Opatrenie č. 380/1998 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999

Čiastka 151/1998
Platnosť od 17.12.1998 do31.12.2001
Účinnosť od 30.11.1999

380

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 12. novembra 1998,

ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 1999


Čl. I

Štatistické zisťovania, pri ktorých vzniká spravodajským jednotkám spravodajská povinnosť podľa § 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, sú:

– Krátkodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky (príloha č. 1),

– Krátkodobé štatistické zisťovania u obyvateľstva organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky (príloha č. 2),

– Krátkodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky (príloha č. 3),

– Dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky (príloha č. 4),

– Dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky (príloha č. 5).

Čl. II

Prípadné úpravy a zmeny tohto programu zisťovaní, ktoré nastanú v priebehu roku 1999, budú podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky.


Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r.


Príloha č. 1 k opatreniu č. 380/1998 Z. z.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

1. Org 1-04 Dotazník pre aktualizáciu registra závodných jednotiek

2. Org 3-99 Dotazník údajov pre registráciu organizácie

3. Org 4-99 Dotazník pre aktualizáciu registra organizácií

4. Org 5-99 Hlásenie o základnej územnej jednotke (ZÚJ)

5. Org 6-99 Hlásenie o územno-technickej jednotke (ÚTJ)

6. Poi P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve

7. Pen P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve

8. Pin P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz nebankových finančných inštitúcií

9. Obyv 1-12 Hlásenie o uzavretí manželstva

10. Obyv 2-12 Hlásenie o narodení

11. Obyv 3-12 List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí

12. Obyv 4-12 Hlásenie o rozvode

13. CR P 1-04 Štvrťročný podnikový výkaz o činnosti ubytovacích zariadení

14. Inv 3-04 Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch

15. VV P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz vo výskume a vývoji

16. Práca 5-99 Výkaz o štrajku (výluke)

17. Práca 2-04 Štvrťročný výkaz o práci

18. Práca 6-04 Štvrťročný výkaz o práci pre obecné (mestské) úrady (príloha k výkazu Práca 2-04)

19. KPESC 1-12 Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien

20. Ceny Les 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve

21. Ceny NC Poľ 1-12 Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov

22. Ceny Vod 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve

23. Ceny VC 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobcov

24. Ceny VC 2-99 Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov (príloha k výkazu Ceny
VC 1-12)

25. Ceny VC 3-99 Tabuľkový komentár (príloha k výkazu Ceny VC 1-12)

26. Ceny D Poľ 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách vybraných výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo

27. Ceny Stav 1-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien PSV v stavebníctve

28. Ceny Stav 2-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre pozemné staviteľstvo

29. Ceny Stav 3-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre priemyselné staviteľstvo

30. Ceny Stav 4-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre inžinierske staviteľstvo

31. Ceny Stav 5-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre vodné staviteľstvo

32. Ceny Stav 6-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien v stavebníctve pre opravy a údržbu

33. Ceny Stav 7-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien montážnych prác v stavebníctve

34. Ceny Stav 8-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien rozhodujúcich materiálov spotrebovaných v stavebníctve

35. Poľ 1-12 Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov

36. Poľ 2-04 Štvrťročný výkaz o predaji rastlinných výrobkov z prvovýroby

37. Poľ P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve

38. Poľ 4-04 Štvrťročný výkaz o bilancii obilia

39. Osev 3-99 Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. 5.

40. Poľ 6-99 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6.

41. Poľ 7-99 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 7.

42. Poľ 8-99 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 8.

43. Poľ 9-99 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9.

44. Poľ 10-99 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 10.

45. Les P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v lesníctve

46. Vod 3-04 Štvrťročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve

47. Vod 4-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a rozvode vody a o odvádzaní odpadových vôd vo vodnom hospodárstve

48. Priem P 1-12 Mesačný podnikový výkaz v priemysle

49. Priem P 2-12 Mesačný podnikový výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a o priemyselných službách

50. Priem P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v priemysle

51. Stav P 1-12 Mesačný podnikový výkaz v stavebníctve

52. Stav P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v stavebníctve

53. VTS 1-12 Mesačný výkaz za vybrané trhové služby

54. VTS P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

55. OPU 1-12 Mesačný výkaz obchodu, pohostinstva a ubytovania

56. OPU P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

57. Dop P 1-12 Mesačný podnikový výkaz v doprave

58. Dop P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v doprave

59. Dop VZCD-1 Zisťovanie v cestnej nákladnej doprave

60. Zdp 2-04 Štvrťročný výkaz zdravotnej poisťovne

61. NÚP 2-04 Štvrťročný výkaz Národného úradu práce

62. Socp 2-04 Štvrťročný výkaz Sociálnej poisťovne

63. Energ P 1-04 Štvrťročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie

64. PaT P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v pošte a v telekomunikáciách

65. P 13-04 Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie

66. Prod Z 2-04 Štvrťročný výkaz závodnej jednotky

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Dotazník pre aktualizáciu registra závodných jednotiek (Súborný list k štvrťročnému zisťovaniu Prod Z 2-04)

Značka štatistického formulára: Org 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať údaje o závodných jednotkách pre aktualizáciu štatistického registra, za ktoré v sledovanom období predkladá spravodajská jednotka výkaz Prod Z 2-04.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: názov a adresa sídla závodnej jednotky, priemerný evidenčný počet zamestnancov závodnej jednotky, ekonomická činnosť závodnej jednotky podľa OKEČ.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

2. Názov zisťovania: Dotazník údajov pre registráciu organizácie

Značka štatistického formulára: Org 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné charakteristiky o právnickej osobe (podniku, spoločnosti, firme, organizácii) a fyzickej osobe potrebné pre register organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: zámerný výber.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spôsob vzniku právneho subjektu, IČO predchodcu, prevažujúca ekonomická činnosť podľa OKEČ, vlastníctvo, podiel zahraničného kapitálu na základnom imaní, počet zamestnancov a korešpondenčná adresa.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14 dní od doručenia dotazníka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

3. Názov zisťovania: Dotazník pre aktualizáciu registra organizácií

Značka štatistického formulára: Org 4-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je aktualizovať údaje a základné charakteristiky o právnickej osobe (podniku, spoločnosti, firmy, organizácii) a fyzickej osobe, ktoré sa vedú v registri organizácií na účely štatistických zisťovaní.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: zámerný výber.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: adresa sídla, obchodné meno, korešpondenčná adresa, ekonomické činnosti podniku podľa OKEČ, stav ekonomickej aktivity a počet zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5 dní od dátumu doručenia dotazníka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

4. Názov zisťovania: Hlásenie o základnej územnej jednotke (ZÚJ)

Značka štatistického formulára: Org 5-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať podklady na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: názov základnej územnej jednotky, identifikačné číslo základnej územnej jednotky (IČZÚJ), dôvod vyplnenia hlásenia, počet katastrálnych území tvoriacich územný obvod základnej územnej jednotky, ich názvy a identifikačné čísla (IČÚTJ), IČZÚJ, do ktorej sa základné územné jednotky zlučujú, IČZÚJ a názvy obcí v prípade rozdelenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má katastrálny odbor okresných úradov podľa § 18 a § 27 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14 kalendárnych dní po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie základnej územnej jednotky.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

5. Názov zisťovania: Hlásenie o územno-technickej jednotke (ÚTJ)

Značka štatistického formulára: Org 6-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať podklady na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: názov územno-technickej jednotky (ÚTJ), identifikačné číslo územno-technickej jednotky (IČÚTJ), dôvod vyplnenia hlásenia, identifikačné číslo základnej územnej jednotky (IČZÚJ), názov ÚTJ, ktorá sa zmenou alebo zánikom ÚTJ mení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má katastrálny odbor okresných úradov podľa § 18 a § 27 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14 kalendárnych dní po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie základnej územnej jednotky.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

6. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického formulára: Poi P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, vybraných aktívach a pasívach, o obstarávaní hmotných a nehmotných investícií v poisťovníctve. Výsledky zisťovania sa využijú na publikovanie, na analýzy a na zostavovanie národných účtov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, nákladové a výnosové úroky, vyplatené poistné náhrady spolu, z toho fyzickým osobám, prijaté poistné spolu, z toho od fyzických osôb, výnosy z predaja nehmotného a hmotného majetku, dôchodky z rozdeľovaného zisku vyplatené fyzickým osobám, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, cenné papiere, záväzky, rezervy životného a dôchodkového poistenia, z toho úroky, hotovosť v slovenskej mene a vlastné imanie), investičné ukazovatele spolu, z toho financované zo zahraničných zdrojov, obstarané hmotné investície podľa druhovej štruktúry, obstaranie použitých investícií, bezplatne obstarané investície, obstaranie nehmotných investícií a investícií na ochranu životného prostredia), vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

7. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve

Značka štatistického formulára: Pen P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, vybraných aktívach a pasívach a o obstarávaní nehmotných a hmotných investícií v peňažníctve. Výsledky zisťovania sa využijú na publikovanie, na analýzy a na zostavovanie národných účtov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, úroky časovo nerozlíšené – platené, poplatky a provízie – platené, výnosy z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, úroky časovo nerozlíšené – prijaté, poplatky a provízie – prijaté, dôchodky z rozdeľovaného zisku vyplatené fyzickým osobám, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, cenné papiere, hotovosť v slovenskej mene, vlastné imanie), investičné ukazovatele spolu, z toho financované zo zahraničných zdrojov, obstarané hmotné investície podľa druhovej štruktúry, obstaranie použitých investícií, bezplatne obstarané investície, obstaranie nehmotných investícií a investícií na ochranu životného prostredia, vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

8. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz nebankových finančných inštitúcií

Značka štatistického formulára: Pin P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a vybraných aktívach a pasívach a o obstarávaní hmotných a nehmotných investícií v investičných spoločnostiach a fondoch. Výsledky zisťovania sa využijú na publikovanie, na analýzy a na zostavovanie národných účtov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (produkcia, tržby z predaja cenných papierov a vkladov, tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, výnosové úroky, náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, náklady na nákup cenných papierov a vkladov, nákladové úroky, dôchodky z rozdeľovaného zisku vyplatené fyzickým osobám, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, pohľadávky, záväzky, cenné papiere, emisia cenných papierov, hotovosť v slovenskej mene a vlastné imanie), investičné ukazovatele spolu, z toho financované zo zahraničných zdrojov, obstarané hmotné investície podľa druhovej štruktúry, obstaranie použitých investícií, bezplatne obstarané investície, obstaranie nehmotných investícií a investícií na ochranu životného prostredia, vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

9. Názov zisťovania: Hlásenie o uzavretí manželstva

Značka štatistického formulára: Obyv 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum uzavretia manželstva, osobné údaje ženícha a nevesty (rodné číslo, rodinný stav, vzdelanie, národnosť, miesto trvalého pobytu), poradie manželstva, u rozvedených a ovdovených dátum rozvodu, resp. ovdovenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú matričné úrady v SR podľa § 18 a 27 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

10. Názov zisťovania: Hlásenie o narodení

Značka štatistického formulára: Obyv 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum narodenia dieťaťa, jeho rodné číslo, kód štátneho občianstva a pohlavie, údaje o pôrode a osobné údaje rodičov (rodné číslo, rodinný stav, dátum uzavretia manželstva, vzdelanie, národnosť a trvalý pobyt).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú matričné úrady v SR podľa § 18 a 27 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

11. Názov zisťovania: List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí

Značka štatistického formulára: Obyv 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum úmrtia, osobné údaje zomretého (dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, kód štátneho občianstva a rodinný stav), rodné číslo pozostalého manžela, údaje o deťoch zomretých do jedného roka, o vykonaní pitvy a príčine smrti, o národnosti a trvalom pobyte zomretého.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú matričné úrady v SR podľa § 18 a 27 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

12. Názov zisťovania: Hlásenie o rozvode

Značka štatistického formulára: Obyv 4-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o priebehu a výsledku rozvodového konania, osobné údaje manželov (dátum uzavretia manželstva, počet detí z manželstiev, trvalý pobyt, rodné číslo, vzdelanie a národnosť), poradie rozvodu a príčiny rozvratu manželstva.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú okresné súdy v SR podľa § 18 a § 27 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 15. a posledný kalendárny deň v mesiaci prostredníctvom príslušného krajského súdu.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

13. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz o činnosti ubytovacích zariadení

Značka štatistického formulára: CR P 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o kapacitách a výkonoch ubytovacích zariadení. Výsledky sú podkladom na výpočet jednodňových návštevníkov. Údaje sa využijú pre medzinárodné organizácie a pre publikácie ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová ) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštevníkov a prenocovaní v ubytovacích zariadeniach v členení podľa typu ubytovacích zariadení, ukazovatele charakterizujúce kapacitu ubytovacích zariadení, tržby za ubytovanie návštevníkov, priemerný evidenčný počet zamestnancov a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Prešove.

14. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch

Značka štatistického formulára: Inv 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte začatých, rozostavaných a dokončených bytov. Okrem toho sa získajú údaje o veľkosti (izbovosti) a obytnej a podlahovej ploche dokončených bytov. Výsledky zisťovania budú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a pre medzinárodné organizácie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet rozostavaných bytov k 1. 1. 1999, začaté a dokončené byty, podlahová plocha dokončených bytov v m2, počet izieb v dokončených bytoch podľa počtu bytov a obytnej plochy v m2, z toho v rodinných domoch.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú okresné úrady – odbory životného prostredia v zmysle § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.

15. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz vo výskume a vývoji

Značka štatistického formulára: VV P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o tržbách z obchodu, pohostinstva, ubytovania a služieb, údaje o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách, informácie o licenciách. Informácie sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátané štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], aktíva a pasíva (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, vlastné imanie, pohľadávky, záväzky, bankové úvery a výpomoci), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, informácia o licenciách, vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytnutie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

16. Názov zisťovania: Výkaz o štrajku (výluke)

Značka štatistického formulára: Práca 5-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie charakterizujúce rozsah a výsledky štrajkov (výluk). Výsledky zisťovania sa využijú pri vyhodnocovaní vplyvu štrajkov (výluk) na ekonomiku, prípadne sa poskytnú medzinárodným organizáciám a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie pri uskutočnení štrajku (výluky).

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum začatia a skončenia štrajku (výluky), dôvod zastavenia práce, počet hodín, počas ktorých trval štrajk (výluka), hlavný dôvod štrajku (výluky), celkový počet zamestnancov organizácie, z toho počet nepracujúcich v čase štrajku (výluky), objem mzdových prostriedkov, ktoré neboli zamestnancom vyplatené z dôvodu štrajku (výluky), charakteristika výsledkov štrajku (výluky).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: v prípade uskutočnenia štrajku (výluky) – mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

17. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci

Značka štatistického formulára: Práca 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte zamestnancov, mzdách a o počte odpracovaných hodín. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja zamestnanosti, mzdového vývoja a priemerných hodinových zárobkov v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný a vo fyzických osobách; evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka (fyzické osoby), z toho ženy, zamestnanci so skráteným pracovným časom; odpracované hodiny; mzdy a náhrady mzdy, odmeny za pracovnú pohotovosť; peňažné plnenia zo zisku vlastným zamestnancom, iným osobám; ostatné peňažné plnenia z nákladov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.

18. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci pre obecné (mestské) úrady (príloha k výkazu Práca 2-04)

Značka štatistického formulára: Práca 6-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať údaje o počte zamestnancov aparátov obecných (mestských) úradov a ich štruktúre, mzdách a ostatných peňažných plneniach. Informácie sa využijú na hodnotenie vývoja a štruktúry zamestnanosti v orgánoch miestnej samosprávy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný a vo fyzických osobách v členení na volených predstaviteľov, administratívnych zamestnancov a ostatných zamestnancov; mzdy, náhrady mzdy, odmeny za pracovnú pohotovosť a ostatné peňažné plnenia z nákladov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú obecné úrady, mestské úrady a mestské časti v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: 1-krát v roku, za 2. štvrťrok 1999.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.

19. Názov zisťovania: Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien

Značka štatistického formulára: KPESC 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o spotrebiteľských cenách reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb celoplošne za SR. Vypočítané indexy spotrebiteľských cien a životných nákladov sú podkladom na valorizáciu dôchodkov a miezd, na posudzovanie vplyvu vývoja cien na životné minimum, na analytické účely hodnotenia vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie indexov spotrebiteľských cien reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb podľa vopred určeného zoznamu a životných nákladov podľa sociálnych skupín obyvateľstva.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

20. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Ceny Les 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien vybraných výrobkov ihličnatých a listnatých sortimentov surového dreva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov ihličnatých a listnatých sortimentov surového dreva v sledovanom mesiaci, realizácia dodávok týchto sortimentov (vo fyzických jednotkách a v hodnotovom vyjadrení) pre tuzemsko za celý predchádzajúci mesiac.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

21. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov

Značka štatistického formulára: Ceny NC Poľ 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných druhov poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú platené výrobcovi za jeho výrobky. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných poľnohospodárskych výrobkov, predané množstvo výrobkov vo fyzických jednotkách, hodnota predaja vo finančnom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

22. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Ceny Vod 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na výpočet indexov cien za dodávky pitnej vody a za odvod a čistenie odpadových vôd.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena fakturovanej pitnej vody za m3, cena odkanalizovanej vody za m3, a to v členení za domácnosti a ostatných odberateľov, jedenkrát ročne hrubý obrat.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

23. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobcov

Značka štatistického formulára: Ceny VC 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na výpočet indexov cien vybraných priemyselných výrobkov a na sledovanie vývoja cenovej hladiny v priemysle.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných priemyselných výrobkov a sledovanie vývoja cenovej hladiny v priemysle.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

24. Názov zisťovania: Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov (príloha k výkazu Ceny VC 1-12)

Značka štatistického formulára: Ceny VC 2-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať údaje na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a predávať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, ale s odchylnými parametrami. Porovnaním indexu úžitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého a nového výrobku sa zabezpečuje vylúčenie mimocenových vplyvov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: označenie výrobku, cien a skutočných nákladov na mernú jednotku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. apríla a do 16. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

25. Názov zisťovania: Tabuľkový komentár (príloha k výkazu Ceny VC 1-12)

Značka štatistického formulára: Ceny VC 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a predávať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, ale s odchylnými parametrami. Porovnaním indexu úžitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého a nového výrobku sa zabezpečuje vylúčenie mimocenových vplyvov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: označenie výrobku, cien a skutočných nákladov na mernú jednotku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. apríla a do 16. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

26. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách vybraných výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo

Značka štatistického formulára: Ceny D Poľ 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o úrovni cien vybraných druhov dodávok do poľnohospodárstva, t. j. cien, za ktoré výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku prvovýrobu nakupuje dodávky pre vlastnú spotrebu. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo v sledovanom štvrťroku, nákup vybraných výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

27. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien PSV v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pridruženej stavebnej výroby v stavebníctve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

28. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre pozemné staviteľstvo

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác hlavnej stavebnej výroby v pozemnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

29. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre priemyselné staviteľstvo

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác hlavnej stavebnej výroby v priemyselnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

30. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre inžinierske staviteľstvo

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 4-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác hlavnej stavebnej výroby v inžinierskom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

31. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre vodné staviteľstvo

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 5-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác hlavnej stavebnej výroby vo vodnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

32. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien v stavebníctve pre opravy a údržbu

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 6-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác hlavnej stavebnej výroby v stavebníctve zameranej na opravy a údržbu stavebnej povahy. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

33. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien montážnych prác v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 7-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných montážnych prác v stavebníctve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných montážnych prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

34. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien rozhodujúcich materiálov spotrebovaných v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 8-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o nákupných cenách rozhodujúcich materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie nákupných cien vybraných stavebných materiálov podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

35. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov

Značka štatistického formulára: Poľ 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat, ich reprodukcie a úžitkovosti a o výrobe a predaji živočíšnych výrobkov. Výsledky zisťovania sa využijú na posúdenie stavu a vývoja poľnohospodárskej prvovýroby ako podklad pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavy zvierat, reprodukčné ukazovatele, úžitkovosť, výroba a predaj živočíšnych výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.

36. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o predaji rastlinných výrobkov z prvovýroby

Značka štatistického formulára: Poľ 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zásobovaní trhu rastlinnými surovinami a potravinami. Výsledky zisťovania budú podkladom pre publikácie ŠÚ SR, pre správy o vývoji národného hospodárstva a pre Štátny fond trhovej regulácie SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: predaj rastlinných výrobkov v naturálnej a hodnotovej forme, hlavné smery predaja.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.

37. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Poľ P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o ukazovateľoch spotreby palív a energie v poľnohospodárstve. Výsledky zisťovania sa využijú pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo) a informácia o licenciách, vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.

38. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii obilia

Značka štatistického formulára: Poľ 4-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o bilančnom stave obilnín v poľnohospodárskych podnikoch. Výsledky zisťovania sa využijú na celoštátne bilancie obilia, ako podklad pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: príjmové a výdavkové položky spolu a ich jednotlivé druhy v štvrťročných intervaloch, počiatočné a konečné zásoby.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.

39. Názov zisťovania: Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. 5.

Značka štatistického formulára: Osev 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o oseve jednotlivými druhmi poľnohospodárskych plodín, ktoré sú podkladom pre časové rady ukazovateľov, publikácie ŠÚ SR, medzinárodné štatistiky, pre správy o vývoji národného hospodárstva a pre spracovania odhadov úrod.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa osiatych plôch podľa druhov plodín v hektároch.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: 1-krát v roku.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 5. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.

40. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6.

Značka štatistického formulára: Poľ 6-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6., ktoré sú podkladom pre organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: 1-krát v roku.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. 6. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

41. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 7.

Značka štatistického formulára: Poľ 7-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 7., ktoré sú podkladom pre organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: 1-krát v roku.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. 7. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

42. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 8.

Značka štatistického formulára: Poľ 8-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 8., ktoré sú podkladom pre organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: 1-krát v roku.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. 8. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

43. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9.

Značka štatistického formulára: Poľ 9-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9., ktoré sú podkladom pre organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: 1-krát v roku.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. 9. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

44. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 10.

