malty, Maroka a Tuniska, ak sa v týchto krajinách vyskytuje Diabrotica virgifera Le Conte Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) zásielka pochádza z oblasti bez výskytu škodlivého organizmu Diabrotica virgifera Le Conte alebo
b) zásielka pochádza z pozemkov, na ktorých sa za posledné tri úplné vegetačné obdobia nepestovala kukurica (Zea mays L.).
35.1 Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia neeurópskymi kmeňmi vírusu kučeravosti vrcholov repy (Beet curly top virus).
35.2 Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje vírus kučeravosti repy (Beet leaf curl virus) Okrem požiadaviek uvedených v bode 35.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) v oblasti pestovania sa nevyskytuje vírus kučeravosti repy (Beet leaf curl virus) a
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia vírusom kučeravosti repy (Beet leaf curl virus).
36.1 Rastliny figovníka (Ficus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje strapka (Thrips palmi Karny) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa úradnými kontrolami, ktoré sa vykonali aspoň raz mesačne počas posledných troch mesiacov pred vývozom, nezistil výskyt strapky (Thrips palmi Karny) alebo
b) rastliny boli účinne ošetrené proti strapkám (Thysanoptera) alebo
c) na rastlinách pestovaných v skleníkoch sa vo vhodných termínoch vykonali úradné kontroly a nezistil sa výskyt strapky (Thrips palmi Karny).
36.2 Rastliny, okrem figovníka (Ficus L.), určené na pestovanie, okrem osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z krajín bez výskytu strapky (Thrips palmi Karny) alebo
b) v mieste pestovania sa úradnými kontrolami, ktoré sa vykonávali aspoň raz mesačne v priebehu posledných troch mesiacov pred vývozom, nezistil výskyt strapky (Thrips palmi Karny) alebo
c) rastliny boli účinne ošetrené proti strapkám (Thysanoptera).
36.3 Rezané rastliny čeľade vstavačovité (Orchidaceae) pôvodom z Thajska Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa úradnými kontrolami, ktoré sa vykonávali aspoň raz mesačne v priebehu posledných troch mesiacov pred vývozom, nezistil výskyt strapky (Thrips palmi Karny) alebo
b) rastliny boli účinne ošetrené proti strapkám (Thysanoptera).
37. Rastliny paliem (Palmae) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 15 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu fytoplazmy letálneho žltnutia palmy (Palm lethal yellowing phytoplasma) a viroidu Cadang-Cadang (Cadang-Cadang viroid) a v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky uvedených chorôb alebo
b) na rastlinách sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky fytoplazmy letálneho žltnutia palmy (Palm lethal yellowing phytoplasma) a viroidu Cadang-Cadang (Cadang-cadang viroid) a rastliny v mieste pestovania, ktoré javili príznaky možného napadnutia týmito chorobami, boli odstránené, a ostatné rastliny boli ošetrené proti Myndus crudus Van Duzee,
c) rastliny vo forme pletivových kultúr sa priamo vypestovali z rastlín, ktoré spĺňajú podmienky písmen a) a b).
38.1 Rastliny kamélie (Camellia L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu ciborinie (Ciborinia camelliae Kohn) alebo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili na kvitnúcich rastlinách žiadne príznaky ciborinie (Ciborinia camelliae Kohn).
38.2 Rastliny fuksie (Fuchsia L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z Brazílie a USA Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania sa nezistili príznaky škodlivého organizmu Aculops fuchsiae Keifer a bezprostredne pred vývozom sa rastliny kontrolovali a nezistil sa jeho výskyt.
39. Stromy a kríky určené na pestovanie, okrem osiva a rastlín vo forme pletivových kultúr, pôvodom z iných ako európskych a stredozemných krajín Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 1 až 3, 9, 9.2, 11, 13 až 16 a v tejto prílohe bodoch 8.1 až 15, 17 až 20, 22.1 až 24, 25.6 až 29, 32.1, 32.2, 33, 34.1, 36.1 až 38.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
    a) sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov,
b) pestovali sa v škôlkach,
c) vo vhodných termínoch a pred vývozom sa kontrolovali, pričom sa nezistili príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a výrusom podobnými organizmami, ako aj výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov a húb a príznakov ich napadnutia týmito organizmami, alebo boli ošetrené proti týmto organizmom.
40. Listnaté stromy a kríky určené na pestovanie, okrem osiva a rastlín vo forme pletivových kultúr, pôvodom z iných ako európskych a stredozemných krajín Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 1 až 3, 9, 9.2, 11, 13 až 16 a v tejto prílohe bodoch 8.1 až 15, 17 až 20, 22.1 až 24, 25.6 až 29, 32.1, 32.2, 33, 34.1, 36 až 39 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sú vo vegetačnom pokoji a bez listov.
41. Jednoročné a dvojročné rastliny okrem tráv (Gramineae) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z iných ako európskych a stredozemných krajín Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 v bodoch č. 10 a 11 a v tejto prílohe v bodoch č. 25.6, 25.7, 25.8, 32.1, 34, 36.1 a 36.3 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
a) sa pestovali v škôlkach,
b) sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov,
c) vo vhodných termínoch a pred vývozom sa kontrolovali, pričom sa nezistili príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a výrusom podobnými organizmami, ako aj výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov a húb a príznakov ich napadnutia týmito organizmami, alebo boli ošetrené proti týmto organizmom.
42. Rastliny radu lipnicotvaré (Gramineae) - okrasné trváce trávy podčeľadí bambusovité (Bambusoideae) a prosovité (Pardcoideae) a rodov Buchloa (Buchloe Engelm.), grama (Bouteloua Lag.), smlz (Calamagrostis Adans), kortadéria (Cortaderia Stapf.), steblovka (Glyceria R. Br.), hakonechloa (Hakonechloa Mak. ex Honda), hystrix (Hystrix), bezkolenec (Molinia Shrank), lesknica (Phalaris L.), shibatea (Shibataea Mak ex Nak.), spartina (Spartina Schreb.), kavyľ (Stipa L.) a uniola (Uniola L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z iných ako európskych a stredozemných krajín Okrem požiadaviek uvedených v bodoch č. 33 a 34.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
a) sa pestovali v škôlkach,
b) sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov,
c) vo vhodných termínoch a pred vývozom sa kontrolovali, pričom sa nezistili príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a výrusom podobnými organizmami, ako aj výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov a húb a príznakov ich napadnutia týmito organizmami, alebo boli ošetrené proti týmto organizmom.
43. Rastliny typu bonsají určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 1 až 3, 9, 9.2, 11, 13 až 16 a v tejto prílohe bodoch 8.1 až 15, 17 až 20, 22.1 až 24, 25.6 až 28, 32.1, 32.2, 33, 34.1, 36.1, 36.2, 37 až 40 a 42 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny sa pestovali najmenej dva po sebe nasledujúce roky v úradne registrovaných škôlkach bonsají s určeným režimom úradnej kontroly
b) rastliny sa
ba) najmenej dva roky pred odoslaním
- pestovali v črepníkoch umiestnených na regáloch vo výške najmenej 50 cm nad povrchom zeme,
- pestovali v nepoužitom umelom substráte alebo prirodzenom substráte, ktorý bol
    ošetrený fumigáciou alebo tepelne tak, aby bol bez výskytu škodlivých organizmov a prijali sa vhodné opatrenia, aby substrát zostal bez výskytu škodlivých organizmov,
- vhodne ošetrili, aby boli bez výskytu neeurópskych hrdzí, dátum ošetrenia, názov aktívnej látky a použitá koncentrácia musí byť uvedená vo fytocertifikáte v bodoch 12 - 17,
- sa vypestovali výhradne v priestoroch účinne zabezpečených (krytých sieťou) proti prenikaniu hmyzu,
bb) v priebehu posledných dvoch týždňov pred odoslaním zbavili prebytočného množstva substrátu s ponechaním len jeho minimálne potrebného množstva nevyhnutného na udržanie ich životaschopnosti počas prepravy, v prípade že boli presadené, nový substrát splna podmienky uvedené v písmene a),
c) rastliny sa pestovali v úradne registrovaných škôlkach bonsají a rastliny tých istých rodov v bezprostrednom okolí škôlok boli úradne kontrolované najmenej šesťkrát ročne vo vhodnom čase z hľadiska výskytu príslušných škodlivých organizmov; kontroly sa musia vykonať aspoň vizuálne na každom riadku poľa alebo škôlky a na všetkých častiach rastlín, ktoré vystupujú nad úroveň povrchu pestovateľského substrátu s náhodným odobratím vzoriek aspoň z 300 rastlín jedného rodu, ak celkový počet rastlín tohto rodu neprevyšuje 3 000 kusov, alebo z 10 % rastlín, ak celkový počet rastlín tohto rodu prevyšuje 3 000 kusov; kontroly musia byť zamerané na všetky škodlivé organizmy, ktoré sú uvedené v prílohách tejto vyhlášky a taktiež na viaceré ďalšie škodlivé organizmy rastlín, ktoré sa nevyskytujú na území Slovenskej republiky,
d) na pozorovaných rastlinách sa pri kontrolách nezistil výskyt všetkých príslušných škodlivých organizmov. Napadnuté rastliny sa musia odstrániť a zvyšné rastliny sa musia účinne ošetriť a okrem toho pred expedíciou sa zadržať a sledovať po dobu potrebnú na zistenie, že sú bez výskytu príslušných škodlivých organizmov. Rastliny sa musia zabaliť do uzatvorených kontajnerov, úradne sa zapečatiť a označiť. Označenie musí byť uvedené vo fytocertifikáte, aby zásielky bolo možné identifikovať.
