Vyhláška č. 572/2003 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005

Čiastka 232/2003
Platnosť od 23.12.2003 do31.12.2006
Účinnosť od 01.01.2004 do31.12.2006
Zrušený 482/2005 Z. z.

OBSAH

572

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 24. novembra 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005 sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 v časti Prehľad krátkodobých zisťovaní v kapitole II. Demografia a sociálne štatistiky bod 15 znie:

15. ÚPSVR 2-04 Štvrťročný výkaz Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny“.

2. V prílohe č. 1 v časti Prehľad krátkodobých zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky sa za bod 35 vkladajú body 35a až 35d, ktoré znejú:

35a. Ceny VTS 1-12 Mesačný výkaz o cenách služieb v oblasti nehnuteľností

35b. Ceny VTS 2-12 Mesačný výkaz o cenách služieb za prenájom strojov a prístrojov

35c. Ceny VTS 3-12 Mesačný výkaz o cenách služieb v oblasti spracovania dát

35d. Ceny VTS 4-12 Mesačný výkaz o cenách služieb určených prevažne pre podniky“.

3. V prílohe č. 1 v časti Prehľad krátkodobých zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky sa za bod 37 vkladá bod 37a, ktorý znie:

37a. Dop 5-04 Štvrťročný výkaz o vnútrozemskej vodnej doprave“.

4. V prílohe č. 1 v časti Prehľad krátkodobých zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky sa za bod 46 vkladajú body 46a až 46d, ktoré znejú:

46a. INTRASTAT 1-12 Hlásenie o prijatí tovaru

46b. INTRASTAT 2-12 Hlásenie o odoslaní tovaru

46c. INTRASTAT 3-12 Zjednodušené hlásenie o prijatí tovaru

46d. INTRASTAT 4-12 Zjednodušené hlásenie o odoslaní tovaru“.

5. V prílohe č. 1 v časti Prehľad krátkodobých zisťovaní v kapitole IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo sa vypúšťa bod 49.

6. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 13 písmeno c) znie:

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Príspevkové organizácie, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy, obce, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, verejnoprávne neziskové inštitúcie, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, združenia, politické strany a politické hnutia, cirkvi, náboženské spoločnosti a ich organizácie, občianske združenia, stavovské organizácie – profesné komory, komory, záujmové združenia právnických osôb, organizačné jednotky, jednotky združení a politických strán a politických hnutí, organizácie a združenia s medzinárodným prvkom bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.“.

7. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 15 názov zisťovania a značka štatistického formulára vrátane písmen a), b) a c) znejú:

15. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Značka štatistického formulára: ÚPSVR 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a jeho orgánov. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných a regionálnych účtov a na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Európsky právny predpis: nariadenie komisie (ES) č. 264/2000 týkajúce sa krátkodobej štatistiky verejných financií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, nákladové úroky, ostatné príjmy), obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, finančné ukazovatele stavové (aktíva a pasíva), počet zamestnancov, mzdové náklady zamestnancov, úhrady na aktívnu politiku trhu práce, výdavky na štátne sociálne dávky a sociálnu pomoc a počet poberateľov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.“.

8. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 17 písmená a) a b) znejú:

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení Sociálnej poisťovne. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných a regionálnych účtov a na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Európsky právny predpis: nariadenie komisie (ES) č. 264/2000 týkajúce sa krátkodobej štatistiky verejných financií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, nákladové úroky, hospodársky výsledok pred zdanením), počet zamestnancov, mzdové náklady zamestnancov, dlhodobý majetok, finančné ukazovatele stavové (aktíva a pasíva), údaje o obstaranom dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, prijaté poistné (na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové a garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti a platby do rezervného fondu sociálneho poistenia) a úhrady výdavkov na dávky sociálneho poistenia a počet poistencov.“.

9. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 18 písmeno b) znie:

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácia o certifikovaných výrobkoch a o certifikovaných systémoch manažérstva kvality, informácia o licenciách, informácia o neplatených osobách, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, cenné papiere v držbe, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, zamestnanci a mzdy a vybrané ukazovatele na úrovni jednotlivých závodov, údaje o novovzniknutých závodných jednotkách.“.

10. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 35 vkladajú body 35a až 35d, ktoré znejú:

35a. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách služieb v oblasti nehnuteľností

Značka štatistického formulára: Ceny VTS 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien služieb v oblasti nehnuteľností. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti nehnuteľností a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Európsky právny predpis: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti nehnuteľností v minulom a sledovanom mesiaci, tržby z realizácie týchto služieb za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností – činnosti v oblasti nehnuteľností (OKEČ 70).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Trenčíne.

35b. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách služieb za prenájom strojov a prístrojov

Značka štatistického formulára: Ceny VTS 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien služieb za prenájom strojov a prístrojov. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti prenájmu strojov a prístrojov a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Európsky právny predpis: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti prenájmu strojov a prístrojov v minulom a sledovanom mesiaci, tržby z realizácie týchto služieb za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností – prenájom strojov a zariadení bez obsluhy a prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť (OKEČ 71).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Trenčíne.

35c. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách služieb v oblasti spracovania dát

Značka štatistického formulára: Ceny VTS 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien služieb v oblasti spracovania dát. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti spracovania dát a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Európsky právny predpis: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti spracovania dát v minulom a sledovanom mesiaci, tržby z realizácie týchto služieb za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností – počítačové a súvisiace činnosti (OKEČ 72).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Trenčíne.

35d. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách služieb určených prevažne pre podniky

Značka štatistického formulára: Ceny VTS 4-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien služieb určených prevažne pre podniky. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb určených prevažne pre podniky a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Európsky právny predpis: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb určených prevažne pre podniky v minulom a sledovanom mesiaci, tržby z realizácie týchto služieb za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností – iné obchodné služby (OKEČ 74).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Trenčíne.“.

11. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 37 vkladá bod 37a, ktorý znie:

37a. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vnútrozemskej vodnej doprave

Značka štatistického formulára: Dop 5-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť vo vnútrozemskej vodnej doprave. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého vývoja a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Európsky právny predpis: nariadenie rady (ES) č. 1119/80 o štatistike prepraveného tovaru po vnútrozemských vodných cestách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: objem prepravených tovarov loďami nákladnej dopravy podľa klasifikácie tovarových skupín, typu plavidiel, objemu prepravených kontajnerov a ich počet.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, ktoré majú platnú licenciu na vykonávanie verejnej vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy na vnútrozemských vodných cestách, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.“.

12. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 46 vkladajú body 46a až 46d, ktoré znejú:

46a. Názov zisťovania: Hlásenie o prijatí tovaru

Značka štatistického formulára: INTRASTAT 1-12

a) Učel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ktoré nie sú v priamom alebo prerušenom tranzite alebo ktoré sú v takomto tranzite a opustia Slovenskú republiku po uskutočnení colných formalít. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky.

Európsky právny predpis: nariadenie rady (ES) č. 3330/1991 o štatistike obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi v znení neskorších predpisov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele o prijatých tovaroch Spoločenstva týkajúce sa najmä podpoložky kombinovanej nomenklatúry, členského štátu zaslania, fakturovanej sumy, čistej hmotnosti, množstva v dodatkových merných jednotkách, regiónu určenia, krajiny pôvodu, druhu obchodu, druhu dopravy a dodacích podmienok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnická osoba alebo fyzická osoba registrovaná ako platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) v Slovenskej republike (podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok prijala tovary Spoločenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako 12 000 000 Sk.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a príslušných colných úradov.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

46b. Názov zisťovania: Hlásenie o odoslaní tovaru

Značka štatistického formulára: INTRASTAT 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, ktoré nie sú v priamom alebo prerušenom tranzite alebo ktoré sú v takomto tranzite a boli v Slovenskej republike prepustené do voľného obehu. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky.