Značka štatistického formulára: Poľ 10-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 10., ktoré sú podkladom pre organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: 1-krát v roku.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. 10. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

45. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o spotrebe palív a energie, o licenciách, informácie o dodávkach a predaji surového dreva na vnútorný trh a na vývoz podľa jednotlivých sortimentov dreva, o zásobách dreva, zalesňovaní, ťažbe a výkupe surového dreva, náhodnej ťažbe a základné údaje o lesnom pôdnom fonde. Informácie sa budú využívať na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dodávky a predaj surového dreva podľa jednotlivých sortimentov a smery ich určenia, zásoby dreva, zalesňovanie, ťažba dreva, náhodná ťažba a výkup dreva, základné údaje o lesnom pôdnom fonde, finančné ukazovatele tokové (výnosy, tržby od obyvateľstva, produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb v obchodnej činnosti, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo), obstaranie nehmotných a hmotných investícií (obstarané investície nehmotné a hmotné, obstarané investície použité), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, informácia o licenciách, vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

46. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Vod 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o prevádzke významných vodných tokov na území SR. Údaje sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dodávky povrchovej vody podľa odberateľov, poplatky za dodávky povrchovej vody, poplatky za odber podzemnej vody.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

47. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a rozvode vody a o odvádzaní odpadových vôd vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Vod 4-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výrobe a rozvode vody a o odvádzaní odpadových vôd. Údaje sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: voda pitná vyrobená vo vlastných vodohospodárskych zariadeniach, voda prevzatá, voda odovzdaná bezodplatne, voda určená na realizáciu, voda fakturovaná pitná (pre domácnosti, ostatných odberateľov, ďalších dodávateľov vody), voda nefakturovaná, vodné, odpadové vody vypúšťané do vodných tokov cez verejnú kanalizáciu (splaškové, priemyselné a ostatné, zrážkové, cudzie), čistené odpadové vody (splaškové, priemyselné a ostatné, zrážkové, cudzie), stočné.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

48. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz v priemysle

Značka štatistického formulára: Priem P 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie charakterizujúce činnosť priemyselnej organizácie v krátkodobom pohľade. Výsledky zisťovania sa využijú na verejné informácie o vývoji základných ukazovateľov za priemysel a na medziná- rodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba tovaru, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy, odpracované hodiny, tržby.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

49. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a o priemyselných službách

Značka štatistického formulára: Priem P 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať údaje o výrobe priemyselných výrobkov pre výpočet indexu priemyselnej produkcie a o priemyselných službách, na hodnotenie úrovne ich produkcie a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba priemyselných výrobkov a priemyselné služby (podľa zoznamu PRODSLOV).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

50. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v priemysle

Značka štatistického formulára: Priem P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o ukazovateľoch spotreby palív a energie, obchodnej činnosti v priemysle a o zákazkách. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo), údaje o zákazkách, informácia o licenciách, vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

51. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav P 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o zamestnancoch, stavebnej produkcii a tržbách stavebných podnikov, ktoré sa použijú na hodnotenie krátkodobého vývoja. Súčasne budú slúžiť ako podklad pre publikácie ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov, priemerný evidenčný počet robotníkov na stavebných prácach, odpracované hodiny zamestnancami, odpracované hodiny robotníkmi na stavebných prácach spolu a podľa vecnej štruktúry realizovaných prác a smerov výstavby, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov a robotníkov na stavebných prácach, osoby pracujúce na dohodu na stavebných prácach, ich odpracované hodiny a odmeny, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv spolu a podľa vecnej štruktúry realizovaných prác, poddodávky stavebnej produkcie prijaté od iných organizácií, poddodávky stavebnej produkcie vykonané pre iné organizácie, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami spolu a podľa vecnej štruktúry realizovaných prác a smerov výstavby, dokončené byty, tržby spolu (vrátane tržieb za tovar), tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb spolu, tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb za stavebnú činnosť spolu a podľa vecnej štruktúry realizovaných prác a smerov výstavby.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.

52. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o zákazkách stavebnej produkcie, o ukazovateľoch spotreby palív a energie, o investíciách a o tržbách z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb v odvetví stavebníctva. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zákazky stavebnej produkcie podľa dodávateľských zmlúv, finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo), informácia o licenciách, vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.

53. Názov zisťovania: Mesačný výkaz za vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o celkových tržbách, počte zamestnancov a mzdách z odvetvia vybraných trhových služieb.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o tržbách za činnosti realizované v oblasti vybraných trhových služieb (vrátane dane z pridanej hodnoty), o dani z pridanej hodnoty (účtovanej odberateľom, odpočítanej na vstupoch), o priemernom evidenčnom počte zamestnancov a údaje o mzdách a náhradách miezd.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom mesiaci.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Prešove.

54. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách a o špecifických údajoch z odvetvia vybraných trhových služieb. Výsledky zisťovania sa budú využívať na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vybrané trhové služby v podrobnejšom členení a daň z pridanej hodnoty, finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo), informácia o licenciách, vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Prešove.

55. Názov zisťovania: Mesačný výkaz obchodu, pohostinstva a ubytovania

Značka štatistického formulára: OPU 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti obchodných organizácií, ktoré sa využívajú na výpočet celkového maloobchodného predaja a jeho hlavnej štruktúry a veľkoobchodného obratu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za pohostinstvo a služby v obchodnej činnosti vrátane ubytovania, veľkoobchodný obrat a sprostredkovateľská provízia a priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy a daň z pridanej hodnoty.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom mesiaci.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

56. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

Značka štatistického formulára: OPU P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení a špecifické údaje za odvetvie obchodnej činnosti, pohostinstva a ubytovania. Výsledky zisťovania sa budú využívať na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: maloobchodný obrat a tržby za vlastné výrobky v podrobnejšom členení, tržby za služby (vrátane ubytovania), tržby za pohostinstvo, maloobchodná marža, veľkoobchodný obrat, sprostredkovateľská provízia, veľkoobchodná marža a daň z pridanej hodnoty, finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), základné údaje o investíciách (investície v základnom členení, investície financované zo zahraničných zdrojov), vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

57. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz v doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť organizácií v železničnej, cestnej, riečnej a leteckej doprave. Výsledky sa využívajú pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele v doprave – prepravený náklad, tonokilometre, nakládka, počet prepravených osôb, osobo-kilometre, priemerný evidenčný počet zamestnancov a mzdy, tržby za nákladnú a osobnú dopravu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

58. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o spotrebe paliva a energie, o tržbách z obchodu, pohostinstva, ubytovania a služieb a o tržbách za dopravu. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za dopravu – nákladnú, osobnú, finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo), informácia o licenciách, vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytnutie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

59. Názov zisťovania: Zisťovanie v cestnej nákladnej doprave

Značka štatistického formulára: Dop VZCD-1

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť organizácií v cestnej doprave vrátane cestnej závodnej dopravy. Výsledky zisťovania sa využívajú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele o doprave – miesto naloženia a vyloženia tovaru, najazdené kilometre, množstvo prepraveného tovaru podľa tovarových skupín, základné údaje o dopravnom prostriedku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Náhodný výber z Obchodného a Živnostenského registra, podľa typu dopravného prostriedku, meniaci sa každý týždeň.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: týždenná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 8 dní po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

60. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz zdravotnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Zdp 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení zdravotných poisťovní, o osobných nákladoch, o prijatom zdravotnom poistnom, o poistencoch, o úhradách výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku, nákladové úroky, náklady vynaložené na predaný tovar, výrobná spotreba, tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, výnosové úroky, tržby za predaj tovaru, výroba, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota); finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, cenné papiere, vlastné imanie, záväzky, pohľadávky, hotovosť v slovenskej mene), zdravotné poistné podľa platiteľov, príspevok zo štátneho rozpočtu, poistné hradené z Národného úradu práce, pokuty, penále, dlžné poistné, počet a odmeny zamestnancov, poistenci zdravotnej poisťovne, úhrady výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantná zdravotná starostlivosť primárna a špecializovaná, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, liečivá na recepty, nemocničná starostlivosť, zdravotná starostlivosť v odborných liečebných ústavoch a v špeciálnych detských zariadeniach, kúpeľná starostlivosť, liečenie v zahraničí, ostatné úhrady) a údaje o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má zdravotná poisťovňa podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. 5. 1999, 5. 8. 1999, 5. 11. 1999 a 5. 2. 2000.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

61. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz Národného úradu práce

Značka štatistického formulára: NÚP 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení Národného úradu práce, o osobných nákladoch, o príjmoch a platiteľoch, o obstaraných investíciách a úhradách Národného úradu práce. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku, nákladové úroky, penále, pokuty za porušovanie pracovnoprávnych predpisov, odvody za nedodržanie povinného podielu, tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, výnosové úroky, dobrovoľné dary a príspevky, ostatné príjmy, návratná finančná pomoc zo štátneho rozpočtu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, cenné papiere, vlastné imanie, záväzky, pohľadávky, hotovosť v slovenskej mene), príspevky a platitelia na poistenie v nezamestnanosti, počet a odmeny zamestnancov, úhrady Národného úradu práce na výdavky na podporu v nezamestnanosti, na aktívnu politiku trhu práce a odvody na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistné za evidovaných nezamestnaných poberajúcich podporu v nezamestnanosti a údaje o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má Národný úrad práce podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. 5. 1999, 5. 8. 1999, 5. 11. 1999 a 5. 2. 2000.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

62. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz Sociálnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Socp 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení Sociálnej poisťovne, o osobných nákladoch, o prijatom poistnom na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, o poistencoch, o investíciách a úhradách výdavkov na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku, nákladové úroky, náklady vynaložené na predaný tovar, výrobná spotreba, tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, výnosové úroky, tržby za predaj tovaru, výroba, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), príjmy na výplatu nesystémových dávok hradených štátom, systémové dávky nemocenského poistenia, systémové dávky dôchodkového zabezpečenia, dávky sociálneho zabezpečenia hradené štátom, finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, cenné papiere, vlastné imanie, záväzky, pohľadávky, hotovosť v slovenskej mene), príjmy na nemocenské poistné a dôchodkové zabezpečenie podľa platiteľov, počet a odmeny zamestnancov, poistenci Sociálnej poisťovne a údaje o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má Sociálna poisťovňa podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. 5. 1999, 5. 8. 1999, 5. 11. 1999 a 5. 2. 2000.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

63. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie

Značka štatistického formulára: Energ P 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na zostavenie palivovo-energetickej bilancie. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie stavu palivovo-hospodárskej politiky v krátkom časovom úseku.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: bilancia vybraných približne 26 druhov palív, resp. energie, t. j. zdroje a potreby (počiatočná zásoba, ťažba, dovoz) a rozdelenie (predaj v tuzemsku, vývoz, straty).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

64. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v pošte a telekomunikáciách

Značka štatistického formulára: PaT P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a špecifických údajoch za telekomunikácie. Výsledky zisťovania sa budú využívať na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (výnosy, tržby od obyvateľstva, produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, finančný majetok), obstaranie hmotných a nehmotných investícií, tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a služieb, ukazovatele v telekomunikáciách (telefónne stanice, mobilné telefóny, telefaxy, stanice prenosu dát, stanice rádiotelefónnej siete, nevybavené žiadosti o zriadenie telefónnej stanice), informácia o licenciách, vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

65. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie

Značka štatistického formulára: P 13-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o dynamicky sa rozvíjajúcej drobnej podnikateľskej sfére, v ktorej výrazne dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makroekonomických údajov na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele (výnosy, produkcia, tržby, náklady, zásoby, hospodársky výsledok pred zdanením), základné ukazovatele o práci (priemerný evidenčný počet zamestnancov, počet odpracovaných hodín, mzdy a náhrady mzdy, odmeny za pracovnú pohotovosť, počet osôb pracujúcich na dohodu o vykonávaných prácach), tržby za vybrané trhové služby, stavebná výroba (stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv, poddodávky stavebnej produkcie, dokončené byty), tržby obchodu, pohostinstva a ubytovania (maloobchodný obrat, veľkoobchodný obrat, sprostredkovateľská provízia, obchodná marža), základné ukazovatele o investíciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

66. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky

Značka štatistického formulára: Prod Z 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch na zostavenie národných účtov. Informácie sa využijú na publikovanie a analýzy vybraných ukazovateľov štvrťročných národných účtov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele (tržby, spotreba materiálu, energie a služieb, náklady vynaložené na predaný tovar, odpisy nehmotného, hmotného investičného majetku, zásoby, pridaná hodnota), mzdy a náhrady mzdy a priemerný evidenčný počet zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

Príloha č. 2 k opatreniu č. 380/1998 Z. z.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA U OBYVATEĽSTVA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1999

Prehľad zisťovaní

1. Obyv 5-12 Hlásenie o sťahovaní

2. VZPS 1-99, VZPS 2-99 Výberové zisťovania pracovných síl

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Hlásenie o sťahovaní

Značka štatistického formulára: Obyv 5-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: osobné údaje osoby, ktorá zmenila miesto trvalého pobytu (dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, vzdelanie a národnosť), dátum zmeny trvalého pobytu a dôvod sťahovania, miesto predchádzajúceho trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 10 ods. 5 zákona NR SR č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po skončení mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

2. Názov zisťovania: Výberové zisťovania pracovných síl

Značka štatistického formulára:VZPS 1-99
VZPS 2-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zamestnanosti a nezamestnanosti v SR a v jednotlivých regiónoch pre potreby ústredných orgánov na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej a zamestnaneckej politiky. Spracované štvrťročné výsledky sa poskytnú aj medzinárodným organizáciám.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet osôb zamestnaných i nezamestnaných v podrobnej štruktúre; u zamestnaných sociálne skupiny, hlavné a ďalšie zamestnanie, plný alebo skrátený úväzok, zamestnaní podľa odvetví a podľa zamestnaní, u nezamestnaných dôvod skončenia zamestnania, dĺžka trvania nezamestnanosti, spôsob hľadania zamestnania a pod.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre uvedené zisťovanie stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 1 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: priebežné zisťovanie.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

Príloha č. 3 k opatreniu č. 380/1998 Z. z.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ INÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

1. Priem (MH SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky

2. Priem (MH SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov

3. ZO (MH SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o vývoze – dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a Klasifikácie produkcie

4. ZO (MH SR) 3-04 Štvrťročný výkaz o vývoze – dovoze zbrojnej techniky podľa licencií

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR

5. BM (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa

6. BM (MP SR) 1a-12 Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa za malé bitúnky

7. RM (MP SR) 2-12 Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa

8. CM (MP SR) 3-12 Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov

9. PZ (MP SR) 4-04 Predpoklad súhrnnej ponuky jatočných zvierat na reguláciu agrárneho trhu za región

10. ML (MP SR) 6-12 Mesačný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka

11. ML (MP SR) 6-04 Štvrťročný výkaz o nákupe mlieka a vývoji cien za malé mliekárne

12. OB (MP SR) 9-12 Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín

13. FC (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o fondoch cukru

14. VOH (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec

15. ODV (MP SR) 7-04 Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov

16. LB (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu

17. LB (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu

18. LB (MP SR) 3-04 Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín

19. Les D (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

20. Les V (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o výrobe v lesnom hospodárstve

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR

21. P (MPSVR SR) 1-12 Mesačný výkaz o odvode príspevku na poistenie v nezamestnanosti

22. ISCP (MPSVR SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o cene práce

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR

23. V (MS SR) 5-12 Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách

24. V (MS SR) 8-12 Mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného registra

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR

25. Škol P (MŠ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

26. Škol P (MŠ SR) 1a-04 Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva SR

27. Škol Iv (MŠ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o kapitálových výdavkoch

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

O – Ostatná činnosť

28. ON (MZ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových organizáciách

P – Práca a mzdy

29. P (MZ SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o zamestnancoch a o zložení mzdových prostriedkov v zdravotníckych službách

R – Registre

30. R (MZ SR) 4-04 Register vybraných chronických ochorení pľúc

Z – Zdravotný stav

31. Z (MZ SR) 1-12 Záznam o hospitalizácii

32. Z (MZ SR) 3-12 Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení

33. Z (MZ SR) 4-12 Správa o rodičke

34. Z (MZ SR) 5-12 Správa o novorodencovi

35. Z (MZ SR) 6-12 Hlásenie vrodenej chyby

36. Z (MZ SR) 7-12 Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu

37. Z (MZ SR) 8-12 Hlásenie pohlavnej choroby

38. Z (MZ SR) 9-12 Hlásenie príčin a okolností samovraždy a samovražedného pokusu

39. Z (MZ SR) 10-12 Hlásenie kúpeľnej liečby

40. Z (MZ SR) 11-12 Hlásenie drogovej závislosti

41. Z (MZ SR) 12-12 Hlásenie

– choroby z povolania
– ohrozenia chorobou z povolania
– profesionálnej otravy
– iného poškodenia zdravia pri práci

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

42. Dev (NBS) 1-12 Mesačný výkaz o zahraničných aktívach a pasívach Štvrťročný výkaz – príloha k výkazu Dev (NBS) 1-12

SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR

43. OZ (SŠHR SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o stave vybraného sortimentu osobitných zásob

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR

44. Mer (ÚGKK SR) 2-04 Výkaz o osobitne sledovaných úlohách v katastri nehnuteľností

45. Kat (ÚGKK SR) 3-04 Výkaz o činnosti v katastrálnom konaní

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky

Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia vývoja výroby zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu kompetentnými orgánmi štátnej správy. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby, zákaziek, výroby a predaja tovaru podľa Klasifikácie produkcie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa KP v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

2. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov

Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu výroby, umiestnenia na trhu a vývoja priemerných predajných cien vybraných tuzemských výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby podľa Klasifikácie produkcie a umiestnenia na trhu zbrojnej techniky vyrábanej v tuzemsku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa KP v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

3. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze–dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a Klasifikácie produkcie

Značka štatistického formulára: ZO (MH SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu a vývoja priemerných vývozných a dovozných cien vybraných výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky podľa Klasifikácie produkcie vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky, členené podľa krajín pôvodu a určenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa KP v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

4. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze–dovoze zbrojnej techniky podľa licencií

Značka štatistického formulára: ZO (MH SR) 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, zbraní, streliva a výbušnín realizovaného v rámci úradného povolenia MH SR na vývoz a dovoz prác a služieb. Vyhodnotenie využívania vydaných úradných povolení má kontrolnú väzbu na výkaz ZO (MH SR) 1-04 o vývoze a dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a Klasifikácie produkcie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky, zbraní, streliva a výbušnín podľa licencií a štruktúry Klasifikácie produkcie vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa KP v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

5. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa

Značka štatistického formulára: BM (MP SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsa s cieľom regulovať agrárny trh a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa porážok (vrátane nutných porážok) dobytka v tonách a kusoch, zdrojov a výdajov jednotlivých druhov mäsa.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

6. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa za malé bitúnky

Značka štatistického formulára: BM (MP SR) 1a-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsa s cieľom regulovať agrárny trh a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa porážok (vrátane nutných porážok) dobytka v tonách a kusoch.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Malé bitúnky a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

7. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa

Značka štatistického formulára: RM (MP SR) 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsových výrobkov s cieľom regulovať agrárny trh a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov a rozdelenia výrobkov z mäsa.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

8. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov

Značka štatistického formulára: CM (MP SR) 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja priemerných nákupných cien jatočných zvierat, počtu kusov jatočných zvierat a cien mäsa a mäsových výrobkov pre potreby MP SR a Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupných cien a kusov dobytka podľa jednotlivých druhov a predajných cien vybraných druhov výsekového mäsa a výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt vrátane malých bitúnkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

9. Názov zisťovania: Predpoklad súhrnnej ponuky jatočných zvierat na reguláciu agrárneho trhu za región

Značka štatistického formulára: PZ (MP SR) 4-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre Štátny fond trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve a pre Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona SNR č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve. Údaje sa využívajú na spresnenie ponuky jatočných zvierat a na účely regulácie agrárneho trhu. Zároveň slúžia pre potreby MP SR najmä pri rozhodovaní o možnostiach vývozu licencovaných komodít.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zmluvného predaja, predpokladaného vývozu, nekontrahovanej produkcie a celkovej ponuky jatočného dobytka, ošípaných, jatočných jahniat, oviec a živej hydiny. Nákup živej hydiny, výroba mrazenej hydiny, predaj v tuzemsku, predpokladaný vývoz, nekontrahované zásoby hydiny u spracovávateľov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Oddiel 130, 131, 132. A – podniky poľnohospodárskej výroby (družstvá, štátne majetky, súkromne hospodáriaci podnikatelia v poľnohospodárstve nad 5 ha pôdy), akciové spoločnosti a s. r. o. Oddiel 132. B – spracovávatelia živej hydiny – hydinové bitúnky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa v mesiaci pred začiatkom sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.

10. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka

Značka štatistického formulára: ML (MP SR) 6-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie cien mlieka, vybraných mliekárenských výrobkov a rozdelenie výrobkov v súvislosti s plnením úloh podľa § 4 zákona SNR č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupu mlieka, hodnoty nákupu a priemerných obchodných cien výrobcov vybraných mliekárenských výrobkov a rozdelenia týchto výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky podnikateľské subjekty, ktoré spracúvajú surové kravské mlieko.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

11. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o nákupe mlieka a vývoji cien za malé mliekárne

Značka štatistického formulára: ML (MP SR) 6-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie cien mlieka, vybraných mliekárenských výrobkov a rozdelenie výrobkov v súvislosti s plnením úloh podľa § 4 zákona SNR č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupu mlieka, hodnoty nákupu a priemerných obchodných cien výrobcov vybraných mliekárenských výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky malé podnikateľské subjekty, ktoré spracúvajú surové kravské mlieko.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

12. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín

Značka štatistického formulára: OB (MP SR) 9-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdrojoch, predajoch a použití obilnín vo sfére poľnohospodárskeho nákupu, priemyselnej výroby krmív, spracovateľského priemyslu a obchodu s obilím okrem poľnohospodárskej prvovýroby.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov a použitia potravinárskych obilnín a obilnín na priemyselné a kŕmne účely, bilancia múky a sladu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky podnikateľské subjekty zaoberajúce sa nákupom, predajom, spracovaním a spotrebou obilnín okrem pestovateľov obilnín a Správy štátnych hmotných rezerv.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

13. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o fondoch cukru

Značka štatistického formulára: FC (MP SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov cukru v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov cukru – nárokov, výroby, nákupu zo SR, dovozu spolu, z toho z ČR, rozdelenia fondov na vlastnú spotrebu, dodávok pre obyvateľstvo, výrobnej spotreby, vývozu spolu, z toho do ČR a iných dodávok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Subjekty vyrábajúce rafinovaný cukor v SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

14. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec

Značka štatistického formulára: VOH (MP SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať ucelený prehľad o výrobe, spracovaní a odbyte hydinového mäsa a konzumných vajec na tvorbu analýz.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa výroby, ponuky, nákupu a odbytu jatočnej hydiny, konzumných vajec a vaječných hmôt a očakávanej skutočnosti o výrobe a bilancii konzumných vajec a vaječných hmôt.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré sa zaoberajú výrobou, spracovaním a odbytom hydinového mäsa a konzumných vajec.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

15. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov

Značka štatistického formulára: ODV (MP SR) 7-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pohybe vybraných výrobkov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov, t. j. výroby, nákupu zo SR, dovozu spolu, z toho z ČR, ostatného príjmu, zdrojov spolu a ukazovatele spotreby, t. j. vlastnej spotreby, dodávok pre obyvateľstvo, dodávok na vývoz spolu, z toho pre ČR, ostatných dodávok, dodávok spolu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky agropotravinárskeho komplexu a iné subjekty, ktoré zabezpečujú výrobu a odbyt sledovaných výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

16. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov surového liehu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov surového liehu, výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z ČR, rozdelenia zdrojov na vlastnú výrobu rafinovaného liehu, predaja na rafináciu v tuzemsku, vývozu spolu, z toho do ČR, a ostatného použitia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia surového liehu, dovozcovia surového liehu, rafinérie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

17. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov rafinovaného liehu v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov rafinovaného liehu, výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z ČR, vlastnej spotreby, predaja v tuzemsku, vývozu spolu, z toho do ČR, a ostatného použitia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia rafinovaného liehu, dovozcovia rafinovaného liehu a výrobcovia liehovín.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

18. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výrobe a predaji liehovín v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby a predaja liehovín, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z ČR, a ostatného použitia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia liehovín, dovozcovia liehovín.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

19. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les D (MP SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o obchode so surovým drevom v tuzemsku a pri vývoze na účely trhového informačného systému, obchodnej a licenčnej politiky. Informácie sa využijú na aktualizáciu podmienok realizácie štátnej lesníckej politiky, koncepcie a stratégie rozvoja lesníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa obchodu so surovým drevom podľa sortimentov a jednotlivých druhov drevín. Výkaz sleduje obchod s drevom v tuzemsku i pri vývoze, pokiaľ ide o objem v naturálnych i peňažných jednotkách, najmä na účely speňaženia dreva. Výkaz obsahuje aj skutočné dodávky reziva, lesnej štiepky a zásoby hotových sortimentov dreva na skladoch. Sortimentová skladba vo výkaze súhlasí s klasifikáciou výrobkov AGROPROD a je odvodená od štátnych noriem.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulíč, vojenské lesy a majetky, školské lesy, organizácie obhospodarujúce lesy v pôsobnosti rezortu MH SR a určené spravodajské jednotky obhospodarujúce neštátne lesy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt, Zvolen.

20. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Les V (MP SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o činnostiach a výkonoch v lesnom hospodárstve podľa klasifikácie AGROPROD, ktoré tvoria súčasť rezortného informačného systému. Informácie sa využijú na analýzy, prognózy, koncepciu a rozvoj lesného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pestovnej činnosti, ťažbovej činnosti, semenárstva a škôlkárstva, projekčnej činnosti, stavebnej činnosti, služieb a prác pre cudzích, účelovej činnosti a objemu výkonov spolu. V dopĺňajúcich ukazovateľoch sa sleduje prirodzená obnova lesov, vykonané prebierky a prevody, zalesňovanie nelesných pôd, ťažba dreva v samovýrobe, stav a spracovanie dreva z kalamít. V samostatnom oddiele sa sleduje stav zásob surového dreva k poslednému dňu sledovaného štvrťroka.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulíč, školské lesy, vojenské lesy a určené spravodajské jednotky neštátnych lesov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt, Zvolen.

21. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o odvode príspevku na poistenie v nezamestnanosti

Značka štatistického formulára: P (MPSVR SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie nevyhnutné na sledovanie odvodu príspevku na poistenie v nezamestnanosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele, ktorými sa sleduje výška príspevku na poistenie v nezamestnanosti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetci zamestnávatelia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: podľa výplatných termínov platiteľov príspevku na poistenie v nezamestnanosti.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Národný úrad práce.

22. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cene práce

Značka štatistického formulára: ISCP (MPSVR SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cene práce vyjadrenej hodinovým zárobkom, ktoré budú slúžiť najmä na účely kolektívneho vyjednávania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa priemerného hodinového zárobku podľa jednotlivých povolaní, tarifných stupňov, stupňov vzdelania, veku, odbornej praxe, pohlavia, týždenného fondu pracovného času, počtu zamestnancov podľa právnej formy subjektov, odborových zväzov a regiónov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Cielene vybrané subjekty zo všetkých odvetví vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií a združení občanov podľa osobitného zákona.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: TREXIMA, spol. s r. o., Bratislava.

23. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 5-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o väzbách a pohybe hlavných agend na súdoch. Výsledky zisťovania sa využijú na riadiacu činnosť a pre potreby orgánov činných v trestnom konaní.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu osôb, ktoré boli vzaté do väzby počas prípravného konania, ako aj po podaní obžaloby na súd, údaje o počte osôb, ktorých väzba sa skončila, ktorých väzba trvá, údaje o dĺžke väzby na súde I., ako aj II. stupňa, údaje o počte odsúdených, ktorí nenastúpili výkon trestu odňatia slobody, aj osôb, ktorým bol výkon trestu prerušený. Ďalej údaje o počte došlých, vybavených a nevybavených vecí v hlavných druhoch súdnych agend.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy, krajské súdy, Najvyšší súd SR, vojenské súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. pracovného dňa po sledovanom období (krajský súd), do 4. pracovného dňa po sledovanom období (Najvyšší súd SR).

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

24. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného registra

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 8-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stave a pohybe vybavovania agendy obchodného registra. Výsledky zisťovania sa využijú na riadiacu činnosť, na rozbory činností obchodného registra, zabezpečovanie MTZ a odbornej úrovne, ako aj pre potreby ústredných a štátnych orgánov a podnikateľských organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa štruktúry rozhodovania, pohybu agendy v jednotlivých oddieloch registrovej knihy, počtu a právnych foriem podnikateľských subjektov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresný súd v sídle kraja.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. pracovného dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

25. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Značka štatistického formulára: Škol P (MŠ SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti, ako aj informácie na spracovanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zamestnancov, mzdových prostriedkov, príspevkových a rozpočtových organizácií podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení, cirkevných škôl a cirkevných školských zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Školy a školské zariadenia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

26. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva SR

Značka štatistického formulára: Škol P (MŠ SR) 1a-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti, ako aj informácie na spracovanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zamestnancov, mzdových prostriedkov, príspevkových a rozpočtových organizácií podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení, podľa rozpočtovej skladby školstva – kapitoly.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Fakulty a priamo riadené organizácie MŠ SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

27. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o kapitálových výdavkoch

Značka štatistického formulára: Škol Iv (MŠ SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o investičnej výstavbe podľa účelu výstavby, najmä pre potreby riadenia a rozhodovania a na prijímanie opatrení pri plnení ekonomických ukazovateľov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nadobudnutých hmotných investícií, vyfakturovaných kapitálových výdavkov a menovitého prehľadu plnenia ukazovateľov investícií jednotlivých stavieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vysoké školy, školy a školské zariadenia a ostatné priamo riadené organizácie prostredníctvom ÚIPŠ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

28. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových organizáciách

Značka štatistického formulára: ON (MZ SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a špecifických údajoch v príspevkových zdravotníckych organizáciách. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky a pre potreby MZ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákladov podľa vybraných druhov, výnosov, počtu vyšetrení, využitia postelí.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

29. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o zamestnancoch a o zložení mzdových prostriedkov v zdravotníckych službách

Značka štatistického formulára: P (MZ SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zamestnancoch, o mzdách a o zložení mzdových prostriedkov jednotlivých kategórií zdravotníckych zamestnancov. Spracované údaje využíva MZ SR pri hodnotení personálneho a mzdového zabezpečenia poskytovaných služieb v zdravotníctve a do ročenky SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujúce prehľad o mzdách a o zložkách miezd podľa kategórií zdravotníckych zamestnancov, o počte zamestnancov vybraných kategórií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

30. Názov zisťovania: Register vybraných chronických ochorení pľúc

Značka štatistického formulára: R (MZ SR) 4-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na pravidelné mapovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Údaje sa využijú v projektoch v rámci NPPZ a pre potreby MZ SR a SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vybraných chronických ochorení pľúc, ich symptomatológie, spôsobu overenia diagnózy a liečby.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave.

31. Názov zisťovania: Záznam o hospitalizácii

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje slúžia na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“, sú podkladom na medzinárodné porovnanie a využíva ich SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov, dĺžky ošetrovania, druhu vykonanej liečby, počtu zomretých. Údaje sa sledujú vo vzťahu k diagnózam, veku a k pohlaviu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

32. Názov zisťovania: Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o populácii hospitalizovanej v psychiatrických zariadeniach a o požiadavkách na jej ďalšiu liečbu. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov hospitalizovaných v psychiatrických zariadeniach SR podľa pohlavia, veku, diagnózy, spôsobu liečby a prepustenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

33. Názov zisťovania: Správa o rodičke

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 4-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave rodičky a o poskytnutí zdravotnej starostlivosti žene počas tehotenstva, ako aj počas pôrodu. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdravotného stavu rodičky a novorodenca.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa druhého nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

34. Názov zisťovania: Správa o novorodencovi

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 5-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave novorodenca a o poskytnutej zdravotnej starostlivosti do 28. dňa života. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdravotného stavu novorodenca.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa druhého nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

35. Názov zisťovania: Hlásenie vrodenej chyby

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 6-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výskyte vrodených chýb u živo narodených (do 1 roka života dieťaťa), mŕtvo narodených a o počte vykonaných umelých prerušení tehotenstva z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu. Spracované údaje sa využijú na vykonanie etiologickej analýzy vrodených chýb, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výskytu vrodených chýb u živo narodených detí, mŕtvo narodených a počtu umelých prerušení tehotenstva vykonaných z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu, ako aj údaje o ich matkách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

36. Názov zisťovania: Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 7-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre demografickú štatistiku o samovoľných potratoch, o umelom prerušení tehotenstva a umelom prerušení tehotenstva zo zdravotných dôvodov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu samovoľných potratov, umelých prerušení tehotenstva a ostatných potratov vykonaných v zdravotníckych zariadeniach SR.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

37. Názov zisťovania: Hlásenie pohlavnej choroby

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 8-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o populácii s ochorením na pohlavné choroby a o jeho časovom priebehu. Spracované údaje sa využijú na mapovanie epidemiologickej situácie a sú predpokladom na prijímanie epidemiologických opatrení, ako aj na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa povinného hlásenia pohlavných chorôb a údaje o zdrojoch nákazy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

38. Názov zisťovania: Hlásenie príčin a okolností samovraždy a samovražedného pokusu

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 9-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre rozbor príčin samovražednosti a samovražedných pokusov. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa príčin a okolností dokonaných samovrážd a samovražedných pokusov hlásených zdravotníckymi zariadeniami.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

39. Názov zisťovania: Hlásenie kúpeľnej liečby

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 10-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o liečených pacientoch v štátnych a neštátnych kúpeľných liečebniach.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa kúpeľnej liečby (počtu liečených tuzemských a zahraničných pacientov podľa indikačných skupín a diagnóz – dospelí, dorast a deti).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

40. Názov zisťovania: Hlásenie drogovej závislosti

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 11-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o populácii užívajúcej drogy a o požiadavkách na liečenie drogovo závislých osôb. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu sociálnej a demografickej charakteristiky drogovo závislých osôb, indikátorov používania drog a ich druhovej zastúpenosti, rizikového správania a počiatočných výsledkov liečenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

41. Názov zisťovania: Hlásenie
– choroby z povolania
– ohrozenia chorobou z povolania
– profesionálnej otravy
– iného poškodenia zdravia pri práci

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 12-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pracovných podmienkach a pracovnom prostredí s cieľom poskytnúť podrobný prehľad o chorobách z povolania, ohrozeniach chorobou z povolania, profesionálnych otravách a iných poškodeniach zdravia pri práci.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia pri práci.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

42. Názov zisťovania:Mesačný výkaz o zahraničných aktívach a pasívach
Štvrťročný výkaz – príloha k výkazu Dev (NBS) 1-12

Značka štatistického formulára: Dev (NBS) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať potrebné informácie na účely spracovania údajov podnikateľského sektoru pre potreby zostavenia platobnej bilancie Slovenskej republiky a na ďalšie štatistické prehľady pre medzinárodné finančné inštitúcie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vzťahov v oblasti zahraničných aktív a pasív rezidentov Slovenskej republiky, t. j. priamy vývoz a dovoz tovaru a kapitálu. Mesačné údaje sa podrobnejšie sledujú v štvrťročnej prílohe podľa teritoriálneho a odvetvového členenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri Slovenskej republiky, zúčastňujúce sa na zahraničnej tovarovej výmene a kapitáli (priame investície, cenné papiere, finančné úvery, obchodné úvery), ktoré k dátumu zostavenia výkazu majú zahraničné aktíva alebo pasíva vyššie ako 1 mil. Sk.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná (výkazy devízových aktív a pasív), štvrťročná (výkaz k mesačnému výkazu podľa teritoriálnej a odvetvovej štruktúry).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Národná banka Slovenska.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Národná banka Slovenska a firma APK Software.

43. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o stave vybraného sortimentu osobitných zásob

Značka štatistického formulára: OZ (SŠHR SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stave zásob vybraného sortimentu „osobitných zásob“ v naturálnom vyjadrení, ktorý v zmysle „Koncepcie rozvoja štátnych hmotných rezerv“ prijatej na rokovaní vlády SR 29. 9. 1998 bude slúžiť na pokrytie základných potrieb obyvateľstva a ozbrojených zborov v období mimoriadnej situácie, brannej pohotovosti a výnimočného stavu. Výsledky zisťovania využijú orgány štátnej správy na pohotové riešenie krízových stavov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele vyjadrujúce stav zásob vybraných tovarov v organizačnej jednotke zaradených do „osobitných zásob“ v naturálnom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vybrané subjekty výrobných a veľkoobchodných organizácií produkujúce, resp. obchodujúce s požadovaným sortimentom potravinárskych a hygienických výrobkov zaradených do „osobitných zásob“.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná (len k 31. 3. a k 30. 9.).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv SR.

44. Názov zisťovania: Výkaz o osobitne sledovaných úlohách v katastri nehnuteľností

Značka štatistického formulára: Mer (ÚGKK SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zápisoch vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam a o katastri nehnuteľností a sledovať plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), najmä plnenie úloh z konania o povolení vkladu do katastra a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých listín, vrátených listín a novozaložených listov vlastníctva (LV) v sledovanom období, počtu novozaložených LV podľa rozhodnutia správneho orgánu o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov, ako aj evidencie – sledovania počtu založených LV od 1. 4. 1964 po príslušný sledovaný rok, ukazovatele týkajúce sa konania o povolení vkladu do katastra od 1. 1. 1993, ukazovatele zo súboru popisných informácií z katastra nehnuteľností pre súdnych komisárov (dedičské konania).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady – katastrálne odbory (OÚKO). Krajské úrady – katastrálne odbory ( KÚKO).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: OÚKO do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období, KÚKO do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

45. Názov zisťovania: Výkaz o činnosti v katastrálnom konaní

Značka štatistického formulára: Kat (ÚGKK SR) 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa plnenia vybraných úloh krajských úradov – katastrálnych odborov ako druhostupňových orgánov štátnej správy v katastrálnom konaní, ktoré vyplývajú zo zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu nevybavených podaní, došlých podaní na vybavenie, odvolaní proti rozhodnutiu o zastavení konania, odvolaní proti rozhodnutiu o oprave chýb v katastrálnom operáte, podaných protestov prokurátorov, odvolaní proti rozhodnutiu o priestupku a dôvodných podnetov na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské úrady – katastrálne odbory ( KÚKO).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

Príloha č. 4 k opatreniu č. 380/1998 Z. z.

DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

1. Org 2-01 Dotazník pre aktualizáciu registra závodných jednotiek

2. Panel 1-99 Dotazník o podnikoch a podnikateľoch

3. Poi P 5-01 Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve

4. Pen P 5-01 Ročný podnikový výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách

5. CR P 2-01 Ročný výkaz za súkromných podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri poskytujúcich ubytovacie služby

6. CR P 6-01 Ročný výkaz o činnosti cestovných kancelárií a cestovných dopravcov a o iných turistických službách

7. OŽP 1-01 Ročný výkaz o pokutách uložených odbormi životného prostredia okresných úradov

8. OŽP 2-01 Ročný výkaz o pokutách uložených inšpektorátmi SIŽP

9. OŽP 3-01 Ročný výkaz o emisiách

10. OŽP 4-01 Ročný výkaz o kvalite ovzdušia

11. OŽP 6-01 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obcí

12. OŽP 10-01 Ročný výkaz o kvalite vody

13. OŽP 11-01 Ročný výkaz o kvalite vody v jazerách a vodných nádržiach

14. OŽP 12-01 Ročný výkaz o havarijnom zhoršení akosti vôd

15. OŽP 13-01 Ročný výkaz o zaťažení obyvateľstva hlukom

16. Ima 1-01 Ročný výkaz o investičnom majetku

17. Ima 2-01 Ročný výkaz o investičnom majetku malých podnikov

18. VV P 5-01 Ročný podnikový výkaz vo výskume a vývoji

19. VV P 6-01 Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji

20. VV P 8-01 Ročný podnikový výkaz o výrobe, o certifikovaných výrobkoch a o certifikovaných systémoch riadenia kvality

21. VV P 9-01 Ročný podnikový výkaz o licenciách

22. VV P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie vo výskume a vývoji

23. VV Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky vo výskume a vývoji

24. Inov 1-01 Štatistické zisťovanie o inováciách

25. Pod 1-99 Výkaz o mzdách a finančných ukazovateľoch u podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri

26. Práca 3-01 Ročný výkaz o práci

27. Práca 4-01 Ročný výkaz o mzdách vyplatených zamestnancom v rozpočtových a príspevkových organizáciách

28. Práca 7-01 Ročný výkaz o zamestnancoch podľa trvalého bydliska

29. ÚNP 1-01 Zisťovanie o úplných nákladoch práce

30. Mzdy 1-01 Zisťovanie o štruktúre miezd zamestnancov podľa povolania, veku a vzdelania

31. Poľ HZ 14-01 Súpis hospodárskych zvierat

32. Poľ P 5-01 Ročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve

33. Poľ P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v poľnohospodárstve

34. Poľ Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v poľnohospodárstve

35. Poľ 11-01 Ročný výkaz poľnohospodárskych organizácií o strojoch a zariadeniach

36. Poľ 16-01 Ročný výkaz o rastlinnej výrobe

37. Ryb 1-01 Ročný výkaz o výlove rýb

38. Les P 5-01 Ročný podnikový výkaz v lesníctve

39. Les P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v lesníctve

40. Les Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v lesníctve

41. Vod Z 1-01 Ročný výkaz závodnej jednotky o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií

42. Vod Z 2-01 Ročný výkaz závodnej jednotky o správe a prevádzke vodných tokov a vodných diel

43. Vod 5-01 Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií v správe obecného úradu

44. Priem P 5-01 Ročný podnikový výkaz v priemysle

45. Priem P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v priemysle

46. Priem Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v priemysle

47. Stav P 5-01 Ročný podnikový výkaz v stavebníctve

48. Stav P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v stavebníctve

49. Stav Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v stavebníctve

50. VTS P 5-01 Ročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

51. VTS P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

52. VTS Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky poskytujúcej vybrané trhové služby

53. VTS 7-01 Ročný výkaz súkromných podnikateľov poskytujúcich vybrané trhové služby

54. OPU P 5-01 Ročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

55. OPU P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

56. OPU Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

57. OPU 7-01 Ročný výkaz súkromných podnikateľov v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

58. Dop P 5-01 Ročný podnikový výkaz v doprave

59. Dop P 6-01 Ročný podnikový výkaz o doprave

60. Dop P 9-01 Ročný podnikový výkaz v leteckej doprave

61. Dop P 10-01 Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave

62. Dop P 11-01 Ročný podnikový výkaz o sieti diaľnic

63. Dop P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v doprave

64. Dop Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v doprave

65. Kult 7-01 Ročný výkaz o rozhlasovom vysielaní

66. Kult 8-01 Ročný výkaz o televíznom vysielaní

67. Nem Úr 1-99 Výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz

68. Soc 1-01 Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb

69. Soc 4-99 Výkaz o výdavkoch na sociálnu pomoc

70. Zdp 1-01 Ročný výkaz zdravotnej poisťovne

71. NÚP 1-01 Ročný výkaz Národného úradu práce

72. Socp 1-01 Ročný výkaz Sociálnej poisťovne

73. Energ P 2-01 Ročný podnikový výkaz o energetických procesoch zušľachťovania palív

74. Energ P 3-01 Ročný podnikový výkaz o spotrebe palív, elektriny a tepla na výrobu vybraných výrobkov

75. Energ P 4-01 Ročný podnikový výkaz o výrobe elektriny a tepla

76. Energ P 5-01 Ročný podnikový výkaz maloobchodu s tuhými palivami

77. Energ P 6-01 Ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív

79. MOŠ – MIS 1-01 Ročný výkaz o vybraných ukazovateľoch regionálnej štatistiky

80. PaT P 5-01 Ročný podnikový výkaz v pošte a v telekomunikáciách

81. PaT Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v pošte a v telekomunikáciách

82. NSPO 1-01 Ročný výkaz príspevkových organizácií

83. NSRO 1-01 Ročný výkaz rozpočtových organizácií

84. NSNO 1-01 Ročný výkaz nezárobkových organizácií

85. Energia 1-01 Vybrané energetické ukazovatele výrobcov, distribútorov a spotrebiteľov palív a energie

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Dotazník pre aktualizáciu registra závodných jednotiek

Značka štatistického formulára: Org 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať údaje o závodných jednotkách pre aktualizáciu štatistického registra, za ktoré v sledovanom období predkladá spravodajská jednotka výkaz Z 3-01.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: názov a adresa sídla závodnej jednotky, priemerný evidenčný počet zamestnancov závodnej jednotky, ekonomická činnosť závodnej jednotky podľa OKEČ.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

2. Názov zisťovania: Dotazník o podnikoch a podnikateľoch

Značka štatistického formulára: Panel 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať údaje charakterizujúce malé a stredné podniky v procese transformácie ekonomiky. Zisťovanie je súčasťou medzinárodného projektu „Demografia malých a stredných podnikov“, štatistických úradov strednej a východnej Európy. Výsledky budú využité na monitorovanie podmienok ich rozvoja, medzinárodné porovnávanie a vytvorenie časovo ohraničenej longitudinálnej bázy dát.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: panelové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikačné údaje, ukazovatele aktuálnej situácie podniku a podnikateľa, charakteristiky zmien ekonomickej činnosti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Panel podnikov a podnikateľov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po prijatí dotazníka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

3. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického formulára: Poi P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby finančnej štatistiky a systém národného účtovníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, finančný lízing, zahraničná kapitálová účasť, aktíva a pasíva, prijaté poistné a vyplatené poistné náhrady, zamestnanci a mzdy, obstaranie nehmotných a hmotných investícií bez pozemkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

4. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách

Značka štatistického formulára: Pen P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby finančnej štatistiky a systém národného účtovníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, finančný lízing, aktíva a pasíva, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie nehmotných a hmotných investícií bez pozemkov, zamestnanci a mzdy, pohyby na kapitálovom trhu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

5. Názov zisťovania: Ročný výkaz za súkromných podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri poskytujúcich ubytovacie služby

Značka štatistického formulára: CR P 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o kapacitách a výkonoch ubytovacích zariadení. Výsledky zisťovania budú podkladom na výpočet jednodňových návštevníkov. Údaje sa využijú na hodnotenie vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie. Na základe výsledkov bude možné analyzovať údaje o zamestnancoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b) Vecná (obsahová ) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštevníkov a prenocovaní v ubytovacích zariadeniach v členení podľa typu ubytovacích zariadení, ukazovatele charakterizujúce kapacitu ubytovacích zariadení, tržby za ubytovanie návštevníkov, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a informácie za ostatné poskytované služby.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Prešove.

6. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti cestovných kancelárií a cestovných dopravcov a o iných turistických službách

Značka štatistického formulára: CR P 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o účastníkoch a tržbách cestovného ruchu, ktorý sa realizuje prostredníctvom cestovných kancelárií. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pricestovania zahraničných návštevníkov a vycesto- vania slovenských občanov do zahraničia, tržby z aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu (tržby z turistických a pobytových zájazdov, tržby z predaja cestovných lístkov, leteniek a iné tržby), informácie za ostatné poskytované služby, evidenčný počet zamestnancov a údaje o mzdách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Prešove.

