Nájdených 62
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
67/2007 Z. z. Nariadenie o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu 15.02.2007
388/2006 Z. z. Vyhláška o podmienkach informačného systému civilnej ochrany 01.07.2006
445/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť 29.10.1990
21/1985 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj o sústave vedeckých, technických a ekonomických informácií 01.07.1985
69/1968 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zrušuje štatút Ústrednej publikačnej správy 19.06.1968
20/1947 Zb. Zákon o povinných výtiscích. 25.02.1947
15/2013 Z. z. Novela vyhlášky o informačnom systéme civilnej ochrany 01.02.2013
323/2012 Z. z. Novela vyhlášky o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch 01.11.2012
253/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o dotáciu na podporu výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií a o účele dotácie
239/2011 Z. z. Nariadenie o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu 01.02.2012
204/2011 Z. z. Zákon o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. 01.07.2011
17/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Zmluve o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS)
441/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu 01.12.2010
218/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov 01.07.2010
224/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov 01.07.2008
74/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje identifikácia a registrácia spoločenských zvierat 15.03.2008
442/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany 01.10.2007
411/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z. 01.09.2007
464/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
414/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Śtátnej pokladnici v znení neskorších predpisov 01.07.2006