44. Trváce byliny určené na pestovanie, okrem osiva, z radov kapustotvaré (Cruciferae, Brassicales), bôbotvaré (Legumtnosae, Fabales) a astrotvaré (Compositae, Astrales), okrem chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des. Moul.], čeľadí silenkovité (klinčekovité) (Caryophyllaceae, Silenaceae], okrem klinčeka (Dianihus L.), a ružovité (Rosaceae) okrem jahody (Fragaria L.), pôvodom z iných ako európskych a stredozemných krajín Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 32.1, 32.2, 33, 34.1 a 36.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
a) sa pestovali v škôlkach,
b) sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov a
c) vo vhodných termínoch a pred vývozom sa kontrolovali, pričom sa nezistili príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a výrusom podobnými organizmami, ako aj výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov a húb a príznakov napadnutia týmito organizmami, alebo boli ošetrené proti týmto organizmom.
45.1 Rastliny prýštca najkrajšieho (Euphorbia pulcherrima Willd.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú neeurópske populácie molice (Bemisia tabaci Genn.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu molice (Bemisia tabaci Genn.) alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa pri úradných kontrolách vykonaných aspoň raz mesačne v období posledných troch mesiacov pred vývozom nezistil ani výskyt, ani príznaky napadnutia molicou (Bemisia tabaci Genn.).
45.2 Rastliny rajčiaka jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Fanv.] určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje Tomato yellow leaf curl virus a Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 11 a v tejto prílohe bodoch 25.6 až 25.8 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) pôvodom z krajín, v ktorých sa nevyskytuje Bemisia tabaci Genn. aa) na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky škodlivého organizmu Tomato yellow leaf curl virus;
b) pôvodom z krajín, ktorých sa vyskytuje Bemisia tabaci Genn
ba) na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky škodlivého organizmu Tomato yellow leaf curl virus a
- rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Bemisia tabaci Genn. alebo
- v mieste pestovania sa nevyskytuje Bemisia tabaci Genn. a úradná kontrola sa vykonala najmenej raz mesačne počas troch mesiacov pred vývozom alebo
bb) v mieste pestovania sa nezistili žiadne príznaky výskytu škodlivého organizmu Tomato yellow leaf curl virus a miesto pestovania sa vhodne ošetrilo a úradne kontrolovalo, aby sa zabránilo výskytu a rozšíreniu Bemisia tabaci Genn.
46. Rastliny určené na pestovanie, okrem osiva, cibúľ, hľúz, podcibulia a podzemkov, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú tieto škodlivé organizmy: Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.6 až 25.8, 32.1 až 32.3, 35.1 až 36, 44 a 45 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
- vírus zlatej mozaiky tabaku (Bean golden mosaic virus),
- vírus miernej strakatosti vigny (Cowpea mild mottle virus),
- vírus infekčnej žltačky šalátu (Lettuce infectious yellows virus),
- vírus miernej tigrovitosti papriky (Pepper mild tigre virus),
- vírus kučeravosti listov tekvice (Squash leaf curl virus)
- iné vírusy prenášané molicou (Bemisia tabaci Genn.)
a v ktorých sa:
a) nevyskytujú neeurópske populácie molice (Bemisia tabaci Genn.) alebo iní prenášači uvedených škodlivých organizmov a) na rastlinách sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu uvedených škodlivých organizmov;
b) vyskytujú neeurópske populácie molice (Bemisia tabaci Genn.) alebo iní prenášači uvedených škodlivých organizmov b) na rastlinách sa za posledné úplné vegetačné obdobie nevyskytli žiadne príznaky výskytu uvedených škodlivých organizmov a
ba) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu molice (Bemisia tabaci Genn.) a iných prenášačov uvedených škodlivých organizmov alebo
bb) pri úradných kontrolách vykonaných vo vhodných termínoch sa v mieste pestovania nezistil výskyt molice (Bemisia tabaci Genn.) a iných prenášačov uvedených škodlivých organizmov alebo
    bc) rastliny boli účinne ošetrené proti moliciam (Bemisia tabaci Genn.).
47. Osivo slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z oblasti bez výskytu plesne slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni] alebo
b) osivo, okrem osiva odrôd rezistentných proti všetkým kmeňom plesne slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni] vyskytujúcich sa v oblasti pestovania, bolo vhodne ošetrené proti plesni slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni].
48. Osivo rajčiaka [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Fanv.] Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že osivo sa získalo vhodnou kyselinoextrakčnou metódou alebo inou rovnocennou metódou schválenou pre dovoz osiva do Slovenskej republiky a
a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu baktérie vädnutia rajčiaka [Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.], baktérie škvrnitosti rajčiakov [Xanífoomonos campesiris pv. vesicatoria (Doidge) Dye] a viroidu vretenovitosti hľúz zemiakov (Potato spindle tuber viroid) alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami alebo
c) reprezentatívna vzorka osiva sa úradne testovala na uvedené škodlivé organizmy a pri použití vhodných metód sa v osive nezistil výskyt uvedených škodlivých organizmov.
49.1 Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu háďatka [Ditylenchus dipsaci (Kúhn) Filipjev] a že háďatko [Ditylenchus dipsaci (Kúhn) Filipijev] sa nezistilo ani pri laboratórnych testoch vykonaných na reprezentatívnej vzorke alebo
b) pred vývozom osiva sa uskutočnilo jeho plynovanie.
49.2 Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.) pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje baktériové vädnutie (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.) Okrem požiadaviek uvedených v bode 49.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania osiva ani v jeho bezprostrednom okolí sa v priebehu posledných 10 rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.) a
b) pozberané osivo patrí k odrode, ktorá je uznaná ako vysoko odolná proti baktériovému vädnutiu (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.) alebo
- v čase zberu nebol porast ešte vo štvrtom vegetačnom období od výsevu a predtým sa zozbierala jedna úroda osiva alebo
- obsah prímesí v osive nepresahuje 0,1 % hmotnosti a
c) v mieste pestovania a ani na okolitých priľahlých
    porastoch lucerny siatej (Medicago sativa L.) sa v priebehu posledného skončeného vegetačného obdobia alebo v priebehu dvoch predchádzajúcich skončených vegetačných období nezistili žiadne príznaky výskytu baktériového vädnutia (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.) a
d) porast bol založený na pozemku, na ktorom sa v priebehu posledných troch rokov pred výsevom nepestovala lucerna siata (Medicago sativa L.).
50. Osivo ryže siatej (Oryza sativa L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo sa laboratórne testovalo vhodnými nematologickými metódami, pričom sa v ňom nezistil výskyt háďatka (Aphelenchoides besseyi Christie) alebo
b) osivo sa vhodne ošetrilo horúcou vodou, alebo iným vhodným spôsobom proti háďatku (Aphelenchoides besseyi Christie).
51. Osivo fazule (Phaseolus L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z krajiny bez výskytu škodlivého organizmu Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye alebo
b) testovaním reprezentatívnej vzorky osiva sa nezistil výskyt škodlivého organizmu Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
52. Osivo kukurice siatej (Zea mays L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu škodlivého organizmu Erwinia steivartii (Smith) Dye alebo
b) testovaním reprezentatívnej vzorky osiva sa nezistil výskyt Envinie steivartii (Smith) Dye.
53. Osivá rodov pšenica (Triticum L.), raz (Secale L.) a tritikale (Triticosecale Witt.) pôvodom z Afganistanu, Indie, Iraku, Mexika, Nepálu, Pakistanu a USA, kde sa vyskytuje Tilletia indica Mitra Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že osivo pochádza z oblasti bez výskytu škodlivého organizmu Tilletia indica Mitra. Názov oblasti musí byť uvedený vo fytocertifikáte v bode 5.
54. Zrno5) rodov pšenica (Triticum L.), raz (Secale L.) a tritikale (Triticosecale Witt.) pôvodom z Afganistanu, Indie, Iraku, Mexika, Nepálu, Pakistanu a USA, kde sa vyskytuje Tilletia indica Mitra Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že:
a) zrná pochádzajú z oblasti, kde sa nevyskytuje škodlivý organizmus Tilletia indica Mitra; názov oblasti alebo oblastí musí byť uvedený vo fytocertifikáte v bode 5, alebo
b) v mieste produkcie sa na rastlinách v priebehu posledného skončeného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky výskytu škodlivého organizmu Tilletia indica Mitra a testovaním reprezentatívnych vzoriek, ktoré sa odobrali v čase zberu aj pred nakladaním, sa nezistil výskyt škodlivého organizmu Tilletia indica Mitra; zároveň vo fytocertifikáte musí byť v bode 11 uvedený text: „testované a bez zistenia výskytu škodlivého organizmu Tilletia indica Mitra“.
55. Rastliny z príloh I. - III. Washingtonského dohovoru6) vypestované v kultúre a dovezené z Belgicka, Dánska, Holandska, Kanady, Kórei, Luxemburska, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a Singapuru Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že rastliny boli vypestované v kultúrach.
56. Použité poľnohospodárske mechanizačné prostriedky Mechanizačné prostriedky očistené, zbavené zeminy a zvyškov rastlín.