7. Názov zisťovania: Ročný výkaz o pokutách uložených odbormi životného prostredia okresných úradov

Značka štatistického formulára: OŽP 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pokutách v oblasti životného prostredia uložených právnickým a fyzickým osobám oprávneným podnikať, ktoré nedodržali zákony o ochrane ovzdušia a prírody, na úseku vodného a odpadového hospodárstva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pokút uložených za porušenie určitého zákona, výška uložených pokút, výška pokút skutočne zaplatená, ktorá je príjmom Štátneho fondu životného prostredia SR.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú odbory životného prostredia okresných úradov v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

8. Názov zisťovania: Ročný výkaz o pokutách uložených inšpektorátmi SIŽP

Značka štatistického formulára: OŽP 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o porušení zákona týkajúceho sa životného prostredia. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet uložených pokút, výška pokút, skutočne zaplatené sumy, ktoré sú príjmom Štátneho fondu životného prostredia SR.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má Slovenská inšpekcia životného prostredia v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

9. Názov zisťovania: Ročný výkaz o emisiách

Značka štatistického formulára: OŽP 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o emisiách na území celej SR a jednotlivo v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: množstvo základných znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia podľa zdrojov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má Slovenský hydrometeorologický ústav v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

10. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kvalite ovzdušia

Značka štatistického formulára: OŽP 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o znečistení ovzdušia na lokálnej a regionálnej úrovni na území SR. Výsledky zisťovania sa využijú pri komplexnom hodnotení stavu životného prostredia v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ročný priemer, percento prekročenia priemernej dennej koncentrácie a maximálna polhodinová koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší na lokálnej úrovni, regionálne znečistenie ovzdušia a zrážok, ročný priemer a maximálna hodnota.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má Slovenský hydrometeorologický ústav v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 6. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

11. Názov zisťovania: Ročný výkaz o komunálnom odpade z obcí

Značka štatistického formulára: OŽP 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o komunálnom odpade a finančných prostriedkov vynaložených na ochranu životného prostredia z obcí v SR. Údaje sa využijú na publikačné a analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: množstvo komunálneho odpadu podľa druhov, separovaný zber komunálneho odpadu, náklady, poplatky a pokuty obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom a vybrané finančné ukazovatele vynaložené na ochranu životného prostredia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú obce v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

12. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kvalite vody

Značka štatistického formulára: OŽP 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o znečisťovaní povrchových vôd odpadovými vodami a o kvalite vody vo vybraných vodných tokoch na území SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka sledovaných úsekov významných a hraničných vodných tokov a kvalita vody v nich, znečistenie odpadových vôd a podiel jednotlivých zdrojov na ich znečistení, produkované a vypúšťané znečistenie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má Slovenský hydrometeorologický ústav v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

13. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kvalite vody v jazerách a vodných nádržiach

Značka štatistického formulára: OŽP 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o kvalite vody vo vybraných rekreačných jazerách a vodných nádržiach.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ročný priemer vybraných ukazovateľov kvality povrchových vôd.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má Štátny zdravotný ústav v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 5. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

14. Názov zisťovania: Ročný výkaz o havarijnom zhoršení akosti vôd

Značka štatistického formulára: OŽP 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o haváriách na povrchových a podzemných vodách na území SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet havárií na tokoch a podzemných vodách, druh látky, ktorá haváriu spôsobila, finančné náklady na likvidáciu a odstránenie škodlivých následkov havárií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má Slovenská inšpekcia životného prostredia v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 5. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

15. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zaťažení obyvateľstva hlukom

Značka štatistického formulára: OŽP 13-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o rozsahu záťaže obyvateľstva hlukom z jednotlivých druhov zdrojov. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vo vybraných oblastiach percentuálny podiel obyvateľov zaťažených určenou hladinou hluku podľa jednotlivých zdrojov hluku, najmä záťaž hlukom z cestnej dopravy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má Slovenská inšpekcia životného prostredia v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 5. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

16. Názov zisťovania: Ročný výkaz o investičnom majetku

Značka štatistického formulára: Ima 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o objemoch, raste a dynamike vývoja investičného majetku. Výsledky zisťovania sa využijú pri posudzovaní objemových a hodnotových ukazovateľov, na makroekonomické hodnotenia, na medzinárodné porovnávania, na regionálne prehľady a na zabezpečenie požiadaviek národného účtovníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný stav investičného majetku v roku 1999 podľa jednotlivých zložiek, odvetví klasifikácie ekonomických činností, vekové zloženie likvidovaného investičného majetku, hmotné neprodukované aktíva a obstarané investície podľa zdrojov financovania. Dopĺňajúce ukazovatele, ktoré umožnia analytický pohľad na investičný majetok a výpočty: oprávky k investičnému majetku a opravné položky na začiatku a na konci roka, ročné odpisy investičného majetku, celková hodnota investičného majetku na lízing, z toho v roku 1999, prírastky v priebehu roka v niekoľkých formách, predaj investičného majetku v priebehu roka v obstarávacej, predajnej a v zostatkovej cene, likvidovaný investičný majetok v obstarávacej a zostatkovej cene, niektoré ďalšie formy úbytkov investičného majetku v priebehu roka (manká a škody, zníženie ceny, náklady na zmenu metódy, prevod do osobného používania, bezplatné odovzdanie, darovanie, reštitúcie).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

17. Názov zisťovania: Ročný výkaz o investičnom majetku malých podnikov

Značka štatistického formulára: Ima 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o objemoch, raste a dynamike vývoja investičného majetku. Výsledky zisťovania sa využijú pre publikačný systém, na makroekonomické hodnotenia, na medzinárodné porovnávania, na regionálne prehľady a na zabezpečenie požiadaviek národného účtovníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stav nehmotného a hmotného investičného majetku, na začiatku a na konci roka 1999 v celkových objemoch, oprávky na začiatku a na konci roka, prevod obstarania nehmotných a hmotných investícií do investičného majetku v priebehu roka, predaj investičného majetku a hmotné neprodukované aktíva na začiatku a na konci roka.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

18. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz vo výskume a vývoji

Značka štatistického formulára: VV P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o organizáciách výskumu a vývoja v podnikateľskej sfére, o finančnom hospodárení, cestnej neverejnej a automobilovej doprave, spotrebe palív a elektriny, o množstve odpadov podľa druhu. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát, ktoré sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, finančný lízing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie hmotných investícií bez pozemkov, obstaranie nehmotných investícií, vybrané finančné ukazovatele, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné, náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, spotreba palív a elektriny, cestná automobilová a neverejná doprava, finančné ukazovatele na ochranu životného prostredia a základné ukazovatele o miestnej jednotke.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

19. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji

Značka štatistického formulára: VV P 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o výskume a vývoji v rozpočtových organizáciách, na vysokých školách, v iných nepodnikateľských organizáciách a v organizáciách podnikateľskej sféry, ktoré majú pracovisko výskumu a vývoja.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnanci pracovísk výskumu a vývoja vo fyzických osobách a v prepočte na ekvivalent plného pracovného času, charakteristika pracovísk výskumu a vývoja, štruktúra činností pracovísk výskumu a vývoja, výdavky na výskum a vývoj, ich štruktúra a zdroje financovania, financovanie projektov výskumu a vývoja.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

20. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výrobe, o certifikovaných výrobkoch a o certifikovaných systémoch riadenia kvality

Značka štatistického formulára: VV P 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o certifikovaných výrobkoch, certifikovaných systémoch riadenia kvality a o priemyselných výrobkoch schválených do obehu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: druhy výrobkov pre trh spolu, nové výrobky, certifikované výrobky podľa tuzemských a zahraničných predpisov, schválené výrobky do obehu, prevádzky s certifikovaným systémom riadenia kvality.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: dvojročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

21. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o licenciách

Značka štatistického formulára: VV P 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o uzatvorených licenčných zmluvách na nákup a predaj licencií v sledovanom roku a v predchádzajúcich rokoch, ktorých platnosť sa ešte neskončila.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet uzatvorených licenčných zmlúv na nákup a predaj licencií, licenčné poplatky, hmotné dovozy pre licenčnú výrobu, platby zo štátnych zdrojov a prehľad licenčných zmlúv s uvedením názvu licencie, štátu partnera a doby platnosti licenčnej zmluvy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

22. Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie vo výskume a vývoji

Značka štatistického formulára: VV P 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele, špecifikácia tržieb za vlastné výkony a tovar, finančný lízing, zahraničná kapitálová účasť, aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (úroky vyplatené a prijaté, príspevky, dividendy rozdeľované a prijaté, nájomné, dane z dôchodkov, pokuty a penále – platené a prijaté), hrubé investície (nehmotné a hmotné), zamestnanci a mzdy, dopravné prostriedky a cestná neverejná doprava.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

23. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky vo výskume a vývoji

Značka štatistického formulára: VV Z 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú výpočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných, kapitálových a dôchodkových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov zisťovania sa budú môcť analyzovať aj informácie o zamestnancoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, špecifikácia hmotných investícií, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane, poplatky a subvencie, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, zamestnanci a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

24. Názov zisťovania: Štatistické zisťovanie o inováciách

Značka štatistického formulára: Inov 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o technologických inováciách produktov a procesov v rozdelení na technologicky nové produkty, resp. procesy a na technologicky zdokonalené produkty, resp. procesy. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: všeobecné informácie o podniku, zdroje informácií pre inovácie, ciele inovácií, získanie/transfer technológií, zachovanie konkurencieschopnosti produktov a procesov, činnosti výskumu a vývoja, typ partnera na spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja, faktory brániace inováciám, náklady na inovácie a dopad inovačných aktivít.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: dvojročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 5. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

25. Názov zisťovania: Výkaz o mzdách a finančných ukazovateľoch u podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri

Značka štatistického formulára: Pod 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja zamestnanosti a miezd zamestnancov zamestnaných u podnikateľov, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, finančné a investičné podnikateľské aktivity. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely v rámci sledovania vývoja hospodárstva SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom výkazu je aktivita (odvetvová činnosť; zamestnanie hlavné, prípadne vedľajšie; vlastníctvo, prípadne spoluvlastníctvo; typ účtovníctva – jednoduché, prípadne podvojné), počet zamestnancov, odpracované hodiny, vyplatené mzdy, počet zamestnancov podľa pásem mesačnej mzdy, príjmy podnikateľa, nákup tovaru, materiálové výdavky, zásoby, obstarané nehmotné a hmotné investície a z nich financované z vlastných zdrojov, nové obstarané hmotné investície, pozemky a odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: 1 raz ročne, za mesiac október 1999.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 11. v sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

26. Názov zisťovania: Ročný výkaz o práci

Značka štatistického formulára: Práca 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vývoji a štruktúre zamestnanosti a miezd podľa okresov SR pre potreby regionálnych prehľadov o vývoji na trhu práce, na úpravy v sociálnej oblasti a pod.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov spolu, osobitne v poproduk- tívnom veku a vo vedľajšom pracovnom pomere, z toho ženy, počet osôb na materskej dovolenke a ďalšej materskej dovolenke, vyplatené mzdy za organizáciu spolu a podľa sídla pracovísk, z toho mzdy vyplatené ženám, počet zamestnancov podľa tried Klasifikácie zamestnaní, z toho ženy v jednotlivých okresoch SR.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.

27. Názov zisťovania: Ročný výkaz o mzdách vyplatených zamestnancom v rozpočtových a príspevkových organizáciách

Značka štatistického formulára: Práca 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte zamestnancov a vyplatených mzdách podľa platových tried a o vývoji priemerných platov zamestnancov v rozpočtovej sfére (v zmysle uznesenia vlády SR č. 311 z 23. apríla 1992). Údaje sa poskytnú vláde SR, MPSVR SR a MF SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov a vyplatené mzdy v štruktúre – tarifný plat, príplatky (osobné, osobitné, funkčné, za hodnosť), odmeny a ostatné – podľa jednotlivých platových tried.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.

28. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zamestnancoch podľa trvalého bydliska

Značka štatistického formulára: Práca 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pohybe pracovných síl medzi jednotlivými okresmi pre potreby regionálnych prehľadov o dochádzke a odchádzke zamestnancov za prácou.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov podľa okresu sídla trvalého bydliska spolu, z toho ženy, počet osôb na materskej dovolenke a ďalšej materskej dovolenke.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.

29. Názov zisťovania: Zisťovanie o úplných nákladoch práce

Značka štatistického formulára: ÚNP 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o štruktúre miezd a ostatných nákladov, ktoré zamestnávateľ vynakladá na pracovnú silu. Výberové zisťovanie sa vykoná podľa metodiky EUROSTAT-u a výsledky spracovania budú slúžiť na hodnotenie mzdového vývoja a ostatných nákladov práce. Údaje sa predkladajú za podnik a podľa vybraných povolaní (zamestnaní KZAM), ktoré budú slúžiť v ďalšom období pre Európsky index nákladov práce. V zmysle uznesenia vlády SR č. 43 zo 14. januára 1997 k návrhu realizačného projektu ceny práce sa má zisťovanie vykonávať v ročných intervaloch. Spracované agregované údaje budú poskytované zahraničným inštitúciám, MPSVR SR a zástupcom tripartitných rokovaní (odborovým zväzom a zamestnávateľským združeniam).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, odpracované hodiny, štruktúra miezd a štruktúra ostatných nákladov vynakladaných na pracovnú silu (príspevky zamestnávateľa na zdravotné, nemocenské, dôchodkové poistenie, príspevky do fondu nezamestnanosti, mzdové vyrovnanie počas práceneschopnosti, mzdové vyrovnanie v prípade skráteného pracovného času a pod.).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do konca marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.

30. Názov zisťovania: Zisťovanie o štruktúre miezd zamestnancov podľa povolania, veku a vzdelania

Značka štatistického formulára: Mzdy 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o podrobnej štruktúre miezd zamestnancov v jednotli- vých povolaniach (podľa KZAM) podľa pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. V zmysle uznesenia vlády SR č. 43 zo 14. januára 1997 k návrhu realizačného projektu ceny práce sa má zisťovanie vykonávať v ročných intervaloch. Údaje budú využité na hodnotenie úrovne miezd zamestnancov z hľadiska rôznych demografických a ekonomických charakteristík a budú slúžiť na koncepčné riadenie mzdovej politiky v SR a na účely mzdového vyjednávania v tripartitných orgánoch.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vyplatené mzdy podľa jednotlivých zložiek, napr. základné (tarifné) mzdy, príplatky a doplatky, náhrady mzdy, prémie a odmeny, naturálne odmeny, 13., resp. 14. plat a pod., osobné číslo, pohlavie a vek zamestnanca, kódy zamestnania (podľa KZAM) a dosiahnutého vzdelania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do konca marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.

31. Názov zisťovania: Súpis hospodárskych zvierat

Značka štatistického formulára: Poľ HZ 14-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat podľa kategórií, na stanovenie prognóz vývoja v zásobovaní živočíšnymi produktmi, pre časové rady, Bulletin Štatistického úradu SR, správy a analýzy, medzinárodné ročenky a ročenky SR a Eurostat.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet hospodárskych zvierat podľa druhu, pohlavia, veku a hmotnosti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota odovzdania štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.

32. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Poľ P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zamestnancoch a mzdách podľa hlavných profesií v poľnohospodárstve, o spotrebe a zásobách palív a elektriny, o tepelnom hospodárstve, vybraných finančných ukazovateľoch a o odpadoch. Výsledky zisťovania sa využijú pri štatistických analýzach a správach a budú súčasťou makroekonomických ukazovateľov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnanci a mzdy podľa hlavných profesií v poľnohospodárstve, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, finančný lízing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie hmotných investícií bez pozemkov, obstaranie nehmotných investícií, vybrané finančné ukazovatele, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné, náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, cestná neverejná doprava, preprava nebezpečného tovaru, finančné ukazovatele na ochranu životného prostredia, zásoby palív a spotreba palív a elektriny, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja a základné ukazovatele o miestnej jednotke.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.

33. Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Poľ P 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výmera pôdy, základné ukazovatele, špecifikácia tržieb za vlastné výkony a tovar, finančný lízing, zahraničná kapitálová účasť, aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (úroky – vyplatené a prijaté, príspevky, dividendy – rozdeľované a prijaté, nájomné, dane z dôchodkov, pokuty a penále – platené a prijaté), hrubé investície (nehmotné a hmotné), zamestnanci a mzdy a cestná neverejná doprava.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

34. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Poľ Z 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú výpočet základných makroekonomických ukazovateľov z oblasti produkčných, dôchodkových a kapitálo- vých účtov vrátane ich dezagregácie do odvetví. Zo špecifikácie vybraných položiek hrubého obratu bude možné vypočítať hrubú poľnohospodársku produkciu hrubého obratu. Na základe zisťovania sa budú môcť analyzovať aj informácie o zamestnancoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet makroekonomických ukazovateľov a pre potreby analýz.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výrobkové členenie ukazovateľa hrubého obratu (výrobky rastlinnej a živočíšnej výroby), hrubé investície, špecifikácia hmotných investícií, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane, poplatky a subvencie, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, zamestnanci a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

35. Názov zisťovania: Ročný výkaz poľnohospodárskych organizácií o strojoch a zariadeniach

Značka štatistického formulára: Poľ 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vybavení poľnohospodárskych podnikov a podnikov služieb pre poľnohospodárov skladovými a ustajňovacími priestormi, dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami. Výsledky zisťovania sa využijú na posúdenie technického vybavenia podnikov a jeho vekovej štruktúry strojov a zariadení pre časové rady a štatistické ročenky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: skladovacie priestory, objekty na ustajnenie hospodárskych zvierat, počet strojov a mechanizmov pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, počet dopravných prostriedkov, výkonnosť traktorov a nosnosť automobilov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.

36. Názov zisťovania: Ročný výkaz o rastlinnej výrobe

Značka štatistického formulára: Poľ 16-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o úrode jednotlivých plodín podľa definitívneho zúčtovania, o plochách vinohradov, spotrebe hnojív, oseve ozimných obilnín a o degradácii pôdy. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby analytických prác, prognózovania, vedenia dlhodobých časových radov a pre potreby medzinárodných ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zberové plochy a celková úroda jednotlivých plodín, plocha a vek vinohradov, spotreba hnojív podľa druhov, výmera plôch osiatych oziminami a degradácia pôdy (výmery plôch postihovaných exhaláciami, eróziami, plochy, na ktorých boli použité chemické ochranné prostriedky, množstvo použitých chemických prípravkov na ochranu rastlín).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. novembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.

37. Názov zisťovania: Ročný výkaz o výlove rýb

Značka štatistického formulára: Ryb 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výlove (výrobe) rýb na konzumné účely, na sledovanie zásobovania obyvateľstva, na výpočet spotreby na obyvateľa, časové rady, pre potreby medzinárodných ročeniek a rozborov SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hmotnosť vylovených trhových rýb a rýb na samozásobenie a počet, resp. hmotnosť násadových rýb (ikier, plôdikov a ostatných rýb) na zarybnenie revírov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

38. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o spotrebe palív a elektriny, doprave, množstve odpadov a o výkonoch v lesnom hospodárstve. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: štruktúra lesnej pôdy v užívaní podľa vlastníctva, pôda určená na zalesňovanie, stav zásob dreva, zber semien, produkcia sadeníc, zalesňovanie a ťažba dreva podľa drevín, náhodná ťažba dreva, lesné škôlky, dopĺňajúce ukazovatele v lesnom hospodárstve, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, finančný lízing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie hmotných investícií bez pozemkov, obstaranie nehmotných investícií, vybrané finančné ukazovatele, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné, náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, cestná neverejná doprava, cestná automobilová doprava, preprava nebezpečného tovaru, finančné ukazovatele na ochranu životného prostredia, zásoby palív a spotreba palív a elektriny, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja a základné ukazovatele o miestnej jednotke.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

39. Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les P 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výkony a pôda v lesnom hospodárstve, základné ukazovatele, špecifikácia tržieb za vlastné výkony a tovar, finančný lízing, zahraničná kapitálová účasť, aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (úroky – vyplatené a prijaté, príspevky, dividendy – rozdeľované a prijaté, nájomné, dane z dôchodkov, pokuty a penále – platené a prijaté), hrubé investície (nehmotné a hmotné), zamestnanci a mzdy, dopravné prostriedky a cestná neverejná doprava.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

40. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les Z 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať štatistické informácie pre systém národných účtov. Výsledky zisťovania sa využijú na posúdenie úrovne hospodárenia závodných jednotiek, na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, špecifikácia hmotných investícií, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane, poplatky a subvencie, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, zamestnanci a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

41. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií

Značka štatistického formulára: Vod Z 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o správe a prevádzke vodovodov a kanalizácií v správe podnikov vodární a kanalizácií. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vodovody a kanalizačná sieť, kalové hospodárstvo a hmotný investičný majetok podnikov vodární a kanalizácií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

42. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky o správe a prevádzke vodných tokov a vodných diel

Značka štatistického formulára: Vod Z 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o prevádzke významných vodných tokov a vodných diel v správe podnikov povodí. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka a úprava vodných tokov, plocha územia ohrozeného povodňami, vodné diela, dodávky povrchovej vody, odbery podzemnej vody, hmotný investičný majetok podnikov povodí.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

43. Názov zisťovania: Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií v správe obecného úradu

Značka štatistického formulára: Vod 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o správe a prevádzke vodovodov a kanalizácií v správe obcí SR. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vodovodov, dĺžka a kapacita vodovodnej siete, dĺžka kanalizácie, množstvo vypúšťaných vôd do kanalizačnej siete, počet čistiarní odpadových vôd v obciach.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú obce, ktoré vlastnia vodovod alebo kanalizáciu, resp. oboje v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

44. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v priemysle

Značka štatistického formulára: Priem P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie za odvetvie priemyslu o finančnom hospodárení, zamestnancoch a mzdách, spotrebe palív a elektriny, doprave, o pracoviskách výskumu a vývoja, o množstve odpadov podľa druhu, o spôsobe nakladania s odpadmi, o výške nákladov vznikajúcich pri nakladaní s odpadmi. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov, robotníkov, mzdy, vybrané ukazovatele v priemysle, vybrané vodohospodárske ukazovatele, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, finančný lízing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie hmotných investícií bez pozemkov, obstaranie nehmotných investícií, vybrané finančné ukazovatele, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné, náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, cestná neverejná doprava, preprava nebezpečného tovaru, cestná automobilová doprava, finančné ukazovatele na ochranu životného prostredia, zásoby palív a spotreba palív a elektriny, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja a základné ukazovatele o miestnej jednotke.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

45. Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v priemysle

Značka štatistického formulára: Priem P 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele, špecifikácia tržieb za vlastné výkony a tovar, finančný lízing, zahraničná kapitálová účasť, aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (úroky – vyplatené a prijaté, príspevky, dividendy – rozdeľované a prijaté, nájomné, dane z dôchodkov, pokuty a penále – platené a prijaté), hrubé investície (nehmotné a hmotné), zamestnanci a mzdy, dopravné prostriedky a cestná neverejná doprava.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

46. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v priemysle

Značka štatistického formulára: Priem Z 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú výpočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných, kapitálových a dôchodkových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetví. Na základe výsledkov zisťovania sa budú môcť analyzovať aj údaje o zamestnancoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, špecifikácia hmotných investícií, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane, poplatky a subvencie, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, zamestnanci a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

47. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie za odvetvie stavebníctva o finančnom hospodárení, o zamestnancoch a mzdách, spotrebe palív a elektriny, doprave, o pracoviskách výskumu a vývoja, o množstve odpadov podľa druhu, spôsobe nakladania s odpadmi, o výške nákladov vznikajúcich pri nakladaní s odpadmi. Informácie sa využívajú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavebná produkcia, stavebná produkcia vykonaná podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek, zamestnanci a robotníci na stavebných prácach, mzdové prostriedky, odpracované dni a hodiny robotníkmi na stavebných prácach, vybrané stavebné profesie robotníkov na stavebných prácach, výstavba bytov, stavebné stroje, spotreba vybraných výrobkov pre stavebnú produkciu, štruktúra stavebnej produkcie podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku na novej výstavbe, rekonštrukciách a modernizáciách podľa odborov JKSO, štruktúra stavebnej produkcie vykonanej vlastnými zamestnancami podľa Klasifikácie produkcie, vybrané finančné ukazovatele, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zahraničná kapitálová účasť, finančný lízing, obstaranie hmotných investícií bez pozemkov, obstaranie nehmotných investícií, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné, náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, zásoby palív a spotreba palív a elektriny, cestná automobilová doprava, cestná neverejná doprava, preprava nebezpečného tovaru, finančné ukazovatele na ochranu životného prostredia a základné ukazovatele o miestnej jednotke.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.

48. Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav P 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavebná produkcia, stavebná produkcia vykonaná podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek, zamestnanci a robotníci na stavebných prácach a ich mzdové prostriedky, základné ukazovatele, špecifikácia tržieb za vlastné výkony a tovar, finančný lízing, zahraničná kapitálová účasť, aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (úroky – vyplatené a prijaté, príspevky, dividendy – rozdeľované a prijaté, nájomné, dane z dôchodkov, pokuty a penále – platené a prijaté), hrubé investície (hmotné a nehmotné), zamestnanci a mzdy, dopravné prostriedky a cestná neverejná doprava.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

49. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav Z 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú výpočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných, dôchodkových a kapitálových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov zisťovania sa budú môcť analyzovať aj údaje o stavebnej produkcii, zamestnancoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavebná produkcia, robotníci na stavebných prácach, hrubé investície, špecifikácia hmotných investícií, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane, poplatky a subvencie, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, zamestnanci a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR v Košiciach.

50. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančných ukazovateľoch, vybraných ukazovateľoch aktív a pasív, o spotrebe vybraných druhov palív a elektriny, o cestnej automobilovej a neverejnej doprave, o množstve odpadov podľa druhu, spôsobe nakladania s odpadmi a o výške nákladov vznikajúcich pri nakladaní s odpadmi. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky a na syntézu národných účtov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vybrané trhové služby, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, finančný lízing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie hmotných investícií bez pozemkov, obstaranie nehmotných investícií, vybrané finančné ukazovatele, odpady – nebez- pečné, zvláštne a ostatné a náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, cestná neverejná a automobilová doprava, spotreba palív a elektriny, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja, finančné ukazovatele týkajúce sa ochrany životného prostredia a základné ukazovatele o miestnej jednotke.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Prešove.

51. Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS P 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vybrané trhové služby, základné ukazova- tele (produkcia, tržby za predaný tovar, náklady, hospodársky výsledok), špecifikácia tržieb za vlastné výkony a tovar, finančný lízing, zahraničná kapitálová účasť, aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (úroky – vyplatené a prijaté, príspevky, dividendy – rozdeľované a prijaté, nájomné, dane z dôchodkov, pokuty a penále – platené a prijaté), hrubé investície (nehmotné a hmotné), zamestnanci a mzdy, dopravné prostriedky a cestná neverejná doprava.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

52. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS Z 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú výpočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných, dôchodkových a kapitálových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetví. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, špecifikácia hmotných investícií, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane, poplatky a subvencie, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, zamestnanci a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

53. Názov zisťovania: Ročný výkaz súkromných podnikateľov poskytujúcich vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančných ukazovateľoch a o špecifikácii príjmov za činnosť v oblasti vybraných trhových služieb. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: príjmy, daň z pridanej hodnoty, výdavky na nákup investičného majetku, výdavky na nákup materiálu, energie a služieb, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy, zásoby, obstarané hmotné investície a špecifikácia príjmov za vybrané trhové služby.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

54. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

Značka štatistického formulára: OPU P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o sieti maloobchodu, sieti pohostinstva (verejného stravovania), vybraných finančných ukazovateľoch, vybraných ukazovateľoch aktív a pasív, cestnej automobilovej a neverejnej doprave a údaje o spotrebe vybraných druhov palív a elektriny a o odpadoch. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky a na syntézu národných účtov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť maloobchodu, sieť pohostinstva (verejného stravovania), finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, finančný lízing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie hmotných investícií bez pozemkov, obstaranie nehmotných investícií, vybrané finančné ukazovatele, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné a náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, spotreba palív a elektriny, cestná automobilová doprava, cestná neverejná doprava, finančné ukazovatele týkajúce sa ochrany životného prostredia a základné ukazovatele o miestnej jednotke.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

55. Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

Značka štatistického formulára: OPU P 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú pri výpočtoch makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť maloobchodu, sieť pohostinstva (verejné stravovanie), štruktúra maloobchodného obratu a tržieb za vlastné výrobky, základné ukazovatele (produkcia, tržby za predaný tovar, náklady, hospodársky výsledok), špecifikácia tržieb za vlastné výkony a tovar, finančný lízing, zahraničná kapitálová účasť, aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (úroky – vyplatené a prijaté, príspevky, dividendy – rozdeľované a prijaté, nájomné, dane z dôchodkov, pokuty a penále – platené a prijaté), hrubé investície nehmotné a hmotné, zamestnanci a mzdy, dopravné prostriedky a cestná neverejná doprava.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

56. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

Značka štatistického formulára: OPU Z 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú výpočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných, dôchodkových a kapitálových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetví, a údaje o sieti maloobchodu a pohostinstva za závodné jednotky neobchodných podnikov. Údaje sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť maloobchodu, sieť pohostinstva (verejného stravovania), hrubé investície, špecifikácia hmotných investícií, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane, poplatky a subvencie, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, tovar vo veľkoobchode, tovar v maloobchode, zamestnanci a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

57. Názov zisťovania: Ročný výkaz súkromných podnikateľov v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

Značka štatistického formulára: OPU 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančných ukazovateľoch, o sieti maloobchodu a pohostinstva a o špecifikácii príjmov. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: príjmy, daň z pridanej hodnoty, výdavky na nákup investičného majetku, výdavky na nákup materiálu, energie a služieb, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy, zásoby, údaje o sieti maloobchodu (počet jednotiek, predajná plocha, skladová plocha) a pohostinstva (počet odbytových stredísk, počet miest pri stoloch, odbytová plocha), špecifikácia príjmov v obchode, za predaj tovaru, pohostinstvo, vlastné výrobky a za predaj vo veľkoobchode, sprostredkovateľská provízia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

58. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o doprave, finančných ukazovateľoch, odpade a o spotrebe palív a elektriny.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: doručovateľské služby nevykonávané štátnou poštou, dokumenty a balíky, cestná automobilová doprava – nákladné automobily zatriedené podľa druhov a užitočnej hmotnosti, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, finančný lízing, zahraničná kapitálová účasť, obstaranie hmotných investícií bez pozemkov, obstaranie nehmotných investícií, vybrané finančné ukazovatele, odpady – nebezpečné, zvláštne a ostatné, náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, ochrana životného prostredia – finančné ukazovatele, zásoby palív a spotreba palív a elektriny, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja a základné ukazovatele o miestnej jednotke.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

59. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o doprave.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nákladná doprava všetkých druhov dopráv podľa tovarových skupín, dovoz, vývoz, preprava tovaru tranzitom, výkony a tržby za prepravu tovaru, preprava osôb podľa cestovného, cestná osobná doprava vykonávaná autobusmi a osobnými automobilmi, mestská hromadná doprava – počet prepravených osôb, miestové kilometre, počet vozidiel, cestná verejná a neverejná doprava – nákladná doprava v členení vnútroštátna, medzinárodná, najazdené kilometre, spotreba pohonných látok, preprava nebezpečného tovaru, zamestnanci v doprave, z toho ženy, informácia o vykonávaní kombinovanej dopravy, medzinárodná preprava osôb a tovaru podľa krajín určenia. Železničná doprava – lokomotívy a vozne v triedení podľa druhov, pracovný park, železničné trate, prevádzkové ukazovatele, nakládka tovaru podľa tovarových skupín. Vodná doprava – plavidlá podľa registrovanej tonáže, veku, roku výroby a podľa výkonu, preprava tovarov cez nemecko-holandskú hranicu, nákladná preprava po Dunaji, výkonové ukazovatele za prístavy, osobná doprava.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

60. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v leteckej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o leteckom parku a o výkonoch leteckej dopravy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: letecký park – prírastok, úbytok, stav lietadiel k 31.12. 1999. Výkonové ukazovatele leteckej dopravy, produktívne lety, činnosť pre zvláštne účely, činnosť pre poľnohospodárstvo, tržby nákladnej a osobnej dopravy. Ostatná letecká činnosť – lety. Výkony letiska – pohyby lietadiel, odbavené osoby, odbavený náklad.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

61. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o potrubnej preprave ropy a zemného plynu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele potrubnej dopravy – preprava ropy, preprava zemného plynu v členení zásoby, stav k 1.1., predaj, dovoz, vývoz, stav k 31.12., prepravený objem spolu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

62. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o sieti diaľnic

Značka štatistického formulára: Dop P 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o sieti diaľnic.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka diaľnic – druh krytu, križovatky, odpočívadlá, plocha odpočívadiel. Stav mostov a tunelov k 31.12. 1999 v km a bm.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

63. Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dopravné ukazovatele (nákladná a osobná doprava v členení podľa prepravy tovaru a osôb, výkonov, najazdených kilometrov, spotreby pohonných látok, tržby za nákladnú a osobnú dopravu, zamestnanci v doprave), dopravné prostriedky (nákladné automobily zatriedené podľa druhov a užitočnej hmotnosti, osobné automobily, autobusy), základné ukazovatele, špecifikácia tržieb za vlastné výkony a tovar, finančný lízing, zahraničná kapitálová účasť, aktíva a pasíva, finančné ukazovatele (úroky – vyplatené a prijaté, príspevky, dividendy – rozdeľované a prijaté, nájomné, dane z dôchodkov, pokuty a penále – platené a prijaté), hrubé investície (nehmotné a hmotné), zamestnanci a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.

64. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v doprave

Značka štatistického formulára: Dop Z 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú výpočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných, dôchodkových a kapitálových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetví. Údaje sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, špecifikácia hmotných investícií, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane, poplatky a subvencie, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, zamestnanci a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

65. Názov zisťovania: Ročný výkaz o rozhlasovom vysielaní

Značka štatistického formulára: Kult 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o rozhlasovom vysielaní pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách, najmä v UNESCO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o rozhlasovom vysielaní podľa typu programu – o programoch spravodajských, vzdelávacích, kultúrnych, náboženských, reklamných, zábavných a o zahraničných a národnostných vysielaniach v jednotlivých jazykoch; výdavky na rozhlasové vysielanie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

66. Názov zisťovania: Ročný výkaz o televíznom vysielaní

Značka štatistického formulára: Kult 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o televíznom vysielaní pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách, najmä v UNESCO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o televíznom vysielaní podľa typu a pôvodu programu – o programoch spravodajských, vzdelávacích, kultúrnych, náboženských, reklamných, umeleckých a zábavných a o národnostných vysielaniach v jednotlivých jazykoch; výdavky na televízne vysielanie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

67. Názov zisťovania: Výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz

Značka štatistického formulára: Nem Úr 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz podľa okresov, odborových zväzov, Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, sektorov a rezortov pre koncepčné riadenie sociálnej politiky v oblasti nemocenského poistenia na úrovni ústredných orgánov republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz, pracovná úrazovosť mladistvých, náhrady a regresy, závodná lekárska starostlivosť.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná a ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. 7. 1999 a do 12. 1. 2000.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

68. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb

Značka štatistického formulára: Soc 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte, kapacite a obyvateľoch zariadení, o územnej vybavenosti podľa jednotlivých druhov zariadení a o výdavkoch zariadení. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v štatistickej ročenke a v ďalších publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zariadení, miest a obyvateľov a ich využívanie podľa územných celkov, druh, typ a výdavky zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.

69. Názov zisťovania: Výkaz o výdavkoch na sociálnu pomoc

Značka štatistického formulára: Soc 4-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výdavkoch na jednotlivé formy sociálnej starostlivosti pre potreby štatistiky sociálneho zabezpečenia a sociálnej štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky na jednotlivé druhy služieb a dávok sociálnej starostlivosti v požadovanej štruktúre.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú krajské úrady podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná a ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 9. 8. 1999 a do 9. 2. 2000.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

70. Názov zisťovania: Ročný výkaz zdravotnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Zdp 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o zdravotných poisťovniach. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe národných účtov a na analytické a publikačné účely ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže, finančné ukazovatele), hrubé investície, zdravotné poistné (od zamestnancov a zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb, nerezidentov, príspevok zo štátneho rozpočtu, poistné hradené z Národného úradu práce), osobné náklady a zamestnanci, úhrady výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, (ambulantná, stomatologická, liečivá, zdravotnícke pomôcky, nemocničná starostlivosť, kúpeľná starostlivosť, liečenie v zahraničí, úhrady nad rámec Liečebného poriadku).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má zdravotná poisťovňa podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

71. Názov zisťovania: Ročný výkaz Národného úradu práce

Značka štatistického formulára: NÚP 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o Národnom úrade práce. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe národných účtov a na účely Štatistického úradu SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže, finančné ukazovatele), hrubé investície, príspevky podľa sektorového členenia (od zamestnancov a zamestnávateľov, príjmy od samostatne zárobkovo činných osôb, spolupracujúcich osôb, dobrovoľných platiteľov), osobné náklady, úhrady Národného úradu práce (výdavky na podporu v nezamestnanosti evidovaných nezamestnaných a aktívnu politiku trhu práce, odvody na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie za uchádzačov o zamestnanie poberajúcich podporu v nezamestnanosti).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má Národný úrad práce podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

72. Názov zisťovania: Ročný výkaz Sociálnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Socp 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o Sociálnej poisťovni. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe národných účtov a na analytické účely Štatistického úradu SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže, finančné ukazovatele), hrubé investície, štruktúra príjmov z nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia podľa sektorového členenia (od zamestnancov a zamestnávateľov, spolupracujúcich osôb, nerezidentov, príspevok zo štátneho rozpočtu, poistné hradené z Národného úradu práce), úhrady Sociálnej poisťovne, osobné náklady a zamestnanci.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má Sociálna poisťovňa podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.

73. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o energetických procesoch zušľachťovania palív

Značka štatistického formulára: Energ P 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o procesoch zušľachťovania palív (t. j. o výrobe koksu, brikiet, generátorového plynu, kvapalných palív) ako podklad na bilanciu procesu zušľachťovania palív a následne na energetickú bilanciu SR a pre potreby medzinárodných štatistík.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vsádzané palivo, prevádzková spotreba palív a elektriny, využité produkty energetického procesu vo fyzikálnych jednotkách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 29. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

74. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o spotrebe palív, elektriny a tepla na výrobu vybraných výrobkov

Značka štatistického formulára: Energ P 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o spotrebe palív, tepla a elektriny na výrobu vybraných výrobkov. Výsledky zisťovania sa využijú ako informácia o energetickej náročnosti výroby vybraných výrobkov a následne ako podklad na energetickú bilanciu SR a pre potreby medzinárodných štatistík.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotreba palív (podľa jednotlivých druhov), tepla a elektriny na výrobu vybraných výrobkov vo fyzikálnych jednotkách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 29. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

75. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výrobe elektriny a tepla

Značka štatistického formulára: Energ P 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výrobe elektriny a tepla, o počte a druhoch agregátov vrátane ich inštalovaného výkonu a o počte kotlov vrátane ich výkonov, informácie o vlastných nákladoch na výrobu elektriny a tepla ako podklad na zabezpečenie bilancie elektriny a tepla a následne energetickej bilancie SR a pre potreby medzinárodných štatistík.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele výroby elektriny a tepla vo fyzikálnych jednotkách, spotreby palív na výrobu elektriny a tepla podľa druhov, dovozu, vývozu, strát a vlastnej spotreby pri výrobe elektriny a tepla.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 29. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

76. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz maloobchodu s tuhými palivami

Značka štatistického formulára: Energ P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o predaji a zásobách tuhých palív v maloobchodnej sieti a ako podklad na energetickú bilanciu SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele predaja zásob základných druhov tuhých palív vo fyzikálnych jednotkách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 29. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

77. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív

Značka štatistického formulára: Energ P 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdrojoch, potrebách a rozdelení palív. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie SR a pre potreby medzinárodných štatistík.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ťažba – výroba palív, dodávateľské zásoby, dovoz, vývoz, čerpanie a doplnenie štátnych hmotných rezerv, predaj palív odberateľom vo fyzikálnych jednotkách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 29. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.

79. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných ukazovateľoch regionálnej štatistiky

Značka štatistického formulára: MOŠ – MIS 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o aktualizácii a doplnení údajov o mestskej a obecnej štatistike v regionálnom štatistickom informačnom systéme. Výsledky zisťovania o občiansko-technickej vybavenosti sídiel sa využijú ako základné charakteristiky o sídelných jednotkách a regiónoch na ekonometrické a informačno-publikačné účely.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výber dopĺňajúcich ukazovateľov z oblasti bytové- ho fondu, ubytovacích služieb, obchodu, športu, kultúry a sociálnej činnosti obce, mesta a mestskej časti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú obecné úrady, mestské úrady (resp. miestne úrady) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

80. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v pošte a v telekomunikáciách

Značka štatistického formulára: PaT P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, spotrebe palív a elektriny, doručovateľskej neštátnej službe, o poštovej a telekomunikačnej prevádzke, množstve odpadov podľa druhu a spôsobu nakladania s odpadmi, automobilovej doprave. Informácie sa využijú na analytické práce štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zahraničná kapitálová účasť, finančný lízing, spotreba palív a elektriny, informácia o existencii pracoviska výskumu a vývoja, cestná automobilová doprava, cestná neverejná doprava, náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, odpady (nebezpečné, zvláštne a ostatné), vybrané finančné ukazovatele, obstaranie hmotných investícií bez pozemkov, obstaranie nehmotných investícií, ochrana životného prostredia – finančné ukazovatele, doručovateľské služby nevykonávané štátnou poštou – dokumenty a balíky a základné ukazovatele o miestnej jednotke.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.

81. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v pošte a v telekomunikáciách

Značka štatistického formulára: PaT Z 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre systém národných účtov, ktoré umožňujú výpočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných, dôchodkových a kapitálových účtov vrátane ich dezagregácie do odvetví. Na základe výsledkov sa budú analyzovať údaje o zamestnancoch a o mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, špecifikácia hmotných investícií, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane, poplatky a subvencie, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, zamestnanci a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.

82. Názov zisťovania: Ročný výkaz príspevkových organizácií

Značka štatistického formulára: NSPO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančných ukazovateľoch príspevkových organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, hrubé investície, počet a odmeny zamestnancov a dane.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

83. Názov zisťovania: Ročný výkaz rozpočtových organizácií

Značka štatistického formulára: NSRO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančných ukazovateľoch rozpočtových organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba, štruktúra medzispotreby a štruktúra príjmov z činnosti podľa Klasifikácie produkcie, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, hrubé investície a odmeny zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

84. Názov zisťovania: Ročný výkaz nezárobkových organizácií

Značka štatistického formulára: NSNO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch nezárobkových organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby podľa Klasifikácie produkcie, štruktúra tržieb a obchodnej marže, základné finančné ukazovatele, hrubé investície, počet zamestnancov a dobrovoľníkov, odmeny zamestnancov a dane.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.

85. Názov zisťovania: Vybrané energetické ukazovatele výrobcov, distribútorov a spotrebiteľov palív a energie

Značka štatistického formulára: Energia 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom pilotného zisťovania je získať informácie o výrobe, spotrebe, distribúcii a nákladoch na obstaranie palív a energie v podnikoch, ktoré palivá vyrábajú, spracúvajú alebo distribuujú. Súčasťou zisťovania je aj oslovenie súčasných a potenciálnych používateľov obnoviteľných zdrojov energie. Získané údaje sa využijú pri zostavovaní energetickej bilancie harmonizovanej s metodikou Európskej únie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba, spotreba, distribúcia a náklady na obstaranie palív a energie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (Odvetvová klasifikácia ekonomických činností, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazová.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája 1999.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

Príloha č. 5 k opatreniu č. 380/1998 Z. z.

DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ INÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR

1. V (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na štátnych cestách

2. ZF (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi, spotrebe vybraných látok, príjmoch a o investíciách

3. KD (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o technických a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy

4. KD (MDPT SR) 2-01 Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou dopravou

5. PO (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o hmotnosti leteckých záverov

6. PO (MDPT SR) 2-02 Polročný výkaz o poštovej prevádzke

7. PO (MDPT SR) 3-01 Ročný výkaz o balíkoch prepravovaných v styku s cudzinou

8. PO (MDPT SR) 4-02 Polročný výkaz o stratených zásielkach a vyplatených náhradách

9. PO (MDPT SR) 5-02 Polročný výkaz o príjmoch a výdavkoch

10. PO (MDPT SR) 6-02 Polročný výkaz o podaných zásielkach

11. FEP (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o výnosoch, zamestnanosti a investíciách pošty

12. FEP (MDPT SR) 2-02 Polročný výkaz o nákladoch a výnosoch za činnosti pošty

13. FEP (MDPT SR) 3-02 Polročný výkaz o nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku z výkonov pošty

14. TP (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o telekomunikačnej prevádzke

15. TS (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o telekomunikačných službách a ich kvalite

16. TZ (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o telekomunikačných zariadeniach

17. FET (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o výnosoch telekomunikácií

18. FET (MDPT SR) 2-02 Polročný výkaz o nákladoch a výnosoch za činnosti telekomunikácií

19. FET (MDPT SR) 3-02 Polročný výkaz o nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku z výkonov telekomunikácií

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR

20. Daň (MF SR) 1-01 Výkaz o dani z nehnuteľnosti

MINISTERSTVO KULTÚRY SR

21. Kult (MK SR) 1-01 Ročný výkaz o štátnej pamiatkovej starostlivosti

22. Kult (MK SR) 2-01 Ročný výkaz o regionálnom kultúrnom centre

23. Kult (MK SR) 3-01 Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti

24. Kult (MK SR) 4-01 Ročný výkaz o neperiodických publikáciách

25. Kult (MK SR) 5-01 Ročný výkaz o hudobnom telese, umeleckom súbore a organizátorovi hudobných podujatí

26. Kult (MK SR) 6-01 Ročný výkaz o galérii

27. Kult (MK SR) 9-01 Ročný výkaz o múzeu

28. Kult (MK SR) 10-01 Ročný výkaz o knižnici

29. Kult (MK SR) 11-01 Ročný výkaz o tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel, ich distribúcii v sieti kín a videopožičovní

30. Kult (MK SR) 12-01 Ročný výkaz o profesionálnom divadle

31. Kult (MK SR) 13-01 Ročný výkaz o periodickej tlači

32. Kult (MK SR) 14-01 Ročný výkaz o hvezdárni, planetáriu, astronomickej pozorovateľni a kabinete

33. Kult (MK SR) 15-01 Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR

34. Potrav (MP SR) 1-02 Polročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu

35. LB (MP SR) 4-02 Polročný výkaz o bilancii ovocných destilátov – polotovarov

36. Les F (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o nákladoch a výnosoch z lesníckej činnosti

37. Les P (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o práci v lesníctve

38. Les S (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o stave a využití vlastných mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve

39. Les V (MP SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti a hospodárení v neštátnych lesoch

40. Les V (MP SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti a hospodárení v neštátnych lesoch

41. Les S (MP SR) 5-01 Ročný výkaz o stavebnej činnosti v lesníctve

42. Poľov (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o revíri, stave a love zveri a o jarnom kmeňovom stave zveri