Európsky právny predpis: nariadenie rady (ES) č. 3330/1991 o štatistike obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi v znení neskorších predpisov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele o odoslaných tovaroch Spoločenstva týkajúce sa najmä podpoložky kombinovanej nomenklatúry, členského štátu určenia, fakturovanej sumy, čistej hmotnosti, množstva v dodatkových merných jednotkách, regiónu pôvodu, druhu obchodu, druhu dopravy a dodacích podmienok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnická osoba alebo fyzická osoba registrovaná ako platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) v Slovenskej republike (podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok odoslala tovary Spoločenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako 30 000 000 Sk.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a príslušných colných úradov.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

46c. Názov zisťovania: Zjednodušené hlásenie o prijatí tovaru

Značka štatistického formulára: INTRASTAT 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ktoré nie sú v priamom alebo prerušenom tranzite alebo ktoré sú v takomto tranzite a opustia Slovenskú republiku po uskutočnení colných formalít. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky.

Európsky právny predpis: nariadenie rady (ES) č. 3330/1991 o štatistike obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi v znení neskorších predpisov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele o fakturovanej sume a členskom štáte zaslania pre desať prijatých najvýznamnejších podpoložiek kombinovanej nomenklatúry z hľadiska ich hodnoty v sledovanom období a súhrn zostávajúcich podpoložiek kombinovanej nomenklatúry podľa členského štátu zaslania.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnická osoba alebo fyzická osoba registrovaná ako platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) v Slovenskej republike (podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného roka prijala tovary Spoločenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako 3 000 000 a nižšej ako 12 000 000 Sk.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a príslušných colných úradov.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

46d. Názov zisťovania: Zjednodušené hlásenie o odoslaní tovaru

Značka štatistického formulára: INTRASTAT 4-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, ktoré nie sú v priamom alebo prerušenom tranzite alebo ktoré sú v takomto tranzite a boli v Slovenskej republike prepustené do voľného obehu. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky.

Európsky právny predpis: nariadenie rady (ES) č. 3330/1991 o štatistike obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi v znení neskorších predpisov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele o fakturovanej sume a členskom štáte určenia pre desať odoslaných najvýznamnejších podpoložiek kombinovanej nomenklatúry z hľadiska ich hodnoty v sledovanom období a súhrn zostávajúcich podpoložiek kombinovanej nomenklatúry podľa členského štátu určenia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnická osoba alebo fyzická osoba registrovaná ako platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) v Slovenskej republike (podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného roka odoslala tovary Spoločenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako 6 000 000 a nižšej ako 30 000 000 Sk.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a príslušných colných úradov.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.“.

13. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 49.

14. V prílohe č. 1 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole II. Demografia a sociálne štatistiky bod 4 znie:

4. Nem Úr 1-01 Ročný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz“.

15. V prílohe č. 1 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole II. Demografia a sociálne štatistiky bod 7 znie:

7. ÚPSVR 1-01 Ročný výkaz Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny“.

16. V prílohe č. 1 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole V. Ostatné štatistiky bod 58 znie:

58. Inov 1-99 Štatistické zisťovanie o inováciách (rok zisťovania 2003 a 2004)“.

17. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 2 písmeno c) znie:

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov 20 a viac, príspevkové organizácie, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy, obce, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, verejnoprávne neziskové inštitúcie, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, združenia, politické strany a politické hnutia, cirkvi, náboženské spoločnosti a ich organizácie, občianske združenia, stavovské organizácie – profesné komory, komory, záujmové združenia právnických osôb, organizačné jednotky, jednotky združení a politických strán a politických hnutí, organizácie a združenia s medzinárodným prvkom bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.“.

18. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 4 názov zisťovania a značka štatistického formulára vrátane písmen c) a d) znejú:

4. Názov zisťovania: Ročný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz

Značka štatistického formulára: Nem Úr 1-01

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Všetci zamestnávatelia a ich organizačné zložky podľa ich územnej dislokácie, podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy, obce, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie, verejnoprávne neziskové inštitúcie, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, združenia, politické strany a politické hnutia bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ak administratívne vykonávajú agendu nemocenského poistenia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 13. januára nasledujúceho roka.“.

19. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 6 písmeno c) znie:

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Samosprávne kraje.“.

20. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 7 názov zisťovania a značka štatistického formulára vrátane písmen a), b) a c) znejú:

7. Názov zisťovania: Ročný výkaz Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Značka štatistického formulára: ÚPSVR 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a jeho orgánoch. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe ročných národných a regionálnych účtov, na analytické a publikačné účely Štatistického úradu Slovenskej republiky a Európskeho štatistického systému (ESSPROS).

Európsky právny predpis: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve, nariadenie rady (ES) č. 2516/2000 týkajúce sa daní a sociálnych príspevkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie rady (ES) č. 2223/96, odporúčanie rady (ES) č. 92/442/EE ku konvergencii cieľov a politiky sociálnej ochrany.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (medzispotreba, finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby a štruktúra tržieb), obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, špecifikácia dlhodobého majetku, počet zamestnancov, mzdové náklady zamestnancov, úhrady na aktívnu politiku trhu práce, výdavky na štátne sociálne dávky a sociálnu pomoc a počet poberateľov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.“.

21. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 9 písmená a) a b) znejú:

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o Sociálnej poisťovni. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe ročných národných a regionálnych účtov a na analytické a publikačné účely Štatistického úradu Slovenskej republiky a Európskeho štatistického systému (ESSPROS).

Európsky právny predpis: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve, nariadenie rady (ES) č. 2516/2000 týkajúce sa daní a sociálnych príspevkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie rady (ES) č. 2223/96, odporúčanie rady (ES) č. 92/442/EE ku konvergencii cieľov a politiky sociálnej ochrany.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (medzispotreba, finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby a štruktúra tržieb), obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, špecifikácia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, počet zamestnancov, mzdové náklady zamestnancov, prijaté poistné (na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a platby do rezervného fondu sociálneho poistenia) v štruktúre podľa platiteľov a úhrady výdavkov na dávky sociálneho poistenia, počet poistencov a poberateľov dávok.“.

22. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 10 písmeno b) znie:

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele – finančný lízing, základné a vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, obstaranie dlhodobého majetku podľa zdrojov financovania, dlhodobý majetok, cenné papiere, prierezové ukazovatele – vybrané vodohospodárske ukazovatele, dopravné ukazovatele, ochrana životného prostredia – finančné ukazovatele, základné ukazovatele týkajúce sa miestnej jednotky a informačné technológie, závodné ukazovatele – hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane, poplatky a subvencie, spotrebné dane, špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, špecifikácia spotreby služieb, špecifikácia spotreby a zásob materiálu a energie, špecifikácia tovaru vo veľkoobchode a v maloobchode, špecifikácia dlhodobého hmotného majetku, zušľachťovací styk, zamestnanci a mzdy; v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – výrobkové členenie ukazovateľa hrubého obratu, odvetvové ukazovatele – v poľnohospodárstve – zamestnanci a mzdy podľa hlavných profesií v poľnohospodárstve; v priemysle – vybrané ukazovatele v priemysle; v stavebníctve – stavebná produkcia, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku – podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek, výstavba bytov, spotreba vybraných výrobkov pre stavebnú produkciu, zamestnanci a robotníci na stavebných prácach, mzdové prostriedky, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku na novej výstavbe, rekonštrukciách a modernizáciách podľa Klasifikácie stavieb, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami podľa Štatistickej klasifikácie produkcie, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami v tuzemsku podľa miesta realizácie v obchode, pohostinstve a ubytovaní – sieť maloobchodu a sieť pohostinstva (verejného stravovania), počet jednotiek podľa predajnej plochy v sieti maloobchodu.“.

23. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 14 písmená b) a c) znejú:

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba, štruktúra medzispotreby a štruktúra príjmov z činností podľa Štatistickej klasifikácie produkcie, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva – vybrané ukazovatele, obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, špecifikácia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, počet zamestnancov, mzdové náklady zamestnancov a informačné technológie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Ústredné rozpočtové organizácie a rozpočtové organizácie samosprávnych krajov a obcí nad 3 000 obyvateľov, miestne orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy a iné rozpočtové organizácie.“.

24. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 45 písmeno c) znie:

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Miestne orgány štátnej správy.“.

25. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 55 písmeno c) znie:

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie, neziskové fondy, verejnoprávne neziskové inštitúcie, finančné inštitúcie, neinvestičné fondy, podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ak majú zamestnancov výskumu a vývoja.“.

26. V prílohe č. 2 v časti Prehľad krátkodobých zisťovaní v kapitole II. Demografia a sociálne štatistiky bod 6 vrátane nadpisu znie:

„MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

6. ON (MZ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových a neziskových organizáciách“.

27. V prílohe č. 2 v časti Prehľad krátkodobých zisťovaní v kapitole II. Demografia a sociálne štatistiky sa vypúšťa bod 12 vrátane nadpisu.

28. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 6 názov zisťovania vrátane písmena a) znie:

6. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových a neziskových organizáciách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a špecifických údajoch v príspevkových a neziskových zdravotníckych organizáciách. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky a pre potreby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na určovanie cien zdravotníckych výkonov.“.

29. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 12.

30. V prílohe č. 2 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole II. Demografia a sociálne štatistiky sa za bod 7 vkladajú body 7a až 7c, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

7a. V (MPSVR SR) 5-01 Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove

7b. V (MPSVR SR) 12-01 Ročný výkaz o vykonávaní sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej prevencie

7c. V (MPSVR SR) 13-01 Ročný výkaz o poskytovaní vybraných foriem sociálnej pomoci“.

31. V prílohe č. 2 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole II. Demografia a sociálne štatistiky sa vypúšťa bod 95.

32. V prílohe č. 2 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole II. Demografia a sociálne štatistiky bod 96 vrátane nadpisu znie:

„MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

96. ON (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych zdravotníckych zariadení“.

33. V prílohe č. 2 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole II. Demografia a sociálne štatistiky body 125 a 126 vrátane nadpisu znejú:

„MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

125. ŠS (MV SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy v správnom konaní

126. ŠS (MV SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorá nepodlieha režimu správneho konania“.

34. V prílohe č. 2 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky bod 132 vrátane nadpisu znie:

„MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

132. ZF (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi na diaľniciach a na cestách“.

35. V prílohe č. 2 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo sa za bod 163 vkladajú body 163a a 163b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

163a. Odh (MP SR) 1-99 Odhad úrody ovocia

163b. Usk (MP SR) 3-99 Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek“.

36. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 7 vkladajú body 7a až 7c, ktoré znejú:

7a. Názov zisťovania: Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch, o počte a štruktúre zamestnancov, vzdelanostnej úrovni zamestnancov a o výdavkoch a príjmoch detských domovov s možnosťou ich využitia na metodickú a legislatívnu činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu detí v detskom domove, zamestnancov, príjmov a výdavkov detského domova a ich štruktúry podľa rôznych ukazovateľov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Detské domovy podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

– činnosti sociálnej starostlivosti s ubytovaním (OKEČ 85.31).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

7b. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vykonávaní sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej prevencie

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vykonávaní sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej prevencie v pôsobnosti orgánov štátnej správy. Cieľom je monitorovať uplatňovanie a dodržiavanie práv detí a využívať výsledky štatistického zisťovania na koncepčnú, legislatívnu a metodickú činnosť v oblasti ochrany detí a v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu prípadov jednotlivcov i rodín, ktorým sa poskytla sociálna prevencia (maloletí, plnoletí) a sociálno-právna ochrana detí, ukazovatele týkajúce sa výkonu jednotlivých foriem a činností sociálnej prevencie, úkonov a činností sociálno-právnej ochrany detí v sledovanom roku a ukazovatele týkajúce sa personálneho zabezpečenia výkonu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej prevencie vykonávanej pre maloletých a plnoletých.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Územné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

– činnosti sociálnej starostlivosti bez ubytovania (OKEČ 85.32).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