Príloha č. 13 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

Príloha 13

Príloha č. 14 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

Zoznam miest, na ktorých sa vykonáva rastlinolekárska kontrola rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov

Miesto rastlinolekárskej kontroly tovaru Druh dopravy
Bratislava - Devínska Nová Ves - stanica ŽSR železničná
Bratislava - Letisko M. R. Štefánika* letecká
Bratislava-Petržalka* cestná
Bratislava - prístav riečna
Brodské* cestná
Čadca - stanica ŽSR železničná
Čaňa - Hidasnemeti /MR/ - stanica MÁV železničná
Čierna nad Tisou - stanica ŽSR železničná
Čunovo /MR/* cestná
Drietoma - Starý Hrozenkov /ČR/ cestná
Komárno* cestná
Komárno - Komárom /MR/ - stanica MÁV* železničná
Komárno - prístav riečna
Košice - letisko* letecká
Kúty - stanica ŽSR* železničná
Makov cestná
Maťovce ŽSR železničná
Medveďov - Vámosszabadi /MR/ cestná
Milhosť* cestná
Plavec - stanica ŽSR železničná
Svrčinovec cestná
Šahy cestná
Šiatorská Bukovinka cestná
Šiatorská Bukovinka - Somoskőújfalu /MR/ - stanica MÁV železničná
Trstená cestná
Vyšné Nemecké* cestná
Vyšný Komárnik - Barwinek /PR/* cestná
Vyclievacie pošty* poštová

Vysvetlivka:
Miesta rastlinolekárskej kontroly chránených rastlín sú vyznačené *.

Príloha č. 15 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

Príloha 15

Príloha č. 16 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

Karanténne opatrenia a testy rastlín a rastlinných produktov, ktoré majú byť uvoľnené z karantény [podľa § 14 ods. 10 písm. c)]

1. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva.

1.1 Rastliny sa musia testovať podľa metodík, ktoré určil kontrolný ústav na indikátorových rastlinách citrónovníka pomarančového [Citrus sinensis (L.) Osbeck], citrónovníka limetového (C. aurantifolia Christm. Swing), citrónovníka citronátového (C. medica L.), citrónovníka mandarínkového (C. reticulata Blanco) a sezamu (Sesamum L.), aby sa zistil výskyt aspoň týchto škodlivých organizmov:

(a) Citrus greening bacterium

(b) Citrus variegated chlorosis

(c) Citrus mosaic virus

(d) Citrus tristeza virus (všetky izoláty)

(e) Citrus vein enation woody gall

(f) Leprosis

(g) Naturally spreading psorosis

(h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili

(i) Satsuma dwarf virus

(j) Spiroplasma citri Saglio et al.

(k) Tatter leaf virus

(l) Witches' broom phytoplasma

(m) Xanthomonas campestris [všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.)]

1.2 Pri chorobách, ako je spála a choroby podobné spále (Blight and Blight like), sa rastliny alebo rastlinné produkty musia podrobiť vrúbľovaniu vrcholových výhonkov na podpník pestovaný v sterilnom prostredí.

2. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom zo všetkých krajín, musia sa testovať podľa metodík, ktoré určil kontrolný ústav, na indikátorových rastlinách jahody obyčajnej (Fragaria vesca L.), jahody virgínskej (Fragaria virginiana Duch.) a mrlíka (Chenopodium spp.), aby sa zistil výskyt aspoň týchto škodlivých organizmov:

(a) Arabis mosaic virus

(b) Raspberry ringspot virus

(c) Strawberry crinkle virus

(d) Strawberry latent „C“ virus

(e) Strawberry latent ringspot virus

(f) Strawberry mild yellow edge virus

(g) Strawberry vein banding virus

(h) Strawberry witches' broom phytoplasma

(i) Tomato black ring virus

(j) Tomato ringspot virus

(k) Colletotrichum acutatum Simmonds

(l) Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Wilcox & Duncan

(m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King

3. Rastliny jablone (Malus Mill.) určené na pestovanie, okrem osiva,

3.1 pôvodom z krajiny, o ktorej nie je známe, či sa v nej nevyskytuje niektorý z uvedených škodlivých organizmov, musia sa testovať podľa metodík, ktoré určil kontrolný ústav, podľa potreby na vhodných indikátorových rastlinách, aby sa zistil výskyt aspoň týchto škodlivých organizmov:

(a) Apple proliferation phytoplasma

(b) Cherry rasp leaf virus (americké izoláty)

3.2 pôvodom zo všetkých krajín, musia sa testovať podľa metodík, ktoré určil kontrolný ústav, podľa potreby na vhodných indikátorových rastlinách, aby sa zistil výskyt aspoň týchto škodlivých organizmov:

(a) Tobacco ringspot virus

(b) Tomato ringspot virus

(c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

4. Rastliny rodu slivka (Prunus L.)1) určené na pestovanie, okrem osiva,

4.1 pôvodom z krajiny, o ktorej nie je známe, či sa v nej nevyskytuje niektorý z uvedených škodlivých organizmov, musia sa testovať podľa metodík, ktoré určil kontrolný ústav, podľa potreby na vhodných indikátorových rastlinách, aby sa zistil výskyt aspoň týchto škodlivých organizmov:

