Oznámenie č. 322/2004 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. mája 2003 č. 2/2003 o registri úverov a záruk

Čiastka 135/2004
Platnosť od 22.05.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2004.

322

Oznámenie

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 38 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 12. mája 2004 č. 7/2004, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. mája 2003 č. 2/2003 o registri úverov a záruk (oznámenie č. 237/2003 Z. z.).

Toto opatrenie spresňuje rozsah poskytovania údajov, ktoré je povinná banka a pobočka zahraničnej banky oznamovať Národnej banke Slovenska do registra úverov a záruk.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2004.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 21/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.