43. VH (MP SR) 1-02 Polročný výkaz o prevádzke a hospodárení závodu vodární a kanalizácií

44. VH (MP SR) 3-02 Polročný výkaz o odbere vody a hospodárení závodu povodia

45. VH (MP SR) 5-01 Ročný výkaz o hlavných melioračných zariadeniach

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR

46. Reh (MPSVR SR) 1-01 Ročný výkaz o zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

47. V (MPSVR SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne – ústredia

48. V (MPSVR SR) 2a-01 Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne – pobočky

49. V (MPSVR SR) 3-01 Ročný výkaz o posudzovaní sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

51. V (MPSVR SR) 5-01 Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch

52. V (MPSVR SR) 6-01 Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku

53. V (MPSVR SR) 7-01 Ročný výkaz o neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby pre KÚ

54. V (MPSVR SR) 8-01 Ročný výkaz o poskytovaní štátnych sociálnych dávok

55. V (MPSVR SR) 9-01 Ročný výkaz

A. o vykonávaní sociálnej prevencie a sociálno-právnej ochrany

B. o poskytovaní dávky sociálnej pomoci a niektorých sociálnych služieb

56. V (MPSVR SR) 10a-01 Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb a o domoch s opatrovateľskou službou pre obce

57. V (MPSVR SR) 11-01 Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb

58. V (MPSVR SR) 19-01 Ročný výkaz o zamestnancoch a mzdách v oblasti zabezpečenia politiky zamestnanosti a sociálnych služieb

59. V (MPSVR SR) 24-01 Ročný výkaz o prídavkoch na deti (PND) a o príplatku k prídavkom na deti

60. V (MPSVR SR) 30-01 Karta zariadenia sociálnych služieb

61. V (MPSVR SR) 31-01 Ročný výkaz o činnosti Centra poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR

62. V (MS SR) 1-02 Polročný výkaz o pohybe trestnej agendy na okresnom súde

63. V (MS SR) 2-02 Polročný výkaz o pohybe občianskoprávnej agendy na okresnom súde

64. V (MS SR) 3-02/C Polročný výkaz o pohybe agendy na občianskoprávnom úseku na krajskom súde

65. V (MS SR) 3-02/T Polročný výkaz o pohybe agendy na trestnoprávnom úseku na krajskom súde

66. V (MS SR) 4-02 Polročný výkaz o pohybe agendy na Najvyššom súde SR

67. V (MS SR) 6-02 Polročný výkaz o pohybe agendy podmienečného prepustenia

68. V (MS SR) 7-02 Polročný výkaz o ústavnej a ochrannej výchove

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR

69. Škol (MŠ SR) 1-01 Výkaz o materskej škole

70. Škol (MŠ SR) 3-01 Výkaz o základnej škole

71. Škol (MŠ SR) 3a-01 Výkaz o prospechu žiakov v základných školách

72. Škol (MŠ SR) 3b-01 Výkaz o rozšírenom vyučovaní cudzích jazykov, matematiky a nepovinných predmetov v základných školách

73. Škol (MŠ SR) 4-01 Výkaz o špeciálnej škole materskej, základnej, osobitnej, pomocnej

74. Škol (MŠ SR) 4a-01 Výkaz o špeciálnej strednej škole, o odbornom učilišti

75. Škol (MŠ SR) 4b-01 Výkaz o individuálnej integrácii

76. Škol (MS SR) 5-01 Výkaz o špeciálnopedagogickej poradni a detskom integračnom centre

77. Škol (MŠ SR) 7-01 Výkaz o gymnáziu, strednej odbornej škole, konzervatóriu

78. Škol (MŠ SR) 7a-01 Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov (študujúcich) gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií

79. Škol (MŠ SR) 7b-01 Výkaz o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov v stredných školách

80. Škol (MŠ SR) 9-01 Výkaz o školskej knižnici

81. Škol (MŠ SR) 10-01 Výkaz o vysokoškolskej knižnici

82. Škol (MŠ SR) 11-01 Výkaz o vysokej škole

83. Škol (MŠ SR) 12-01 Výkaz o absolventoch vysokých škôl

84. Škol (MŠ SR) 14-01 Výkaz o zariadení výchovnej prevencie

85. Škol (MŠ SR) 15-01 Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže

86. Škol (MŠ SR) 16-01 Výkaz o vysokoškolských jedálňach

87. Škol (MŠ SR) 17-01 Výkaz o zariadení školského stravovania

88. Škol (MŠ SR) 18-01 Výkaz o jazykovej škole a štátnej jazykovej škole

89. Škol (MŠ SR) 19-01 Výkaz o domove mládeže

90. Škol (MŠ SR) 20-01 Výkaz o vysokoškolských internátoch

91. Škol (MŠ SR) 21-01 Ročný výkaz o botanickej záhrade

92. Škol (MŠ SR) 24-01 Výkaz o základnej umeleckej škole

93. Škol (MŠ SR) 24a-01 Príloha k výkazu o základnej umeleckej škole

94. Škol (MŠ SR) 25-01 Výkaz o strednom odbornom učilišti, o učilišti

95. Škol (MŠ SR) 26-01 Výkaz o športovej škole – športovej triede

96. Škol (MŠ SR) 27-01 Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o stredisku odbornej praxe

97. Škol (MŠ SR) 29-01 Výkaz o škole v prírode

98. Škol (MŠ SR) 30-01 Výkaz o športovom stredisku pri škole

99. Škol (MŠ SR) 31-01 Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou

100. Mlad (MŠ SR) 1-01 Výkaz o občianskych združeniach detí a mládeže

101. Mlad (MŠ SR) 2-01 Výkaz o informačných centrách mládeže (ICM)

102. P (MŠ SR) 1-02 Výkaz o žiakoch stredných škôl a študentoch vysokých škôl pre poisťovňu

103. Úr (MŠ SR) 1-01 Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov

104. Dalv (MŠ SR) 1-01 Výkaz o ďalšom vzdelávaní

MINISTERSTVO VNÚTRA SR

105. J (MV SR) 1-01 Výkaz o priestupkoch prejednaných orgánmi miestnej štátnej správy

106. MŠS (MV SR) 5-01 Výkaz o činnosti krajského úradu, okresného úradu v správnom konaní

107. MŠSP (MV SR) 9-01 Výkaz o zamestnancoch a ich zaradení

108. MŠSP (MV SR) 10-01 Výkaz o vzdelanostnej štruktúre zamestnancov

109. PO (MV SR) 1-01 Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti dobrovoľného verejného požiarneho zboru

110. PO (MV SR) 2-01 Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti závodného požiarneho útvaru a dobrovoľného závodného požiarneho zboru

111. PO (MV SR) 3-01 Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti mestského požiarneho zboru

112. PO (MV SR) 4-01 Ročný výkaz o následkoch povodní a opatreniach vykonávaných na ochranu pred povodňami

MINISTERSTVO VÝSTAVBY A VEREJNÝCH PRÁC SR

113. BF (MVVP SR) 1-01 Ročný výkaz o vlastníctve bytového fondu

114. VO (MVVP SR) 1-01 Ročný výkaz o použitých spôsoboch verejného obstarávania

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

A – Ambulantná starostlivosť

115. A (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o počte ošetrení (vyšetrení) v ambulantných zariadeniach liečebno-preventívnej starostlivosti

116. A (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti diabetologických ambulancií

117. A (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancií pre tuberkulózu a respiračné choroby

118. A (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrických ambulancií

119. A (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancií pre deti a dorast

120. A (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky

121. A (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti gynekologických ambulancií

122. A (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti

123. A (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologických ambulancií

124. A (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o starostlivosti o dorast

125. A (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o činnosti:

a) oddelenia telovýchovného lekárstva

b) pracovísk Ústavu telovýchovného lekárstva

126. A (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti chirurgických odborov (ambulantných a posteľových)

127. A (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o dialyzačnej aktivite

128. A (MZ SR) 14-01 Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti o dospelých

129. A (MZ SR) 15-01 Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti o deti

130. A (MZ SR) 16-01 Ročný výkaz o činnosti oddelení FN pre cudzokrajné choroby

131. A (MZ SR) 18-01 Ročný výkaz o činnosti neurologických oddelení a ambulancií

132. A (MZ SR) 19-01 Ročný výkaz o činnosti záchrannej zdravotníckej služby (pracovísk urgentnej medicíny)

133. A (MZ SR) 20-01 Ročný výkaz o počte občanov so zdravotným postihnutím a ich štruktúre

K – Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

134. K (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej biochémie

135. K (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti hematologického a transfúziologického oddelenia (úseku)

136. K (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia (pracoviska) nukleárnej medicíny

137. K (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti rádiodiagnostického oddelenia a ambulancie

138. K (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačného (rehabilitačného) oddelenia a ambulancie

139. K (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie ortopedickej protetiky

140. K (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie a laboratória klinickej imunológie a alergológie

141. K (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia patológie

142. K (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti súdnolekárskeho oddelenia (ordinára)

L – Lôžková starostlivosť

143. L (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia

144. L (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti

145. L (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o anestéziologicko-resuscitačnej činnosti

146. L (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti rádioterapeutického oddelenia

147. L (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti detských sanatórií

148. L (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrického oddelenia nemocnice, psychiatrickej liečebne, psychiatrického sanatória

149. L (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých ochoreniach

150. L (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o výkonoch kúpeľných organizácií

151. L (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti neurochirurgického oddelenia

152. L (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie

O – Ostatná činnosť

153. O Kniž (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o knižnici

154. O DZ (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o činnosti motorového parku

155. ON (MZ SR) 1n-01 Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych zdravotníckych zariadení

156. ON (MZ SR) 2n-01 Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych zdravotníckych zariadení

157. OL (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o liekoch a zdravotníckych pomôckach

P – Práca a mzdy

158. P (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o evidenčnom počte zamestnancov podľa vybraných kategórií

R – Registre

159. R (MZ SR) 1a-01 Hlásenie o vzniku štátnej zdravotníckej organizácie

160. R (MZ SR) 1b-01 Hlásenie o vzniku neštátnej zdravotníckej organizácie

161. R (MZ SR) 2-01 Hlásenie štatistických údajov o lekárovi, farmaceutovi

162. R (MZ SR) 3-01 Hlásenie o zdravotníckej laboratórnej, prístrojovej technike a prevádzkovo-technologických zariadeniach

163. R (MZ SR) 5-01 Hlásenie o nehnuteľnostiach rezortu MZ SR

164. R (MZ SR) 6-01 Hlásenie štatistických údajov o strednom zdravotníckom zamestnancovi

165. R (MS SR) 7-01 Národný onkologický register SR

– Hlásenie zhubného nádoru

S – Sieť zdravotníckych zariadení

166. S (MZ SR) 1-02 Polročný výkaz o sieti zdravotníckych zariadení

167. S (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o sieti zdravotníckych zariadení (posteľová časť)

168. S (MZ SR) 6-02 Polročný výkaz o sieti kúpeľných liečební

Z – Zdravotný stav

169. Z (MZ SR) 13-01 Hlásenie o pacientovi s genetickými chorobami

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

170. Geo (MŽP SR) 3-01 Výkaz o stave a zmenách zásob výhradných ložísk SR

171. Geo (MŽP SR) 3a-01 Výkaz o stave a zmenách zásob ložísk nevyhradených nerastov SR

172. ZOO (MŽP SR) 1-01 Ročný výkaz o zoologickej záhrade

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR

173. Mer (ÚGKK SR) 1-02 Výkaz o stave zásob štátnych mapových diel a o plnení edičného plánu ÚGKK SR

ÚRAD PRE STRATÉGIU ROZVOJA SPOLOČNOSTI, VEDY A TECHNIKY SR

174. VVP (ÚSRSVT SR) 1-01 Ročný výkaz o vedecko-výskumnom potenciáli

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR

175. Les R (MP SR) 1-02 Polročný výkaz o vrátení vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom

176. Les Z (MP SR) 6-01 Ročný výkaz o zdravotnom stave lesov

ÚRAD VLÁDY SR

177. RI (ÚV SR) 1-01 Ročný výkaz o obytných zoskupeniach na nízkom sociokultúrnom stupni (rómske osady)

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na štátnych cestách

Značka štatistického formulára: V (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na vypracovanie hodnotenia a analýzy činnosti a hospodárenia správcov komunikácií potrebných na operatívne a koncepčné riadenie, ako aj na výkon štátnej správy – dozoru nad pozemnými komu- nikáciami.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov a nákladov získaných z analytickej účtovej evidencie správcov komunikácií v členení na výkony a náklady prevádzky a správy, údržby a opravy komunikácií v technologicko-predmetnej štruktúre.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest v Bratislave – útvar správy diaľnic, správy a údržby SSC.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Slovenská správa ciest v Bratislave.

2. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi, spotrebe vybraných látok, príjmoch a o investíciách

Značka štatistického formulára: ZF (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia (rozdeľovanie finančných prostriedkov, reprodukcia základných fondov správcov komunikácií a technologická kontrola výkonov vo vzťahu k spotrebe hmotných zdrojov a k technologickej vybavenosti).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pracovnej kapacity – dĺžky komunikácií v správe organizácie, jej investičných výdavkov, stavu prevádzkových zariadení, spotreby vybraných látok a technologickej vy- bavenosti potrebnej pri starostlivosti o komunikácie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest v Bratislave – útvar správy diaľnic, správy a údržby SSC.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Slovenská správa ciest v Bratislave.

3. Názov zisťovania: Ročný výkaz o technických a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy

Značka štatistického formulára: KD (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o technických a prevádzkových parametroch terminálov kombinovanej dopravy slúžiace na analytickú činnosť Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých položiek technických a prevádzkových parametrov terminálov KD v členení na celkovú plochu prekladiska KD, počtu a dĺžky manipulačných koľají, počtu, nosnosti a vybavenia manipulačných prostriedkov, prekládkovej kapacity, stohovacej kapacity bežnej a prídavnej, dĺžky bežného pracovného času, počtu vlečkových obslúh za 24 hodín a počtu zamestnancov v termináli KD.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Prevádzkovatelia terminálov kombinovanej dopravy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav dopravy v Žiline.

4. Názov zisťovania: Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou dopravou

Značka štatistického formulára: KD (MDPT SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o preprave tovaru kombinovanou dopravou slúžiace na analytickú činnosť Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prepravy tovaru kombinovanou dopravou cestnými prostriedkami, výmennými nadstavbami a veľkými kontajnermi na železničných vozňoch a plavidlách v rámci vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy, ako aj ukazovatele týkajúce sa prepravy tovaru cestnými prostriedkami, výmennými nadstavbami a veľkými kontajnermi systémom kombinovanej dopravy v rámci zvozu a rozvozu z a do terminálov kombinovanej dopravy cesta – železnica a cesta – voda vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Prevádzkovatelia terminálov kombinovanej dopravy a podnikateľské subjekty, ktoré vlastnia železničné vozne a plavidlá.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav dopravy v Žiline.

5. Názov zisťovania: Ročný výkaz o hmotnosti leteckých záverov

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o objeme prepravy medzinárodných zásielok leteckou cestou a o vnútroštátnej leteckej preprave. Informácie sa využijú ako podklad na uzavretie zmlúv o preprave medzi jednotlivými leteckými spoločnosťami a poštovými správami, na určenie sadzieb leteckých príplatkov, pre potreby devízových prostriedkov na medzinárodnú leteckú prepravu a na zostavovanie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa hmotnosti leteckých záverov v kilogramoch spolu v členení na medzinárodnú a vnútroštátnu prepravu podľa druhu záverov, údaje o štáte vypravenia a doručenia leteckých záverov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

6. Názov zisťovania: Polročný výkaz o poštovej prevádzke

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 2-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o poštovej prevádzke z hľadiska štruktúry poskytovaných služieb a o poštových zariadeniach a technických prostriedkoch v poštovej prevádzke. Údaje sa využijú ako podklad na kalkulácie cien (sadzieb) výkonov pošty, na zostavovanie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie a na reguláciu poštovej prevádzky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa podaných a dodaných poštových zásielok, vkladov a výplat peňažnej služby, prepravy a dodania novín a časopisov, počtu colne prerokovaných zásielok, počtu vypravených a došlých uzáverov, počtu prvkov poštovej siete, počtu technických prostriedkov a mechanizačných zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 8. a 15. 2. po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

7. Názov zisťovania: Ročný výkaz o balíkoch prepravovaných v styku s cudzinou

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o objeme prepravy balíkov v medzinárodnom styku (v ks) v členení podľa jednotlivých štátov. Údaje sú podkladom na uzavieranie zmlúv o preprave poštovými správami a na zostavenie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu balíkov podaných v SR, došlých z cudziny a tranzitných členených na otvorený a uzavretý prevoz.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

8. Názov zisťovania: Polročný výkaz o stratených zásielkach a vyplatených náhradách

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 4-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie, na ktorých základe je hodnotená kvalita poštovej prevádzky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa stratených zásielok členených na zásielky s overením dodania, doporučené zásielky, obyčajné balíky, cenovky, cenné listy, zásielky EMS a zásielky tovaru so zvýšeným hmotnostným limitom v kusoch, ako aj ukazovatele týkajúce sa vyplatenej náhrady v korunách z hľadiska vnútroštátneho a medzinárodného styku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 8. a 15. 2. po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

9. Názov zisťovania: Polročný výkaz o príjmoch a výdavkoch

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 5-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o rozsahu výkonov v oblasti pokladničnej služby pošty. Údaje sú podkladom na reguláciu týchto služieb a sú súčasťou štatistiky poštových služieb pre Svetovú poštovú úniu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele dokumentujúce príjmy a výdavky pošty v členení na poštové sadzby za premiestňovaciu a obstarávateľskú činnosť, tržby a ostatné príjmy a výplaty na jednotlivé výkony pošty.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 8. a 15. 2. po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

10. Názov zisťovania: Polročný výkaz o podaných zásielkach

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 6-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o objeme podaných poštových zásielok v štruktúre Poštového sadzobníka pre potreby cenotvorby a tarifnej politiky, ako aj cenovej regulácie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele dokumentujúce objemy podaných zásielok tuzemského a medzinárodného styku obsahujúce lístky, listy, odpovedné zásielky, noviny a časopisy, tlačoviny, slepecké zásielky, letákové zásielky, propagačné zásielky, cenné listy, balíky, cenovky, zásielky tovaru so zvýšeným hmotnostným limitom, prioritné zásielky, zásielky EMS, poštové poukážky, poštové peňažné poukazy a zvláštne služby v štruktúre Poštového sadzobníka.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 8. a 15. 2. po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

11. Názov zisťovania: Polročný výkaz o výnosoch, zamestnanosti a investíciách pošty

Značka štatistického formulára: FEP (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančno-ekonomických ukazovateľoch pre potreby medzinárodných informačných záväzkov, pre potreby hodnotenia rentability poštových služieb a pre potreby regulácie pošty.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výnosov a tržieb za vlastné výrobky, z predaja služieb v členení na premiestňovaciu a obstarávateľskú činnosť, výnosov z výrobných a nevýrobných činností, ďalej tržieb za tovar, aktivácie, prevádzkových a finančných výnosov, zúčtovania rezerv a opravných položiek, zmeny stavu vnútropodnikových zásob, mimoriadnych výnosov, prevodových účtov a výnosov spolu, údaje o počte zamestnancov, o hmotných a nehmotných investíciách do poštových služieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 8. a 15. 4. po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

12. Názov zisťovania: Polročný výkaz o nákladoch a výnosoch za činnosti pošty

Značka štatistického formulára: FEP (MDPT SR) 2-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o nákladoch a výnosoch pošty z hľadiska jednotlivých činností pre potreby regulácie. Zisťovanie sa využije ako podklad pre cenotvorbu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých položiek nákladov v členení na spotrebované nákupy, služby, osobné náklady, dane a poplatky, iné prevádzkové náklady, odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov, finančné náklady, rezervy a opravné položky finančných nákladov, mimoriadne náklady, dane z príjmov, prevodové účty, podiely prvotnej réžie, druhotné náklady, podiely druhotnej réžie, náklady spolu, ďalej ukazovatele prvotných a druhotných výnosov v členení na činnosti pošty.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 8. a 15. 4. po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

13. Názov zisťovania: Polročný výkaz o nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku z výkonov pošty

Značka štatistického formulára: FEP (MDPT SR) 3-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o nákladoch týkajúcich sa výkonov pošty pre potreby kalkulácie nákladov a tarifnej politiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých položiek nákladov v členení na spotrebované nákupy, služby, osobné náklady, dane a poplatky, iné prevádzkové náklady, odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov, finančné náklady, rezervy a opravné položky finančných nákladov, mimoriadne náklady, dane z príjmov, prevodové účty, podiely prvotnej réžie, druhotné náklady, podiely druhotnej réžie, náklady spolu, ďalej ukazovatele výnosov a hospodárskeho výsledku v členení na výkony pošty v nadväznosti na cenovú reguláciu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 8. a 15. 4. po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

14. Názov zisťovania: Polročný výkaz o telekomunikačnej prevádzke

Značka štatistického formulára: TP (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa výkonov jednotlivých prevádzok využívajúcich telekomunikačnú sieť. Údaje sa využijú pre potreby ústredného orgánu štátnej správy a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa telefónnej, telegrafnej, ďalekopisnej, telematickej prevádzky a iných.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie, podnikateľské subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 31. 1. po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

15. Názov zisťovania: Polročný výkaz o telekomunikačných službách a ich kvalite

Značka štatistického formulára: TS (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o telekomunikačných službách a ich kvalite. Údaje sa využijú pre potreby ústredných orgánov a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa telefónnej služby a jej kvality z pohľadu nevybavených žiadostí, porúch, podaní a úspešnosti volaní, ďalej telegrafnej a ďalekopisnej, telematickej služby, špecializovaných telefónnych služieb, služby prenájmu okruhov, verejnej dátovej služby, Internetu, verejnej rádiotelefónnej siete, služby pagingu, rádiových trunkingových sietí, rozhlasového a televízneho vysielania, satelitnej služby a ostatných služieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie, podnikateľské subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 31. 1. po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

16. Názov zisťovania: Polročný výkaz o telekomunikačných zariadeniach

Značka štatistického formulára: TZ (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o telekomunikačnej sieti a jej technickej úrovni, ako aj o koncových zariadeniach. Údaje sa využijú pre potreby ústredných orgánov a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu účastníckych prenosových a združovacích zariadení v prístupovej sieti, telefónnych prístrojov, telefónnych ústrední, telefónnych okruhov, prístupovej a diaľkovej prenosovej siete a ostatných zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie, podnikateľské subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 31. 1. po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

17. Názov zisťovania: Polročný výkaz o výnosoch telekomunikácií

Značka štatistického formulára: FET (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančno-ekonomických ukazovateľoch pre potreby medzinárodných informačných záväzkov, pre potreby hodnotenia rentability služieb telekomunikácií a pre potreby regulácie týchto služieb.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výnosov a tržieb za vlastné výrobky, z predaja služieb premiestňovacej činnosti v členení na telefón, telegraf, ďalekopis, rozhlas, televíziu, špeciálne zariadenia, prenos údajov, telematické služby, ďalej výnosov z výrobných a nevýrobných činností, tržieb za tovar, aktivácie, prevádzkových a finančných výnosov, zúčtovania rezerv a opravných položiek, zmien stavu vnútropodnikových zásob, mimoriadnych výnosov, prevodových účtov a výnosov spolu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 31. 3. po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

18. Názov zisťovania: Polročný výkaz o nákladoch a výnosoch za činnosti telekomunikácií

Značka štatistického formulára: FET (MDPT SR) 2-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o nákladoch a výnosoch telekomunikácií z hľadiska jednotlivých činností pre potreby regulácie. Zisťovanie sa využije ako podklad pre cenotvorbu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých položiek nákladov v členení na spotrebované nákupy, služby, osobné náklady, dane a poplatky, iné prevádzkové náklady, odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov, finančné náklady, rezervy a opravné položky finančných nákladov, mimoriadne náklady, dane z príjmov, prevodové účty, podiely prvotnej réžie, druhotné náklady, podiely druhotnej réžie, náklady spolu, ďalej prvotných a druhotných výnosov v členení na činnosti telekomunikácií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 31. 3. po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

19. Názov zisťovania: Polročný výkaz o nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku z výkonov telekomunikácií

Značka štatistického formulára: FET (MDPT SR) 3-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o nákladoch týkajúcich sa výkonov telekomunikácií pre potreby kalkulácie nákladov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých položiek nákladov v členení na spotrebované nákupy, služby, osobné náklady, dane a poplatky, iné prevádzkové náklady, odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov, finančné náklady, ostatné náklady, prvotné náklady, prevádzkovú a správnu réžiu (prvotnú), prvotné náklady spolu, druhotné náklady, prevádzkovú a správnu réžiu (druhotnú), druhotné náklady vrátane réžií, náklady spolu, ďalej výnosov a hospodárskeho výsledku v členení na výkony telekomunikácií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. a 31. 3. po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.