(a) Apricot chlorotic leafroll phytoplasma

(b) Cherry rasp leaf virus (americké izoláty)

(c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

4.2 pôvodom zo všetkých krajín, musia sa testovať podľa metodík, ktoré určil kontrolný ústav, podľa potreby na vhodných indikátorových rastlinách, aby sa zistil výskyt aspoň týchto škodlivých organizmov:

(a) Little cherry pathogen (neeurópske izoláty)

(b) Peach mosaic virus (americké izoláty)

(c) Peach phony phytoplasma

(d) Peach rosette mosaic virus

(e) Peach rosette phytoplasma

(f) Peach X-disease phytoplasma

(g) Peach yellows phytoplasma

(h) Plum line pattern virus

(i) Plum pox virus

(j) Tomato ringspot virus

(k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

5. Rastliny dule (Cydonia Mill.) a hrušky (Pyrus L.) a ich krížencov určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom zo všetkých krajín, musia sa testovať podľa metodík, ktoré určil kontrolný ústav, podľa potreby na vhodných indikátorových rastlinách, aby sa zistil výskyt aspoň týchto škodlivých organizmov:

(a) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(b) Pear decline phytoplasma

6. Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov,

6.1 pôvodom z krajiny, o ktorej nie je známe, či sa v nej nevyskytuje niektorý z uvedených škodlivých organizmov, musia sa testovať podľa metodík, ktoré určil kontrolný ústav, na uvedených indikátorových rastlinách, aby sa zistil výskyt aspoň týchto škodlivých organizmov:

(a) Ajinashika disease (testovanie na odrode viniča Koshu, pozoruje sa najmenej dve vegetačné obdobia)

(b) Grapevine stunt virus (testovanie na odrodách viniča Campbell Early, pozoruje sa počas jedného roka)

(c) Summer mottle (testovanie na odrodách viniča Sideritis, Cabernet-Franc a Mission)

6.2 pôvodom zo všetkých krajín, musia sa testovať podľa metodík, ktoré určil kontrolný ústav, podľa potreby na vhodných indikátorových rastlinách, aby sa zistil výskyt aspoň týchto škodlivých organizmov:

(a) Blueberry leaf mottle virus

(b) Grapevine flavescence dorée phytoplasma a iné žltačky viniča

(c) Peach rosette mosaic virus

(d) Tobacco ringspot virus

(e) Tomato ringspot virus (kmeň „yellow vein“ a iné kmene)

(f) Xylella fastidiosa (Wells et al.)

(g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

7. Rastliny stolonotvorných a hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) určené na pestovanie, pôvodom zo všetkých krajín, musia sa testovať podľa metodík, ktoré určil kontrolný ústav, podľa potreby na vhodných indikátorových rastlinách, aby sa zistil výskyt aspoň týchto škodlivých organizmov:

(a) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.

(b) Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

(c) Andean potato latent virus

(d) Andean potato mottle virus

(e) Arracacha virus B (oca kmeň)

(f) Potato black ringspot virus

(g) Potato spindle tuber viroid

(h) Potato virus T

(i) vírusy zemiakov A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo, Yn a Yc)

(j) Potato leaf roll virus

8. Rastliny a rastlinné produkty, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1, 2 a 4, musia sa testovať podľa metodík, ktoré určil kontrolný ústav, podľa potreby na vhodných indikátorových rastlinách, aby sa zistil výskyt škodlivých organizmov uvedených v prílohách č. 3 a 4 a musia spĺňať osobitné požiadavky uvedené v prílohe č. 12.

Príloha č. 17 k vyhláške 41/2002 Z. z.

Vzory rastlinných pasov

Vzor A

Vzor 17-1

Vzor B

Vzor 17-2

Vzor C

Vzor 17-3

Vzor D

Vzor 17-4

Vzor E

Vzor 17-5

Vzor F

Vzor 17-6

Príloha č. 18 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

Časť A

Škodlivé organizmy, ktorých zavlečenie a rozširovanie na územie určitých chránených zón je zakázané

1. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

Druh Chránená zóna (zóny)
1. Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) Fínsko, Írsko, Portugalsko (Alentejo, Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste a Traz os Montes), Švédsko, Veľká Británia
2. Globodera pattida (Stone) Behrens Fínsko
3. Leptinotarsa decemlineata Say Fínsko (okresy Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Írsko, Španielsko (Ibiza a Menorca), Portugalsko (Azory a Madeira), Švédsko (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne), Veľká Británia

2. Vírusy a vírusom podobné organizmy

Druh Chránená zóna (zóny)
1. Beet necrotic yellow vein virus Dánsko, Fínsko, Francúzsko (Brittany), Írsko, Portugalsko (Azory), Švédsko, Veľká Británia
2. Tomato spotted wilt virus Fínsko, Švédsko

Časť B

Škodlivé organizmy, ktorých zavlečenie a rozširovanie na území určitých chránených zón je zakázané, ak sa vyskytujú na určitých rastlinách a rastlinných produktoch

1. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

  Druh Predmet nákazy Chránená zóna (zóny)
1. Anthonomus grandis (Boh.) Osivo a plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna Grécko, Španielsko (Andalúzia, Katalánsko, Estremadura, Murcia, Valencia)
2. Cephalcia loriciphila (Klug) Rastliny smrekovca (Larix Mill.) určené na pestovanie, okrem osiva Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey)
3. Dendroctonus micans Kugelan Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales) Grécko, Írsko, Veľká Británia1)
4. Gilpinia hercyniae (Hartig) Rastliny smreka (Picea A. Dietr.) určené na pestovanie, okrem osiva Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey)
5. Gonipterus scutellatus Gyll. Rastliny eukalyptu (Eucalyptus l'Hérit.), okrem plodov a osiva Grécko, Portugalsko (Azory; okres Beja: všetky concelhá2); okres Castelo Branco: concelhá Castelo Branco, Fundão, Penamacõr, Idanha a Nova; okres Évora: okrem concelhiel Montemor o Novo, Mora, Vendas Novas; okres Faro: všetky concelhá; okres Portalegre: concelhá Arronches, Campo Maior, Elvas, Fronteira, Monforte, Sousel)
6. a) Ips amitinus Eichhof Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales) Grécko, Francúzko (Korzika), Írsko, Veľká Británia
(b) Ips cembrae Heer Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales) Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)
  (c) Ips duplicatus Sahlberg Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larve Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales) Grécko, Írsko, Veľká Británia
(d) Ips sexdentatus Boerner Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larve Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales) Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)
(e) Ips typographus Heer Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larve Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales) Írsko, Veľká Británia
7. Matsucoccus feytaudi Duc. Samostatná kôra a drevo ihličín (Coniferales) Francúzko (Korzika)
8. Stemochetus mangiferae Fabricius Osivo mangovníka (Mangifera spp.) pochádzajúce z tretích krajín Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira), Španielsko (Granada a Malaga)
9. Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schlff.) Rastliny borovice (Pinus L.) určené na pestovanie, okrem plodov a osiva Španielsko (Ibiza)