7c. Názov zisťovania: Ročný výkaz o poskytovaní vybraných foriem sociálnej pomoci

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 13-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní starostlivosti v niektorých zariadeniach sociálnych služieb zriadených v samosprávnej pôsobnosti obcí, samosprávnych krajov a zriadených subjektmi poskytujúcimi sociálnu pomoc a informácie o vykonávaní vybraných činností sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej prevencie v pôsobnosti samosprávnych krajov a subjektmi poskytujúcimi sociálnu pomoc. Cieľom je monitorovať uplatňovanie a dodržiavanie práv detí a využívať výsledky štatistického zisťovania na koncepčnú, legislatívnu a metodickú činnosť v oblasti ochrany detí a v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa kapacity, počtu prípadov, ktorým sa poskytuje starostlivosť vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, dôvodov poskytovania starostlivosti, foriem a metód práce, personálneho zabezpečenia a nákladov na poskytovanú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, počtu detí, štruktúry a nákladov organizovania výchovno-rekreačných táborov, počtu prípadov a spôsobu realizácie vybraných činností sociálno-právnej ochrany.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Krízové strediská, útulky, resocializačné strediská, obce, ktoré zriadili zariadenia sociálnych služieb ako organizačné jednotky obce, samosprávne kraje, subjekty, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

– činnosti sociálnej starostlivosti s ubytovaním (OKEČ 85.31),

– činnosti sociálnej starostlivosti bez ubytovania (OKEČ 85.32).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.“.

37. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 95.

38. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 96 názov zisťovania vrátane písmena b) znie:

96. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych zdravotníckych zariadení

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výdavkov a nákladov, príjmov a výnosov a doplnkových ukazovateľov za neštátne zdravotnícke zariadenia (posteľové aj neposteľové) a vybraných ukazovateľov (za posteľové zdravotnícke zariadenia).“.

39. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 118 písmená c) a d) znejú:

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vydavatelia periodickej tlače registrovanej na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

– vydávanie novín (OKEČ 22.12),

– vydávanie časopisov a ostatných periodických publikácií (OKEČ 22.13).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. januára nasledujúceho roka.“.

40. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 125 názov zisťovania a značka štatistického formulára vrátane písmen a) a c) znejú:

125. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy v správnom konaní

Značka štatistického formulára: ŠS (MV SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy týkajúcej sa výkonu štátnej správy v správnom konaní. Získané informácie umožnia porovnávať a hodnotiť výkon rozhodovacieho procesu a kvalitu výkonu štátnej správy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Miestne orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy.“.

41. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 126 názov zisťovania a značka štatistického formulára vrátane písmen a), b) a c) znejú:

126. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorá nepodlieha režimu správneho konania

Značka štatistického formulára: ŠS (MV SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnostiach miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktoré sa týkajú výkonu štátnej správy a nepodliehajú režimu správneho konania. Ide o rôznorodé činnosti a na základe ich kvantifikácie bude možné objektívnejšie hodnotiť náročnosť, kvalitu a kvantitu štátnej správy vykonávanej týmito úradmi.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vydávania všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov a interných predpisov, predkladania návrhov príslušným orgánom, vypracovania koncepcií, kontrolnej činnosti, vedenia rôznych evidencií, vydávania stanovísk a niektorých ďalších úloh.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Miestne orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy.“.

42. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 130 písmeno b) znie:

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa dane z pozemkov, dane zo stavieb, dane z bytov v členení na predpis dane bežného roka, predpis nedoplatkov na dani za minulé roky, zaplatenú daňovú povinnosť bežného roka, zaplatené nedoplatky na dani za minulé roky, úľavy, zaplatené pokuty a penále v sledovanom roku. alej sú to ukazovatele týkajúce sa výmery pozemkov, zastavaných plôch podliehajúcich dani, počtu daňovníkov a počtu daňovníkov oslobodených od dane z pozemkov, zo stavieb a z bytov.“.

43. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 132 názov zisťovania znie:

132. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi na diaľniciach a na cestách“.

44. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 163 vkladajú body 163a a 163b, ktoré znejú:

163a. Názov zisťovania: Odhad úrody ovocia

Značka štatistického formulára: Odh (MP SR) 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie odhadu celkovej úrody jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ v tonách a produkčnej plochy v hektároch podľa sledovaných ovocných druhov pre potreby Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ako aj na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

Európsky právny predpis: smernica 2001/109/ES týkajúca sa stanovenia produkčného potenciálu výsadieb určitých druhov ovocných drevín, nariadenie komisie (ES) č. 659/97 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatnenie nariadenia rady (ES) č. 2200/96 v súvislosti s intervenčnými dojednaniami v sektore ovocia a zeleniny.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa odhadov úrod jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ podľa jednotlivých odrôd, produkčnej plochy a celkovej úrody.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky, podnikatelia a súkromné osoby zaoberajúci sa ovocinárskou výrobou a produkujúci ovocie v sadoch s výmerou 0,15 hektára a viac, z ktorých sa očakáva úroda pre trh, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

– pestovanie ovocia a orechov (OKEČ 01.13.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

163b. Názov zisťovania: Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek

Značka štatistického formulára: Usk (MP SR) 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie množstva uskladnených druhov ovocia pre potreby Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ako aj na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

Európsky právny predpis: smernica 2001/109/ES týkajúca sa stanovenia produkčného potenciálu výsadieb určitých druhov ovocných drevín, nariadenie komisie (ES) č. 659/97 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatnenie nariadenia rady (ES) č. 2200/96 v súvislosti s intervenčnými dojednaniami v sektore ovocia a zeleniny.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zásob uskladnených jabĺk a hrušiek podľa jednotlivých odrôd a v jednotlivých typoch skladov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky a podnikatelia zaoberajúci sa skladovaním jabĺk a hrušiek pochádzajúcich z domácej produkcie pre trhové potreby, s kapacitou skladu minimálne 1 tona, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

– skladovanie a uskladňovanie (OKEČ 63.12).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.“.

45. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. A bod 36 znie:

36. Označenie administratívneho zdroja:

Daňové priznanie

– Daň z pridanej hodnoty

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s nariadením rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve, ako aj na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi Spoločenstva v súlade s nariadením rady (EHS) č. 3330/1991 o štatistike obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi v znení neskorších predpisov.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Údaje v plnom rozsahu za Slovensko spolu a v triedení podľa sektorov a subsektorov systému národných účtov ESNÚ95, v územnom členení (KRAJ), podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4), členenie podľa druhu daňového subjektu – fyzická osoba, právnická osoba, a členenie podľa právnej formy daňovníka pre odbor národných účtov.

Pre odbor zahraničného obchodu mesačné údaje v rozsahu potrebnom na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi.

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne podľa dohody, štvrťročne do 55. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 30. júna po referenčnom období.“.

46. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. A1 bod 52 znie:

52. Označenie administratívneho zdroja:

Jednotný colný doklad pozostávajúci

z ôsmich výtlačkov

Jednotný colný doklad pozostávajúci zo štyroch výtlačkov

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s nariadením rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve, ako aj na zostavenie štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Kumulatívne údaje (zo 4 výtlačkov, z 8 výtlačkov a doplnkového tlačiva pozostávajúceho z 8 výtlačkov) za rok o druhu dane, základu na výmer platby, sadzby a sumy podľa druhu zaplatenej dane podľa 6-miestneho kódu harmonizovaného systému pre odbor národných účtov.

Pre odbor zahraničného obchodu mesačné údaje v rozsahu potrebnom na zostavenie štatistiky obchodu, najmä druh tovaru, druh obchodu, colný režim, krajina určenia, krajina pôvodu, prípadne obchodná krajina, hmotnosť tovaru, dodatkové merné jednotky, hodnota tovaru, identifikačné číslo tuzemského vývozcu, dovozcu alebo deklaranta, obchodný názov a adresa sídla.

c) Periodicita: mesačne, ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne podľa dohody, ročne do 30. apríla po referenčnom období.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Peter Mach v. r.