20. Názov zisťovania: Výkaz o dani z nehnuteľnosti

Značka štatistického formulára: Daň (MF SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sú potrebné pri legislatívnych a rozpočtových prácach na zostavovaní rozpočtov obcí a na sledovanie tvorby vlastných príjmov obcí.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa dane z pozemkov, dane zo stavieb, dane z bytov a dane z nehnuteľností v členení na predpis dane bežného roka, predpis nedoplatkov na dani za minulé roky, zaplatenú daňovú povinnosť bežného roka, zaplatené nedoplatky na dani za minulé roky, úľavy a ukazovatele týkajúce sa výmery pozemkov, zastavaných plôch podliehajúcich dani, počtu daňovníkov a počtu stavieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obecné (mestské) úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 60. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo financií SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Datacentrum.

21. Názov zisťovania: Ročný výkaz o štátnej pamiatkovej starostlivosti

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o štátnej pamiatkovej starostlivosti, ktoré sa využijú v danej oblasti na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa fondu pamiatkovo chránených skutočností a počtu realizovaných reštaurátorských akcií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Ústredná organizácia štátnej pamiatkovej starostlivosti, krajské a okresné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústredná organizácia štátnej pamiatkovej starostlivosti.

22. Názov zisťovania: Ročný výkaz o regionálnom kultúrnom centre

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti regionálnych kultúrnych centier pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov vykazujúceho regionálneho kultúrneho centra a jeho hospodárenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Regionálne kultúrne centrá, ktorých zriaďovateľom je krajský úrad.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo kultúry SR.

23. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o priebehu kultúrneho diania v oblasti miestnej kultúry (údaje o aktivitách jednotlivých subjektov a inštitúcií, o finančnom a personálnom zabezpečení), na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele charakterizujúce subjekty podieľajúce sa na kultúrno-osvetovej činnosti a ich aktivity.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obec (obecný úrad), regionálne osvetové strediská, Národné osvetové centrum.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Národné osvetové centrum.

24. Názov zisťovania: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vydaných neperiodických publikáciách a počte výtlačkov, ktoré sa využijú na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa titulov a počtu výtlačkov neperiodických publikácií podľa tematických skupín a podľa jazyka vydania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Národný bibliografický ústav Slovenskej národnej knižnice v Matici slovenskej.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: predbežné údaje do 1. 6., definitívne údaje do 1. 6. ďalšieho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Univerzitná knižnica v Bratislave – Národné knižničné centrum.

25. Názov zisťovania: Ročný výkaz o hudobnom telese, umeleckom súbore a organizátorovi hudobných podujatí

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti hudobných telies, umeleckých súborov a o organizátoroch hudobných podujatí na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa činnosti hudobných telies, umeleckých súborov a organizátorov hudobných podujatí – koncertov, počtu vystúpení, návštevníkov, bežných výdavkov a príjmov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Hudobné telesá a umelecké súbory, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR a iné štátne a neštátne subjekty, a organizátori hudobných podujatí.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Národné hudobné centrum.

26. Názov zisťovania: Ročný výkaz o galérii

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti galérií na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa sietí a expozícií, výkonov galérií, počtu návštevníkov, počtu zamestnancov a hospodárenia organizácií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Galérie, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR a iné štátne a neštátne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Slovenská národná galéria.

27. Názov zisťovania: Ročný výkaz o múzeu

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti múzeí na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa sietí a expozícií, výkonov múzea, počtu zamestnancov a celkového hospodárenia múzea.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Múzeá, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR a iné štátne a neštátne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Slovenské národné múzeum.

28. Názov zisťovania: Ročný výkaz o knižnici

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti knižníc (Univerzitná knižnica v Bratislave – Národné knižničné centrum, Slovenská národná knižnica v Matici slovenskej, ústredné vedecké knižnice, štátne krajské, regionálne a okresné knižnice, obecné knižnice s profesionálnymi zamestnancami, s neprofesionálnymi zamestnancami, cirkevné knižnice a ostatné knižnice). Získané výsledky sa využijú pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele o knižničnom fonde, používateľoch, výpožičkách, sieti knižníc a ďalšie dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Knižnice, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR a iné štátne a neštátne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: obecné (mestské) knižnice s profesionálnymi zamestnancami, s neprofesionálnymi zamestnancami, cirkevné a ostatné neštátne knižnice do 20.1., regionálne a okresné knižnice do 20. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Univerzitná knižnica v Bratislave – Národné knižničné centrum.

29. Názov zisťovania: Ročný výkaz o tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel, ich distribúcii v sieti kín a videopožičovní

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o audiovizuálnej tvorbe, jej distribúcii, sieti kín a videopožičovní. Výsledky zisťovania sa využijú na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa audiovizuálnej tvorby, jej distribúcie, siete kín a videopožičovní a súkromného podnikania v audiovizuálnej oblasti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Národné centrum pre audiovizuálne umenie, Únia filmových distribútorov, Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín, Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie a iné štátne a neštátne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Národné centrum pre audiovizuálne umenie.

30. Názov zisťovania: Ročný výkaz o profesionálnom divadle

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti profesionálnych divadiel na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov vykazujúceho divadla, jeho hospodárenia a výkonov hosťujúcich súborov na domácej scéne vykazujúceho divadla.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Profesionálne divadlá, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR a iné štátne a neštátne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Národné divadelné centrum.

31. Názov zisťovania: Ročný výkaz o periodickej tlači

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 13-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o periodickej tlači podľa druhu, periodicity, jazyka vydania a vydavateľa. Výsledky sa využijú na riešenie vecných problémov rozvoja systému periodickej tlače a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele charakterizujúce systém periodickej tlače z hľadiska vývoja počtu titulov novín a časopisov, priemerných jednorazových nákladov, počtu výtlačkov, periodicity a jazyka vydania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vydavatelia periodickej tlače registrovanej na Ministerstve kultúry SR, krajských a okresných úradoch.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo kultúry SR.

32. Názov zisťovania: Ročný výkaz o hvezdárni, planetáriu, astronomickej pozorovateľni a kabinete

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 14-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti hvezdární, planetárií, astronomických pozorovateľní a kabinetoch na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa počtu zariadení a ich návštevníkov, kultúrno-výchovných akcií a účasti na nich, počtu záujmových krúžkov a počtu ich členov, počtu zamestnancov, zariadení a ukazovatele týkajúce sa celkového hospodárenia zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Hvezdárne, planetáriá, astronomické pozorovateľne a kabinety, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR a iné štátne a neštátne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

33. Názov zisťovania: Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 15-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti cirkví a náboženských spoločností na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa personálneho obsadenia, cirkevných činností, materiálno-technickej základne a hospodárenia cirkví a náboženských spoločností.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností a zákona SNR č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav pre vzťahy štátu a cirkvi.

34. Názov zisťovania: Polročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu

Značka štatistického formulára: Potrav (MP SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o činnosti a vývoji ekonomiky potravinárskych podnikov a o ich kapacitách. Výsledky zisťovania sú v súlade s požadovanými údajmi EÚ, FAO. Využijú ich zamestnanci sekcie poľnohospodárstva a potravinárstva a vedenie ministerstva pri vypracúvaní koncepcií, pri dotačnej politike a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele týkajúce sa hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie, nákladov a výnosov, hrubého obratu a medzispotreby, aktív a pasív, nových investícií, výroby, odbytu, vývozu, nepriamych daní a dotácií, zamestnancov, miezd a kapacít.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra s potravinárskou výrobou, ako aj ďalšie subjekty určené Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 7. a do 29. 3. po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s.r.o., Bratislava.

35. Názov zisťovania: Polročný výkaz o bilancii ovocných destilátov – polotovarov

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 4-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o výrobe a dodávkach ovocných destilátov (polotovarov).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby ovocných destilátov – polotovarov vyrábaných v liehovarníckom závode, predaja na výrobnú spotrebu, prípadne na vývoz, dovozu ovocných destilátov – polotovarov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia ovocných destilátov, dovozcovia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.

36. Názov zisťovania: Ročný výkaz o nákladoch a výnosoch z lesníckej činnosti

Značka štatistického formulára: Les F (MP SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ekonomickej efektívnosti podľa jednotlivých druhov výkonov lesníckych činností a informácie potrebné na poskytovanie dotácií a subvencií pri realizácii štátnej lesníckej politiky a informácie na rozvoj a stratégiu lesného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa činností a výkonov, ktoré sa v lesníctve vykonávajú, ukazovatele týkajúce sa nevýrobnej činnosti (bytové hospodárstvo, služby výpočtovej techniky), pomocných prevádzok, výrobnej a správnej réžie a celkových nákladov a výnosov, ktoré nadväzujú na účtovné výkazy. Výkaz sleduje skutočný objem prác podľa výkonov, vynaložené materiálové náklady, mzdové náklady, ostatné priame náklady a celkové náklady na každý výkon, podiel réžie, úplné vlastné náklady a tržby vrátane výnosov a hospodárskeho výsledku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulič, vojenské lesy, školské lesy a lesy v pôsobnosti rezortu MH SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt, Zvolen.

37. Názov zisťovania: Ročný výkaz o práci v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les P (MP SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie z oblasti ekonomiky práce, ktoré sú dôležité pri usmerňovaní mzdovej politiky v lesnom hospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov v merných jednotkách, mzdových prostriedkov, počtu odpracovaných normohodín vo výkonoch, skutočne odpracovaných hodín v úkole a čase podľa výkonov a činností vykonávaných vlastnými prostriedkami.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulič, vojenské lesy, školské lesy a lesy v pôsobnosti rezortu MH SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt, Zvolen.

38. Názov zisťovania: Ročný výkaz o stave a využití vlastných mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Les S (MP SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sa budú v plnom rozsahu využívať v rezortnom informačnom systéme pri vypracúvaní stratégie rozvoja lesného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa stavu mechanizačných prostriedkov v organizačnej jednotke (inventárne, priemerné), počtu hodín v prevádzke. Vo výkaze sa sleduje celkový výkon, prepravný výkon jednotlivých druhov mechanizačných prostriedkov pri ťažbe, približovaní, manipulácii, nakladaní a odvoze dreva. Ďalej sú to doplnkové technologické ukazovatele (ťažbových technológií), vybrané ukazovatele mechanizácie prác v lesných škôlkach a ostatné doplnkové ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulič, vojenské lesy, školské lesy a lesy v pôsobnosti rezortu MH SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt, Zvolen.

39. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti a hospodárení v neštátnych lesoch

Značka štatistického formulára: Les V (MP SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o činnosti a hospodárení v neštátnych lesoch (vo vlastníctve, prípadne v užívaní fyzických osôb) s výmerou lesných pozemkov do 50 ha. Údaje sa využijú v rezortnom informačnom systéme na analytické účely, na spracovanie materiálov o stratégii a koncepcii, pre štátnu lesnícku politiku v sektore neštátnych lesov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa lesníckej výroby (výkony pestovnej a ťažbovej činnosti podľa lesného hospodárskeho plánu), stavu a spracovania kalamitného dreva a predaja dreva na pni, údaje o počte zamestnancov a priemerných zárobkoch, údaje o obchode s drevom členené na ihličnaté a listnaté drevo v štruktúre dodávok pre tuzemsko, vývoz a vlastnú spotrebu, ukazovatele týkajúce sa stavu a využitia mechanizačných prostriedkov a základné finančné ukazovatele (náklady a výnosy lesníckej činnosti).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Súkromní vlastníci a užívatelia lesov s výmerou lesných pozemkov do 50 ha.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt, Zvolen.

40. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti a hospodárení v neštátnych lesoch

Značka štatistického formulára: Les V (MP SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o lesnej výrobe v neštátnych lesoch s individuálnou výmerou lesných pozemkov nad 50 ha. Údaje sa využijú v rezortnom informačnom systéme na analytické účely, stratégiu a koncepciu lesného hospodárstva v sektore neštátnych lesov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa rozhodujúcich výkonov pestovnej (obnova lesa, zalesňovanie nelesných pôd, prerezávky, ochrana lesa) a ťažbovej činnosti (ťažba dreva, prebierky, stav a spracovanie kalamity), údaje o počte zamestnancov a mzdách, údaje o obchode s drevom (sortimenty surového dreva dodané pre tuzemsko a na vývoz), údaje o vlastnej spotrebe dreva, ďalej ukazovatele charakterizujúce stav a využitie mechanizačných prostriedkov a finančné ukazovatele lesníckej činnosti (náklady, výnosy, hospodársky výsledok).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Súkromní vlastníci a užívatelia lesov s výmerou lesných pozemkov nad 50 ha, užívatelia spoločenstvových lesov (urbariáty, komposesoráty, lesné spoločenstvá), mestských, obecných a cirkevných lesov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt, Zvolen.

41. Názov zisťovania: Ročný výkaz o stavebnej činnosti v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les S (MP SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o stavebnej činnosti v lesnom hospodárstve, ktoré sa využijú v rezortnom informačnom systéme na analytické účely, investičnú politiku, koncepciu a stratégiu investičnej výstavby v lesnom hospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa objemu stavebných prác a dodávok členené na realizované vlastnými a cudzími prostriedkami (dodávateľsky) a podľa smerov výstavby (lesné cesty, zvážnice, drevosklady, škôlkárske strediská, hradenie bystrín a lesotechnické meliorácie, lesovne a pod.), ukazovatele týkajúce sa zamestnancov a miezd v stavebnej činnosti a nákladov a výnosov zo stavebnej činnosti vykonanej vlastnými prostriedkami.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulič, vojenské lesy, školské lesy, lesy MH SR a ostatné subjekty obhospodarujúce lesný pôdny fond, ktoré zabezpečujú stavebnú činnosť vlastnými prostriedkami alebo dodávateľsky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt, Zvolen.

42. Názov zisťovania: Ročný výkaz o revíri, stave a love zveri a o jarnom kmeňovom stave zveri

Značka štatistického formulára: Poľov (MP SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre rezortný informačný systém v oblasti poľovníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa revíru – výmery revíru, obhospodarovania revíru, normovaných kmeňových stavov a výmery poľovnej plochy podľa akostných tried, klasifikácie revíru a ukazovatele týkajúce sa výsledkov poľovníckeho hospodárenia – lovu zveri, zazverovania, stavu zveri a škôd spôsobených raticovou zverou.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Užívatelia poľovníckych revírov, vyhradených revírov a revírov VLM (Vojenské lesy a majetky).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesnícky výskumný ústav, Zvolen.

43. Názov zisťovania: Polročný výkaz o prevádzke a hospodárení závodu vodární a kanalizácií

Značka štatistického formulára: VH (MP SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o hospodárení závodu vodární a kanalizácií. Informácie sa využijú na operatívne riadenie a pri tvorbe „Zelenej správy“ za sekciu vodného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby pitnej vody, tržieb za vodu a úplných vlastných nákladov na pitnú a odkanalizovanú vodu, počtu zamestnancov a mzdových prostriedkov, výsledkov hospodárenia, aktív a pasív.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Závody štátnych podnikov vodární a kanalizácií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 7. a 11. 3. po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava.

44. Názov zisťovania: Polročný výkaz o odbere vody a hospodárení závodu povodia

Značka štatistického formulára: VH (MP SR) 3-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o odbere povrchovej vody a výsledkoch hospodárenia. Získané informácie sa využijú na operatívne riadenie a pri tvorbe „Zelenej správy“ za sekciu vodného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa odberu povrchovej vody, odplaty za dodávku povrchovej vody, odplaty za odber podzemnej vody, počtu zamestnancov, mzdových prostriedkov a výsledkov hospodárenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Závody štátnych podnikov povodí.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 7. a do 11. 3. po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava.

45. Názov zisťovania: Ročný výkaz o hlavných melioračných zariadeniach

Značka štatistického formulára: VH (MP SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o hlavných melioračných zariadeniach, ich nadobúdacej hodnote a odpisoch hlavných melioračných zariadení. Informácie sa využijú na operatívne riadenie a pri tvorbe „Zelenej správy“ za sekciu vodného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa závlahy pozemkov, prevádzky hlavných melioračných zariadení, malých vodných nádrží, drobných vodných tokov a kanálov, ďalej ukazovatele týkajúce sa nadobúdacej hodnoty a odpisov hlavných melioračných zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Závody štátnych podnikov povodí.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava.

46. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

Značka štatistického formulára: Reh (MPSVR SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou (ZPS), a to pre potreby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a pre podklady do štatistickej ročenky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa kapacity týchto zariadení, počtu občanov, ktorí v nich absolvovali prípravu na pracovné uplatnenie, rekvalifikačné kurzy, ukazovatele týkajúce sa výšky finančných prostriedkov, ktoré tieto zariadenia za uvedenú činnosť získali, a ukazovatele týkajúce sa zamestnancov týchto zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZPS v Bratislave, Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

47. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne – ústredia

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia (PKSZ) Sociálnej poisťovne – ústredia.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu rozhodnutí, posudkov a odporúčaní PKSZ o invalidite, bezvládnosti, zmenenej pracovnej schopnosti a ďalších posúdení zdravotného stavu na účely poskytovania dávok a služieb sociálneho zabezpečenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Sociálna poisťovňa.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Sociálna poisťovňa.

48. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne – pobočky

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 2a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia (PKSZ) Sociálnej poisťovne – pobočky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zistenia počtu uznaných (neuznaných) invalidít, čiastočných invalidít, zmenenej pracovnej schopnosti, bezvládnosti a ďalších posúdení zdravotného stavu zistených podľa záverov rokovaní PKSZ Sociálnej poisťovne – pobočiek.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Sociálna poisťovňa.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Sociálna poisťovňa.

49. Názov zisťovania: Ročný výkaz o posudzovaní sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnej pomoci občanom s ťažkým zdravotným postihnutím orgánmi miestnej štátnej správy. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pre koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu občanov, ktorí boli posúdení za účelom kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, počtu občanov, ktorým boli vydané preukazy občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom a ukazovatele týkajúce sa navrhnutých foriem kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

51. Názov zisťovania: Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch s možnosťou ich využitia na metodickú a legislatívnu činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu detských domovov, detí a ich štruktúry podľa rôznych ukazovateľov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Detské domovy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

52. Názov zisťovania: Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať podrobné informácie na zistenie a vyhodnotenie pracovných, mzdových podmienok zamestnancov a informácie nevyhnutné na sledovanie nákladov vynaložených na podnikovú sociálnu politiku, ktoré budú slúžiť najmä na účely kolektívneho vyjednávania, analýzy a prognózy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zamestnávateľa, evidenčného počtu zamestnancov, ukazovatele zmluvných vzťahoch medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ich spolupráce, mzdových nárokov, minimálnych miezd, mzdových taríf, mzdových príplatkov, zvýhodnení a odmien, doplnkového dôchodkového poistenia, pracovného času, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, podnikovej sociálnej politiky (ide o náklady vynaložené na podnikovú sociálnu politiku na základe právnych predpisov, kolektívneho vyjednávania a kolektívnej zmluvy u zamestnávateľov, kde sa uzatvára kolektívna zmluva, dobrovoľnej iniciatívy zamest- návateľov a zamestnancov v podnikoch, kde nepôsobí odborová organizácia a dobrovoľnej podpory podnikovej sociálnej politiky zo zisku po zdanení).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Cielene vybrané subjekty zo všetkých odvetví podnikateľskej i nepodnikateľskej sféry vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií a občianskych združení.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 8. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: TREXIMA, spol. s r. o., Bratislava.

53. Názov zisťovania: Ročný výkaz o neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby pre KÚ

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnych služieb neštátnymi subjektmi. Výsledky zisťovania sa využívajú ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiadateľov o registráciu v registri neštátnych subjektov, počtu registrovaných subjektov, počtu výmazov v registri, rozdelenia podľa druhu poskytovaných sociálnych služieb, počtu zamestnancov v neštátnych subjektoch, počtu poberateľov sociálnych služieb, rozdelenia podľa právnej formy, formy poskytovateľa sociálnych služieb (neštátneho sub- jektu), objemu finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu pre neštátne subjekty, príjmov neštátnych subjektov za poskytované sociálne služby a celkových výdavkov neštátnych subjektov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby (neštátne subjekty).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

54. Názov zisťovania: Ročný výkaz o poskytovaní štátnych sociálnych dávok

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o poskytovaní štátnych sociálnych dávok prostredníctvom orgánov štátnej správy s možnosťou ich využitia na metodickú a legislatívnu činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu prípadov, v ktorých sa poskytli v sledovanom roku štátne sociálne dávky, a vynaložených nákladov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady, krajské úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: okresné úrady do 31. 1. a krajské úrady do 15. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

55. Názov zisťovania:Ročný výkaz
A. o vykonávaní sociálnej prevencie a sociálno-právnej ochrany
B. o poskytovaní dávky sociálnej pomoci a niektorých sociálnych služieb

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vykonávaní sociálnej prevencie a sociálno-právnej ochrany, o poskytovaní dávky sociálnej pomoci a o niektorých zariadeniach sociálnych služieb prostredníctvom orgánov štátnej správy s možnosťou ich využitia na metodickú a legislatívnu činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu prípadov, v ktorých sa poskytla sociálna prevencia, sociálno-právna ochrana (vrátane jednotlivých foriem a činností), dávka sociálnej pomoci, niektoré sociálne služby v sledovanom roku a bližšie ukazovatele týkajúce sa vynaložených nákladov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady, krajské úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: okresné úrady do 31. 1. a krajské úrady do 15. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

56. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb a o domoch s opatrovateľskou službou pre obce

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 10a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnej pomoci zo strany obcí, a to o vybraných druhoch sociálnych služieb, o poskytovaní starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zriadila obec, o organizovaní spoločného stravovania a o domoch s opatrovateľskou službou. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu vybraných zariadení sociálnych služieb, počtu občanov, ktorým sa poskytli vybrané sociálne služby spolu s bežnými výdavkami, ukazovatele o počte domov s opatrovateľskou službou a o počte bytov v domoch s opatrovateľskou službou.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zariadenia sociálnych služieb, obce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: zariadenia sociálnych služieb do 10. kalendárneho dňa, obce do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

57. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby občanom s nepriaznivým zdravotným stavom, o prepravnej službe poskytovanej orgánmi miestnej štátnej správy a o počte občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb zriadených ako rozpočtové alebo príspevkové organizácie. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu občanov, ktorým sa poskytla opatrovateľská služba, počtu zariadení opatrovateľskej služby, štruktúry a počtu zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu, vynaložených bežných výdavkov na opatrovateľskú službu, príjmov z úhrad za opatrovateľskú službu, ukazovatele týkajúce sa počtu občanov, ktorým sa poskytla prepravná služba, počtu automobilov prepravnej služby, vynaložených bežných výdavkov na prepravnú službu, príjmov z úhrad za prepravnú službu, ukazovatele týkajúce sa počtu občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vybrané zariadenia sociálnych služieb zriadené ako rozpočtové alebo príspevkové organizácie, okresné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: vybrané zariadenia sociálnych služieb do 15. kalendárneho dňa, okresné úrady do 30. kalendárneho dňa nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

58. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zamestnancoch a mzdách v oblasti zabezpečenia politiky zamestnanosti a sociálnych služieb

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 19-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o čerpaní miezd a o vývoji miezd jednotlivých kategórií zamestnancov v oblasti zabezpečenia politiky zamestnanosti a sociálnych služieb.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu zamestnancov a objemu finančných prostriedkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania členené na ústavnú a mimoústavnú sociálnu starostlivosť, na zamestnancov úradov práce, Sociálnej poisťovne – pobočiek.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady práce, domovy sociálnych služieb, Sociálna poisťovňa – pobočky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

59. Názov zisťovania: Ročný výkaz o prídavkoch na deti (PND) a o príplatku k prídavkom na deti

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 24-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sa využijú ako podklad pre koncepciu a plánovanie rozpočtu na dávky štátnej sociálnej podpory pre rodiny s nezaopatrenými deťmi.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu detí, na ktoré sa v danom roku vyplatili prídavky na deti, a počtu príjemcov prídavkov na deti a príplatku k prídavkom na deti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Subjekty, ktoré vykonávajú nemocenské poistenie oprávnenej osoby, Sociálna poisťovňa – pobočky, Národný úrad práce, okresné úrady – OSV.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 75. kalendárneho dňa nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Sociálna poisťovňa.