2. Baktérie

Druh Predmet nákazy Chránená zóna (zóny)
1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones Osivo fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.) a lablabu (Dolichos Jacq.) Grécko, Portugalsko, Španielsko
2. Enwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Časti rastlín, okrem plodov, osivo a rastliny určené na pestovanie vrátane živého peľu na opeľovanie nasledujúcich druhov: dulovec (Chaenomeles Lindl.), skalník (Cotoneaster Ehrh.), hloh (Crataegus L.), dula (Cydonia Mill.), mišpuľník (Eriobotrya Lindl.), jabloň (Malus Mill.), mišpuľa (Mespilus L.), hlohyňa (Pyracantha Roem.), hruška (Pyrus L.), Stranvaesia (Lindl.) a jarabina (Sorbus L.), okrem jarabiny prostrednej [Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.] Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Portugalsko, Rakúsko (Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Východné Tirolsko, Štyria, Viedeň), Španielsko, Taliansko (Abruzzy; Basilicata; Kalábria; Kampánia; Emilia-Romagna: provincie Forli-Cesena, Parma, Piacenza, Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligúria; Lombardsko; Marche; Molise; Piemont; Apúlia; Sardínia; Sicília; Toskánsko; Trentino-Alto Adige: autonómne provincie Bolzano a Trento; Umbria; Val d'Aosta; Veneto), Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)

3. Huby

Druh Predmet nákazy Chránená zóna (zóny)
1. Glomerella gossypii Edgerton Osivo a plody (tobolky) bavlníka Gossypium spp. Grécko
2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) určené na pestovanie, okrem osiva Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko)
3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller Rastliny topoľa (Populus L.) určené na pestovanie, okrem osiva Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko)

4. Vírusy a vírusom podobné organizmy

Druh Predmet nákazy Chránená zóna (zóny)
Citrus tristeza virus (európske izoláty) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov s listami a listovými stopkami Francúzsko (Korzika), Grécko, Portugalsko, Taliansko

Časť C

Rastliny a rastlinné produkty, ktorých dovoz je zakázaný do určitých chránených zón

Popis Chránená zóna (zóny)
1. Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 9 a 16, rastliny, okrem plodov a osiva, a živý peľ určený na opeľovanie týchto druhov: dula (Cydonia Mill.), dulovec (Chaenomeles Lindl.), hloh (Crataegus L.), hlohyňa (Pyracantha Roem.), hruška (Pyrus L.), jabloň (Malus Mill.), jarabina (Sorbus L.), okrem jarabiny prostrednej (Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.), mišpuľa (Mespilus L.), mišpuľník (Eriobotrya Lindl.), skalník (Cotoneaster Ehrh.) a Stranvaesia (Lindl.), pôvodom z nečlenských krajín EU, okrem tých krajín, ktoré boli uznané ako krajiny, v ktorých sa nevyskytuje spala jadrovín Envirda amylovora (Burr.) Winsl. et al. Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Portugalsko, Rakúsko (Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Východné Tirolsko, Štyria, Viedeň), Španielsko, Taliansko (Abruzzy; Basilicata; Kalábria; Kampánia; Emília- Romagna: provincie Forli-Cesena, Parma, Piacenza, Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligúria; Lombardsko; Marche; Molise; Piemont; Apúlia; Sardínia; Sicília; Toskánsko; Trentino-Alto Adige: autonómne provincie Bolzano a Trento; Umbria; Val d'Aosta; Veneto), Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)

Časť D

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pri ktorých dovoze do chránených zón a pri prevoze cez chránené zóny sa vyžaduje splnenie osobitných požiadaviek

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety Osobitné požiadavky Chránená zóna (zóny)
1. Drevo ihličín (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 12 bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7 Grécko, Írsko, Veľká Británia1)
a) drevo musí byt zbavené kôry alebo
b) musí byt predložené úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykokaza smrekového (Dendroctonus micans Kugelan) alebo
c) zo značky dreva „Kiln-dried“ alebo „KD“, alebo z inej medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že bolo v čase spracovania sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty.
2. Drevo ihličín (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 12 bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7 a v prílohe č. 18 časť D bode 1 Grécko, Írsko, Veľká Británia
a) drevo musí byt zbavené kôry alebo
b) musí byt predložené úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta severského (Ips duplicatus Sahlbergh) alebo
c) zo značky dreva „Kiln-dried“ alebo „KD“, alebo z inej medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že bolo v čase spracovania sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty.
3. Drevo ihličín (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 12 bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7 a v prílohe č. 18 časť D bodoch 1 a 2 Írsko, Veľká Británia
a) drevo musí byť zbavené kôry alebo
b) musí byť predložené úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrekového (Ips typographus Heer) alebo
c) zo značky dreva „Kiln-dried“ alebo „KD“, alebo z inej medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že bolo v čase spracovania sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty.
4. Drevo ihličín (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 12 bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7 a v prílohe č. 18 časť D bodoch 1, 2 a 3 Francúzsko (Korzika), Grécko, Írsko, Veľká Británia
a) drevo musí byt zbavené kôry alebo
b) musí byt predložené úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrečinového (Ips amitinus Eichhof) alebo
c) zo značky dreva „Kiln-dried“ alebo „KD“, alebo z inej medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že bolo v čase spracovania sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty.
5. Drevo ihličín (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 12 bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7 a v prílohe č. 18 časť D v bodoch č. 1, 2, 3 a 4 Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)
a) drevo musí byť zbavené kôry alebo
b) musí byť predložené úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrekovcového (Ips cembrae Heer) alebo
c) zo značky dreva „Kiln-dried“ alebo „KD“, alebo z inej medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že bolo v čase spracovania sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty.
6. Drevo ihličín (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 12 bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7 a v prílohe č. 18 časť D bodoch 1, 2, 3, 4 a 5 Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)
a) drevo musí byť zbavené kôry alebo
b) musí byť predložené úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta borovicového (Ips sexdentatus Börner) alebo
c) zo značky dreva „Kiln-dried“ alebo „KD“, alebo z inej medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že bolo v čase spracovania sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty.
6.1 Drevo ihličín (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 12 bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7 a v prílohe č. 18 časť D bode 4 Francúzsko (Korzika)
a) drevo musí byť zbavené kôry alebo
b) musí byť predložené úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu škodlivého organizmu Matsucoccus feytaudi Duc.
7. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 1 a v prílohe č. 12 bodoch 8.1, 8.2, 9 a 10 vyžaduje sa úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykokaza smrekového (Dendroctonus micans Kugelan). Írsko, Veľká Británia1)
8. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 1, v prílohe č. 12 bodoch 8.1, 8.2, 9 a 10 a v prílohe č. 18 časť D bode 7 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta severského (Ips duplicatus Sahlbergh). Grécko, Írsko, Veľká Británia
9. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 1, v prílohe č. 12 bodoch 8.1, 8.2, 9 a 10 a v prílohe č. 18 časť D bodoch 7 a 8 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta smrekového (Ips typographus Heer). Írsko, Veľká Británia
10. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 1, v prílohe č. 12 bodoch 8.1, 8.2, 9 a 10 a v prílohe č. 18 časť D bodoch 7, 8 a 9 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta smrečinového (Ips amitinus Eichhof). Francúzsko (Korzika), Grécko, Írsko, Veľká Británia
11. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 1, v prílohe č. 12 bodoch 8.1, 8.2, 9 a 10 a v prílohe č. 18 časť D bodoch 7, 8, 9 a 10 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta smrekovcového (Ips cembrae Heer). Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)
12. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 1, v prílohe č. 12 bodoch 8.1, 8.2, 9 a 10 a v prílohe č. 18 časť D bodoch 7, 8, 9, 10 a 11 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta borovicového (Ips sexdentatus Börner). Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)
13.1 Samostatná kôra ihličín (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 4 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že kôra Grécko, Írsko, Veľká Británia1)
a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae), alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykokaza smrekového (Dendroctonus micans Kugelan).
13.2 Samostatná kôra ihličín (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 4 a v prílohe č. 18 časť D bode 13.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že kôra Francúzsko (Korzika), Grécko, Írsko, Veľká Británia
a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae), alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrečinového (Ips amitinus Eichhof).
13.3 Samostatná kôra ihličín (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 4 a v prílohe č. 18 časť D bodoch 13.1 a 13.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že kôra Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)
a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae), alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrekovcového (Ips cembrae Heer).
13.4 Samostatná kôra ihličín (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 4 a v prílohe č. 18 časť D bodoch 13.1, 13.2 a 13.3 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že kôra Grécko, Írsko, Veľká Británia
a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae), alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta severského (Ips duplicatus Sahlberg).
13.5 Samostatná kôra ihličín (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 4 a v prílohe č. 18 časť D bodoch 13.1, 13.2, 13.3 a 13.4 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že kôra Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)
a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae), alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta borovicového (Ips sexdentatus Börner).
13.6 Samostatná kôra ihličín (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 4 a v prílohe č. 18 časť D bodoch 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 a 13.5 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že kôra Írsko, Veľká Británia
a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae), alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrekového (Ips typographus Heer).
13.7 Samostatná kôra ihličín (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 4 a v prílohe č. 18 časť D bode 13.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že kôra Francúzsko (Korzika)
a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom, alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu škodlivého organizmu Matsucoccus feytaudi Duc.
14. Rastliny smrekovca (Larix Mill.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 1, v prílohe č. 12 bodoch 8.1, 8.2 a 10 a v prílohe č. 18 časť D bodoch 7, 8, 9, 10, 11 a 12 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu ploskanky smrekovcovej (Cephalcia lariciphila Klug.). Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey)
15. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 1, v prílohe č. 12 bodoch 8.1, 8.2 a 9 a v prílohe č. 18 časť D bodoch 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 14 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sa pestovali v škôlkach a v mieste pestovania sa nezistili príznaky napadnutia škodlivým organizmom Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet. Írsko, Velká Británia (Severné Írsko)
16. Rastliny borovice (Pinus L.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 1, v prílohe č. 12 bodoch 8.1, 8.2 a 9 a v prílohe č. 18 časť D bodoch 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 15 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu priadkovčeka smrekového (Thaumetopoea pityocampa Den. and Schiff.). Španielsko (Ibiza)
17. Rastliny smreka (Picea A. Dietr.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bode 1, v prílohe č. 12 bodoch 8.1, 8.2 a 10 a v prílohe č. 18 časť D bodoch 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 15 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sa pestovali v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu škodlivého organizmu Gilpinia hercyniae Hartig. Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey)
18. Rastliny eukalyptu (Eucalyptus l’Herit), okrem plodov a osiva Úradné potvrdenie, že Grécko, Portugalsko (Azory; okres Beja: všetky concelhá2); okres Castelo Branco: concelhá Castelo Branco, Fundão, Penamacõr, Idanha a Nova; okres Évora: okrem concelhiel Montemor o Novo, Mora, Vendas Novas, okres Faro: všetky concelhá; okres Portalegre: concelhá Arronches, Campo Maior, Elvas, Fronteira, Monforte; Sousel)
a) rastliny sú bez pôdy a boli ošetrené proti škodlivému organizmu Gonipterus scutellatus (Gyll.) alebo
b) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu škodlivého organizmu Gonipterus scutellatus (Gyll.).
19.1 Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 10 a 11 a v prílohe č. 12 bodoch 25. 1, 25.2, 25.3, 25.5, 25.6 a 25.7 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že hľuzy Dánsko, Fínsko, Francúzsko (Brittany), Írsko, Portugalsko (Azory), Švédsko, Veľká Británia
a) boli vypestované v oblastiach bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) alebo
b) pestovateľský substrát alebo zemina, v ktorej boli vypestované, sú bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) alebo boli úradne testované použitím vhodných metód a nezistil sa v nich vírus rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), alebo
c) boli zbavené zeminy.
19.2 Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.), okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohe č. 18, časť D, bod č. 18.1 a okrem hľúz zemiakov určených na priemyselné spracovanie Zásielka alebo partia môže obsahovať najviac 1 % zeminy z celkovej hmotnosti. Dánsko, Fínsko, Francúzsko (Brittany), Írsko, Portugalsko (Azory), Švédsko, Veľká Británia