60. Názov zisťovania: Karta zariadenia sociálnych služieb

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 30-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zariadeniach sociálnych služieb ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v oblasti služieb sociálnej starostlivosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné údaje o zariadeniach sociálnych služieb, o obyvateľoch týchto zariadení, ukazovatele personalistické, technické a ekonomické.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zariadenia sociálnych služieb poskytujúce sociálne služby na základe zákona č.195/1998 Z. z.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

61. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti Centra poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 31-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na vypracovanie štatistickej analýzy o výkone poradensko-psychologických služieb, ktorá je podkladom pre komplexnú správu o činnosti Centra poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu (CPPS).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa poradenskej činnosti, preventívno-výchovných podujatí, odborno-metodickej činnosti a stavu zamestnancov a pracovísk.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Územné a detašované pracoviská CPPS.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Centrum poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu.

62. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe trestnej agendy na okresnom súde

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pohybe a stave vybavovania trestno-právnej agendy na okresnom súde. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určovanie počtu sudcov a ostatných zamestnancov súdov, ako aj pre potreby orgánov prípravného konania, prípadne ďalších ústredných orgánov, záujmových združení, právnických fakúlt, vedeckých pracovísk.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých, vybavených, nevybavených vecí a vekovej štruktúry nevybavených trestných vecí a počtu osôb v trestných veciach, ukazovatele týkajúce sa rozhodovania súdov v prípravnom konaní, realizovania ochranného liečenia, nenastúpených trestov odňatia slobody a výkonu iných trestov, pohybu ostatných agend na trestnom úseku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy, vojenské súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. pracovného dňa po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

63. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe občianskoprávnej agendy na okresnom súde

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 2-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pohybe a stave vybavovania občianskoprávnej, obchodnej, správnej a dedičskej agendy na okresnom súde. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a ostatných zamestnancov súdov, ako aj pre potreby ďalších ústredných orgánov, záujmových združení, právnických fakúlt, vedeckých pracovísk.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých, vybavených, nevybavených vecí a vekovej štruktúry nevybavených vecí v hlavných druhoch agend na občianskoprávnom, obchodnom, správnom a dedičskom úseku, počtu došlých a vybavených vecí v ostatných agendách. Sú to ukazovatele týkajúce sa výkonu rozhodnutia, spôsobilosti na právne úkony, držania v zdravotníckom ústave, prevzatia do zdravotníckeho ústavu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. pracovného dňa po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

64. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy na občianskoprávnom úseku na krajskom súde

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 3-02/C

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa prvostupňovej i odvolacej agendy a ostatných občianskoprávnych agend krajského súdu. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a zamestnancov krajského súdu. Využívajú ich aj ďalšie štátne orgány, záujmové združenia, právnické fakulty a vedecké ústavy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prvostupňovej agendy krajského súdu o počte došlých, vybavených, nevybavených vecí na občianskoprávnom, obchodnom a správnom úseku a o vekovej štruktúre nevybavených vecí, o konkurznom i vyrovnacom konaní a ukazovatele týkajúce sa odvolacej agendy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. pracovného dňa po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

65. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy na trestnoprávnom úseku na krajskom súde

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 3-02/T

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa prvostupňovej i odvolacej agendy a ostatných agend krajského súdu. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a zamestnancov krajského súdu. Využívajú ich aj ďalšie štátne orgány, záujmové združenia, právnické fakulty a vedecké ústavy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prvostupňovej agendy krajského súdu o počte došlých, vybavených, nevybavených vecí a osôb v nich, o vekovej štruktúre nevybavených vecí, o rozhodovaní v prípravnom konaní, o realizovaní ochranného liečenia, o nenastúpených trestoch odňatia slobody a o výkone niektorých iných trestov, ako aj ukazovatele týkajúce sa odvolacej agendy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské súdy, Vyšší vojenský súd v Trenčíne.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. pracovného dňa po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

66. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy na Najvyššom súde SR

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 4-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti Najvyššieho súdu SR na úseku vybavovania súdnych agend, ktoré sa využívajú na zjednocovanie rozhodovacej činnosti súdov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých agend Najvyššieho súdu SR, osobitne z trestného, občiansko-právneho, obchodného a správneho úseku, a to tak odvolacej agendy (riadne opravné prostriedky), ako aj agendy sťažností pre porušenie zákona a dovolaní (mimoriadne opravné prostriedky) proti rozhodnutiam súdov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Najvyšší súd SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. pracovného dňa po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

67. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy podmienečného prepustenia

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 6-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o osobách, ktoré podmienečne prepustili z výkonu trestu odňatia slobody. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť a pri zabezpečovaní oprávnených záujmov a práv odsúdených.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých návrhov a žiadostí, prípadne rozhodnutí o začatí konania, počtu vybavených a nevybavených vecí, počtu vecí vybavených prepustením, neprepustením odsúdených, počtu osôb podmienečne prepustených, u ktorých súd rozhodol o vykonaní zvyšku trestu odňatia slobody.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy, v ktorých obvode sa nachádzajú ústavy Zboru väzenskej a justičnej stráže.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. pracovného dňa po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

68. Názov zisťovania: Polročný výkaz o ústavnej a ochrannej výchove

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 7-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa právoplatne nariadenej ústavnej a ochrannej výchovy maloletých a mladistvých. Výsledky zisťovania sa používajú pre potreby riadenia, upozorňujú na nedostatočné kapacity výchovných zariadení aj na prieťahy v súdnom výkone rozhodnutí o výchove maloletých.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu nevykonaných súdnych rozhodnutí a času, ktorý uplynul od ich právoplatnosti, dôvodov nerealizovania, ďalej údaje o počte detí, u ktorých sa rozhodnutie realizovalo, o postupe súdu, ktorý realizovaniu predchádzal, údaje o počte nariadených ochranných výchov detí v občianskoprávnom a trestnom konaní.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. pracovného dňa po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

69. Názov zisťovania: Výkaz o materskej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o materskej škole podľa stavu k 30. 9. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť a využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu tried a detí, druhu starostlivosti, národnosti, evidenčného počtu zamestnancov a škôl v prírode.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Materské školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. 10. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

70. Názov zisťovania: Výkaz o základnej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o základnej škole podľa stavu k 15. 9. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť a využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa odchodu žiakov základných škôl, tried a žiakov podľa ročníkov, organizácie vyučovania, školských klubov, žiakov podľa národnosti, žiakov učiacich sa cudzí jazyk, počtu pedagogických zamestnancov a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 9. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

71. Názov zisťovania: Výkaz o prospechu žiakov v základných školách

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné pri hodnotení kvalitatívnych prvkov pedagogického procesu. Výsledky sa využijú pri prijímaní opatrení v riadiacej činnosti v oblasti základného školstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch, prospechu, neklasifikovanosti a žiakov opakujúcich ročník.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. 9. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

72. Názov zisťovania: Výkaz o rozšírenom vyučovaní cudzích jazykov, matematiky a nepovinných predmetov v základných školách

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3b-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať prehľad o rozšírenom vyučovaní a záujmoch žiakov, ako aj podklady na ekonomické účely.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa rozšíreného vyučovania cudzích jazykov, matematiky, športových tried v členení tried a žiakov podľa jednotlivých ročníkov, nepovinných predmetov, ako aj podľa zistenia dĺžky dochádzky a podľa počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 9. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

73. Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnej škole materskej, základnej, osobitnej, pomocnej

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o špeciálnej škole podľa stavu k 15. 9. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu prácu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu jednotlivých druhov škôl, detí a žiakov podľa druhu postihnutia, za predchádzajúci rok počet žiakov, ktorí skončili školskú dochádzku, a za sledované obdobie triedy a počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa ročníkov a národnosti, evidenčný počet zamestnancov a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Špeciálne školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 9. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

74. Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnej strednej škole, o odbornom učilišti

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o špeciálnej strednej škole a odbornom učilišti podľa stavu k 15. 9. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť a využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa národnosti a počtu tried podľa ročníkov, študijných odborov a foriem štúdia, evidenčného počtu zamestnancov, ukazovatele o internáte a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Špeciálne stredné školy a odborné učilištia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 21. 9. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

75. Názov zisťovania: Výkaz o individuálnej integrácii

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4b-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o individuálnej integrácii postihnutých detí, žiakov a študentov. Výsledky sa využijú pri prijímaní opatrení v riadiacej a rozhodovacej činnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých druhov škôl, počtu detí, žiakov, študentov, tried a ročníkov podľa druhu postihnutia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: spolu s výkazom za príslušný typ školy v určenom termíne.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

76. Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnopedagogickej poradni a detskom integračnom centre

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať podrobnejšie informácie o výchovnom poradenstve a poradenských zariadeniach. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pri rozhodovacej a riadiacej činnosti odbornej starostlivosti o zdravotne postihnuté deti a deti ohrozené postihnutím.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov špeciálnopedagogickej poradne a detského integračného centra, počtu klientov evidovaných podľa veku, druhu postihnutia a spôsobu vzdelávania, evidenčného počtu zamestnancov a ďalšie dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Špeciálnopedagogické poradne a detské integračné centrá

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 21. 9. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

77. Názov zisťovania: Výkaz o gymnáziu, strednej odbornej škole, konzervatóriu

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o gymnáziu, strednej odbornej škole a konzervatóriu podľa stavu k 15. 9. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využijú sa pri spracúvaní štatistických podkladov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu tried podľa ročníkov, počtu žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa národnosti, študijných odborov a zamerania, kapacity školy, evidenčného počtu zamestnancov a dodatku za predchádzajúci školský rok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 9. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

78. Názov zisťovania: Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov (študujúcich) gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné pri hodnotení kvalitatívneho prvku na pedagogické účely a na prijímanie opatrení v riadiacej činnosti podľa stavu k 30. 6. sledovaného roka.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prospechu a dochádzky žiakov a kvalitatívne údaje pedagogického procesu žiakov študujúcich podľa jednotlivých ročníkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. 7. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

79. Názov zisťovania: Výkaz o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov v stredných školách

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7b-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov v stredných školách podľa stavu k 15. 9. sledovaného roka. Informácie sa využijú na riadiacu a informatívnu činnosť v pedagogickom procese.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov podľa jednotlivých ročníkov, v ktorých sa učia voliteľné a nepovinné predmety.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá stredných škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 9. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

80. Názov zisťovania: Výkaz o školskej knižnici

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na zabezpečenie rozvoja školských knižníc.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu knižníc, knižničných jednotiek, prírastkov, aktivít knižníc, počtu zamestnancov a iné údaje.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Školské knižnice.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

81. Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolskej knižnici

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na zabezpečenie rozvoja vysokoškolských knižníc a podklady na spracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa knižničného fondu, počtu čitateľov, výpožičiek a ďalšie dopĺňajúce údaje.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Čiastkové, ústredné knižnice, knižničné strediská.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

82. Názov zisťovania: Výkaz o vysokej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vysokej škole podľa stavu k 31. 10. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využijú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu zapísaných študentov podľa študijných odborov a ročníkov, foriem štúdia, počtu študujúcich, počtu študentov podľa národnosti, počtu učiteľov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Fakulty vysokých škôl prostredníctvom rektorátu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. 11. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

83. Názov zisťovania: Výkaz o absolventoch vysokých škôl

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o absolventoch vysokých škôl. Výsledky zisťovania sa použijú na celospoločenské využitie, prognostické potreby a ako podklad na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa absolventov vysokých škôl členených podľa študijných odborov Klasifikácie odborov vzdelania a podľa druhu štúdia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Fakulty vysokých škôl prostredníctvom rektorátu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

84. Názov zisťovania: Výkaz o zariadení výchovnej prevencie

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 14-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o tomto druhu zariadenia podľa stavu k 31. 10. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podkladový materiál na rozhodovaciu a riadiacu činnosť, ako aj pri vypracúvaní štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov, rozmiestnenia detí, príchodov a odchodov z domova (centra), chovancov, žiakov vyslaných do škôl prírody, vybavenia zariadení, počtu zamestnancov a iné údaje.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá domovov a centier.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. 11. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

85. Názov zisťovania: Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 15-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie slúžiace v pedagogickom procese na vytváranie podmienok na využívanie voľného času a záujmovej činnosti detí a mládeže.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa záujmovej činnosti v jednotlivých oblastiach, počtu zariadení a podujatí, metodickej činnosti, letných táborov a evidenčného počtu zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Centrá voľného času a školské strediská záujmovej činnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. 11. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

86. Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolských jedálňach

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 16-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vysokoškolských jedálňach. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov, kapacít a zamestnancov jedální a tržieb jedální za predchádzajúci rok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Študentské jedálne prostredníctvom rektorátov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

87. Názov zisťovania: Výkaz o zariadení školského stravovania

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 17-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zariadení školského stravovania. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu stravníkov, kapacít zariadení a ich výkonov, evidenčného počtu zamestnancov jedální a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zariadenia školského stravovania.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

88. Názov zisťovania: Výkaz o jazykovej škole a štátnej jazykovej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 18-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie podľa stavu k 30. 11. sledovaného roka na riadiace účely pri tvorbe siete škôl.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa poslucháčov podľa vyučovacieho jazyka a stupňa vyučovania jednotlivých druhov škôl.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá príslušných škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 3. 12. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

89. Názov zisťovania: Výkaz o domove mládeže

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 19-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o domovoch mládeže podľa stavu k 31. 10. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu ubytovaných žiakov, vybavenia domova a evidenčného počtu jeho zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Správy domovov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. 11. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

90. Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolských internátoch

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 20-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vysokoškolských internátoch podľa stavu k 31. 12. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu ubytovaných študentov v internáte, ako aj kapacít a zamestnancov internátu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Internáty prostredníctvom rektorátov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

91. Názov zisťovania: Ročný výkaz o botanickej záhrade

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 21-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti botanickej záhrady na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu zariadení a ich návštevníkov, kultúrno-výchovných akcií a účasti na nich, počtu záujmových krúžkov a počtu ich členov, počtu zamestnancov zariadení a ukazovatele týkajúce sa celkového hospodárenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Botanické záhrady, ktorých zakladateľom je Ministerstvo školstva SR a SAV.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

92. Názov zisťovania: Výkaz o základnej umeleckej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 24-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o základnej umeleckej škole podľa stavu k 15. 10. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov študujúcich na jednotlivých umeleckých školách podľa ročníkov a stupňov v jednotlivých odboroch, evidenčného počtu zamestnancov a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné umelecké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 19. 10. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

93. Názov zisťovania: Príloha k výkazu o základnej umeleckej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 24a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať podrobnejšie informácie o hudobnom odbore základnej umeleckej školy. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa hudobného odboru základnej umeleckej školy, členenia študujúcich a absolventov podľa hudobných nástrojov a iných zameraní, podľa stupňa vzdelania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné umelecké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 19. 10. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

94. Názov zisťovania: Výkaz o strednom odbornom učilišti, o učilišti

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 25-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o strednom odbornom učilišti a o učilišti podľa stavu k 30. 9. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa žiakov podľa študijných a učebných odborov a ročníkov, kvalitatívne a kvantitatívne údaje o materiálno-technickom vybavení, ukazovatele týkajúce sa žiakov podľa národnosti a vyučovania cudzích jazykov, druhu a dĺžky štúdia alebo prípravy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. 10. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

95. Názov zisťovania: Výkaz o športovej škole – športovej triede

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 26-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o športových školách, prípadne triedach. Výsledky zisťovania sa využijú na rozhodovaciu a riadiacu činnosť a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa športových tried a žiakov podľa druhu športov, ako aj počtu trénerov podľa druhu pracovnej činnosti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

96. Názov zisťovania: Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o stredisku odbornej praxe

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 27-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stredisku praktického vyučovania a stredisku odbornej praxe podľa stavu k 30. 9. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby riadenia, rozhodovania a na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa žiakov podľa študijných a učebných odborov a ročníkov, evidenčného počtu zamestnancov a materiálno-technickej základne.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Strediská praktického vyučovania a strediská odbornej praxe.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. 10. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

97. Názov zisťovania: Výkaz o škole v prírode

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 29-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o školách v prírode. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu ubytovaných v školách v prírode, ich vybavenia a evidenčného počtu zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Školy v prírode.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 11. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

98. Názov zisťovania: Výkaz o športovom stredisku pri škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 30-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o športovom stredisku pri škole. Výsledky zisťovania sa využijú na rozhodovaciu a riadiacu činnosť a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa žiakov športového strediska pri škole podľa druhu športu, ako aj počtu trénerov podľa druhu pracovnej činnosti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá základných a stredných škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

99. Názov zisťovania: Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 31-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o telovýchovných zariadeniach využívaných školou. Výsledky zisťovania sa využijú na rozhodovaciu a riadiacu činnosť a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa telovýchovných zariadení využívaných školou, ako sú telocvične, ihriská, bazény, haly, štadióny atď.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné, stredné a vysoké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

100. Názov zisťovania: Výkaz o občianskych združeniach detí a mládeže

Značka štatistického formulára: Mlad (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti detí a mládeže v mimoškolskej činnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu zamestnancov, vekového zloženia a vzdelanosti, sociálneho zloženia, činnosti združenia, zahraničných výmen a ekonomické ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Jednotlivé organizácie prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

101. Názov zisťovania: Výkaz o informačných centrách mládeže (ICM)

Značka štatistického formulára: Mlad (MŠ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o živote a problémoch mladých ľudí, ktoré budú slúžiť na rozhodovacie procesy pri hľadaní účinnej pomoci a na rozvoj tejto sociálnej kategórie – mládeže.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa činností a podujatí centier mladých, edičnej činnosti, počtu klientov a ich vekovej štruktúry v rámci informačného servisu a evidenčného počtu zamestnancov centier.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Informačné centrá mladých.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

102. Názov zisťovania: Výkaz o žiakoch stredných škôl a študentoch vysokých škôl pre poisťovňu

Značka štatistického formulára: P (MŠ SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte žiakov a študentov v jednotlivých mesiacoch pre poisťovňu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov, študentov stredných a vysokých škôl, za ktorých platí štát nemocenské poistenie, a počtu žiakov a študentov, ktorí dosiahli 18 rokov, za ktorých platí štát aj dôchodkové poistenie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Stredné a vysoké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 6. a 31. 12. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

103. Názov zisťovania: Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov

Značka štatistického formulára: Úr (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby riadenia a na prijímanie opatrení pri spôsobených úrazoch. Výsledky zisťovania sa využijú ako podkladový materiál na spracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu jednotlivých druhov úrazov, odškodnení za úrazy, zdrojov a príčin úrazov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Školy a školské zariadenia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 7. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

104. Názov zisťovania: Výkaz o ďalšom vzdelávaní

Značka štatistického formulára: Dalv (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o vzdelávacích subjektoch a realizovaných vzdelávacích aktivitách v oblasti ďalšieho vzdelávania. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pri rozhodovacej činnosti, pri tvorbe koncepcií ďalšieho a celoživotného vzdelávania obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov vzdelávacieho subjektu, kapacity, evidenčného počtu zamestnancov, zdroja financovania, vzdelávacej činnosti a účastníkov vzdelávania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vzdelávacie subjekty prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz školstva.

105. Názov zisťovania: Výkaz o priestupkoch prejednaných orgánmi miestnej štátnej správy

Značka štatistického formulára: J (MV SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby každoročne vykonávanej analýzy stavu priestupkovosti a uplatňovania zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, prejednaných orgánmi miestnej štátnej správy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa spôsobu vykazovania priestupkov a prejednania priestupkov podľa jednotlivých paragrafov zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, týkajúcich sa priestupkov proti poriadku v správe, verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu, majetku a podľa osobitných predpisov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské a okresné úrady v SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: okresné úrady do 10. kalendárneho dňa a krajské úrady do 20. kalendárneho dňa nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo vnútra SR.

106. Názov zisťovania: Výkaz o činnosti krajského úradu, okresného úradu v správnom konaní

Značka štatistického formulára: MSŠ (MV SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti krajského úradu a okresného úradu v správnom konaní a podľa § 3 zákona NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Získané informácie umožnia porovnávať a hodnotiť výkon rozhodovacieho procesu a kvalitu výkonu štátnej správy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu podaní, vybavení, odstúpení, odvolaní, nevybavení a nevykonaní rozhodnutí podľa jednotlivých úsekov štátnej správy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské úrady a okresné úrady a ich príslušné odbory, ktoré vykonávajú štátnu správu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo vnútra SR – IVES, Košice.

107. Názov zisťovania: Výkaz o zamestnancoch a ich zaradení

Značka štatistického formulára: MŠSP (MV SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať prehľad o organizačnej štruktúre krajského úradu, okresného úradu, počte zamestnancov v jednotlivých odboroch a ich zaradení do platových stupňov. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja zamestnanosti a mzdového vývoja.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa platového zaradenia zamestnancov podľa stupňov 1 – 10 v jednotlivých odboroch a na stálych pracoviskách krajských úradov a okresných úradov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské úrady a okresné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo vnútra SR – IVES, Košice.

108. Názov zisťovania: Výkaz o vzdelanostnej štruktúre zamestnancov

Značka štatistického formulára: MŠSP (MV SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať prehľad o organizačnej štruktúre krajského úradu, okresného úradu, o počte zamestnancov v jednotlivých odboroch a ich dosiahnutom vzdelaní. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie úrovne vzdelávania zamestnancov v miestnej štátnej správe.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa štruktúry vzdelania zamestnancov, t. j. stupňov vzdelania – vysokoškolského, úplného stredného, stredného a iného podľa jednotlivých odborov a stálych pracovísk krajských úradov a okresných úradov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské úrady a okresné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo vnútra SR – IVES, Košice.

109. Názov zisťovania: Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti dobrovoľného verejného požiarneho zboru

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení dobrovoľných požiarnych zborov základnou a špeciálnou požiarnou technikou.