19.3 Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) Úradné potvrdenie, že zásielka spĺňa požiadavky stanovené v smernici Rady 69/465 /EHS zo dňa 8. decembra 1969 o boji proti háďatku zemiakovému [Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens]. Fínsko
20. Rastliny uvedených druhov, okrem plodov a osiva, živý peľ určený na opeľovanie druhov dula (Cydonia Mill.), dulovec (Chaenomeles Lindl.), hloh (Crataegus L.), hlohyňa (Pyracantha Roem.), hruška (Pyrus L.), jabloň (Mallus Mill.), jarabina (Sorbus L.), okrem rastlín jarabiny prostrednej (Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.), mišpuľa (Mespilus L.), mišpuľník (Eriobotrya Lindl.), skalník (Cotoneaster Ehrh.) a Stranvaesia (Lindl.) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 9 a 9.2 a v prílohe č. 18 časť C bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Portugalsko, Rakúsko (Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Východné Tirolsko, Štyria, Viedeň), Španielsko, Taliansko (Abruzzy; Basilicata; Kalábria; Kampánia; Emilia-Romagna: provincie Forli-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligúria; Lombardsko; Marche; Molise; Piemont; Apúlia; Sardínia; Sicília; Toskánsko; Trentino-Alto Adige: autonómne provincie Bolzano a Trento; Umbria; Val d'Aosta; Veneto), Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)
a) rastliny pochádzajú z nasledujúcich chránených zón: Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Portugalsko, Rakúsko (Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Východné Tirolsko, Štyria, Viedeň), Španielsko, Taliansko (Abruzzy; Basilicata; Kalábria; Kampánia; Emilia-Romagna: provincie Forli-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligúria; Lombardsko; Marche; Molise; Piemont; Apúlia; Sardínia; Sicília; Toskánsko; Trentino-Alto Adige: autonómne provincie Bolzano a Trento; Umbria; Val d'Aosta; Veneto), Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy) alebo
b) rastliny boli vypestované v „ochrannej zóne“, alebo ak boli premiestnené do „ochrannej zóny“, boli pestované najmenej počas posledného úplného vegetačného obdobia na pozemku, ktorý
aa) sa nachádza v úradne uznanej „ochrannej zóne“ s rozlohou najmenej 50 km2, tzn. v zóne, v ktorej hostiteľské rastliny spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] podliehajú úradne schválenému kontrolnému režimu zameranému na minimalizáciu rizika prenosu spály jadrovín [Erwinia amylavora (Burr.) Winsl. et al.] na rastliny pestované v tejto zóne) a ktorý
bb) bol úradne schválený na pestovanie týchto rastlín pred začiatkom posledného úplného vegetačného obdobia a na ktorom
cc) sa od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia, podobne ako v celej „ochrannej zóne“, nezistil výskyt spály jadrovín [Erwinia amylovora Burr.) Winsl. et al.], a to na základe
- úradných kontrolných prehliadok vykonaných na pozemku a v okruhu 250 m najmenej dvakrát ročne (prvýkrát v období júl/august, druhýkrát v priebehu septembra/októbra a
- úradných kontrol vykonaných v okruhu najmenej 1 km a najmenej raz v období júla až októbra na vybraných vhodných stanovištiach, najmä na miestach, na ktorých sa pestujú indikátorové rastliny, a
- úradného testovania vzoriek odobratých z rastlín pestovaných na pozemku alebo v ostatných častiach „ochrannej zóny“, na ktorých sa zistili príznaky napadnutia spálou jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia, a ktoré bolo vykonané v súlade s vhodnými laboratórnymi metódami,
dd) a z ktorého, ako aj z ostatných častí „ochrannej zóny“ neboli odstránené žiadne rastliny s príznakmi napadnutia spálou jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] bez predchádzajúceho preskúmania alebo schválenia.
21. Rastliny cesnaku pórového (Allium porrum L.), zeleru (Apium L.), repy (Beta L.), kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.), kapusty poľnej (Brassica ropa L.) a mrkvy (Daucus L.), ktoré nie sú určené na pestovanie Zásielka alebo partia môže obsahovať najviac 1 % zeminy z celkovej hmotnosti. Dánsko, Fínsko, Francúzsko (Brittany), Írsko, Portugalsko (Azory), Švédsko, Veľká Británia
22. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osiva a) Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 12 bodoch 35.1 a 35.2 a v prílohe č. 18 časť D bode 21 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že Dánsko, Fínsko, Francúzsko (Brittany), Írsko, Portugalsko (Azory), Veľká Británia
aa) úradným testovaním jednotlivých rastlín nebol zistený vírus rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) alebo
bb) rastliny boli vypestované z osiva, ktoré splna požiadavky uvedené v tejto časti prílohy v bodoch 26.1 a 26.2, a
- rastliny boli pestované v oblastiach, v ktorých sa nevyskytuje vírus rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) alebo
- rastliny boli pestované v pôde alebo v pestovateľskom substráte, ktoré boli testované použitím vhodných metód, a nezistil sa v nich výskyt vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) a
- testovaním reprezentatívnej vzorky pôdy alebo pestovateľského substrátu sa nezistil výskyt vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus)
b) organizácia alebo výskumná inštitúcia, ktorá prechováva uvedený materiál, je povinná oznámiť Správe ochrany rastlín členského štátu prechovávanie tohto materiálu.
23. Rastliny begónie (Begonia L.) určené na pestovanie, okrem osiva, hľuzy a podzemky prýštca najkrajšieho (Euphorbia pulcherrima Willd.) určené na pestovanie, okrem osiva a okrem rastlín, pri ktorých je zrejmé na základe ich balenia alebo nasadenia kvetov (alebo kvetných listeňov), že sú určené na predaj konečnému spotrebiteľovi, ktorý nie je zapojený do profesionálnej rastlinnej produkcie Úradné potvrdenie, že Fínsko, Írsko, Portugalsko (Alentejo, Azory, Entre Douro e Minho, Madeira, Traz os Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste), Švédsko, Veľká Británia
a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu molice Bemisia tabaci Genn. alebo
b) úradnými kontrolami, ktoré sa vykonávali najmenej raz mesačne počas posledných troch mesiacov pred uvedením do obehu, sa v mieste pestovania nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín molicou Bemisia tabaci Genn., alebo
c) tesne pred uvedením do obehu boli rastliny vhodne ošetrené s cieľom zničiť molicu Bemisia tabaci Genn. a na základe úradnej kontroly sa nezistili žiadne príznaky výskytu molice Bemisia tabaci Genn.
24.1 Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na kŕmenie hospodárskych zvierat Úradné potvrdenie, že zásielka alebo rastliny boli Dánsko, Fínsko, Francúzsko (Brittany), Írsko, Portugalsko (Azory), Švédsko, Veľká Británia
a) tepelne ošetrené s cieľom zničiť vírus rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) alebo spracované tak, aby sa odstránili laterálne korene a rastliny neboli životaschopné.
24.2 Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie Úradné potvrdenie, že rastliny sú určené na priemyselné spracovanie, a to v takých výrobných podnikoch, ktoré majú vhodné zariadenie na likvidáciu odpadov, aby sa zabránilo rozširovaniu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), a prepravujú sa takým spôsobom, že je vylúčené akékoľvek riziko rozšírenia škodlivého organizmu. Dánsko, Fínsko, Francúzsko (Brittany), Írsko, Portugalsko (Azory), Švédsko, Veľká Británia
25. Zemina a nesterilizované odpady vzniknuté pri priemyselnom spracovaní repy Úradné potvrdenie, že zemina a odpady vzniknuté pri priemyselnom spracovaní repy boli ošetrené tak, aby sa vylúčilo akékoľvek riziko rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus). Dánsko, Fínsko, Francúzsko (Brittany), Írsko, Portugalsko (Azory), Švédsko, Veľká Británia
26.1. Osivo a semená repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) Okrem požiadaviek uvedených v smernici Rady 66/400 EHS zo dňa 14. júna 1966 o uvádzaní na trh osiva repy sa vyžaduje úradné potvrdenie, že Dánsko, Fínsko, Francúzsko (Brittany), Írsko, Portugalsko (Azory), Švédsko, Veľká Británia
a) osivo kategórie „základné osivo“ a „certifikované osivo“ spĺňa podmienky stanovené v prílohe I časť B v bode 3 smernice Rady 66/400 /EHS alebo
b) v prípade nie konečne certifikovaného osiva, osivo
- spĺňa podmienky stanovené v § 15 ods. 2 smernice Rady 66/400/EHS a
- je určené na úpravu, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v prílohe I časť B smernice Rady 66/400/EHS a upravuje sa vo výrobných podnikoch, ktoré majú vhodné zariadenie na likvidáciu odpadov tak, aby sa zabránilo rozširovaniu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus),
c) osivo pochádza z rastlín, ktoré sa pestovali v oblastiach bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
26.2 Osivo repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) Okrem požiadaviek uvedených v smernici Rady 70/458/EHS zo dňa 29. septembra 1970 o uvádzaní osiva zeleniny do obehu sa vyžaduje úradné potvrdenie, že Dánsko, Fínsko, Francúzsko (Brittany), Írsko, Portugalsko (Azory), Švédsko, Veľká Británia
a) upravené osivo obsahuje najviac 0,5 % iných prímesí z celkovej hmotnosti, v prípade peletovaného osiva táto technická norma sa musí splniť pred peletovaním alebo
b) neupravené osivo
- musí byť úradne zabalené tak, aby sa vylúčilo akékolvek riziko rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) a
- je určené na úpravu, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v bode a), a spracúva sa vo výrobných podnikoch, ktoré majú vhodné zariadenie na likvidáciu odpadov tak, aby sa zabránilo rozširovaniu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) alebo
c) osivo pochádza z rastlín, ktoré sa pestovali v oblastiach bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
27. Osivo bavlníka (Gossypium spp.) Úradné potvrdenie, že Grécko
a) osivo sa získalo kyselinoextrakčnou metódou a
b) v mieste produkcie sa od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia nezistili príznaky napadnutia škodlivým organizmom Glomerella gossypii Edgerton a testovaním reprezentatívnej vzorky sa zistilo, že osivo je bez jeho výskytu.
27.1 Osivo bavlníka (Gossypium spp.) Úradné potvrdenie, že osivo sa získalo kyselinoextrakčnou metódou. Grécko, Španielsko (Andalúzia, Katalánsko, Estremadura, Murcia, Valencia)
28. Osivo mangovníka (Mangifera spp.) Úradné potvrdenie, že osivo pochádza z oblastí bez výskytu škodlivého organizmu Stemochetus mangiferae Fabricius. Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira), Španielsko (Granada a Malaga)
29. Použité poľnohospodárske stroje Poľnohospodárske stroje sa musia očistiť, zbaviť zeminy a rastlinných zvyškov. Dánsko, Fínsko, Francúzsko (Brittany), Írsko, Portugalsko (Azory), Švédsko, Veľká Británia
30. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov pôvodom zo Španielska a Francúzska (okrem Korziky) a) Plody musia byť bez listov a listových stopiek a na obaloch musí byť uvedené miesto pôvodu alebo Francúzsko (Korzika), Grécko, Portugalsko, Taliansko
b) v prípade plodov s listami alebo listovými stopkami sa vyžaduje úradné potvrdenie, že plody sú zabalené v uzavretých kontajneroch, ktoré boli úradne zaplombované a musia zostať zaplombované počas prepravy cez chránenú zónu uznanú pre tieto plody, a na rastlinnom pase musia mať uvedené rozlišovacie označenie.

Príloha č. 19 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

Príloha 19

Príloha č. 20 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

Príloha 20

Poznámky pod čiarou

1) § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.

2) § 12 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách.§ 16 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 64/2001 Z. z. o reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii.

3) § 2 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z.

4) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z.§ 9 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2366/2001-100, ktorým sa vykonáva § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách (oznámenie č. 531/2001 Z. z.).

5) Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.

6) § 73 a 99 Colného zákona.

7) § 7 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z.

8) Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb.).

9) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

10) § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z.

1) Názvy škodlivých organizmov sú prevzaté z publikácie Smith, I. M.; McNamara, D. G.; Scott, P. R.; Holderness, M.; Burger, B.: Quarantine Pests for Europe, CAB International v spolupráci s EPPO 1997, Wallingford.Slovenské názvy rastlín sú prevzaté z publikácie Červenka, M.: Slovenské botanické názvoslovie, Príroda 1986, Bratislava.

2) Rod slivka (Prunus L.) zahrňuje čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu (Armeniaca Mill.), mandľu (Amygdalus Med.) a slivku (Prunus L.) vrátane slivky, slivy, myrobalanu a trnky.

3) Rastliny určené na pestovanie sú rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po premiestnení na iné stanovište naďalej pestovať, alebo sa nepestujú a po premiestnení na iné stanovište majú sa pestovať (napr. priesady, podpníky, matečnice, škôlkarské výpestky, očká, vrúble, odrezky, sadenice, cibule, hľuzy, buľvy, podzemky, poplazy a iné časti rastlín určené na rozmnožovanie vrátane bunkových a pletivových kultúr).

1) Rastliny určené na pestovanie sú rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po premiestnení na iné stanovište naďalej pestovať, alebo sa nepestujú a po premiestnení na iné stanovište sa majú pestovať (napr. priesady, podpníky, matečnice, škôlkarské výpestky, očká, vrúble, odrezky, sadenice, cibule, hľuzy, buľvy, podzemky, poplazy a iné časti rastlín určené na rozmnožovanie vrátane bunkových pletivových kultúr).

2) Názvy škodlivých organizmov sú prevzaté z publikácie Smith, I. M.; McNamara, D. G.; Scott, P. R.; Holderness, M.; Burger, B.: Quarantine Pests for Europe, CAB International v spolupráci s EPPO 1997, Wallingford.Slovenské názvy rastlín sú prevzaté z publikácie Červenka, M.: Slovenské botanické názvoslovie, Príroda 1986, Bratislava.

3) Rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu (Armeniaca Mill.), mandľu (Amygdalus Med.) a slivku (Prunus L.) vrátane slivky, slivy, myrobalanu a trnky.

5) Zrno je semeno v botanickom zmysle, ktoré nie je určené na pestovanie.

1) Názvy karanténnych škodlivých organizmov sú prevzaté z publikácie Smith, I. M.; McNamara, D. G.; Scott, P. R.; Holderness, M.; Burger, B.: Quarantine Pests for Europe, CAB International v spolupráci s EPPO 1997, Wallingford.

2) Regulovaný nekaranténny škodlivý organizmus je škodlivý organizmus, ktorého prítomnosť v rastlinách určených na pestovanie nepriaznivo vplýva na ich použitie, má na ne hospodársky neprijateľný vplyv, a preto na území krajiny dovozu podlieha rastlinolekárskej kontrole.

1) Názvy škodlivých organizmov sú prevzaté z publikácie Smith, I. M.; McNamara, D. G.; Scott, P. R.; Holderness, M.; Burger, B.: Quarantine Pests for Europe, CAB International v spolupráci s EPPO 1997, Wallingford.Slovenské názvy rastlín sú prevzaté z publikácie Červenka, M.: Slovenské botanické názvoslovie, Príroda 1986, Bratislava.

2) Rastliny určené na pestovanie sú rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po premiestnení na iné stanovište naďalej pestovať, alebo sa nepestujú a po premiestnení na iné stanovište sa majú pestovať (napr. priesady, podpníky, matečnice, škôlkarské výpestky, očká, vrúble, odrezky, sadenice, cibule, hľuzy, buľvy, podzemky, poplazy a iné časti rastlín určené na rozmnožovanie vrátane bunkových a pletivových kultúr).

3) Rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu (Armeniaca Mill.), mandľu (Amygdalus Med.) a slivku (Prunus L.) vrátane slivky, slivy, myrobalanu a trnky.

1) Rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu (Armeniaca Scop.), mandľu (Amygdalus L.) a slivku (Prunus L.) vrátane slivky, slivy, myrobalanu a trnky.

1) Názvy škodlivých organizmov sú prevzaté z publikácie Smith, I. M., McNamara, D. G., Scott, P. R., Holderness, M., Burger, B.: Quarantine Pests for Europe, CAB International v spolupráci s EPPO 1997, Wallingford.
Slovenské názvy rastlín sú prevzaté z publikácie Červenka, M.: Slovenské botanické názvoslovie, Príroda 1986, Bratislava.

2) Rastliny určené na pestovanie sú rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po premiestnení na iné stanovište naďalej pestovať, alebo sa nepestujú a po premiestnení na iné stanovište sa majú pestovať (napr. priesady, podpníky, matečnice, škôlkarské výpestky, očká, vrúble, odrezky, sadenice, cibule, hľuzy, buľvy, podzemky, poplazy a iné časti rastlín určené na rozmnožovanie vrátane bunkových a pletivových kultúr).

1) Rastliny určené na pestovanie sú rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po premiestnení na iné stanovište naďalej pestovať, alebo sa nepestujú a po premiestnení na iné stanovište sa majú pestovať (napr. priesady, podpníky, matečnice, škôlkarské výpestky, očká, vrúble, odrezky, sadenice, cibule, hľuzy, buľvy, podzemky, poplazy a iné časti rastlín určené na rozmnožovanie vrátane bunkových a pletivových kultúr).

2) Rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu (Armeniaca Mill.), mandľu (Amygdalus Med.) a slivku (Prunus L.) vrátane slivky, slivy, myrobalanu a trnky.

3) Certifikačná schéma je systém výroby rastlín, ktorý garantuje ich zdravotný stav.

4) Nesadivové zemiaky sú konzumné zemiaky a zemiaky určené na priemyselné spracovanie.

5) Zrno je semeno v botanickom zmysle, ktoré nie je určené na pestovanie.

6) Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
(oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb.).

1) Rod slivka (Prunus L.) zahrnuje čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill), marhuľu (Armeniaca Mill.), mandľu (Amygdalus Med.) a slivku (Prunus L.) vrátane slivky, myrobalanu a trnky.

1) Veľká Británia (Škótsko, Severné Írsko, Jersey, Anglicko: nasledujúce grófstva, okresy a unitárne orgány: Barnsley, Bath a North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth,
Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton a Hove, Buckinghamshire, Calderale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newscastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar a Cleveland, Rochdale, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor a Maidenhead, Wokingham, York, ostrov Man, ostrov Wight, súostrovie Scilly a nasledujúce časti grófstiev, okresov a unitárnych orgánov: Derby City: časť unitárneho orgánu, ktorá leží na sever od severnej hranice cesty A52(T), spolu s časťou unitárneho orgánu, ktorá leží na sever od cesty
A6(T); Derbyshire: časť grófstva, ktorá leží na sever od severnej hranice cesty A52(T) a časť grófstva, ktorá leží na sever od severnej hranice cesty A6(T); Gloucestershire:
časť grófstva, ktorá leží na východ od východnej hranice cesty Fosse Way Roman; Leicestershire: časť grófstva, ktorá leží na východ od východnej hranice cesty Fosse Way Roman, spolu s časťou grófstva, ktorá leží na východ od východnej hranice cesty B4114 a časť grófstva, ktorá leží na východ od východnej hranice diaľnice M1; North Yorkshire: celé grófstvo, okrem časti grófstva, ktorá zahŕňa okres Craven; South Gloucestershire: časť unitárneho orgánu, ktorá leží na juh od južnej hranice M4; Warwickshire: časť grófstva, ktorá leží na východ od východnej hranice cesty Fosse Way Roman; Wiltshire: časť grófstva, ktorá leží na juh od južnej hranice diaľnice M4 a časť grófstva, ktorá leží
na východ od východnej hranice cesty Fosse Way Roman).

2) Nižšia administratívno-správna jednotka.